logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 63 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aeschin.3.99Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἃ εὖ οἶδεν οὐδέποτε ἐσόμενα, τολμᾷ λέγειν εἰς ὁπότ’ ἔσται lo que bien sabe que nunca ocurrirá, se atreve a decir en qué momento seráεἰςdurante, en, para
Aeschin.3.13Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοὐκ ἔστι ταῦτα ἀρχή, ἀλλ’ ἐπιμέλειά τις no es eso una magistratura, sino un encargoἐπιμέλειαcargo público, encargo
Aeschin.3.13Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὁ δῆμος χειροτονεῖ… στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους καὶ τὰς μετὰ τούτων ἀρχάς, τὰ δ’ ἄλλα πάντα πραγματείας προστεταγμένας κατὰ ψήφισμα el pueblo elige a mano alzada a los generales, a los comandantes de caballería y las [otras] magistraturas que acompañan a esas, y todo lo demás <son> ocupaciones asignadas según decretoπραγματείαocupación, actividad, preocupación
Aeschin.3.20Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτὴν βουλὴν τοὺς πεντακοσίους ὑπεύθυνον πεποίηκεν ὁ νομοθέτης el legislador ha hecho que el consejo, los quinientos, esté sometido a rendir cuentasβουλήconsejo de 500 ciudadanos elegidos por sorteo
Aeschin.3.22Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτοῦτον ἀποφέρειν κελεύει λόγον πρὸς τοὺς λογιστάς ordena que ese rinda cuentas ante los contablesλόγοςcuenta, estimación, rendir cuenta(s), dar explicaciones
Aeschin.3.23Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteμηδ’ ἔμπροσθεν τῶν νόμων, ἀλλ’ ὕστερος πολιτεύου y no hagas política <poniéndote> delante de las leyes, sino detrásὕστεροςposterior (a), detrás (de)
Aeschin.3.24Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteκαί μοι ἀνάγνωθι… ἐν ποίᾳ ἐκκλησίᾳ ἐχειροτονήθη Δημοσθένης τὴν ἀρχὴν τὴν ἐπὶ τὸ θεωρικόν y léeme en qué asamblea fue Demóstenes elegido en el cargo para el fondo de los espectáculosχειροτονέωser votado, ser elegido
Aeschin.3.27Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonte… σώματα παρ’ ὧν ἔμελλε τῶν ἀνηλωμένων λόγον ἀπολήψεσθαι … personas de las que iba a aceptar cuentas de lo gastadoἀπολαμβάνωrecibir, aceptar, separar
Aeschin.3.29Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοἱ χειροτονητοὶ ἄρχοντες los magistrados elegidos por votaciónἄρχωνmagistrado (en una institución)
Aeschin.3.41Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὅθεν δὲ τὸ ψεῦδος τοῦτο ἐπιφέρουσιν, ἐγὼ διδάξω ὑμᾶς y de dónde traen la mentira esa, yo os enseñaréψεῦδοςmentira, falsedad, engaño
Aeschin.3.50Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteεἰσὶν οἱ κατὰ Δημοσθένους ἔπαινοι ψευδεῖς los elogios sobre Demóstenes son falsosκατάreferido a, sobre (acerca de)
Aeschin.3.55Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteκαταλύσας τὴν ὑπάρχουσαν εἰρήνην… ἔγραψε τὸν πόλεμον tras acabar con la paz vigente propuso por escrito la guerraκαταλύωacabar, poner fin
Aeschin.3.62Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἔγραψε Φιλοκράτης ἐξεῖναι Φιλίππῳ… πρέσβεις πέμπειν περὶ εἰρήνης. τοῦτο τὸ ψήφισμα ἐγράφη παρανόμων Filócrates propuso por escrito que Filipo pudiera enviar embajadores sobre la paz; ese decreto fue acusado de ilegalidadγράφωser acusado (por escrito)
Aeschin.3.65Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteπαρηγγέλλετο δ’ ἐπ’ αὐτὸν ἤδη στρατεία y ya había sido pedido un ejército contra élπαραγγέλλωordenar (mandar), mandar, pedir
Aeschin.3.66Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοἱ δ’ ἀποδόμενοι… τὰ τῆς πόλεως ἰσχυρά los que entregan los lugares fuertes de la ciudadἰσχυρόςfuerte, poderoso
Aeschin.3.68Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐνταῦθ’ ἕτερον νικᾷ ψήφισμα Δημοσθένης, ἐν ᾧ γράφει… entonces Demóstenes consigue aprobar otro decreto en el que escribe…ψήφισμαdecreto
Aeschin.3.71Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐνταῦθα δὴ προκαταλαβὼν Δημοσθένης τὸ βῆμα, οὐδενὶ τῶν ἄλλων παραλιπὼν λόγον… precisamente entonces tras ocupar Demóstenes con antelación la tribuna, sin haber concedido a ninguno de los demás la palabra…παραλείπωdejar, conceder
Aeschin.3.72Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐπὶ τὸ βῆμα παρακαλέσας Ἀντίπατρον ἐρώτημά τι ἠρώτα tras invitar a Antípatro a la tribuna <le> preguntaba <yo> alguna preguntaπαρακαλέωinvitar a
Aeschin.3.78Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὅστις ἐστὶν οἴκοι φαῦλος, οὐδέποτ’ ἦν ἐν Μακεδονία καλὸς κἀγαθός y el que en casa es malvado nunca fue un <hombre> recto y bueno en Macedoniaοὐδέποτεnunca, jamás
Aeschin.3.78Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὁ τὰ φίλτατα καὶ οἰκειότατα σώματα μὴ στέργων… el que no ama las personas más queridas y familiares...σῶμαvida, persona
Aeschin.3.78Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον μόνον μετήλλαξεν no cambió el carácter sino solo el lugarτόποςlugar, región, territorio
Aeschin.3.78Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον μόνον μετήλλαξεν no cambió el modo de vida sino solo el lugarτρόποςmodo, modo de vida, modo de ser, forma de ser, característica
Aeschin.3.82Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteεἰς τοῦτο φέρων περιέστησε τὰ πράγματα, ὥστε… dispuso sus acciones llevándolas hasta tal punto que…περιίστημιcolocar alrededor, disponer, hacer recaer
Aeschin.3.84Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteχαλκοῖς καὶ ἀδαμαντίνοις τείχεσιν… τὴν χώραν ἡμῶν ἐτείχισε con muros de bronce y acero fortificó nuestro territorioτεῖχοςmuros (de una ciudad), muralla
Aeschin.3.86Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτηλικαῦθ’ ὑφ’ ὑμῶν εὖ πεπονθότες οἱ Χαλκιδεῖς los calcidios que han obtenido tan grandes beneficios de vosotrosπάσχωirle a uno bien, pasarlo bien, beneficiarse
Aeschin.3.99Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτολμᾷ λέγειν εἰς ὁπότ’ ἔσται se atreve a decir para cuándo seráὁπότεcuándo
Aeschin.3.104Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτόκον ἤνεγκαν Δημοσθένει... δραχμὴν τοῦ μηνὸς τῆς μνᾶς pagaron a Demóstenes como interés una dracma por mina al mesμείςen el mes, al mes
Aeschin.3.125Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteεἰσελθὼν εἰς τὸ βουλευτήριον... ἐκφέρεται προβούλευμα εἰς τὴν ἐκκλησίαν tras entrar en la sede del Consejo hace pública una propuesta ante la asambleaἐκφέρωhacer público
Aeschin.3.129Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτούς... τῶν πεπραγμένων αἰτίους μετέστησαν mandaron al exilio a los causantes de esos hechosμεθίστημιcambiar de sitio, trasladar, alejar, retirar, exiliar
Aeschin.3.130Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἀπαίδευτος ὢν καὶ ἀπολαύων siendo poco educado y abusandoἀπολαύωdisfrutar (en exceso), abusar
Aeschin.3.134Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἀφικνοῦντο… παρ’ ἡμῶν τὴν σωτηρίαν εὑρησόμενοι llegaban para encontrar protección de nuestra parteσωτηρίαsalvación, protección, medio de salvación
Aeschin.3.142Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteτοῖς ὀνόμασι κλέπτων τὰ πράγματα ocultando los hechos con las palabrasκλέπτωengañar, ocultar
Aeschin.3.148Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὁ Φωκικὸς πόλεμος ἀείμνηστον παιδείαν αὐτοὺς ἐπαίδευσε la guerra de la Fócide los educó en una educación siempre recordadaπαιδεύωeducar (a alguien en/para algo)
Aeschin.3.153Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοἴεσθε τοὺς οἰκείους τῶν τελευτησάντων… δάκρυα ἀφήσειν creéis que los familiares de los fallecidos verterán lágrimasἀφίημιproducir, dejar salir, verter
Aeschin.3.154Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteπροελθὼν ὁ κῆρυξ… ἐκήρυττε τὸ κάλλιστον κήρυγμα el heraldo tras adelantarse proclamaba la más hermosa proclamaπροέρχομαιadelantarse, presentarse, salir fuera, publicarse
Aeschin.3.155Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοὐ τό γ’ ἐκ τῆς ἀληθείας αἰσχρὸν σιωπήσεται no callará <él>, precisamente lo vergonzoso que procede de la verdadσιωπάωcallar (algo), mantener en silencio (algo)
Aeschin.3.156Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteμηδ’ αἱρεῖτε παρανοίας… τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων no condenéis al pueblo de los atenienses por sinrazónαἱρέωprobar la culpabilidad, condenar, ganar un proceso
Aeschin.3.156Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteμὴ τρόπαιον ἵστατε ἀφ’ ὑμῶν αὐτῶν ¡no erijáis un trofeo de vuestra propia <derrota>!τρόπαιονtrofeo, monumento de victoria
Aeschin.3.159Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteκαὶ παριὼν ἡμιθνὴς ἐπὶ τὸ βῆμα… ὑμᾶς αὑτὸν ἐκέλευε χειροτονεῖν y <él> tras acudir a la tribuna medio muerto mandaba que vosotros lo eligieraisπάρειμι (εἶμι)acudir (a la tribuna), presentarse (en la tribuna)
Aeschin.3.160Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteθεωρῶν τὸν Ἀλέξανδρον οὐκ ἐκ τῆς Αλεξάνδρου φύσεως, ἀλλ’ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀνανδρίας [Demóstenes] que juzgaba a Alejandro no a partir de la naturaleza de Alejandro sino a partir de su propia cobardíaθεωρέωobservar, considerar, juzgar
Aeschin.3.166Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἀνατετμήκασί τινες τὰ κλήματα τὰ τοῦ δήμου, ὑποτέτμηται τὰ νεῦρα τῶν πραγμάτων algunos han cortado totalmente los rodrigones del pueblo, están en parte cortados los nervios de las accionesνεῦρονvigor, nervio
Aeschin.3.168Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἀπολάβετε παρ’ αὐτοῦ λόγον recibid de él sus cuentasἀπολαμβάνωrecibir (algo de alguien), aceptar
Aeschin.3.173Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐκ τριηράρχου λογογράφος ἀνεφάνη… τὰ πατρῷα προέμενος de (ser) trierarca pasó a presentarse como escritor de discursos tras negligir su patrimonioπροΐημιdejar(se) pasar, abandonar, pasar por alto, permitir
Aeschin.3.181Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra CtesifonteΜιλτιάδης δέ, ὁ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην νικήσας y Milcíades, el vencedor de la batalla de Maratónμάχηlucha, combate, batalla
Aeschin.3.192Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteπρὸς ἑτέρῳ τινὶ τὴν γνώμην ἔχουσιν tienen su atención en alguna otra cosaγνώμηtener juicio, tener comprensión, comprender, prestar atención
Aeschin.3.197Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonte... ἐπειδὰν δὲ τῇ πρώτῃ ψήφῳ λυθῇ τὸ παράνομον ... cuando con la primera votación sea anulada la ilegalidadλύωabolir, anular, poner fin, refutar
Aeschin.3.197Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐγχεῖται γὰρ τὸ μὲν πρῶτον ὕδωρ τῷ κατηγόρῳ... τὸ δὲ δεύτερον τῷ φεύγοντι se vierte [en la clepsidra] la primera agua para el acusador y la segunda para el acusadoὕδωρagua (de la clepsidra), tiempo de que dispone el orador
Aeschin.3.198Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteὅστις,,, ἐν τῇ τιμήσει τὴν ψῆφον αἰτεῖ, τὴν ὀργὴν τὴν ὑμετέραν παραιτεῖται el que en la valoración <de la pena> pide el voto, solicita evitar vuestra cóleraπαραιτέομαιpedir evitar (algo), solicitar evitar (algo)
Aeschin.3.201Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteἐπειδὰν… Κτησιφῶν διεξέλθῃ πρὸς ὑμὰς τοῦτο δὴ τὸ συντεταγμένον αὐτῷ προοίμιον… ὑπομνήσατ’ αὐτόν… τοὺς νόμους τῷ ψηφίσματι παραναγνῶναι cuando Ctesifonte exponga ante vosotros precisamente ese proemio compuesto por él [Demóstenes] sugeridle que él lea las leyes en contraposición con su decretoσυντάττωser compuesto
Aeschin.3.201Aeschines, In Ctesiphontem: Esquines, Contra Ctesifonteοὐ γὰρ τῶν φευγόντων τὰς δικαίας ἀπολογίας εἰσεληλύθατε ἀκροασόμενοι pues no habéis venido aquí a escuchar a los que evitan <hacer> las defensas según la leyφεύγωhuir de, evitar, rehuir, escapar de, eludir

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas