logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 42 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.12.81Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoεἶχεν… ὀργῆς καὶ θυμοῦ καὶ φθόνου καὶ φιλοτιμίας μεστούς [el ejército] tenía a [personas] llenas de ira, rabia, envidia y ambiciónθυμόςánimo, coraje, ardor, furia, rabia
Isoc.12.127Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoμιᾶς δὲ μόνον μνησθήσομαι πράξεως y solo voy a recordar una única acciónπρᾶξιςacción, realización
Isoc.12.160Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoχωρὶς δ’ ἑκάτεροι πρέσβεις πέμπομεν ὡς ἐκεῖνον y por separado unos y otros enviamos embajadores ante aquelχωρίςaparte, por separado
Isoc.12.177Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἐπειδὴ γὰρ Δωριέων οἱ στρατεύσαντες εἰς Πελοπόννησον τρίχα διείλοντο… τὸ δὲ τρίτον μέρος αὐτῶν, οὓς καλοῦμεν νῦν Λακεδαιμονίους, στασιάσαι μέν φασιν… en efecto, los dorios después de que hicieron la guerra dentro del Peloponeso se dividieron en tres partes… la tercera parte de ellos, a los que ahora llamamos lacedemonios, dicen que por un lado entraron en luchas internas…τρίτοςtercera parte, tercio
Isoc.12.3Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἡγοῦμαι γὰρ οὐχ ἁρμόττειν οὔτε τοῖς ἔτεσι τοῖς ἐνενήκοντα καὶ τέτταρσιν, ἁγὼ τυγχάνω γεγονώς, οὔτε… pues pienso que no conviene ni a los noventa y cuatro años que justamente tengo, ni…τέσσαρεςcuatro
Isoc.12.4Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἤν τισιν ὁ… λόγος μαλακώτερος ὢν φαίνηται si a algunos les parece que el discurso es demasiado blandoμαλακόςblando, cobarde, relajado
Isoc.12.5Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoδιαλέξομαι δὲ περί τε τῶν τῇ πόλει πεπραγμένων y hablaré sobre las realizaciones de la ciudadδιαλέγομαιhablar, decir
Isoc.12.7Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoτῆς περὶ τὸν βίον εὐπορίας medios de vida suficientesεὐπορίαabundancia de recursos, facilidad
Isoc.12.8Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoμὴ τῶν καταβεβλημένων εἷς εἶναι μηδὲ τῶν κατημελημένων no ser uno de los despreciados ni de los descuidadosκαταβάλλωtirar, despreciar
Isoc.12.19Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἀποδεξαμένων δὲ τῶν περιεστώτων τὴν διατριβὴν αὐτῶν y aceptando los de su alrededor su conversaciónδιατριβήdebate, diatriba, discusión
Isoc.12.19Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoκαί φημι πάντας ληρεῖν πλὴν τοὺς μετεσχηκότας τῆς ἐμῆς διατριβῆς y afirmo que todos dicen tonterías excepto los que han participado de mi doctrinaπλήνexcepto, salvo
Isoc.12.32Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoτούτους φημὶ καὶ φρονίμους εἶναι καὶ τελέους ἄνδρας καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετάς afirmo que estos son hombres sensatos, perfectos y que tienen todas las virtudesτέλειοςcompleto, perfecto
Isoc.12.39Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoπορφύραν καὶ χρυσόν δοκιμάζομεν comprobamos la púrpura y el oroδοκιμάζωcomprobar
Isoc.12.40Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἡγοῦμαι δὲ χρῆναι τοὺς βουλομένους ἐγκωμιάσαι τινὰ τῶν πόλεων ἀκριβῶς… μὴ μόνον περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι τοὺς λόγους… ἀλλά… παριστάναι μὴ τὰς μικρὰς ταῖς μεγάλαις… ἀλλὰ τὰς παραπλησίαν καὶ τὴν δύναμιν ἐχούσας y pienso que es necesario que los que quieren elogiar una ciudad con rigor no solo hagan razonamientos sobre ella sino que comparen, no las pequeñas con las grandes, sino las que tienen también un poder similarπαρίστημιcolocar al lado, comparar, poner, ofrecer, mostrar
Isoc.12.44Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoμετὰ ταῦτα πολλὰς πόλεις… καὶ μεγάλας ἔκτισαν después de esto fundaron muchas y grandes ciudadesκτίζωfundar, construir (por primera vez)
Isoc.12.61Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoπῶς οὐ δίκαιον ἐπαινεῖν καὶ τιμᾶν μᾶλλον ἢ τὴν ἐν ἅπασι τούτοις ἀπολελειμμένην; ¿cómo no es justo alabar y honrar más [a nuestra ciudad] que a la que se ha quedado atrás en todo eso?ἀπολείπωquedarse atrás, ser inferior
Isoc.12.70Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoἡμῖν… γὰρ συνέπεσε περὶ νησύδρια τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα τὸ μέγεθος ἐξαμαρτεῖν, ἃ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων οὐδ’ ἴσασιν pues a nosotros nos ocurrió que cometimos faltas por unos islotes tales y tan grandes en tamaño, que muchos de los griegos ni siquiera conocenτηλικοῦτοςtan importante, tan grande
Isoc.12.76Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoὁπότερον δέ, εἴτε… εἴτε…, οὐκ ἔχω λέγειν. ὁποτέρως δ’ οὖν συμβέβηκεν de qué manera…, si… o si…, no sé decirlo; pero, de una manera u otra ha sucedidoὁπότεροςde qué modo
Isoc.12.77Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoτά… περιττὰ τῶν ἔργων καὶ τερατώδη καὶ μηδὲν ὠφελοῦντα τοὺς ἄλλους ὑπερεῖδε despreció de las acciones, las desmesuradas, prodigiosas y que en nada ayudan a los demásπεριττόςexcesivo, desmesurado, extravagante, rebuscado
Isoc.12.81Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoτοὺς μὲν ἀπὸ θεῶν τοὺς δ’ ἐξ αὐτῶν τῶν θεῶν γεγονότας a unos descendientes de los dioses y a otros engendrados por los propios diosesἀπόde, descendiente de, originario de, discípulo de
Isoc.12.83Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoπρὸς ἄλλα γένη πολλὰ τῶν βαρβάρων κινδυνεύων οὐκ ἀπεῖπεν οὐδ’ ἀπῆλθε arriesgándose frente a otras muchas razas enemigas no renunció ni se marchóἀπέρχομαιirse, marcharse
Isoc.12.97Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoτοῖς… τοὺς οἰκέτας εἰς ἐλευθερίαν ἀφαιρουμένοις a los que reclaman la libertad para los esclavosἀφαιρέωrescatar de la esclavitud
Isoc.12.115Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoοὐδ’ ἠγνόησαν οὐδὲν οὔτε τῶν ἀγαθῶν οὔτε τῶν κακῶν τῶν προσόντων ἑκατέρᾳ τῶν δυνάμεων y no desconocieron ni los bienes ni los males que se añadían a cada uno de los dos poderesπρόσειμι (εἰμί)estar al lado (de), añadirse (a)
Isoc.12.127Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoσυμβέβηκε μήτ’ εἰρῆσθαι πρότερον μήτε πεπρᾶχθαι μηδ’ ὑφ’ ἑνὸς ἄλλου ocurre que no ha sido dicho antes ni hecho por ningún otroπράττωhacer, actuar, llevar a cabo
Isoc.12.132Isocrates, Panathenaicus: Isócrates, Panatenaicoεἰώθασιν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς καθιστάναι καὶ τὰς ἄλλας πράξεις τοὺς ἱκανωτάτους τῶν πολιτῶν acostumbran a colocar para los cargos y las demás actividades a los ciudadanos más competentesἱκανόςcompetente, capaz, idóneo

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas