logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 39
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Tro.27Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή, νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν pues cuando la soledad maligna se apodera de una ciudad, sufren los intereses de los dioses (sufre lo de los dioses)νοσέωsufrir
Eur.Tro.38Euripides, Troades: Eurípides, Troyanas… εἴ τις εἰσορᾶν θέλει… Ἑκάβην… δάκρυα χέουσαν πολλά … si alguien quiere observar a Hécuba derramar muchas lágrimas…χέωverter, derramar
Eur.Trο.43Euripides, Troades: Eurípides, TroyanasΚασάνδραν… τὸ τοῦ θεοῦ τε παραλιπὼν τό τ’ εὐσεβὲς γαμεῖ βιαίως σκότιον Ἀγαμέμνων λέχος Agamenón tras dejar de lado lo perteneciente a la divinidad y la piedad desposa con violencia a Casandra, sombrío matrimonioπαραλείπωdejar, dejar de lado
Eur.Tro.50Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasλύσασαν ἔχθραν τὴν πάρος poniendo fin (ella) a la anterior enemistadἔχθραenemistad
Eur.Tro.51Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasαἱ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι… φίλτρον οὐ σμικρὸν φρενῶν pues las relaciones con los más allegados (son) un sortilegio de amor no pequeño para la menteὁμιλίαrelaciones sociales, usos sociales, costumbres sociales
Eur.Tro.88Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός agitaré la extensión del mar Egeoταράττωagitar, revolver
Eur.Tro.90Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasαἱ Καφήρειοί τ’ ἄκραι πολλῶν θανόντων σώμαθ’ ἕξουσιν νεκρῶν y los picos del Cafareo tendrán los cuerpos de muchos muertos, cadáveresἄκραextremo, punta, pico
Eur.Tro.113Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὡς διάκειμαι ¡cómo me encuentro!διάκειμαιencontrarse en una situación determinada
Eur.Tro.140Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasδούλα δ’ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴκων y soy llevada de mi casa como una esclava viejaἄγωllevar preso
Eur.Tro.277Euripides, Troades: Eurípides, TroyanasἸθάκης Ὀδυσσεὺς ἔλαχ’ ἄναξ δούλην σ’ ἔχειν Odiseo, rey de Ítaca, consiguió por suerte (le tocó en suerte) tenerte como esclavaλαγχάνωconseguir por azar
Eur.Tro.280Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἕλκ’ ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειάν desgarra <tú> con las uñas tus dos mejillasἕλκωtirar de, rasgar, desgarrar, maltratar
Eur.Tro.326Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasαἰθέριον ἄναγε χορόν dirige en el éter el coroἀνάγωdirigir el coro
Eur.Tro.335Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasβοάσαθ’ Ὑμέναιον, ὤ, μακαρίαις ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν ¡eh! gritad Himeneo a la novia con cantos de felicidad y con gritos
Eur.Tro.342Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasμὴ κοῦφον αἴρῃ βῆμ’ ἐς Ἀργείων στρατόν para que no alce su paso ligero (camine con paso ligero) hasta el campamento de los argivosαἴρωlevantar, alzar
Eur.Tro.360Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ’ ἐμοῦ tras obtener recompensa por (la muerte de) mis hermanos y padreλαμβάνωobtener satisfacción judicial, tomar justicia, ganar un pleito
Eur.Tro.365Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasπόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν ἢ τοὺς Ἀχαιούς y mostraré que esta ciudad es más afortunada que los aqueosμακάριοςafortunado, próspero
Eur.Tro.419Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὀνείδη… ἀνέμοις φέρεσθαι παραδίδωμι tus insultos los entrego a los vientos para que se los llevenἄνεμοςviento, aire
Eur.Tro.432Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακά como oro <son> para él mis males y los de los frigiosχρυσόςoro
Eur.Tro.435Euripides, Troades: Eurípides, Troyanas… οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ᾤκισται πέτρας δεινὴ Χάρυβδις … donde en efecto la terrible Caribdis ocupa un doble canal estrecho de rocaστενόςestrecho, angosto
Eur.Tro.480Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasτρίχας τ’ ἐτμήθην τάσδε πρὸς τύμβοις νεκρῶ y me hice cortar estos cabellos ante las tumbas de los muertosτέμνωcortar
Eur.Tro.503Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὡς οὔτε μ’ ἄρσην οὔτε θήλεια σπορὰ de manera que ni descendencia masculina ni femeninaἄρσηνmasculino, varonil, fuerte
Eur.Tro.514Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ Μοῦσα, καινῶν ὕμνων ἄεισον ἐν δακρύοις ᾠδὰν ἐπικήδειον Musa, sobre Ilio cántame entre lágrimas un canto de lamento de nuevos himnosᾠδήcanción, canto (composición cantada)
Eur.Tro.638Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasτῶν κακῶν ᾐσθημένος percibiendo los malesαἰσθάνομαιdarse cuenta, aprehender (por el conocimiento)
Eur.Tro.674Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasσὲ δ’, ὦ φίλ’ Ἕκτορ, εἶχον ἄνδρ’ ἀρκοῦντά μοι ξυνέσει y a ti, Héctor, te tenía <yo> por un esposo que me bastaba por <su> inteligenciaσύνεσιςcomprensión, inteligencia, sagacidad
Eur.Tro.682Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἐμοὶ γὰρ οὐδ’ ὃ πᾶσι λείπεται βροτοῖς ξύνεστιν ἐλπίς pues conmigo ni siquiera convive la esperanza, <eso> que queda para todos los mortalesσύνειμι (εἰμί) estar con, estar en contacto con, convivir con, conjuntarse con
Eur.Tro.740Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὦ φίλτατ’, ὦ περισσὰ τιμηθεὶς τέκνον ¡queridísimo! ¡hijo estimado de forma extraordinaria!τέκνονhijo, niño
Eur.Tro.763Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasστόμ’ ἅρμοσον <tú> ajusta la boca (tú besa)ἁρμόζωajustar, asentar
Eur.Tro.861Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τόδε, ἐν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι ¡luz esta de hermoso brillo del día!, en que someteré a mi esposaχειρόομαιsometer, dominar, derrotar
Eur.Tro.888Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasκατὰ δίκην τὰ θνήτ’ ἄγεις llevas todas las cosas mortales con justiciaδίκηorden, justicia
Eur.Tro.933Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasτοσόνδ’ οὑμοὶ γάμοι ὤνησαν Ἑλλάδα y tanto beneficiaron mis bodas a Greciaὀνίνημιbeneficiar (a alguien), favorecer (a alguien), hacer un favor (a alguien)
Eur.Tro.972Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἐς τοσοῦτον ἀμαθίας ἐλθεῖν llegar hasta tan gran ignoranciaἔρχομαιllegar a tanto
Eur.Tro.993Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἐν... Ἄργει μίκρ’ ἔχουσ’ ἀνεστρέφου en Argos habitabas teniendo pocas cosasἀναστρέφωdar vueltas, demorarse, habitar
Eur.Tro.1036Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ἐς ταὐτὸν λόγου tú has coincidido conmigo en el mismo razonamientoσυμπίπτωcoincidir (con), encontrarse (con)
Eur.Tro.1196Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasὡς ἡδὺς ἐν πόρπακι σῷ κεῖται τύπος ¡qué dulce impronta hay en tu empuñadura!τύποςgolpe, impronta, marca
Eur.Tro.1244Euripides, Troades: Eurípides, Troyanas… ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐκ ἂν ὑμνήθημεν… … carentes de fama no recibiríamos alabanzasἀφανήςoculto, secreto
Eur.Tro.1248Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasδοκῶ δὲ τοῖς θανοῦσι διαφέρειν βραχύ, εἰ πλουσίων τις τεύξεται κτερισμάτων y me parece que a los muertos les importa poco si alguien consigue ricos funeralesβραχύςpoco, en poca cantidad, a corta distancia
Eur.Tro.1248Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasδοκῶ δὲ τοῖς θανοῦσι διαφέρειν βραχὺ εἰ… me parece que a los muertos les importa poco si…διαφέρωimportar
Eur.Tro.1249Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasδοκῶ δὲ τοῖς θανοῦσι διαφέρειν βραχύ, εἰ πλουσίων τις τεύξεται κτερισμάτων me parece que a los muertos les importa poco que uno obtenga ricas ofrendas fúnebresπλούσιοςabundante
Eur.Tro.1310Euripides, Troades: Eurípides, Troyanasἀγόμεθα, φερόμεθα somos arrastradas, somos llevadasἄγωllevar preso

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas