logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 53 -- Paginación: 1/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Isoc.4.116Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoοἱ πολῖται πρὸς ἀλλήλους μάχονται los ciudadanos luchan unos contra otrosμάχομαιluchar (contra), combatir (contra)
Isoc.4.138Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoαὐτὸς ἐν ταραχαῖς ὢν χαλεπὸς ἔσται προσπολεμεῖν él, incluso estando en dificultades, será duro de combatirχαλεπόςdifícil (de/para), duro (de), intratable (para)
Isoc.4.171Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἡμῖν δέ… περὶ τηλικούτων πραγμάτων συμβουλεύειν παραλελοίπασιν pero nos han dejado a nosotros deliberar sobre asuntos tan importantesπαραλείπωdejar, dejar de lado
Isoc.4.173Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἔστι δ’ ἁπλοῦς καὶ ῥᾴδιος ὁ λόγος ὁ περὶ τούτων y el razonamiento sobre eso es sencillo y fácilῥᾴδιοςfácil (de comprender), sencillo
Isoc.4.7Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoεἰ… μηδαμῶς ἄλλως οἷόν τ’ ἦν δηλοῦν τὰς αὐτὰς πράξεις ἀλλ’ ἢ διὰ μιᾶς ἰδέας… si de ninguna otra manera era posible mostrar los mismos hechos excepto de una sola forma…ἀλλάexcepto, sino
Isoc.4.5Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτότε γὰρ χρὴ παύεσθαι λέγοντας, ὅταν… τὸν λόγον ἴδῃ τις ἔχοντα πέρας, ὥστε μηδεμίαν λελεῖφθαι τοῖς ἄλλοις ὑπερβολήν pues entonces hay que dejar de hablar cuando uno ve que la argumentación tiene una conclusión, de forma que no quede a los demás ninguna <posibilidad de> superaciónπέραςfinal, conclusión, término, solución
Isoc.4.14Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoπερί οὖν τῶν ἰδίων ταῦτά μοι προειρήσθω así pues, sobre lo privado, que eso quede dicho por mí antesπροερῶser predicho, ser dicho antes
Isoc.4.15Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoδιεξέρχονται τάς τε συμφορὰς τὰς ἐκ τοῦ πολέμου… καὶ τὰς ὠφελείας τὰς ἐκ τῆς στρατείας τῆς ἐπ’ ἐκεῖνον ἐσομένας describen las desgracias que nos han sucedido a causa de la guerra y los beneficios que habrá tras la campaña contra aquelὠφέλειαbeneficio (concreto), recurso, botín, presa
Isoc.4.16Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoὅστις… οἴεται τοὺς ἄλλους… τι πράξειν ἀγαθόν… λίαν ἁπλῶς καὶ πόρρω τῶν πραγμάτων ἐστίν el que crea que los demás harán algo bueno está en una actitud muy ingenua y lejos de los hechosἁπλοῦςsencillamente, claramente, ingenuamente
Isoc.4.16Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτῶν γὰρ Ἑλλήνων οἱ μὲν ὑφ’ ἡμῖν οἱ δ’ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις εἰσίν· αἱ γὰρ πολιτεῖαι, δι’ ὧν οἰκοῦσι τὰς πόλεις, οὕτω τοὺς πλείστους αὐτῶν διειλήφασιν pues unos griegos están bajo nuestro poder y otros bajo <el de> los lacedemonios; en efecto, los sistemas políticos por los que administran las ciudades dividen así a la mayor parte de ellosδιαλαμβάνωrepartir, dividir, distribuir, asignar
Isoc.4.21Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἀναμφισβητήτως ἡμῖν προσήκει τὴν ἡγεμονίαν ἀπολαβεῖν sin duda os conviene recuperar la supremacíaἀπολαμβάνωrecuperar
Isoc.4.31Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἡ Πυθία προσέταξεν… ποιεῖν πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν τὰ πάτρια la Pitia les ordenó cumplir las tradiciones con nuestra ciudadπάτριοςlo heredado, herencia paterna, tradiciones
Isoc.4.37Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoκαίτοι τίς ἂν ταύτης ἡγεμονίαν ἐπιδείξειεν ἢ πατριωτέραν, τῆς πρότερον γενομένης πρὶν τὰς πλείστας οἰκισθῆναι τῶν Ἑλληνίδων πόλεων… ; es más, ¿quién podría señalar una supremacía más ancestral que esa, la que se produjo antes de ser habitada la mayoría de las ciudades griegas?πάτριοςde los antepasados, ancestral, heredado
Isoc.4.40Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτἀναγκαῖα τοῦ βίου las necesidades de la vidaἀναγκαῖοςconstreñido, a la fuerza
Isoc.4.42Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτὴν χώραν… κεκτημένων ἑκάστων… τὰ μὲν ἐλλείπουσαν τὰ δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν φέρουσαν cada uno poseía la tierra que unas veces se quedaba corta y otras aportaba más que lo suficienteἱκανόςsuficiente, bastante
Isoc.4.43Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoὥστε… τὰς ἔχθρας… διαλυσαμένους συνελθεῖν εἰς ταὐτόν de forma que tras concluir nuestras enemistades nos reunamos en el mismo <lugar>αὐτόςlo mismo
Isoc.4.44Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoμήτε τοῖς ἰδιώταις μήτε τοῖς διενεγκοῦσι τὴν φύσιν ἀργὸν εἶναι τὴν διατριβήν y ni para los inexpertos ni para los que sobresalen por su naturaleza es la conversación inútilἀργόςocioso, improductivo, inútil
Isoc.4.44Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegírico… ἐγγενέσθαι… τοῖς δὲ θεάσασθαι τούτους πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζομένους hacer posible a otros ser espectadores de esos que competían mutuamenteθεάομαιser espectador
Isoc.4.48Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἡ πόλις… συνειδυῖα μὲν ὅτι τοῦτο μόνον ἐξ ἁπάντων τῶν ζῴων ἴδιον ἔφυμεν ἔχοντες, καὶ διότι τούτῳ πλεονεκτήσαντες καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκαμεν la ciudad siendo sabedora por una parte de que nacimos teniendo como propio solamente eso entre todos los seres vivos y que al adquirir ventaja con eso también nos hemos diferenciado de ellos en todo lo demásδιότιque
Isoc.4.48Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegírico… ὥστε πολλάκις… καὶ τοὺς φρονίμους ἀτυχεῖν καὶ τοὺς ἀνοήτους κατορθοῦν … de forma que muchas veces los prudentes tienen mala fortuna y los insensatos tienen éxitoκατορθόωtener éxito
Isoc.4.49Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoἡ πόλις ἡμῶν… λόγους ἐτίμησεν… ὁρῶσα… καὶ τοῦτο σύμβολον τῆς παιδεύσεως ἡμῶν ἑκάστου πιστότατον ἀποδεδειγμένον nuestra ciudad valoró los discursos al ver que también eso es la garantía exhibida más fiable de la educación de cada uno de nosotrosσύμβολονgarantía
Isoc.4.50Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥστε… y en tanto ha superado nuestra ciudad en el pensar y decir a los demás hombres que…ἀπολείπωdejar atrás, superar
Isoc.4.50Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoτοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥστε… τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι y nuestra ciudad ha dejado tan atrás en lo relativo a pensar y decir al resto de los hombres que ha hecho que el nombre de los helenos parezca ser, no ya de una estirpe sino de una forma de pensarἝλληνgriegos
Isoc.4.66Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoπειράσομαι καὶ περὶ τούτων διελθεῖν intentaré también hablar sobre estoδιέρχομαιexponer (narrar), narrar
Isoc.4.69Isocrates, Panegyricus: Isócrates, Panegíricoπρὸς μόνους τοὺς προγόνους τοὺς ἡμετέρους συμβαλόντες ὁμοίως διεφθάρησαν tras pelearse solamente con nuestros antepasados fueron aniquilados por igualσυμβάλλωreunirse (con hostilidad), pelearse

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas