logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24812 -- Paginación: 61/62
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Hell.5.4.56Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις equipó tres navesπληρόωllenar(se), apretarse
Xen.Hell.5.4.58Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁποία δὴ φλέψ cualquier venaὁποῖοςcualquier
Xen.Hell.5.4.65Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαὶ τότε μὲν ἡττήθη y entonces en efecto fue derrotadoτότεy entonces
Xen.Hell.6.1.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα τοὺς μὲν προεληλυθότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει pero los ejércitos <formados> por las ciudades tienen <hombres> que son ya de edad avanzadaπροέρχομαιavanzar en el tiempo, ser de edad avanzada
Xen.Hell.6.1.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὓς… ἂν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσθάνηται ἐκβάλλει a los extranjeros que se da cuenta de que son blandos, los expulsaἄν
Xen.Hell.6.1.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὓς… ἂν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσθάνηται ἐκβάλλει a los extranjeros que se da cuenta que son blandos, los expulsaὅς
Xen.Hell.6.1.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἴσασιν οἱ παρ’ ἐκείνῳ ξένοι ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τε βίον καὶ ἀφθονώτατον παρέχεται los mercenarios junto a aquel saben que el coraje guerrero les proporciona una vida muy honrosa y muy plenaπολεμικόςrelativo a la guerra, de la guerra, bélico, guerrero
Xen.Hell.6.1.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαὐτὸς δ’ ἐστί… καὶ τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως φιλόπονος y él es muy fuerte en su cuerpo y además amigo de fatigasσῶμαcuerpo (vivo)
Xen.Hell.6.1.9Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas... ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν ἡμετέραν δύναμιν ... de manera que probablemente nuestra fuerza también sea superior en peltastasὑπερέχωsobresalir, prevalecer, ser superior, superar
Xen.Hell.6.1.11Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔφη… τούς γε μὴν ναύτας τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους εἰκὸς εἶναι τοὺς δι’ ἀφθονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμποντας ἢ Ἀθηναίους τοὺς μηδ’ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν μὴ πρίωνται; decía <él> ¿es lógico que nosotros, que por <tener> abundancia incluso exportamos trigo a otros lugares, seamos más capaces de alimentar a los marineros, o los atenienses que no tienen suficiente ni para ellos, si no <lo> compran?ἐκπέμπωexportar
Xen.Hell.6.1.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ μὲν ταῦτ’ εἶπεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε… ἀνεβάλοντο τὴν ἀπόκρισιν él dijo eso y los lacedemonios aplazaron en ese momento la respuestaἀπόκρισιςrespuesta, réplica, contestación
Xen.Hell.6.1.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυντίθεσθαι αὐτὸν ἐκέλευον ὅπῃ δύναιτο ἄριστα τά τε ἑαυτοῦ καὶ τὰ τῆς πόλεως le ordenaban que organizara lo mejor que pudiera sus propios (asuntos) y los de la ciudadσυντίθημιorganizar
Xen.Hell.6.2.9Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐδίδασκον… κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἐν καλῷ… καλῷ δὲ τοῦ τὴν Λακωνικὴν χώραν βλάπτειν mostraban que Corcira estaba en buena situación… en buena situación para devastar el territorio laconioκαλόςen buena situación, en circunstancias favorables, en buena hora
Xen.Hell.6.2.11Xenophon, Hellenica: Jenofonte, HelénicasΤιμόθεον δ’ αὐτῶν στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν y eligieron a Timoteo como su generalχειροτονέωelegir (a mano alzada como)
Xen.Hell.6.2.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δ’ Ἀθηναῖοι νομίζοντες αὐτὸν ἀναλοῦν τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνον, συγγνώμην οὐκ ἔσχον αὐτῷ y los atenienses, creyendo que él malgastaba el tiempo de actividad militar en su navegación, no tuvieron perdón con élὥραestación cálida, período de actividad militar
Xen.Hell.6.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκατιδόντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων… τάς… φυλακὰς χεῖρον ἢ πρόσθεν φυλαττομένας… y al haber observado <ellos> desde las torres que los puestos de guardia estaban peor vigilados que antes…χείρωνpeor
Xen.Hell.6.2.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δ’ ἐπεὶ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, ἀνεστρέφοντό τε καὶ ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον y ellos cuando estuvieron cerca del muro, se daban media vuelta y disparaban desde las tumbasἀναστρέφωdarse media vuelta
Xen.Hell.6.2.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνέβαινε γὰρ τοῖς… πρώτοις ἀφικνουμένοις καθ’ ἡσυχίαν ἅπαντα ποιεῖν pues ocurría que los primeros en llegar hacían todo con tranquilidadἡσυχίαen calma, con tranquilidad, en silencio
Xen.Hell.6.2.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ μὲν αὔρα φέροι, θέοντες ἅμα ἀνεπαύοντο· εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι… si la brisa impulsaba <el barco>, avanzaban deprisa al tiempo que descansaban; pero si era necesario remar…θέωir deprisa, correr
Xen.Hell.6.2.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasφυλακάς γε μήν… ὥσπερ προσήκει, καθίστη ponía guardas, sin duda, como convieneμήνprecisamente, es más, sin duda, sin embargo
Xen.Hell.6.2.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐν… τῷ στρατοπέδῳ νύκτωρ πῦρ οὐκ ἔκαε [él] no encendía fuego de noche en el campamentoπῦρ(encender) fuego, (prender) fuego
Xen.Hell.6.2.34Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δ’ ἐσημάνθησαν [αἱ τριήρεις] προσπλέουσαι… ἀξία ἐγένετο θέας ἡ σπουδή y cuando se señaló que [las trirremes] se acercaban navegando, fue digno de ver el empeñoσημαίνωser señalado (haciendo algo), señalarse (que)
Xen.Hell.6.2.36Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ μέντοι Ἰφικράτης… τῶν δὲ ἀνδρῶν συνέβη ἑκάστῳ τακτὸν ἀργύριον ἀποτεῖσαι sin embargo, Ifícrates acordó con cada uno de los hombres que pagaran (como rescate) un dinero fijadoσυμβαίνωacordar (con)
Xen.Hell.6.3.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔπραττε περὶ εἰρήνης actuaba (negociaba) sobre la pazπράττωhacer, actuar, llevar a cabo
Xen.Hell.6.3.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ προσῆλθον ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους… τῶν Λακεδαιμονίων… y cuando se dirigieron a los elegidos de los lacedemoniosπροσέρχομαιir hacia, avanzar hacia, dirigirse a
Xen.Hell.6.3.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτήν… προξενίαν ὑμῶν οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ πατρῴαν ἔχων παρεδίδου τῷ γένει vuestra hospitalidad no la tengo yo solo, sino que el padre de mi padre, que ya la tenía como heredada, la transmitía a su linajeπατήρpadre del padre, abuelo
Xen.Hell.6.3.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ… πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνθρώποις γίγνεσθαι, ἡμᾶς δὲ χρὴ ἄρχεσθαι μὲν αὐτοῦ si el destino es que haya guerras entre los hombres es necesario que la iniciemosἄρχωempezar (por algo, algo)
Xen.Hell.6.3.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasλέγεται… Τριπτόλεμος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Δήμητρος καὶ Κόρης ἄρρητα ἱερὰ πρώτοις ξένοις δεῖξαι se dice que Triptólemo, nuestro antepasado, mostró los ritos secretos de Deméter y Core a los primeros extranjerosΔημήτηρDeméter
Xen.Hell.6.3.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὰ Δήμητρος καὶ Κόρης ἄρρητα ἱερά los secretos ritos de Deméter y CoreκόρηCore, hija de Deméter, Perséfone
Xen.Hell.6.3.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἃ μέλλω λέγειν οὐ πρὸς χάριν ὑμῖν ῥηθήσεται lo que voy a decir no será dicho como favor a vosotrosχάριςcomo favor, para hacer un favor, para complacer
Xen.Hell.6.3.9Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐδ’ αὐτοῖς Θηβαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι y a los propios tebanos no dejabais que fueran autónomosἐπιτρέπωceder, permitir
Xen.Hell.6.3.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰσί… πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι entre todas las ciudades hay unas que se inclinan a vuestra <posición> y otras a la nuestraἡμέτεροςlo nuestro, lo propio, nuestra posición
Xen.Hell.6.3.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐψηφίσαντο… τά… στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ τὰ πεζικά decidieron por votación licenciar los ejércitos, tanto los navales como los de infanteríaστρατόπεδονejército, armada
Xen.Hell.6.4.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ μή τις ἐῴη αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι si alguien no permite que las ciudades sean independientesἐάωdejar, permitir, consentir
Xen.Hell.6.4.7Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπαρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμός los animaba en verdad de alguna manera también el oráculoτίςde alguna manera, algo
Xen.Hell.6.4.9Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπέστρεψάν τε αὐτοὺς καὶ κατεδίωξαν πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν Βοιωτῶν y los pusieron en fuga y persiguieron hasta el campamento de los beociosἐπιστρέφωhacer girar, poner en fuga
Xen.Hell.6.4.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasγυμνοπαιδιῶν… οὔσης τῆς τελευταίας siendo el último día de las Gimnopediasτελευταῖοςel último día
Xen.Hell.6.4.18Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ… Ἀγησίλαος ἐκ τῆς ἀσθενείας οὔπω ἴσχυεν Agesilao no estaba todavía sano desde su enfermedadἰσχύωtener salud, estar sano
Xen.Hell.6.4.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπρός… Ἰάσονα, σύμμαχον ὄντα, ἔπεμπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, κελεύοντες βοηθεῖν, διαλογιζόμενοι πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο los tebanos enviaban con rapidez <mensajes> a Jasón que era aliado, pidiendo que ayudara, mientras discutían cómo resultaría el futuroπῇcómo
Xen.Hell.6.4.27Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasφοβούμενος μή τινες… πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν temiendo que algunos avanzasen contra su ejércitoμήque, no sea que, para que no
Xen.Hell.6.4.37Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἄχρι οὗ ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο Τισίφονος πρεσβύτατος ὢν τῶν ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε hasta que este tratado era escrito [por mí], Tisífono, por ser el mayor de los hermanos, tenía el poderἄχριhasta (el momento en) que, hasta que
Xen.Hell.6.5.1Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasνῦν δ’ ἐπάνειμι ἔνθεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην y ahora voy a volver <allí> donde me desvié para <tratar> esoἐκβαίνωdesviarse, distraerse, hacer una digresión
Xen.Hell.6.5.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ… ἄλλοι πάντες ἔχαιρον τῷ ὅρκῳ todos los demás se alegraban por ese juramentoχαίρωalegrarse (con/de/por algo)
Xen.Hell.6.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίβιον ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τό… τεῖχος καὶ τὰς πύλας… los que rodeaban a Calibio que se habían retirado bajo el muro y las puertas…ὑπόdebajo, bajo (prep.)
Xen.Hell.6.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ δέ τι καὶ ἡρπάσθη… ἐξευρὼν ἀπέδωκε si algo fue robado, tras descubrirlo lo devolvióἁρπάζωrobar, raptar
Xen.Hell.6.5.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔγνω κράτιστον εἶναι ἐᾶσαι συνελθεῖν αὐτούς, καὶ εἰ βούλοιντο μάχεσθαι, ἐκ τοῦ δικαίου καὶ φανεροῦ τὴν μάχην ποιεῖσθαι decidió que era mucho mejor permitir que ellos se juntaran, y si querían combatir, hacer el combate con equidad y abiertamenteφανερόςa las claras, abiertamente
Xen.Hell.6.5.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ γὰρ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας ἐδόκει τι ἀνειληφέναι τὴν πόλιν pues parecía que la ciudad estaba algo recuperada de su anterior desánimoἀναλαμβάνωrecuperar (fuerzas)
Xen.Hell.6.5.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτοὺς μὲν Σπαρτιάτας ἀπέλυσεν οἴκαδε τοὺς δὲ περιοίκους ἀφῆκεν mandó a casa a los espartanos y dejó libres a los periecosἀπολύωliberar, despedir, mandar a casa
Xen.Hell.6.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ… Βοιωτοὶ ἐγυμνάζοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα los beocios todos eran entrenados en las armasγυμνάζωser entrenado, ser ejercitado, ser agitado
Xen.Hell.6.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν suplicaban que de ningún modo se retiraran antes de invadir el territorio de los lacedemoniosπρίνhasta que, antes que, antes de que
Xen.Hell.6.5.30Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαταλείποντες δὲ τὰ ὅπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέποντο tras dejar las armas se dedicaban al pillaje por las casasτρέπωcambiar (intr.), dedicarse, poner su atención
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀνεμίμνῃσκόν τε γὰρ τοὺς Ἀθηναίους ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο pues recordaban a los atenienses cómo siempre se habían apoyado mutuamente en los momentos más críticosκαιρόςoportunidad, ocasión, momento (justo), momento (crítico)
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀνεμίμνῃσκον… ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο ἐπ’ ἀγαθοῖς recordaban que siempre en algún momento se ayudaban unos a otros en las ocasiones más importantes para cosas buenasπαρίστημιponerse al lado de, ayudar (a)
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον casi todos decían (cosas) parecidasσχεδόνcasi, más o menos
Xen.Hell.6.5.33Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔφασαν τοὺς τυράννους συνεκβαλεῖν Ἀθήνηθεν decían haber colaborado en expulsar de Atenas a los tiranosτύραννοςtirano
Xen.Hell.6.5.34Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες guardianes del dinero públicoκοινόςcomún, compartido
Xen.Hell.6.5.48Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰ… ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτοῖς si os acordarais de que os beneficiasteis también les devolveríais el favorἀποδίδωμιdevolver, restituir, pagar
Xen.Hell.6.5.49Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀφικόμενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ τινας ἡμέρας tras llegar a Corinto pasaba unos díasδιατρίβωpasar tiempo
Xen.Hell.6.5.49Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν le reprochaban primero por ese retrasoψέγωreprender (a), reprochar (a), censurar (a)
Xen.Hell.6.5.52Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς… καθ’ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι es mucho más fácil que unos pocos se retiren en silencio que muchosῥᾴδιος(es) fácil
Xen.Hell.7.1.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπλεῖσται γὰρ πόλεις τῶν δεομένων τῆς θαλάττης περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι la mayor parte de las ciudades que precisan del mar están situadas en torno a vuestra ciudadοἰκέωestar situado
Xen.Hell.7.1.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπάτριον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐπικτᾶσθαι tenéis la tradición de aumentar la flotaπάτριοςes tradición (para), es costumbre (de)
Xen.Hell.7.1.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐὰν οὖν σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις παρακαλῇ φείσεσθε así pues, si sois prudentes evitaréis acompañar <allí> adonde alguien <os> convoqueφείδομαιevitar, dejar a un lado
Xen.Hell.7.1.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀπὸ τῶν θεῶν δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τούτῳ os ha sido concedido por los dioses tener suerte en estas cosasεὐτυχέωprosperar
Xen.Hell.7.1.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὅταν παραγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ γῆν στρατείαν… y los lacedemonios cuando os ordenan una expedición militar terrestre…στρατείαexpedición militar, campaña militar
Xen.Hell.7.1.15Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ δὲ Θηβαῖοι… ἀπεῖχον τῶν φυλαττόντων τριάκοντα στάδια y los tebanos estaban separados de los vigilantes treinta estadiosφυλάττωguardián, vigilante
Xen.Hell.7.1.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαταπλεῖ Λακεδαιμονίοις ἡ παρὰ Διονυσίου βοήθεια zarpan los refuerzos de Dionisio para los Lacedemoniosβοήθειαtropas auxiliares, refuerzos
Xen.Hell.7.1.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτις Λυκομήδης… γένει… οὐδενὸς ἐνδεής un tal Licomedes en nada inferior en estirpeἐνδεήςinferior (a), inadecuado, deficiente
Xen.Hell.7.1.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνέπλησε φρονήματος τοὺς Ἀρκάδας, λέγων… πλεῖστον… τῶν Ἑλληνικῶν φύλων τὸ Ἀρκαδικὸν εἴη llenó de orgullo a los arcadios afirmando que la arcadia era la más numerosa de las estirpes griegasπλεῖστοςmuchísimo, numerosísimo, abundantísimo, máximo número
Xen.Hell.7.1.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὥστε ἄρχοντας ἔταττον οὕστινας ἐκεῖνος κελεύοι de modo que nombraban arcontes a los que aquel ordenabaτάττωasignar, nombrar
Xen.Hell.7.1.26Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔγνωσαν αὐτούς… τοὺς δὲ Τριφυλίους… περὶ παντὸς ποιουμένους se dieron cuenta de que ellos consideraban por encima de todo a los trifiliosπᾶςpor encima de todo, sobre todo
Xen.Hell.7.1.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas… οὗπέρ ἐστι χωρίον ἐπίπεδον … donde el terreno es llanoἐπίπεδοςllano, liso
Xen.Hell.7.1.29Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὑπετέμνοντο αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ los mesenios intentaban interceptarlo en el desfiladero del caminoστενόςestrecho (marítimo), paso angosto, desfiladero
Xen.Hell.7.1.31Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas… ὥστ’ ἔργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠθουμένους εἰς τὸ πρόσθεν … hasta el punto de tener trabajo sus jefes para contener a los soldados que se lanzaban hacia adelanteὠθέωempujar, lanzarse
Xen.Hell.7.1.32Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκοινόν τι ἄρα χαρᾷ καὶ λύπῃ δάκρυά ἐστιν las lágrimas son algo común, en efecto, a la alegría y a la tristezaλύπηdolor, sufrimiento, pena, tristeza
Xen.Hell.7.1.38Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀπήγγειλέ τε πρὸς τοὺς μυρίους ὡς... y comunicó a los diez mil que...μυρίοςdiez mil
Xen.Hell.7.1.42Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasμὴ φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους μηδὲ πολιτείαν μεταστῆσαι no expulsar a los poderosos ni cambiar el régimenκρείττωνlos poderosos, la aristocracia
Xen.Hell.7.1.43Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπιέζοντο οἱ Ἀρκάδες ἔνθεν μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, ἔνθεν δὲ ὑπὸ Ἀχαιῶν los arcadios eran acosados desde un lado por los lacedemonios y desde otro por los aqueosπιέζωpresionar, acosar
Xen.Hell.7.1.45Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαθίστησιν Ἀδέαν τὸν αὑτοῦ υἱόν, Λυσιμένην τὸν πρόσθεν ἄρχοντα ἀποστήσας coloca a Adeas, su hijo, tras deponer a Lisimenes, el comandante anteriorἀφίστημιapartar, dejar al lado
Xen.Hell.7.2.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσφαλέντων δ’ αὐτῶν ἐν τῇ ἐν Λεύκτροις μάχῃ… y ellos (los espartanos) al ser derrotados en la batalla de Leuctra…σφάλλωser derrotado, fracasar
Xen.Hell.7.2.5Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἡ δὲ πόλις πρὸς τούτους τὸν νοῦν εἶχεν y la ciudad mantenía su atención en esosἔχωmantener en una dirección, atender
Xen.Hell.7.2.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνέβαλον δὲ καὶ τῷ ὑστέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλειοῦντα y atacaron Fliunte también en el año siguienteὕστεροςposterior, siguiente, postrero, con posterioridad
Xen.Hell.7.2.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀφικέσθαι ἡ πρὸ τοῦ τείχους φάραγξ εἶργε el foso delante del muro impedía llegarεἴργωimpedir
Xen.Hell.7.2.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasαἰσθόμενοι τὴν σπουδὴν τῶν Φλειασίων ἡμιλλῶντο ὅπως φθάσειαν τοῖς Πελληνεῦσι βοηθήσαντες al darse <ellos> cuenta de las prisas de los de Fliunte competían por ser los primeros en ayudar a los de Peleneφθάνωadelantarse (en + inf.), ser el primero (en + inf.), apresurarse (a + inf.)
Xen.Hell.7.2.14Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκ χειρὸς ἐμάχοντο luchaban con la manoχείρcon la mano, a mano, a corta distancia
Xen.Hell.7.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὴν πίστιν τοῖς φίλοις διέσῳζον mantenían la lealtad a sus amigosδιασώζωmantener en la memoria, recordar
Xen.Hell.7.2.17Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔζων τὰ μὲν ἐκ τῆς πολεμίας λαμβάνοντες, τὰ δὲ ἐκ Κορίνθου ὠνούμενοι vivían cogiendo unas cosas de tierra enemiga y comprando otras de Corintoὠνέομαιcomprar, adquirir
Xen.Hell.7.2.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐκάθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας dormían hasta avanzado el díaπόρρωavanzado
Xen.Hell.7.2.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦν… τῆς ὥρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου era en cuanto a la hora poco antes de la puesta del solὥραperíodo corto de tiempo, parte del día, hora
Xen.Hell.7.3.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἀλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος pero de hecho, puesto que en efecto empecé, quiero concluir el asunto de Eufrónγάρpero en efecto, pero de hecho
Xen.Hell.7.3.4Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος puesto que comencé, quiero concluir lo relativo a Eufrónδιατελέωllevar a término, cumplir
Xen.Hell.7.3.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτοὺς ἀποκτείναντας Εὔφρονα διώκομεν περὶ θανάτου acusamos a los que mataron a Eufrón <por un delito> de pena capitalθάνατοςpena de muerte, pena capital
Xen.Hell.7.4.2Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπροσεδέχοντο τὴν τῶν Ἀρκάδων συμμαχίαν aceptaban la alianza con los arcadiosπροσδέχομαιaceptar
Xen.Hell.7.4.3Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκἀκεῖνος μὲν οὕτως ἀποθνῄσκει, ἡ μέντοι συμμαχία ὄντως ἐπεραίνετο y, en efecto, así muere aquel; la alianza, sin embargo, se cumplía de hechoπεραίνωser concluido, concluirse, cumplirse, terminarse
Xen.Hell.7.4.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτῆς δὲ Λακωνικῆς οὐκ ἐπέβαινον ἐπὶ πολέμῳ y no pisaban <territorio> laconio para la guerraἐπιβαίνωandar sobre, pisar
Xen.Hell.7.4.10Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνεχώρησαν αὐτοῖς καὶ Φλειασίοις… τὴν εἰρήνην acordaron con ellos y los de Fliunte la pazσυγχωρέωacordar (algo con alguien), estar de acuerdo (en algo con alguien)
Xen.Hell.7.4.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasνομίζοντες… ἀπολαβεῖν τοὺς Ἀρκάδας, εἰ ἀμφοτέρωθεν πολεμοῖντο considerando que los arcadios renunciarían, si fueran combatidos desde ambos ladosπολεμέωcombatir (contra)
Xen.Hell.7.4.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasπάντα ἐποίει ὅπως, εἰ δύναιτο, ἀπαγάγοι τοὺς πολιορκοῦντας hacía <él> todo para, si podía, alejar a los sitiadoresπᾶςtodo
Xen.Hell.7.4.28Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐπεὶ δὲ ὅ τε μὴν ἧκεν ἐν ᾧ τὰ Ὀλύμπια γίγνεται... y cuando llegaba el mes en el que tiene lugar el festival de Olimpia...μείςmes
Xen.Hell.7.4.30Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasεἰς τὰ πολεμικὰ καταφρονούμενοι μὲν ὑπ’ Ἀρκάδων desdeñados por los arcadios en asuntos bélicosκαταφρονέωdesdeñar, despreciar
Xen.Hell.7.4.31Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasκαὶ ἐώθουν πρὸς τὸν βωμόν y empujaban [al enemigo] hacia el altarὠθέωempujar, arrojar
Xen.Hell.7.4.32Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὕτως ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὥστε οὐδ’ ἀνεπαύσαντο τῆς νυκτός estaban tan temerosos por el día venidero que ni siquiera descansaron durante la nocheὥστε(tan/tal)... que, (tan/tal)... como para (que)
Xen.Hell.7.5.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicas... λογιζόμενος μέγα ἂν τοῦτο γενέσθαι τοῖς... σφετέροις συμμάχοις ... pensando <él> que eso sería importante para sus aliadosμέγαςgrande, fuerte, poderoso, importante
Xen.Hell.7.5.6Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν para decirlo resumidamenteὡςpara, por
Xen.Hell.7.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἦν… τοῖς πολεμίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὅ τι πράττοιτο lo que hacía estaba más en secreto para sus enemigosἄδηλοςen secreto
Xen.Hell.7.5.8Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοὐδέν μοι δοκεῖ ἁνὴρ ἐλλιπεῖν no me parece que este hombre haya fallado en nadaἐλλείπωquedarse corto, fallar, faltar
Xen.Hell.7.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ τῷ παντὶ πλείους… οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν Ἀρχίδαμον los más numerosos en todo no hicieron frente a los de Arquídamoπᾶςtodo, cualquier cosa
Xen.Hell.7.5.12Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐνταῦθα δὴ οἱ πῦρ πνέοντες, οἱ νενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονίους… οὐκ ἐδέξαντο τοὺς περὶ τὸν Ἀρχίδαμον, ἀλλ’ ἐγκλίνουσι entonces precisamente los ardorosos, los que han vencido a los lacedemonios, no resistieron ante las <tropas> de Arquidamo sino que cedenπνέωechar fuego, ser ardoroso
Xen.Hell.7.5.13Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἐδίωξαν… πορρωτέρω τοῦ καιροῦ persiguieron más allá de lo convenienteπόρρωmás adelante de, más allá de
Xen.Hell.7.5.16Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasσυνέρραξαν, ἐρῶντες ἀνασώσασθαι τὴν πατρῴαν δόξαν irrumpieron juntos deseando recobrar la fama heredadaπατρῷοςheredado
Xen.Hell.7.5.19Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὸ μέντοι τὸ στράτευμα παρεσκευακέναι ὡς πόνον τε μηδένα ἀποκάμνειν… ταῦτά μοι δοκεῖ θαυμαστότερα εἶναι sin embargo, haber dispuesto a su ejército de modo que no desfalleciera ante ninguna fatiga ni de noche ni de día, eso me parece ser más admirableπαρασκευάζωdisponer (de forma que), procurar (que), hacer (disponer) que
Xen.Hell.7.5.20Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὅτε τὸ τελευταῖον παρήγγειλεν αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι cuando finalmente les ordenó prepararseτελευταῖοςfinalmente, por última vez, por último
Xen.Hell.7.5.21Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasδόξαν παρεῖχε τοῖς πολεμίοις μὴ ποιήσεσθαι μάχην producía la opinión a sus enemigos de que no combatiríaδόξαexpectativa, opinión
Xen.Hell.7.5.22Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasἔλυσε... τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς πρὸς μάχην παρασκευήν debilitó la disposición de los ánimos para el combateλύωdisolver, deshacer, poner fin, destruir, romper, debilitar
Xen.Hell.7.5.23Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasτὸ ἀσθενέστατον τοῦ στρατεύματος ἀπέστησεν dejó al margen el ala más débil de su ejércitoἀφίστημιapartar, dejar al lado
Xen.Hell.7.5.24Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasὁ δ’ Ἐπαμεινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ ἔμβολον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο, καὶ ἁμίππους πεζοὺς συνέταξεν αὐτοῖς y Epaminondas por su parte también formó un poderoso cuerpo de ataque de caballería e integró con ellos a la infantería que va con la caballeríaσυντάττωorganizar militarmente, organizar en formación, integrar en el ejército
Xen.Hell.7.5.25Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἱ ὁπλῖται οὐδὲ προῆλθον ἐκ τοῦ χωρίου ἔνθα ἡ συμβολὴ ἐγένετο los hoplitas tampoco avanzaron más allá del lugar donde el choque se produjoπροέρχομαιadelantarse, presentarse, salir fuera, publicarse
Xen.Hell.7.7.45Xenophon, Hellenica: Jenofonte, Helénicasοἴει αὐτούς… προθυμίαν πολλὴν περὶ σὲ κατανοήσαντας; ¿crees que ellos se han dado cuenta de (mi) enorme buena voluntad por ti?προθυμίαdeseo, buena voluntad, disposición, entusiasmo
Xen.Hier.1.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónεἰδέναι… πῇ διαφέρει ὁ τυραννικός τε καὶ ὁ ἰδιωτικὸς βίος saber de qué forma es distinta la vida del tirano y la del particularδιαφέρωser diferente, diferenciarse, destacar
Xen.Hier.1.18Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónπάντες ἄνθρωποι ἡδέως προσδέχονται τὰς ἑορτὰς πλὴν οἱ τύραννοι todos los hombres esperan con placer los festivales, excepto los déspotasπλήνexcepto, salvo
Xen.Hiero1.19Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónὥστε καὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς μειονεκτεῖ ὁ παρατιθέμενος πολλὰ τῶν μετρίως διαιτωμένων de manera que también con el tiempo tiene menos placer el que pone a su disposición muchos [alimentos] que los que tienen costumbres moderadasπαρατίθημιcolocar a su lado, poner cerca de uno, poner a su disposición
Xen.Hier.1.28Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἂν μὴ ξένην γήμῃ, ἀνάγκη ἐκ μειόνων γαμεῖν si no se casa con una extranjera, es forzoso que se case <eligiendo> entre <mujeres> más humildesγαμέωcasarse (con), desposar (a)
Xen.Hier.2.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónμεγάλα μὲν ἐπινοεῖτε, ταχὺ δὲ κατεργάζεσθε tenéis grandes aspiraciones y las realizáis rápidamenteκατεργάζομαιrealizar, llevar a cabo, lograr
Xen.Hier.3.2Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónποθοῦσι δέ, ἤν που ἀπῇ y lo añoran, si acaso se vaποῦ(si) quizá, (si) acaso
Xen.Hier.4.3Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónδορυφοροῦσι δ’ ἐπὶ τοὺς κακούργους, ὑπὲρ τοῦ μηδένα τῶν πολιτῶν βιαίῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκειν y portan armas contra los malhechores para que ningún ciudadano muera de muerte violentaὑπέρpara, para que
Xen.Hier.4.8Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτὰ ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανὰ πολλά ἐστι son muchas las cosas que están por encima de lo que es suficienteὑπερβάλλωsuperar, estar por encima de
Xen.Hier.4.9Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτοῖς μὲν γὰρ ἰδιώταις ἔξεστι τὰς δαπάνας συντέμνειν… τοῖς δὲ τυράννοις οὐκ ἐνδέχεται es posible a los particulares recortar los gastos pero para los tiranos no es admisibleἐνδέχομαιse admite, es posible
Xen.Hier.6.9Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónδείπνου τε καὶ ὕπνου λαγχάνομεν conseguimos por turno comida y sueñoλαγχάνωobtener por suerte, conseguir por turno
Xen.Hier.6.12Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἐζήλωσας ἡμᾶς ὡς τούς... φίλους μάλιστα εὖ ποιεῖν δυνάμεθα nos envidiaste porque podemos beneficiar a los amigos en máxima medidaὡςcomo, porque
Xen.Hier.6.15Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónὥσπερ γε καὶ ἵππος εἰ ἀγαθὸς μὲν εἴη, φοβερὸς δὲ μὴ ἀνήκεστόν τι ποιήσῃ precisamente también como un caballo si fuera bueno pero que diera miedo porque pudiera hacer algo irreparableφοβερόςque da miedo (de que…), temible (no sea que…)
Xen.Hier.7.10Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónαἰσθάνομαι γὰρ αὐτὸν οὐκ ἐπιβουλευόμενον ἀλλὰ φροντιζόμενον μή τι πάθῃ pues me doy cuenta de que él no está maquinando sino reflexionando para no sufrir nadaφροντίζωreflexionar, meditar, preocuparse
Xen.Hier.9.4Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἆθλα μὲν ὁ ἄρχων προτίθησιν el arconte propone premiosἆθλονpremio, trofeo
Xen.Hier.11.5Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónεἰ αὐτὸς πλεῖστα τῶν Ἑλλήνων ἅρματα τρέφοις si tú personalmente alimentaras la mayor parte de los tiros de caballos de los griegosἅρμαcaballos (del carro), tiro de caballos
Xen.Hier.11.15Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónἐὰν γὰρ τοὺς φίλους κρατῇς εὖ ποιῶν si conquistas a los amigos con benevolenciaκρατέωdominar, vencer
Xen.Hell.5.4.43Xenophon, Hiero: Jenofonte, Hierónτοῖς ἄλλοις ἅπτεσθαι τῶν ἀνδρῶν παρεκελεύετο ordenaba a los demás atacar a los hombresἅπτωtocar (al enemigo), atacar (a alguien)
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης οὓς ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων Sócrates que no cree en los dioses en los que cree la ciudadνομίζωcreer, creer en
Xen.Mem.1.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτου me extrañó con qué razonamientos en cierta ocasión los que acusaron a Sócrates convencieron a los atenienses de que era merecedor de la pena capitalΣωκράτηςSócrates
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν a mí me parece que lo acusaron de introducir dioses nuevosαἰτιάομαιacusar a alguien de hacer algo
Xen.Mem.1.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν me parece que lo acusan de introducir nuevas divinidades’εἰσφέρωintroducir, introducir (novedades), proponer (novedades)
Xen.Mem.1.1.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ… πλεῖστοί φασιν ὑπό… τῶν ὀρνίθων… ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι la mayoría dice que son disuadidos e inducidos por los pájarosπροτρέπωser inducido, ser animado
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ μέγιστα ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι decía que la mayor parte se la quedaron los dioses (para ellos)καταλείπωquedarse (algo), reservarse
Xen.Mem.1.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως tampoco para el que consigue parientes poderosos en la ciudad <es> claro si por culpa de esos será privado de la ciudadaníaστερέωser privado (de), ser despojado (de), perder
Xen.Mem.1.1.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ y hablaba muchoπολύςmucho, mucho (tiempo), muy
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων … con qué leyes se gobiernan los fenómenos de los cielosἀνάγκηley natural
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος lo que los sofistas llaman cosmosκόσμοςcosmos, universo
Xen.Mem.1.1.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables[Σωκράτης] οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ… κόσμος ἔχει pues tampoco Sócrates, al analizar cómo es el universo, dialogaba sobre la naturaleza de todas las cosas como la mayoría de los demás [filósofos]φύσιςsustancia primigenia, naturaleza
Xen.Mem.1.1.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν y al considerar lo divino piensan que hacen lo convenienteπροσήκωlo conveniente
Xen.Mem.1.1.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβουλεύσας γάρ ποτε καὶ τὸν βουλευτικὸν ὅρκον ὀμόσας… pues siendo entonces [Sócrates] miembro del Consejo y habiendo jurado el juramento de consejero…βουλεύωser miembro del Consejo ([url=PKLema=186]Βουλή[/url])
Xen.Mem.1.1.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα lo que se dice, se hace y se decide en silencioσιγήsilencio, voz baja
Xen.Mem.1.1.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν los atenienses fueron convencidos de que Sócrates no tenía buen juicio acerca de los diosesσωφρονέωser prudente, tener buen juicio, tener moderación, actuar con prudencia
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης… ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν Sócrates era el más disciplinado de todos los hombres en sus deseos sexuales y apetitosγαστήρvientre, estómago, apetito(s), glotonería
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπρῶτον… ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος… καρτερικώτατος en primer lugar (Sócrates) era entre todos los hombres el que más dominaba (su) sexualidad y (su) estómago, después era el más resistente frente al frío y el calorεἶταdespués, luego, a continuación
Xen.Mem.1.2.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης… ἦν… πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος Sócrates era muy resistente al invierno, al verano y a todas las penalidadesχειμώνinvierno
Xen.Mem.1.2.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπῶς οὖν αὐτὸς ὢν τοιοῦτος ἄλλους ἄν… πρὸς τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν; ¿cómo, entonces, él, siendo de tal carácter, hubiera hecho a otros blandos para el esfuerzo?μαλακόςblando, cobarde, relajado
Xen.Mem.1.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε aprobaba ejercitarseδοκιμάζωaprobar
Xen.Mem.1.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκανῶς εἶναι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη pues decía que ese hábito [hacer ejercicio] era suficientemente saludable y no impedía el cuidado del almaἕξιςhábito, experiencia
Xen.Mem.1.2.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μισθόν a los que reciben un salario por la instrucciónὁμιλίαrelación educativa, instrucción
Xen.Mem.1.2.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐθαύμαζε δ’ εἰ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο y se admiraba si alguien prometiendo virtud consiguiera dineroἐπαγγέλλωprofesar, prometer, dedicarse
Xen.Mem.1.2.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά ἐστιν a no ser que la preocupación por la virtud sea corrupción
Xen.Mem.1.2.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι y [Sócrates] confiaba en que, entre los que se juntaban con él, los que aceptaran lo que él elegía serían buenos amigosσύνειμι (εἰμί) juntarse (con), ser seguidor (de), ser discípulo (de)
Xen.Mem.1.2.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι y narraré cómo fue la relación de ellos dos con Sócratesσυνουσίαtrato (social), relación (social)
Xen.Mem.1.2.15Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἢ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν; ¿o creen (ambos) que si lo frecuentaran (como discípulos) llegarían a ser los más capaces para hablar y actuar?ὁμιλέωtratar (con), frecuentar (a), conversar (con)
Xen.Mem.1.2.16Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡγοῦμαι… ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι pienso que ambos habrían preferido morirαἱρέωpreferir
Xen.Mem.1.2.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας ὁρῶ αὑτοὺς δεικνύντας τε τοῖς μανθάνουσιν ᾗπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ διδάσκουσι y veo que todos los profesores muestran a sus discípulos cómo ellos mismos llevan a la práctica lo que enseñanμανθάνωdiscípulos, alumnos
Xen.Mem.1.2.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων ὑβριστής quizás, en efecto, muchos de los que dicen ser filósofos podrían decir que el [hombre] justo nunca llegaría a ser injusto ni el prudente soberbioφιλοσοφέωser filósofo, filosofar, buscar saber
Xen.Mem.1.2.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶ γὰρ … , οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην ἐγγιγνομένην pues veo que así también se produce el olvido en los que descuidan los discursos educativosἐγγίγνομαιsurgir, producirse, ser innato, ser natural
Xen.Mem.1.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesἈλκιβιάδης… διά… κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν θηρώμενος… ἠμέλησεν αὑτοῦ Alcibíades por ser perseguido por <su> belleza por muchas y respetables mujeres, se descuidó de sí mismoσεμνόςvenerable, solemne, respetable
Xen.Mem.1.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσυνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ… χρωμένοις se reunía con hombres que hacían uso del desgobiernoχράωusar, hacer uso de
Xen.Mem.1.2.26Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶται; si, en efecto, ambos [Critias y Alcibíades] fallaron en algo, ¿el acusador censura eso a Sócrates?πλημμελέωfallar, fallar en
Xen.Mem.1.2.30Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλέγεται τὸν Σωκράτην… εἰπεῖν ὅτι… se dice que Sócrates dijo que…λέγωdecirse
Xen.Mem.1.2.31Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΚριτίας… τῶν τριάκοντα ὤν Critias, que es uno de los Treinta (tiranos)εἰμί
Xen.Mem.1.2.31Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδιαβάλλων (αὐτὸν) πρὸς τοὺς πολλούς calumniándolo ante la mayoríaπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Xen.Mem.1.2.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἴ τις γενόμενος βοῶν ἀγέλης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους ποιῶν μὴ ὁμολογοίη κακὸς βουκόλος εἶναι… si uno tras hacerse pastor de un rebaño de vacas y hacer que las vacas sean menos y peores, no reconoce que es un mal vaquero…βοῦςvacas, ganado vacuno
Xen.Mem.1.2.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέκτεινον… pues cuando los Treinta mataban a muchos ciudadanos, y no a los peores de todos…χείρωνpésimo, peor (de todos), inferior (de todos)
Xen.Mem.1.2.35Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους fijadme la edad para considerar a uno jovenὁρίζωestablecer, determinar
Xen.Mem.1.2.36Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσύγε, ὦ Σώκρατες, εἴωθας εἰδὼς πῶς ἔχει τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν tú ciertamente, Sócrates, acostumbras a preguntar aun sabiendo cómo son la mayoría de las cosasπῶςcómo
Xen.Mem.1.2.42Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὓς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε pues están todas esas leyes que la multitud tras reunirse y aprobar<las> promulgóγράφωprescribir, redactar (una ley, un decreto), promulgar
Xen.Mem.1.2.42Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς deseas una cosa en absoluto nada difícilοὐδείςnada en absoluto
Xen.Mem.1.2.45Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμάλα τοι, φάναι τὸν Περικλέα muy ciertamente, dijo Periclesμάλαsin duda, desde luego, ciertamente
Xen.Mem.1.2.47Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτει… οὐκέτι προσῇσαν ya no se acercaban a Sócratesπρόσειμι (εἶμι)acercarse a, presentarse ante
Xen.Mem.1.2.47Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτει… οὐκέτι προσῇσαν ya no iban junto a Sócratesπροσέρχομαιir hacia, avanzar hacia, dirigirse a
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαὐτοί τέ γε αὑτῶν ὄνυχάς τε καὶ τρίχας καὶ τύλους ἀφαιροῦσι καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν y, en efecto, ellos se quitan sus uñas, pelos y callos, y permiten a los médicos amputar y cauterizar con dolores y sufrimientosἀποτέμνωcortar (separando), amputar, extirpar
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν permiten a los médicos extirpar y cauterizar entre sufrimientos y doloresπαρέχωpermitir, conceder
Xen.Mem.1.2.54Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτούτων χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισθὸν τίνειν creen que es necesario que <él> les pague incluso un salario como agradecimiento de esoτίνωpagar
Xen.Mem.1.2.61Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΣωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου… πάντας τοὺς βουλομένους ὠφέλει y Sócrates a lo largo de toda su vida ayudaba a todos los que querían <ser ayudados>βίοςvida, duración de la vida
Xen.Mem.1.2.61Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακεδαίμονι ξένους ἐδείπνιζε a los visitantes que se hallaban en Lacedemonia los agasajaba en la cenaἐπιδημέωhallarse en la ciudad, estar de visita
Xen.Mem.1.2.63Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῇ πόλει γε οὔτε πολέμου κακῶς συμβάντος οὔτε στάσεως sin resultar mal, al menos a la ciudad, ni la guerra ni la sediciónσυμβαίνωresultar
Xen.Mem.1.3.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπρὸς τοὺς θεοὺς φανερὸς ἦν [Σωκράτης] καὶ ποιῶν καὶ λέγων ᾗπερ ἡ Πυθία ἀποκρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι πῶς δεῖ ποιεῖν en relación a los dioses estaba claro que Sócrates hacía y decía de la forma en que la pitonisa responde a los que preguntan cómo deben actuarΠύθιοςpitonisa, sacerdotisa de Apolo en Delfos
Xen.Mem.1.3.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη ... a no ser que fuera algo milagrosoδαιμόνιοςdivino, maravilloso, milagroso
Xen.Mem.1.3.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἤρετο Ξενοφῶντα· εἰπέ μοι… ὦ Ξενοφῶν, οὐ σὺ Κριτόβουλον ἐνόμιζες… le preguntó a Jenofone: «dime, Jenofonte, ¿no creías tú que Critobulo…?»εἴρομαιpreguntar (a alguien)
Xen.Mem.1.3.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπολλὰ δὲ δαπανᾶν εἰς βλαβερὰς ἡδονάς gastar mucho en placeres corrosivosδαπανάωgastar dinero en algo
Xen.Mem.1.4.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλέξω... ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα… διαλεγομένου πρὸς Ἀριστόδημον τὸν μικρὸν ἐπικαλούμενον diré lo que una vez le escuché cuando dialogaba con Aristodemo, apodado el enanoἐπικαλέωser apodado
Xen.Mem.1.4.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους τεθαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ; ¿hay hombres a los que has admirado por <su> sabiduría?θαυμάζωadmirar a (alguien) por (algo)
Xen.Mem.1.4.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα en efecto, en poesía épica yo al menos he admirado especialmente a Homeroἔποςpoesía épica
Xen.Mem.1.4.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα, ἐπὶ δὲ διθυράμβῳ Μελανιππίδην, ἐπὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σοφοκλέα… así pues yo por mi parte he admirado sobre todo a Homero por la composición de sus poemas épicos, a Melanípides por el ditirambo, a Sófocles por la tragedia…ποίησιςcomposición (literaria poética), arte poética, poesía
Xen.Mem.1.4.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπότερά σοι δοκοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα ἀξιοθαυμαστότεροι εἶναι ἢ οἱ ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά; ¿acaso te parece que los que fabrican estatuas sin pensamiento y sin movimiento son más dignos de admiración que los <que fabrican> seres vivos con pensamiento y activos?ἀπεργάζομαιfabricar, realizar
Xen.Mem.1.4.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα los que realizan estatuas carentes de sentido y movimientoἄφρωνinsensato, carente de sentido
Xen.Mem.1.4.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπότερά σοι δοκοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονα… ἀξιοθαυμαστότεροι εἶναι ἢ οἱ ζῷα ἔμφρονα…; ¿cuáles te parece que son más admirables, los que producen imágenes irracionales o los que seres vivos racionales?πότερος¿o… o…?
Xen.Mem.1.4.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀπορεῖς πότερα τύχης ἢ γνώμης ἔργα ἐστίν; ¿dudas sobre si es obra del azar o del entendimiento?ἀπορέωdudar (de/sobre), estar confundido (sobre), carecer de recursos (para)
Xen.Mem.1.4.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ δοκεῖ σοι καὶ τάδε προνοίας ἔργοις ἐοικέναι no te parece que también estas se parecen a acciones de la providenciaπρόνοιαprovidencia (divina)
Xen.Mem.1.4.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδοκεῖ… τούς… πρόσθεν ὀδόντας πᾶσι ζῴοις οἵους τέμνειν εἶναι parece que los dientes de delante de todos los animales son capaces de cortarτέμνωcortar
Xen.Mem.1.4.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐρώτα γοῦν καὶ ἀποκρινοῦμαι pregunta <tú> en todo caso y <yo> responderéγοῦνen cualquier caso, en todo caso
Xen.Mem.1.4.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔπειτ’ οὐκ οἴει φροντίζειν; entonces ¿no crees que se preocupen? (los dioses de los seres humanos)ἔπειταentonces, pues, en ese caso
Xen.Mem.1.4.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαρὰ τἆλλα ζῷα ὥσπερ θεοὶ ἄνθρωποι βιοτεύουσι en comparación con el resto de animales los hombres viven como diosesπαράen comparación con, en relación con
Xen.Mem.1.4.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἴεσθαι οὖν χρή… τὴν δὲ τοῦ θεοῦ φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι así pues es preciso creer que el buen juicio de la divinidad no es capaz de preocuparse al tiempo de todoφρόνησιςbuen entendimiento, buen juicio, prudencia
Xen.Mem.1.4.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesγνώσει τὸ θεῖον ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν ἐστιν ὥσθ’ ἅμα πάντα ὁρᾶν conocerás que la divinidad es tan grande y de tal calidad que lo ve todo a la vezτοσοῦτοςtanto (como), tanto (que), tan grande (que)
Xen.Mem.1.5.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ἑλέσθαι ἄνδρα… ὅντινα ἂν αἰσθανοίμεθα ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων…; ¿... elegir a un hombre que percibiéramos que es más débil que su estómago o que el vino o los placeres sexuales?ἥττωνpeor (que), inferior (que), más débil (que)
Xen.Mem.1.5.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ πολέμου ἡμῖν γενομένου βουλοίμεθα ἑλέσθαι ἄνδρα, ὑφ’ οὗ μάλιστ’ ἂν αὐτοὶ μὲν σῳζοίμεθα, τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα… si ocurriendo una guerra entre nosotros quisiéramos elegir al hombre por el que en mayor medida <nosotros> mismos nos salvaríamos y derrotaríamos a los enemigos…χειρόομαιsometer, dominar, derrotar
Xen.Mem.1.5.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐμοὶ μὲν δοκεῖ νὴ τὴν Ἥραν… a mí desde luego me parece, sí, por Hera…ἭραHera
Xen.Mem.1.6.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σοφιστὴν διελέχθη ‘las cosas que fueron debatidas con el sofista Antifonteδιαλέγομαιdialogar
Xen.Mem.1.6.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σοφιστὴν διελέχθη lo que conversó con el sofista Antifonteπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Xen.Mem.1.6.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς pasas la vida descalzo y sin túnicaδιατελέωpasar el tiempo, vivir
Xen.Mem.1.6.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα comes y bebes alimentos y bebidas los peoresπίνωbeber
Xen.Mem.1.6.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα comes y bebes los manjares y bebidas más corrientesφαῦλοςsimple, corriente (común), fácil, sin importancia
Xen.Mem.1.6.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesχρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἥδιον ποιεῖ ζῆν y no ganas dinero, que alegra a quienes lo adquieren y hace la vida más libre y grata a quienes lo poseenκτάομαιhaber adquirido, poseer
Xen.Mem.1.6.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτά… ἱμάτια… οἱ μεταβαλλόμενοι los que se cambian de ropaμεταβάλλωcambiar algo propio, cambiarse de
Xen.Mem.1.6.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῷ σώματι τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα καρτερεῖν ejercitándose físicamente en soportar lo que sobrevengaκαρτερέωsoportar
Xen.Mem.1.6.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ δὲ ἡγούμενοι καλῶς προχωρεῖν ἑαυτοῖς… ὡς εὖ πράττοντες εὐφραίνονται y los que creen que (las cosas) avanzan bien para ellos, se alegran por tener buena fortunaπράττωir bien las cosas, tener buena fortuna
Xen.Mem.1.6.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάλιν δέ ποτε ὁ Ἀντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωκράτει εἶπεν… y de nuevo una vez Antifonte al dialogar con Sócrates dijo…πάλινde nuevo
Xen.Mem.1.6.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὴν σοφίαν… τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς ὥσπερ πόρνους ἀποκαλοῦσιν a los que venden el conocimiento por dinero al que lo desea, denominan sofistas igual que prostitutosσοφιστήςmaestro de retórica, sofista
Xen.Mem.1.7.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεὐθὺς ἐλεγχθήσεται γελοῖος ὢν καὶ οὐ μόνον αὐλητὴς κακός al momento se probará que <él> es ridículo y no solo un mal flautistaἐλέγχωprobar (demostrar), demostrar, poner en evidencia
Xen.Mem.1.7.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδῆλον γὰρ ὅτι κυβερνᾶν κατασταθεὶς ὁ μὴ ἐπιστάμενος… ἀπολέσειεν ἂν οὓς ἥκιστα βούλοιτο está claro que, designado para pilotar el que no sabe, podría hacer perecer a los que menos desearíaκαθίστημιser designado, ser nombrado
Xen.Mem.2.1.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τῶν νέων… βούλει σκοπῶμεν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥσπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων; si fuera necesario que tú tras hacerte cargo de dos jóvenes educaras, ¿quieres que <lo> consideremos comenzando por su alimentación como <uno> de los elementos [de su educación]?στοιχεῖονelemento, elemento constituyente, elemento primigenio
Xen.Mem.2.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ὅταν ὥρα ἥκῃ … cuando llegue la horaὥραmomento oportuno, hora
Xen.Mem.2.1.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐδαμῶς γε τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων τάξιν de ninguna manera me nombro a mí para el puesto de los que quieren tener poderτάττωasignar, nombrar
Xen.Mem.2.1.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐμαυτόν γε μέντοι τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ᾗ ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν me coloco precisamente a mí mismo, no obstante, entre los que quieren vivir de la manera más fácil y placentera posibleῥᾴδιοςfácilmente, de manera fácil, con sencillez
Xen.Mem.2.1.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλανθάνουσί σε… οἱ… πολιορκοῦντες τοὺς ἥττονας…; ¿pasas por alto a quienes hostigan a los más débiles?πολιορκέωhostigar
Xen.Mem.2.1.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἢ λανθάνουσί σε οἱ ἄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν... σῖτον τέμνοντες...; ¿o no te das cuenta de los que devastan el cereal de otros que <lo> han sembrado y plantado?τέμνωcortar (árboles, plantaciones), talar, devastar, asolar
Xen.Mem.2.1.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐξ οὗ… ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ desde que murieron, nadie comete ya injusticiaὅςdesde que
Xen.Mem.2.1.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβάλλονται y rodean las ciudades con muros defensivosπεριβάλλωponer en torno, rodearse (con/de), rodear (con/de)
Xen.Mem.2.1.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅ τι διαφέρει... ἄλλο γε ἢ ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ θέλοντι τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν pues ciertamente yo no sé al menos qué diferencia hay… salvo que la locura es propia del que quiere soportar doloresλυπηρόςdolor, pena, sufrimientos
Xen.Mem.2.1.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς haciéndose fuertes en cuerpo y almaδυνατόςpoderoso, apto
Xen.Mem.2.1.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαἱ… ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί εἰσιν ἐνεργάζεσθαι… οὔτε… las despreocupaciones y los placeres instantáneos ni son capaces de producir bienestar en el cuerpo, ni…παραχρῆμαen el acto, inmediatamente, al instante
Xen.Mem.2.1.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφησὶ γὰρ Ἡρακλέα… ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆσθαι ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται pues dicen que Heracles tras marchar a un lugar solitario se sentó sin saber cuál de los dos caminos tomarἡσυχίαlugar solitario
Xen.Mem.2.1.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΠρόδικος… ὡσαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων Pródico se manifiesta de tal modo sobre la virtud diciendo más o menos como sigueὧδεdel siguiente modo, como sigue
Xen.Mem.2.1.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας… τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ… τὴν δ’ ἑτέραν… κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶμα ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνεσθαι … que se le aparecieron dos mujeres, una de buen aspecto y la otra con la piel maquillada para que pareciera que <ella era> más blanca y roja que la realidadἐρυθρόςrojo, rojizo
Xen.Mem.2.1.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφησί... φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν... τὴν δ’ ἑτέραν τεθραμμένην... εἰς πολυσαρκίαν dice que le parecía que se acercaban dos mujeres grandes, una agradable de ver y la otra alimentada hasta la gorduraτρέφωmantener, alimentar
Xen.Mem.2.1.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι… τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ… τὴν δ’ ἑτέραν… ἔχειν… ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ὥρα διαλάμποι … que le pareció que dos mujeres se acercaban, que una de las dos <era> de buen aspecto y que la otra de las dos tenía una ropa por la que destacaba sobre todo <su> bellezaὥραgracia, belleza, sazón
Xen.Mem.2.1.23Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶ σε... ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ veo que tú no sabes por qué camino dirigirte en la vidaτρέπωgirarse, dirigirse
Xen.Mem.2.1.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφροντιεῖς... πῶς ἂν μαλακώτατα καθεύδοις pensarás cómo dormirías muy cómodamenteμαλακόςblandamente, cómodamente, débilmente
Xen.Mem.2.1.25Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα… ταῦτα πορίζεσθαι no <hay> miedo de que <yo> te lleve a conseguir eso mediante tu trabajoφόβοςmiedo (de/de que), miedo (a/a que), temor (de/de que)
Xen.Mem.2.1.27Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε siendo conocedora de los que te engendraronγεννάωengendrar, dar a luz
Xen.Mem.2.1.27Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesᾗπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα διηγήσομαι de qué forma los dioses dispusieron lo que es te lo contaréδιατίθημιcolocar cada cosa en un sitio, disponer
Xen.Mem.2.1.29Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐννοεῖς… ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας… ; ¿te das cuenta de qué difícil y largo <es> el camino hacia la felicidad?μακρόςlargo
Xen.Mem.2.1.31Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποθέμενοι tras haber recorrido en la juventud los placeres y tras dejar para la vejez las dificultadesἀποτίθημιabandonar, dejar a un lado, ceder
Xen.Mem.2.1.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡ Ἀρετή... τιμῶμαι... πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις <yo> la Virtud soy considerada una protectora confiable para los amos de las casasφύλαξprotector, protectora
Xen.Mem.2.1.34Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου para el tiempo futuro de la vidaχρόνοςtiempo
Xen.Mem.2.2.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὑπὸ τίνων εὕροιμεν ἂν μείζω εὐηργετημένους algunos descubrirían que hemos recibido grandes beneficiosεὐεργετέωhacer el bien
Xen.Mem.2.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… σκοπούμενοι ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο· αἷς συνελθόντες τεκνοποιούμεθα ... considerando de qué mujeres nos nacerían los mejores hijos, tras tener relaciones con ellas engendramos hijosσυνέρχομαιtener relaciones (con)
Xen.Mem.2.2.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡ δὲ γυνή… τεκοῦσα τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται… πολὺν χρόνον καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν y la mujer al parir nutre y cuida <de su hijo>, soportando el esfuerzo mucho tiempo tanto de día como de nocheὑπομένωaguantar, soportar
Xen.Mem.2.2.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesταύτην… εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν a esa que cumple las promesasεὐχήpromesa
Xen.Mem.2.2.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις la ciudad examina también eso en los escrutinios de los magistradosἐξετάζωexaminar (atentamente), revisar, analizar, investigar
Xen.Mem.2.2.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ ἱερὰ εὐσεβῶς θυόμενα ὑπὲρ τῆς πόλεως los sacrificios piadosamente ofrecidos en favor de la ciudadὑπέρen defensa de, en favor de, por
Xen.Mem.2.2.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐν ἐρημίᾳ φίλων en ausencia de amigosἐρημίαausencia de
Xen.Mem.2.2.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσὺ οὖν… τούς… θεοὺς παραιτήσῃ συγγνώμονάς σοι εἶναι tú, por tanto, suplicarás que los dioses sean compasivos contigoπαραιτέομαιpedir (algo para sí mismo), rogar (algo para sí mismo), suplicar (algo para sí mismo)
Xen.Mem.2.3.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτί ἄν τις ἐπιχειροίη τοῖς ἀδυνάτοις; ¿por qué alguien emprendería tareas imposibles?ἐπιχειρέωponer la mano sobre, ponerse a
Xen.Mem.2.3.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπιστάμενος… εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα sabiendo hacer bien a quien hace bienποιέωhacer (algo a alguien)
Xen.Mem.2.3.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι χρηστὸς εἶναι puede que tengas que demostrar tu noblezaκινδυνεύωcorrer el riesgo de, estar ante la posibilidad de
Xen.Mem.2.3.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesθείᾳ μοίρᾳ por una providencia divinaμοῖραhado, destino, suerte
Xen.Mem.2.3.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις cuantos miembros gemelos hizo surgir entre los hombresἀδελφόςgemelo, a pares
Xen.Mem.2.3.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ θεός… χεῖρέ τε καὶ πόδε καὶ ὀφθαλμώ… ἔφυσεν ἀνθρώποις la divinidad hizo crecer dos manos, dos pies y dos ojos a los hombresφύωhacer nacer, hacer crecer, criar
Xen.Mem.2.4.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου y alguna vez le escuché también que hablaba sobre amigosἀκούωoír (a), escuchar (a)
Xen.Mem.2.4.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ’ ἄν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν y oí alguna vez a él hablar sobre amigos de entre los cuales <discursos> me parece precisamente a mí que alguno sería de mucha utilidad para la adquisición de amigos y el trato <con ellos>χρείαtrato, trato (con)
Xen.Mem.2.4.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς… οἰκέταις καὶ ἰατροὺς εἰσάγοντας <él> decía que veía que algunos llevaban incluso a médicos a casa para sus esclavosεἰσάγωllevar a casa, meter en casa, tomar (como esposa)
Xen.Mem.2.4.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables... οὓς ἐν τοῖς φίλοις ἔθεσαν a <los> que contaron entre sus amigosτίθημιponer (entre), incluir (en)
Xen.Mem.2.4.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; ¿pues qué caballo o qué yunta es tan útil como el buen amigo?ζυγόνanimales uncidos al yugo, yunta
Xen.Mem.2.4.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; ¿pues qué caballo o qué yunta es tan beneficiosa como el buen amigo?χρήσιμοςútil, beneficioso
Xen.Mem.2.4.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσυμβοηθεῖ... εὖ... πράττοντας πλεῖστα εὐφραίνων presta su ayuda alegrando sobremanera a los que les va bienεὐφραίνωanimar, deleitar, alegrar
Xen.Mem.2.4.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables[τὸν φίλον] ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ y si algún miedo turba al amigo, <él> lo ayudaταράττωturbar, confundir, alborotar
Xen.Mem.2.4.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται y de la posesión que es la más productiva, lo que se llama «amigo», la mayoría se preocupan con negligencia y dejadezἀργόςnegligentemente, con negligencia
Xen.Mem.2.4.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ δέ… οἱ ὀφθαλμοὶ προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι… y lo que los ojos ven previamente y los oídos escuchan antes…ὀφθαλμόςojo, mirada
Xen.Mem.2.5.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτας πάνυ τι πωλουμένους ὁρῶ οὔτε φίλους προδιδομένους y no veo que ni que los buenos esclavos domésticos sean vendidos en absoluto ni que los buenos amigos sean traicionadosπωλέωvender
Xen.Mem.2.6.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδοκιμάζειν φίλους examinar a los amigosδοκιμάζωexaminar, comprobar
Xen.Mem.2.6.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀλλὰ ποῖον… ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιεῖσθαι; ¿pero a cuál intentaremos hacérnos<lo> amigo?ἀλλάpero, mas
Xen.Mem.2.6.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτί δ’; ὅστις διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσθαι μηδὲ πρὸς ἓν ἄλλο σχολὴν ποιεῖται ἢ ὁπόθεν αὐτός τι κερδανεῖ; ¿y qué? ¿<ese> que por el deseo de hacer negocio no encuentra tiempo para una sola cosa distinta a de dónde obtendrá él algún beneficio?σχολήencontrar tiempo (libre)
Xen.Mem.2.6.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνδριάντας… εἰργασμένον el que realizó esculturasἐργάζομαιelaborar, fabricar, construir
Xen.Mem.2.6.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπᾴδουσαι κατεῖχον, ὥστε μὴ ἀπιέναι a los demás hombres las sirenas con sus cantos (los) retenían de modo que no se fueranκατέχωretener, sujetar, contener
Xen.Mem.2.6.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδυσμενὲς μὲν ὁ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὁ φθόνος causa de hostilidad <es> el deseo de tener más, pero causa de odio, la envidiaπλεονεκτέωtener más, obtener más, tener ventaja
Xen.Mem.2.6.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔχει… ποικίλως πως ταῦτα eso es de algún modo complicadoποικίλοςvariadamente, de forma complicada, de forma ambigua
Xen.Mem.2.6.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδύνανται πεινῶντες… σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν pueden con hambre compartir su comida y bebidaκοινωνέωcompartir (algo con alguien)
Xen.Mem.2.6.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων κυριεύειν eligen poseer lo adecuado sin esfuerzo antes que ser amos de todo mediante la guerraπόνοςtrabajo, esfuerzo, dificultad
Xen.Mem.2.6.22Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀλλ’ ὅμως διὰ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυομένη συνάπτει τοὺς καλούς τε κἀγαθούς pero sin embargo la amistad deslizándose a través de todo eso vincula a los buenos y noblesσυνάπτωjuntar, reunir, atar, concertar, vincular, conectar
Xen.Mem.2.6.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὠφελίμους ἀλλήλοις κοινωνοὺς εἶναι ser buenos compañeros unos de otrosκοινωνόςcompañero (de alguien)
Xen.Mem.2.6.25Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ δέ τις… ὅπως... τοῖς φίλοις τὰ δίκαια βοηθεῖν δύνηται… y si alguien, para poder ayudar a sus amigos en <causas> justas…βοηθέωayudar (a alguien en algo)
Xen.Mem.2.6.29Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐκ ἀπείρως οἶμαι ἔχειν πρὸς θήραν ἀνθρώπων creo que no estoy sin experiencia para la persecución de personasἄπειροςsin experiencia
Xen.Mem.2.6.29Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμὴ οὖν ἀποκρύπτου με οἷς ἂν βούλῃ φίλος γενέσθαι por tanto no me ocultes <a aquellos> de los que quieres ser amigoἀποκρύπτωesconder (a alguien algo propio), ocultar (a alguien algo propio)
Xen.Mem.2.7.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔοικας… βαρέως φέρειν τι. χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις me parece que soportas algo con pesadumbre: hay que compartir el pesar con los amigosβάροςpeso, carga, pesar
Xen.Mem.2.7.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐρῶ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὐτῷ y diré también en esas (cuestiones) lo que conozco junto con él (los conocimientos que comparto con él)σύνοιδαconocer al tiempo, ser cómplice, conocer (lo mismo que otro)
Xen.Mem.2.7.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβελτίους εἶναι… οἶμαι… τοὺς παρ’ ἐμοὶ ἐλευθέρους creo que los (hombres) libres de mi casa son mejoresπαράjunto a, en casa de, en la cercanía de
Xen.Mem.2.7.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ προσιέμην δανείσασθαι <yo> no aceptaba tomar prestadoπροσίεμαιacoger con agrado, aceptar, admitir
Xen.Mem.2.7.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐωνήθη δὲ ἔρια y fue comprada la lanaὠνέομαιser comprado
Xen.Mem.2.8.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών viendo a un viejo amigo después de un tiempoἀρχαῖοςanciano, viejo
Xen.Mem.2.8.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀναγκάζομαι νῦν ἐπιδημήσας ahora que estoy en casa, me veo obligadoἐπιδημέωestar en su patria, estar en casa
Xen.Mem.2.8.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἄλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον… ἰδών habiendo visto una vez a otro antiguo alumnoἑταῖροςcondiscípulo, alumno
Xen.Mem.2.8.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδοκεῖ δέ μοι τοῦτο κρεῖττον εἶναι ἢ δεῖσθαι… ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ’ ὅτῳ ἂν δανειζοίμην a mí me parece eso mejor que pedir, especialmente sin tener nada (como garantía) con lo que pedir prestadoκαίespecialmente, sobre todo
Xen.Mem.2.8.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ πάνυ γε ῥᾴδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ’ ᾧ οὐκ ἄν τις αἰτίαν ἔχοι de ninguna manera es fácil en efecto encontrar una tarea en la que uno no tenga responsabilidadπάνυno, en absoluto, de ninguna manera
Xen.Mem.2.8.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὕτω γὰρ ἥκιστ’ ἂν μέν σε οἶμαι ἐν αἰτίᾳ εἶναι pues yo pìenso que así estarías menos en acusación (pienso que habría menos motivos de acusarte)αἰτίαacusación
Xen.Mem.2.9.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα, ὡς χαλεπὸν ὁ βίος Ἀθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν y sé que una vez él también escuchó a Critón que la vida en Atenas era <algo> difícil para el hombre que quería ocuparse de lo suyoχαλεπόςduro, difícil, complicado
Xen.Mem.2.9.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁπότε συγκομίζοι ἢ σῖτον ἢ ἔλαιον ἢ οἶνον ἢ ἔρια ἤ τι ἄλλο τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομένων χρησίμων πρὸς τὸν βίον,… [Critón] cuando recoge trigo, aceite, vino, lana o cualquier otra cosa de las del campo que son útiles para la vida,…ἀγρόςcampo
Xen.Mem.2.9.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… Ἀρχέδημον… πάνυ… ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι Arquedemo, totalmente capaz de hablar y actuarπράττωhacer, actuar, llevar a cabo
Xen.Mem.2.9.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ δὲ συνειδὼς αὑτῷ πολλὰ καὶ πονηρὰ πάντ’ ἐποίει ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ Ἀρχεδήμου y este, consciente de muchos hechos malvados, hacía todo para apartarse de Arquedemoσύνοιδαser consciente
Xen.Mem.2.9.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐχ ὅτι… , ἀλλὰ καὶ… no solo… sino tambiénὅτιno solo…
Xen.Mem.2.10.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐκ οἴει σοι ἄξιον εἶναι ἐπιμεληθῆναι ὅπως διασωθῇ; ¿no crees que es justo que te preocupes de que se recupere?διασώζωsalvarse, recuperarse
Xen.Mem.2.10.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαρακαλεῖς ἰατρούς, ὅπως μὴ ἀποθάνῃ; ¿llamas a los médicos para que no muera?ὅπωςpara que
Xen.Mem.2.10.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀφ’ ἑαυτοῦ χρήσιμον útil por sí mismo (por propia iniciativa)ἑαυτοῦa sí mismo, de sí mismo, para sí mismo
Xen.Mem.2.10.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον μικροῦ ἐξῇ πρίασθαι... cuando sea posible comprar lo que vale mucho por poco (barato)μικρόςpor poco
Xen.Mem.3.1.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαἰσχρὸν μέντοι, ὦ νεανία, τὸν βουλόμενον… es sin embargo vergonzoso, joven, que el que quiera…νεανίαςjoven
Xen.Mem.3.1.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμεγάλα τά… ἀγαθὰ κατορθοῦντος αὐτοῦ… εἰκὸς γίγνεσθαι hay que esperar que resulten grandes bienes si él tiene éxitoκατορθόωtener éxito
Xen.Mem.3.1.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν, ἐπειδὰν δὲ ταχθῇ… las piedras, los ladrillos, las maderas y el barro, tirados sin orden no son de ninguna utilidad, pero después de que se ordenan…ῥίπτωser arrojado, ser tirado, ser lanzado, ser abandonado
Xen.Mem.3.1.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδέοι τούς τε ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς κρίνειν convendría distinguir los buenos y los malosκρίνωdistinguir, separar
Xen.Mem.3.2.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβασιλεὺς αἱρεῖται… ἵνα οἱ ἑλόμενοι… εὖ πράττωσι el rey es elegido para que los que lo eligen se beneficienἵναpara que
Xen.Mem.3.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκάλλιον τούτου ἄλλο ῥᾴδιον εὑρεῖν es fácil encontrar otra cosa más bella que esaεἰμί
Xen.Mem.3.3.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀρκέσει μοι τοῦτο εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί; ¿me bastará eso para que ellos me obedezcan?ἀρκέωser suficiente, bastar
Xen.Mem.3.3.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅσα... μεμαθήκαμεν... δι’ ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα... <todo> cuanto hemos aprendido gracias a lo que por lo menos sabemos vivir bien...ζάωvivir bien, estar en vigor, tener fuerza
Xen.Mem.3.3.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅταν γε χορὸς εἷς ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως γίγνηται, ὥσπερ ὁ εἰς Δῆλον πεμπόμενος… cuando en efecto se forma un coro procedente de esta ciudad, como por ejemplo el enviado a Delos…ὥσπερcomo (precisamente), como (por ejemplo)
Xen.Mem.3.3.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῷ ἑτοίμως κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους por su disposición a arrostrar el peligro frente a los enemigosκινδυνεύωarriesgarse en algo, arriesgarse ante algo
Xen.Mem.3.4.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐδὲν ὅμοιόν ἐστι χοροῦ τε καὶ στρατεύματος προεστάναι no es igual en nada estar al frente de un coro y de un ejércitoπροΐστημιestar al frente (de), ser jefe (de), dirigir (a), responsabilizarse (de)
Xen.Mem.3.4.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀλλ’ οὐδὲν ὅμοιόν ἐστι χοροῦ τε καὶ στρατεύματος προεστάναι pero en nada es parecido dirigir un coro y un ejércitoχορόςcoro, danza coral, baile
Xen.Mem.3.5.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβουλοίμην ἄν… ἃ λέγεις querría lo que dicesἄν
Xen.Mem.3.5.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΠερικλεῖ δέ ποτε τῷ τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ διαλεγόμενος, ἐγώ… y dialogando yo una vez con Pericles, el hijo del famoso Pericles…πάνυfamoso, célebre
Xen.Mem.3.5.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΒοιωτῶν… πολλοὶ πλεονεκτούμενοι ὑπὸ Θηβαίων δυσμενῶς αὐτοῖς ἔχουσιν muchos beocios, sufriendo desventaja por los tebanos, están en actitud de resentimiento contra ellosπλεονεκτέωser superado, sufrir desventaja, sufrir menoscabo, ser defraudado
Xen.Mem.3.5.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὸ μὲν γὰρ θάρσος ἀμέλειάν τε καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ ἀπείθειαν ἐμβάλλει, ὁ δὲ φόβος προσεκτικωτέρους τε καὶ εὐπειθεστέρους καὶ εὐτακτοτέρους ποιεῖ pues por un lado la confianza engendra descuido, relajación e indisciplina, y por otro el miedo <nos> hace más atentos, más obedientes y más disciplinadosῥᾳθυμίαdespreocupación, relajación
Xen.Mem.3.5.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπεὶ δὲ τοῦ μετ’ ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι βουλόμεθα... y puesto que queremos preocuparnos de que ellos sobresalgan en virtud...μετάen medio de, entre, en
Xen.Mem.3.5.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesθαυμάζω… ἡ πόλις ὅπως ποτ’ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἔκλινεν y me admiro de cómo la ciudad se inclinó a lo peorκλίνωinclinarse, desviarse
Xen.Mem.3.5.17Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδι’ ἃ ἔγωγε μάλα φοβοῦμαι ἀεί, μή τι μεῖζον ἢ ὥστε φέρειν δύνασθαι κακὸν τῇ πόλει συμβῇ por lo que yo particularmente tengo siempre mucho miedo de que ocurra algún daño a la ciudad mayor que cuanto puede soportarὥστεcuanto
Xen.Mem.3.5.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπειθαρχεῖν τοῖς ἐφεστῶσι obedecer a los gobernantesἐφίστημιpersona con autoridad, gobernante
Xen.Mem.3.5.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ μέμφομαι… τούτοις no soy crítico con esosμέμφομαιser crítico con, criticar (a), censurar (a)
Xen.Mem.3.5.21Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδεῖ σωφρονεῖν τε καὶ εὐτακτεῖν καὶ πειθαρχεῖν es preciso que sean prudentes, disciplinados y obedientesσωφρονέωser prudente, tener buen juicio, tener moderación, actuar con prudencia
Xen.Mem.3.5.26Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκούφως ὡπλισμένοι armados ligeramenteκοῦφοςligeramente
Xen.Mem.3.5.27Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὡπλισμένοι κουφοτέροις ὅπλοις armados con armas más ligerasκοῦφοςligero
Xen.Mem.3.5.27Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesἈθηναίους δ’ οὐκ ἂν οἴει τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη κατέχοντας βλαβερούς… τοῖς πολεμίοις εἶναι y no crees que atenienses ocupando los montes que están delante de nuestra tierra serían dañinos para nuestros enemigosπρόκειμαιestar situado delante de
Xen.Mem.3.6.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον οἶκον y engrandecerás la tierra patriaἐπαίρωexaltar, engrandecer
Xen.Mem.3.6.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαλὸν γάρ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις pues es bello si es que alguna otra cosa también (lo es) de entre hombresκαίtambién
Xen.Mem.3.6.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπερὶ πολέμου συμβουλεύειν… ἐπισχήσομεν dejaremos de… deliberar sobre la guerraἐπέχωsuspender, detener
Xen.Mem.3.6.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπερὶ πολέμου συμβουλεύειν τήν γε πρώτην ἐπισχήσομεν nos contendremos en primer lugar de aconsejar sobre la guerraπρῶτοςen un primer momento
Xen.Mem.3.6.16Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφυλάττου… ὅπως μὴ… εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς vigila que no te vayas a lo contrarioὅπωςcomo, cómo
Xen.Mem.3.7.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶν… ὀκνοῦντα δὲ προσιέναι τῷ δήμῳ καὶ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι… al ver que (él) dudaba en presentarse ante la asamblea del pueblo y preocuparse de los asuntos de la ciudadπρόσειμι (εἶμι)acercarse a, presentarse ante
Xen.Mem.3.7.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ ταὐτόν ἐστιν… ἰδίᾳ τε διαλέγεσθαι καὶ ἐν τῷ πλήθει ἀγωνίζεσθαι no es lo mismo conversar en privado y debatir en públicoἀγωνίζομαιdebatir en público
Xen.Mem.3.7.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς ἐν τῇ ἀγορῷ μεταβαλλομένους los que comercian en el mercadoμεταβάλλωcomerciar
Xen.Mem.3.7.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσύ… τῶν ἐπιμελομένων τοῦ τῇ πόλει διαλέγεσθαι πολὺ περιών… ὀκνεῖς λέγειν tú, aun aventajando mucho a los que se ocupan de hablar en la ciudad, dudas en hablarπερίειμι (εἰμί)ser superior (a alguien), aventajar (a alguien)
Xen.Mem.3.7.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμηδένα τρόπον de ninguna maneraτρόποςde manera, de modo, de forma
Xen.Mem.3.7.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βέλτιον ἔχειν … si es posible que gracias a ti algo esté mejorβελτίωνmejor
Xen.Mem.3.7.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὡρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων πράγματα entregados a observar los asuntos ajenosὁρμάωlanzarse (tras), lanzarse (contra), lanzarse (a), dirigirse (a)
Xen.Mem.3.7.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδιατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ σαυτῷ προσέχειν pon más empeño en preocuparte por ti mismoπροσέχωatender (a), dedicarse (a), preocuparse (por)
Xen.Mem.3.8.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐρωτᾷς με, εἴ τι οἶδα πυρετοῦ ἀγαθόν; ¿me preguntas si sé algo bueno para la fiebreἀγαθόςbueno, útil
Xen.Mem.3.8.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἆρ’ οὖν… πάντα ὅμοια ἀλλήλοις; ¿acaso en efecto todas las cosas son iguales entre sí?οὖνen efecto, de hecho, ciertamente
Xen.Mem.3.8.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπῶς οὖν… τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον καλὸν ἂν εἴη; ¿cómo en efecto lo que no es semejante a lo bello podría ser bello?οὖνen efecto, de hecho, ciertamente
Xen.Mem.3.8.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπολλάκις δὲ τὸ μὲν πρὸς δρόμον καλὸν πρὸς πάλην αἰσχρόν, τὸ δὲ πρὸς πάλην καλὸν πρὸς δρόμον αἰσχρόν y muchas veces lo bueno para la carrera <es> inoportuno para la lucha y lo bueno para la lucha <es> inoportuno para la carreraαἰσχρόςinoportuno, inapropiado
Xen.Mem.3.8.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐν ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰκίαις en las casas que miran al mediodíaβλέπωmirar (hacia), dirigir la vista (a)
Xen.Mem.3.9.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφανερὸν δ’ ὅτι Λακεδαιμόνιοι οὔτ’ ἂν Θρᾳξὶ πέλταις καὶ ἀκοντίοις οὔτε Σκύθαις τόξοις ἐθέλοιεν ἂν διαγωνίζεσθαι y es evidente que los lacedemonios no querrían luchar contra los tracios con escudos ligeros y jabalinas ni contra los escitas con arcosφανερόςes evidente que…
Xen.Mem.3.9.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὑτοῖς εἶναι pues creo que todos eligen de las posibilidades lo que creen que más les conviene a ellosἐνδέχομαιposibilidad
Xen.Mem.3.9.7Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐάν τε γάρ τις μέγας οὕτως οἴηται εἶναι ὥστε κύπτειν τὰς πύλας τοῦ τείχους διεξιών… y si alguien cree que es tan alto como para agacharse al cruzar las puertas de la muralla…διέξειμιcruzar, atravesar
Xen.Mem.3.9.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesβασιλέας… ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεθέντας dijo que tampoco eran reyes los elegidos por unos cualesquieraτυγχάνωuno por casualidad, uno cualquiera
Xen.Mem.3.9.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς κρατίστους... οἴει ἀζήμιον γίγνεσθαι ἢ ὡς ἔτυχε ζημιοῦσθαι; ¿crees que los más poderosos quedarían sin castigo o serían castigados de cualquier forma?τυγχάνωcomo sea, de cualquier modo
Xen.Mem.3.10.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ λεῖα… σώματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε [οἱ ζωγράφοι]… los pintores imitáis, reproduciendo mediante los colores cuerpos duros y blandos, rugosos y lisosλεῖοςliso
Xen.Mem.3.10.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ φωτεινὰ καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ λεῖα... σώματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε [los pintores] reproducís copiando mediante los colores cuerpos oscuros, luminosos, duros, blandos, ásperos, suavesτραχύςrugoso, áspero, escabroso, pedregoso
Xen.Mem.3.10.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδιὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε [los pintores] imitáis asemejando por medio de los coloresχρῶμαcolor, tonalidad, colorete
Xen.Mem.3.10.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσυνάγοντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι reuniendo lo más bello de cada uno así hacéis que los cuerpos en su totalidad parezcan bellosσυνάγωreunir, recoger
Xen.Mem.3.10.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὸ πιθανώτατον καὶ ἥδιστον καὶ φιλικώτατον καὶ ποθεινότατον καὶ ἐρασμιώτατον ἀπομιμεῖσθε τῆς ψυχῆς ἦθος; ¿imitáis el carácter del alma más creíble, más agradable, más amigable, más deseable, más amoroso?πιθανόςpersuasivo, creíble, convincente
Xen.Mem.3.10.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesθώρακας εὖ εἰργασμένους corazas bien realizadasἐργάζομαιser hecho, estar realizado
Xen.Mem.3.10.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαλόν γε… τὸ εὕρημα τὸ τὰ μὲν δεόμενα σκέπης τοῦ ἀνθρώπου σκεπάζειν τὸν θώρακα, ταῖς δὲ χερσὶ μὴ κωλύειν χρῆσθαι hermoso invento sin duda que la coraza proteja lo que necesita protección del hombre, sin impedir usar las manosθώραξcoraza, loriga
Xen.Mem.3.10.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὸν δὲ ῥυθμόν… πλείονος τιμᾷ; ¿y valoras más sus proporciones?τιμάωvalorar (algo propio en), estimar (algo propio en)
Xen.Mem.3.10.11Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ δὲ [θώρακες] ἁρμόττοντες, διειλημμένοι τὸ βάρος τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν… τὸ δ’ ὑπὸ τῶν ὤμων, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήθους… las corazas que se ajustan, al quedar repartido su peso, una parte por las clavículas, otra por los hombros, otra por el pecho…διαλαμβάνωser repartido, ser distribuido
Xen.Mem.3.10.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ [θώρακες]... ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρα πιέζοντες δύσφοροι καὶ χαλεποὶ γίγνονται pues las [corazas] que presionan con fuerza alguna otra parte del cuerpo resultan difíciles de llevar y molestasπιέζωapretar, presionar, oprimir, insistir
Xen.Mem.3.11.1Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὸ λόγου κρεῖττον ἔστι lo que es superior a la palabra (inefable)κρείττωνsuperior a
Xen.Mem.3.11.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπορευθέντες πρὸς τὴν Θεοδότην καὶ καταλαβόντες ζωγράφῳ τινὶ παρεστηκυῖαν ἐθεάσαντο dirigiéndose <ellos> a casa de Teodota y encontrándola dispuesta <posando> para un pintor, miraronπαρίστημιestar dispuesto junto (a), estar cerca (de), estar próximo (a), ocurrirse (a)
Xen.Mem.3.11.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶν… μητέρα παροῦσαν αὐτῇ ἐν ἐσθῆτι… οὐ τῇ τυχούσῃ viendo que la madre la acompañaba no con una ropa cualquieraἐνen, (revestido) de
Xen.Mem.3.11.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔστι σοι ἀγρός; οὐκ ἔμοιγ’, ἔφη. ἀλλ’ ἄρα οἰκία προσόδους ἔχουσα; οὐδὲ οἰκία, ἔφη —¿Tienes un campo? —No tengo, dijo. —¿Pero <tienes> una casa que tenga beneficios? —Ni siquiera una casa, dijoοὐδέni siquiera, ni tampoco, tampoco
Xen.Mem.3.11.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables«πῶς δ’ ἄν… ἐγὼ τούτου μηχανὴν εὕροιμι;» «πολὺ νὴ Δία… προσηκόντως μᾶλλον ἢ αἱ φάλαγγες· οἶσθα γὰρ ὡς ἐκεῖναι θηρῶσι τὰ πρὸς τὸν βίον» «¿Cómo encontraría yo un remedio para eso» «¡Por Zeus!, mucho más convenientemente que las arañas; pues sabes que aquellas cazan lo <necesario> para su sustento»φάλαγξaraña viuda, araña venenosa
Xen.Mem.3.11.8Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῇ ὀσμῇ αἰσθανόμεναι εὑρίσκουσιν αὐτούς [perras] que percibiendo por el olfato las encuentranαἰσθάνομαιpercibir, aprehender (con los sentidos), ver, oír, sentir (percibir)
Xen.Mem.3.11.12Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπρῶτον μὲν τοὺς φροντίζοντάς σου τοιαῦτα ἀξιοῦν primero reclamar a quienes se ocupan de ti tales cosasἀξιόωpedir, reclamar
Xen.Mem.3.11.13Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῶν βρωμάτων τὰ ἥδιστα, ἐὰν μέν τις προσφέρῃ πρὶν ἐπιθυμεῖν, ἀηδῆ φαίνεται los más agradables alimentos, si alguien (los) ofrece antes de desear(los), parecen desagradablesπροσφέρωaportar, presentar, ofrecer, pagar
Xen.Mem.3.11.14Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ἕως ἄν… δεηθῶσι· τηνικαῦτα γὰρ πολὺ διαφέρει τὰ αὐτὰ δῶρα ἢ πρὶν ἐπιθυμῆσαι διδόναι ... hasta que <lo> pidan; pues difiere mucho dar los mismos regalos entonces a <hacerlo> antes de desear<los>τηνικαῦταentonces, en ese momento
Xen.Mem.3.11.16Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰσὶ δὲ καὶ φίλαι μοι, αἳ οὔτε ἡμέρας οὔτε νυκτὸς ἀφ’ αὑτῶν ἐάσουσί με ἀπιέναι, φίλτρα τε μανθάνουσαι παρ’ ἐμοῦ καὶ ἐπῳδάς y tengo también unas amantes que no me dejarán alejarme de ellas ni de día ni de noche porque aprenden de mí filtros y encantamientosφίλοςesposa, amante
Xen.Mem.3.11.18Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesχρῆσον… μοι… τὴν ἴυγγα préstame el torcecuelloχράωproporcionar, prestar
Xen.Mem.3.12.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν y en todas las necesidades del cuerpo hay mucha diferencia en tener el cuerpo de la mejor manera posibleχρείαnecesidad (de)
Xen.Mem.3.13.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαρ’ ἑαυτῷ en su propia casaἑαυτοῦa sí mismo, de sí mismo, para sí mismo
Xen.Mem.3.13.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτό… γὰρ ἀναγκάζεσθαι περαιτέρω τοῦ μετρίου μηκύνειν τὰς ὁδοὺς χαλεπόν pues verse obligado a prolongar las etapas del viaje más allá de la justa medida <es> desagradableμέτριοςla justa medida, lo justo
Xen.Mem.3.13.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ πῶς τι, ἔφη, ἀπήλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ; y dijo: ¿cómo se ha retirado de su viaje? (¿qué le ha resultado de su viaje?)ἀπαλλάττωretirarse, apartarse
Xen.Mem.3.13.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφέρων… τά τε στρώματα καὶ τἆλλα σκεύη llevando mis mantas y el resto del equipajeσκεῦοςutensilios, aperos, muebles, equipaje
Xen.Mem.3.14.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῖς θεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν rezan a los dioses por una buena cosecha de trigoεὔχομαιrezar a los dioses
Xen.Mem.3.14.3Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables—πότερον ὀψοφάγος εἶναι δοκεῖ ἢ οὔ; —σχολῇ γ’ ἄν, ἔφη, ἄλλος τις ὀψοφάγος εἴη —¿acaso te parece que es un tragón o no? —difícilmente, dijo, algún otro lo seríaσχολήpoco a poco, difícilmente
Xen.Mem.3.14.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὸ μὲν ὄψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων, ἄρτον δὲ προσέλαβε no dejó de comer lo cocinado y además tomó panἄρτοςpan
Xen.Mem.3.14.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαντοδαπὰ ἡδύσματα εἰς τὸ στόμα λαμβάνων llevando a su boca variadas salsasστόμαboca
Xen.Mem.3.14.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅτε μὴ παρείη πολλά, δύναιτ’ ἂν ἀλύπως τῷ ἑνὶ χρῆσθαι cuando no hubiera muchos, podría conformarse con solo unoὅτεcuando
Xen.Mem.3.14.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesμὴ παρόντων γὰρ πολλῶν μειονεκτεῖν ἄν τι δοκοίη ποθῶν τὸ σύνηθες pues si no había muchos [platos], <le> parecía que faltaba algo por echar de menos su costumbreσυνήθηςlo acostumbrado, la costumbre
Xen.Mem.4.2.2Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ Σωκράτης… εὔηθες ἔφη εἶναι τὸ οἴεσθαι… τὸ δὲ προεστάναι πόλεως, ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις Sócrates decía que era ingenuo creer que estar al frente de la ciudad se presenta en cambio espontáneamente a los hombresπαραγίγνομαιllegar a estar junto a, presentarse a/al lado de
Xen.Mem.4.2.4Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅμως δὲ ὅ τι ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι συμβουλεύσω ὑμῖν pero, sin embargo, lo que se me ocurra espontáneamente, lo consultaré con vosotrosἔπειμι (εἶμι)venir a la mente (de), ocurrirse (a), imaginar (uno)
Xen.Mem.4.2.5Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάντες οὖν οἱ παρόντες ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ προοιμίῳ así pues todos los presentes se rieron del proemioγελάωreírse (de)
Xen.Mem.4.2.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesνομίζουσί τινες ἄνευ παρασκευῆς καὶ ἐπιμελείας αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἔσεσθαι piensan algunos que sin planificación y práctica serán capaces de hacer esas cosas por sí mismos súbitamenteπαρασκευήpreparación, planificación, intriga
Xen.Mem.4.2.6Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπεὶ δὲ φανερὸς ἦν ὁ Εὐθύδημος… νομίζων τῇ σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιβάλλεσθαι… y cuando era evidente que Eutidemo consideraba que con el silencio se procuraba fama de prudencia…περιβάλλωrodearse (con), apropiarse (de), procurarse, capturar
Xen.Mem.4.2.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδῆλον γὰρ ὅτι νομίζεις ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐδὲν βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους, τὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας pues está claro que piensas que la plata y el oro no hacen nada mejores a los hombres sino las sentencias de los hombres sabiosγνώμηmáximas, sentencias, normas
Xen.Mem.4.2.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ Εὐθύδημος ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα, νομίζων δοκεῖν τῷ Σωκράτει ὀρθῶς μετιέναι τὴν σοφίαν Eutidemo se alegraba al escuchar eso, al pensar que a Sócrates le parecía bien que persiguiera la sabiduríaμέτειμι (εἶμι)ir tras, seguir, perseguir
Xen.Mem.4.2.9Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ Εὐθύδημος ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα Eutidemo se alegraba por escuchar esoχαίρωalegrarse (al/por)
Xen.Mem.4.2.10Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables— ἀλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει γενέσθαι;... — οὔκουν ἔγωγε — ¿Pero no quieres llegar a ser un arquitecto? — Desde luego que yo al menos noοὔκουνciertamente no, seguramente no, desde luego, no
Xen.Mem.4.2.19Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅμως δὲ εἰρήσθω μοι ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑκόντα ψευδόμενον τοῦ ἄκοντος y sin embargo quede dicho por mí que es más injusto el que miente voluntariamente que <el que lo hace> involuntariamenteψεύδομαιmentir (en), decir mentira (en), engañar (en), ser falso (en)
Xen.Mem.4.2.20Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφῂς εἶναι... δικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπισταμένου; φαίνομαι ¿dices que es más justo el que conoce lo justo que el no lo conoce? Me parece <que es así>φαίνωparecer
Xen.Mem.4.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπεχείρησας σαυτὸν ἐπισκοπεῖν ὅστις εἴης; ¿intentaste reflexionar contigo mismo quién eres?ἐπισκοπέωconsiderar, reflexionar
Xen.Mem.4.2.24Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ γράμματος [γνῶθι σαυτόν] ἐμέλησεν ἢ προσέσχες τε καὶ ἐπεχείρησας σαυτὸν ἐπισκοπεῖν ὅστις εἴης; ¿acaso entonces no te preocupó nada la inscripción «conócete a ti mismo» o le prestaste atención e intentaste tú mismo analizar quién eres?μέλωpreocupar (a), importar (a), interesar (a)
Xen.Mem.4.2.25Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται… τἆλλα τὰ πρὸς τὴν τοῦ ἵππου χρείαν ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὅπως ἔχει … antes de que examinen el resto de cosas, las que son convenientes e inconvenientes para el uso del caballoχρείαuso, utilización
Xen.Mem.4.2.26Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδιαφεύγουσι τὸ κακῶς πράττειν evitan pasarlo malκακόςestar mal, pasarlo mal
Xen.Mem.4.2.26Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐκεῖνο δὲ οὐ φανερόν... ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα ἀγαθὰ πάσχουσιν ἄνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν πλεῖστα κακά; ¿y no es evidente que los hombres reciben el mayor número de bienes a causa de conocerse a sí mismos, y el mayor número de males por estar engañados sobre sí mismos?ψεύδομαιser engañado (en), ser defraudado (en)
Xen.Mem.4.2.32Xenophon, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesταῦτα οὖν… ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα eso, así pues, unas veces (era) beneficioso, otras perjudicialπότεunas veces, otras

« Anterior 1 ... 56 57 58 59 60 61 62 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas