logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 51 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Eur.Supp.33Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesμένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν θεαῖν Κόρης τε καὶ Δήμητρος permanezco ante los sagrados altares de sacrificio de las dos diosas, Core (Perséfone) y Deméterθεάlas dos diosas, Deméter y Perséfone
Eur.Supp.40Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesθεοὺς ὅσιόν τι δράσας habiendo hecho algo piadoso para los diosesὅσιοςsancionado por ley divina, santo
Eur.Supp.96Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἔκ… ὄσσων ἐλαύνουσ’ οἰκτρὸν ἐς γαῖαν δάκρυ desde sus ojos expulsan una lágrima lastimera hasta tierraἐλαύνωempujar afuera, perseguir, expulsar
Eur.Supp.111 Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesλέγ’ ἐκκαλύψας κρᾶτα καὶ πάρες γόον <tú> habla, tras descubrir <tu> cabeza, y abandona el llantoπαρίημιdejar, abandonar
Eur.Supp.148Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesαἷμα συγγενὲς φεύγων huyendo de sangre derramada familiarαἷμαsangre derramada, asesinato, crimen
Eur.Supp.156Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesδιώκεις μ’ ᾗ μάλιστ’ ἐγὼ ’σφάλην me atacas por donde más me equivoquéδιώκωatacar, acosar
Eur.Supp.161Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesεὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ’ εὐβουλίας perseguiste el coraje en lugar de la prudenciaσπεύδωesforzarse en/por, perseguir, procurar, empeñarse en
Eur.Supp.189Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesπόλις δὲ σὴ μόνη δύναιτ’ ἂν τόνδ’ ὑποστῆναι πόνον y solo tu ciudad podría asumir este esfuerzoὑφίστημιasumir, encargarse de
Eur.Supp.216Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἡ φρόνησις τοῦ θεοῦ μεῖζον σθένειν ζητεῖ nuestro entendimiento busca ser más fuerte que la divinidadφρόνησιςpensamiento, forma de pensar, entendimiento, intención
Eur.Supp.240Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesοἱ οὐκ ἔχοντες los que no tienen (los pobres)ἔχωtener
Eur.Supp.244Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ’ν μέσῳ σῴζει πόλεις de las tres clases (de ciudadanos) es la del medio la que salva las ciudadesμοῖραpartido político, facción, clase
Eur.Supp.286Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἆρα δυστήνους γόους κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διῆλθέ τι ¿estás escuchando los lamentos desafortunados de estos?, pues también a mí alguno (de ellos) me traspasóδιέρχομαιtraspasar
Eur.Supp.298Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesοὔτοι σιωπῶσ’ εἶτα μέμψομαί ποτε τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐσιγήθη κακῶς en modo alguno callando <yo> luego le reprocharé alguna vez al silencio de ahora que fue callado de mala maneraσιγάωser silenciado, callarse
Eur.Supp.312Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις τοῦτ’ ἔσθ’, ὅταν τις τοὺς νόμους σῴζῃ καλῶς pues lo que mantiene unidas las ciudades de los hombres es eso, cuando alguien guarda rectamente las leyesσυνέχωmantener junto, mantener unido, hacer algo al unísono, concentrar
Eur.Supp.317Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesσυός… ἀγρίου ἀγῶνος ἥψω φαῦλον ἀθλήσας πόνον emprendiste una contienda con un jabalí compitiendo en un combate sencilloφαῦλοςsimple, corriente (común), fácil, sin importancia
Eur.Supp.323Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἐν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται se crece en las penalidadesαὔξωaumentar, crecer, prosperar
Eur.Supp.336Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesκἀπεφηνάμην γνώμην ὑφ’ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων y expresé mi opinión sobre por qué tipo de decisiones fracasó <él>γνώμηopinión, parecer (sust.)
Eur.Supp.382Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesδιαφέρων κηρύγματα llevando mensajes de un sitio a otroδιαφέρωllevar de un sitio a otro, difundir
Eur.Supp.391Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesστρατὸς δὲ θάσσει κἀξετάζεται y el ejército está quieto y se le está pasando revistaἐξετάζωpasar revista, comprobar la presencia de alguien
Eur.Supp.419Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὁ γὰρ χρόνος μάθησιν ἀντὶ τοῦ τάχους κρείσσω δίδωσι pues, el <paso del> tiempo da una enseñanza mayor en comparación con la precipitaciónτάχοςrapidez, velocidad, presteza, precipitación
Eur.Supp.424Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἦ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ’ ἀνὴρ ἔχῃ γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον, οὐδὲν ὢν τὸ πρίν sin duda, en efecto, eso <es> funesto para los mejores: cuando un hombre malvado obtiene reputación tras dominar al pueblo con su lengua, aunque antes no era nadaἀξίωμαreputación, prestigio
Eur.Supp.465Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτῶν μὲν ἠγωνισμένων σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτα de los puntos en litigio esta es tu opiniónἀγωνίζομαιser objeto de disputa, ser disputado
Eur.Supp.481Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὅταν γὰρ ἔλθηι πόλεμος ἐς ψῆφον λεώ, οὐδεὶς ἔθ’ αὑτοῦ θάνατον ἐκλογίζεται pues cuando llega la guerra al voto del pueblo, nadie ya piensa en su propia muerteλαόςpueblo, gente, nación
Eur.Supp.484Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesεἰ δ’ ἦν παρ’ ὄμμα θάνατος ἐν ψήφου φορᾷ, οὐκ ἄν ποθ’ Ἑλλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο y si la muerte hubiera estado ante sus ojos en la entrega del voto, nunca habría perecido Grecia enloquecida por la guerraψῆφοςvoto
Eur.Supp.493Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesδουλούμεθ’, ἄνδρες ἄνδρα καὶ πόλις πόλιν sometemos a nuestro poder, como hombres al hombre, como ciudad a la ciudadδουλόωesclavizar para sí, someter al propio poder
Eur.Supp.520Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἄνω γὰρ ἂν ῥέοι τὰ πράγμαθ’ οὕτως, εἰ ’πιταξόμεσθα δή pues las cosas fluirían hacia arriba así, si en efecto recibiéramos órdenesῥέωfluir
Eur.Suppl.597Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἁρετὴ δ’ οὐδὲν λέγει βροτοῖσιν, ἢ μὴ τὸν θεὸν χρῄζοντ’ ἔχῃ y la virtud nada significa para los mortales, si no tiene al dios propicioχρῄζωsi quiere, si es propicio
Eur.Supp.612Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesδιάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ veo muchas diferencias entre dioses y hombresδιάφοροςlo diferente, diferencia
Eur.Supp.749Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesφόνῳ καθαιρεῖσθ’, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα con el crimen elimináis las dificultades, no con la razónκαθαιρέωeliminar, bajar
Eur.Supp.761Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesπέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται pues <está> cerca todo lo que es obtenido con esfuerzoσπουδάζωser obtenido con esfuerzo, ser obtenido con afán, ser trabajado
Eur.Supp.770Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἄκραντ’ ὀδύρῃ ταῖσδέ τ’ ἐξάγεις δάκρυ en vano te lamentas y les sacas a estas las lágrimasἐξάγωsacar, producir, provocar
Eur.Supp.775Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἔρημα κλαίω lloro en soledadἐρῆμοςen soledad
Eur.Supp.791Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἤλπιζον ἂν πεπονθέναι πάθος περισσόν, εἰ γάμων ἀπεζύγην <yo> confiaba en que no hubiera sufrido un dolor excesivo si hubiera estado sin el yugo conyugalπεριττόςexcesivo, desmesurado, extravagante, rebuscado
Eur.Supp.829Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesκατά με πέδον γᾶς ἕλοι ¡Que la tierra me destruya!καθαιρέωeliminar, destruir
Eur.Supp.852Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesσαφῶς ἀπήγγειλ’ ὅστις ἐστὶν ἁγαθός anunció con claridad quién es buenoἀπαγγέλλωcomunicar, anunciar, dar noticias
Eur.Supp.893Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἐκτραφεὶς δ’ ἐκεῖ πρῶτον μέν… λυπηρὸς οὐκ ἦν οὐδ’ ἐπίφθονος πόλει y al principio mientras se educaba allí no era molesto ni odioso para la ciudadλυπηρόςmolesto, fastidioso
Eur.Supp.917Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesπαῖδας εὖ παιδεύετε educad bien a <vuestros> hijosπαιδεύωeducar, enseñar
Eur.Supp.946Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτί δῆτα λύπην ταῖσδε προσθεῖναι θέλεις; ¿por qué, entonces, quieres provocar pena a estas (madres que han perdido sus hijos)?προστίθημιasignar (a alguien), aplicar (a alguien), provocar (a alguien), añadir (a alguien)
Eur.Supp.948Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὅταν δὲ τούσδε προσθῶμεν πυρί ὀστᾶ προσάξεσθε y cuando entreguemos a estos a la pira, recogeréis sus huesosπροστίθημιagregar (a), dar (a), entregar (a)
Eur.Supp.949Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὅταν δὲ τούσδε προσθῶμεν πυρί ὀστᾶ προσάξεσθε y cuando pongamos fuego a estos (cadáveres) recogeréis los huesosπροσάγωacercar (hacia uno), recoger
Eur.Supp.1014Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτύχα δέ μοι ξυνάπτοι ποδός pero ojalá que la fortuna se me aproxime, a <mi> pieσυνάπτωjuntarse, reunirse, aproximarse, estar en conjunción
Eur.Supp.1043Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesτῇδέ νιν δοξάζομεν μάλιστ’ ἂν εἶναι así creemos firmemente que podría estar por aquíδοξάζωcreer, considerar
Eur.Supp.1050Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων κλύων adoptarías la cólera si oyes mis decisionesλαμβάνωadoptar (un sentimiento)
Eur.Supp.1066Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὦ θύγατερ, οὐ μὴ μῦθον ἐς πολλοὺς ἐρεῖς; hija, ¿dirás tu discurso ante muchos?οὐno, no, en absoluto
Eur.Supp.1125Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesφέρω… βάρος… οὐκ ἀβριθὲς ἀλγέων ὕπερ soporto una carga no sin peso a causa de los sufrimientosὑπέρpor (causal), a causa de
Eur.Supp.1126Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantes… ἐν δ’ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνθείς ... tras reunir en un pequeño espacio todo lo míoσυντίθημιjuntar, reunir, abarcar
Eur.Supp.1167Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesπατέρων… σώμαθ’ ὧν ἀνειλόμην los cuerpos de sus padres que yo retiréἀναιρέωlevantar y retirar los muertos
Eur.Supp.1173Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν… σῴζειν… ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐκύρσατε y es necesario que conservéis agradecimiento de estas cosas transmitiendo el recuerdo sucesivamente de hijos a hijos de lo que alcanzasteisπαραγγέλλωanunciar, transmitir
Eur.Supp.1199Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesἔστιν τρίπους σοι… ἔσω δόμων, ὅν… σπουδὴν ἐπ’ ἄλλην Ἡρακλῆς ὁρμώμενος στῆσαί σ’ ἐφεῖτο Πυθικὴν πρὸς ἐσχάραν tienes dentro de casa un trípode que Heracles al emprender otro trabajo mandaba que tú colocaras ante el hogar sacrificial píticoσπουδήempeño, trabajo
Eur.Supp.1219Euripides, Supplices: Eurípides, Suplicantesοὐ φθάνειν χρὴ [ὑμᾶς] συσκιάζοντας γένυν καί… Δαναϊδῶν ὁρμᾶν στρατόν… πύργωμα Καδμείων ἔπι en cuanto tengáis sombra en la barbilla tenéis que lanzar un ejército de dánaos contra la fortaleza de los cadmeosφθάνωen cuanto (+ el part. como verbo en forma personal)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas