logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 7 8 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 188 -- Paginación: 1/8
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Polyb.1.1.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasεἰ… τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πράξεις παραλελεῖφθαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἔπαινον… si sucediera que los que antes que nosotros describen los hechos <históricos> hubieran omitido el elogio de la propia historia…ἀναγράφωdescribir, narrar
Polyb.1.3.8Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἐπεὶ δ’ οὔτε τοῦ Ῥωμαίων οὔτε τοῦ Καρχηδονίων πολιτεύματος πρόχειρός ἐστι τοῖς πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἡ προγεγενημένη δύναμις… ἀναγκαῖον ὑπελάβομεν εἶναι συντάξασθαι ταύτην y porque no está accesible para la mayor parte de los griegos [el relato de] el poderío ni de los romanos ni de los cartagineses que había tenido lugar antes de su organización política, supusimos que era necesario componer esa [obra]συντάττωcomponer
Polyb.1.3.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἐκ τούτων τῶν βύβλων… δῆλον ᾖ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὅτι… que a partir de esos libros sea claro a sus lectores que…ἐντυγχάνωlector
Polyb.1.4.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἔμοιγε δοκοῦσιν οἱ πεπεισμένοι διὰ τῆς κατὰ μέρος ἱστορίας μετρίως συνόψεσθαι τὰ ὅλα παραπλήσιόν τι πάσχειν, ὡς ἂν εἴ τινες… a mí al menos me parece que los que están convencidos de que a través de una historia por partes comprenderán apropiadamente la totalidad sufren algo parecido a como si algunos…παραπλήσιοςsemejante (a como)
Pοlyb.1.7.12Polybius, Historiae: Polibio, Historiasοἱ στρατηγοί los cónsulesστρατηγόςalto cargo, alto magistrado, cónsul romano, pretor
Polyb.1.11.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasδιεπρεσβεύετο πρὸς ἀμφοτέρους, βουλόμενος ἐξελέσθαι τοῦ πολέμου τοὺς Μαμερτίνους <él> mandaba embajadas a unos y otros queriendo librar de la guerra a los mamertinosἐξαιρέωquitarse, librar(se)
Polyb.1.15.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasταῦτα δ’, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς πάσης ἐστὶν ἀλογίας πλήρη y eso, según me parece, está lleno de toda sinrazónπλήρηςlleno (de algo), repleto (de algo)
Polyb.1.15.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἀνάγκη συγχωρεῖν… ἡττημένους αὐτοὺς ἡμῖν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ἀπηγγέλθαι es necesario reconocer que nos ha sido narrado por el historiador que ellos habían sido derrotadosἀπαγγέλλωser comunicado, ser anunciado, ser narrado
Polyb.1.16.2Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἔστι δὲ παρὰ Ῥωμαίοις τὰ πάντα τέτταρα στρατόπεδα Ῥωμαϊκὰ χωρὶς τῶν συμμάχων del lado de los romanos están las cuatro legiones romanas sin (contar) aliadosστρατόπεδονunidad de ejército, legión romana
Polyb.1.16.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasθεωρῶν… ἅμα δὲ τὸ πλῆθος καὶ τὸ βάρος τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων al observar <él> tanto el tamaño como la importancia de los campamentos romanosβάροςgran carga, abundancia, importancia
Polyb.1.18.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὰ δὲ μεταξὺ τῶν τάφρων καὶ τῶν στρατοπέδων διαστήματα φυλακαῖς διέλαβον y asignaban a puestos de guardia los intervalos entre los fosos y las zonas de acampadaδιαλαμβάνωrepartir, dividir, distribuir, asignar
Polyb.1.18.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasσυναγομένων δὲ τῷ λιμῷ τῶν Καρχηδονίων… y reducidos los cartagineses por el hambre…συνάγωconcentrar, estrechar, contraer, reducir
Polyb.1.20.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπλείους [πόλεις] ἀφίσταντο τῶν παραθαλαττίων, καταπεπληγμέναι τὸν τῶν Καρχηδονίων στόλον mayor número de ciudades costeras se apartaban de la alianza intimidadas ante la flota de los cartaginesesκαταπλήττωser espantado, ser intimidado, espantarse, intimidarse
Polyb.1.24.7Polybius, Historiae: Polibio, HistoriasῬωμαῖοι γὰρ ἅμα τῆς θαλάττης ἥψαντο καὶ τῶν κατὰ Σαρδόνα πραγμάτων εὐθέως ἀντείχοντο pues los romanos al mismo tiempo se iniciaron en el mar y se opusieron inmediatamente a los asuntos de Cerdeñaἅπτωtocar (algo), aplicarse (a algo), iniciarse (en algo)
Polyb.1.24.11Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπόλιν… κατὰ κράτος ἔλαβον tomaron la ciudad a la fuerzaλαμβάνωarrebatar, coger a la fuerza, apresar
Polyb.1.33.7Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτοὺς δ’ εὐκινητοτάτους ὁμοῦ τοῖς ἱππεῦσιν ἑκατέρου τοῦ κέρατος προέστησεν puso a los más ágiles al frente de una y otra ala junto con la caballeríaπροΐστημιponer delante, poner al frente, exhibir
Polyb.1.33.9Polybius, Historiae: Polibio, Historiasπροορώμενοι τὴν τῶν ἐλεφάντων ἔφοδον, προθέμενοι τοὺς γροσφομάχους πολλὰς ἐπ’ ἀλλήλαις κατόπιν ἵστασαν σημείας previendo <ellos> la carga de los elefantes, tras colocar delante a los lanzadores de jabalina, dispusieron detrás muchos manípulos unos junto a otrosπροτίθημιponer(se) delante, colocar(se) delante, adelantarse, ofrecerse
Polyb.1.33.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὴν δὲ σύμπασαν τάξιν βραχυτέραν μὲν ἢ πρόσθεν, βαθυτέραν δὲ ποιήσαντες y haciendo <ellos> el conjunto de la formación más estrecho que antes, aunque con más fondoβραχύςbreve, corto, estrecho, menudo
Polyb.1.35.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasκαὶ μὴν τὸ παρ’ Εὐριπίδῃ… ὡς ἓν σοφὸν βούλευμα τὰς πολλὰς χεῖρας νικᾷ τότε δι’ αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβε τὴν πίστιν y en efecto aquello de Eurípides de que una decisión sabia vence a muchas manos, entonces cobró credibilidad por los propios hechosπίστιςcredibilidad, crédito
Polyb.1.37.5Polybius, Historiae: Polibio, Historias… σπουδάζοντές τινας τῶν ἐν τῷ παράπλῳ πόλεις… προσλαβέσθαι … esforzándose ellos en asociarse algunas de las ciudades de la costaπροσλαμβάνωasociar(se), agregar(se), añadir(se)
Pοlyb.1.42.1Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτήν… σύμπασαν Σικελίαν τῇ θέσει τετάχθαι συμβαίνει πρὸς τὴν Ἰταλίαν καὶ τἀκείνης πέρατα παραπλησίως τῇ τῆς Πελοποννήσου θέσει πρὸς τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ ταύτης ἄκρα, ocurre que el conjunto de Sicilia y sus contornos están dispuestos en su colocación respecto a Italia de forma semejante a la colocación del Peloponeso respecto al resto de Grecia y los confines de estaἄκροςconfín, extremo
Polyb.1.42.5Polybius, Historiae: Polibio, Historiasτὸ δ’ εἰς τὰς ἄρκτους κεκλιμένον ὁρίζει… τοῦ πορθμοῦ τὸ πρὸς δύσεις μέρος y la parte orientada al norte limita con la parte del estrecho <orientada> a ponienteκλίνωorientarse, encontrarse
Polyb.1.45.4Polybius, Historiae: Polibio, Historiasἀφῆκε, παραγγείλας ἀναπαύεσθαι καθ’ ὥραν καὶ πειθαρχεῖν τοῖς ἡγουμένοις [los] despachó, tras ordenarles descansar de buena hora y obedecer a sus comandantesὥραen el momento oportuno, de buena hora
Polyb.1.48.10Polybius, Historiae: Polibio, Historiasχάρακι περιλαβόντες κύκλῳ τὴν πόλιν… τῷ χρόνῳ παρέδοσαν τὴν πρᾶξιν tras rodear la ciudad en círculo con una empalizada, confiaron el resultado al tiempoπεριλαμβάνωabrazar, rodear
Polyb.1.50.6Polybius, Historiae: Polibio, Historiasὑπέστησε τὴν ἑαυτοῦ ναῦν ἀντίπρωρρον τοῖς πολεμίοις apostó su nave con la proa de cara a los enemigosὑφίστημιapostar, poner al acecho

1 2 3 4 5 6 7 8 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas