logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24812 -- Paginación: 58/62
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Anab.7.3.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄρτους διέκλα κατὰ μικρὸν partía los panes en trozos pequeñosμικρόςen trozos pequeños, en pequeñas partes, poco a poco
Xen.Anab.7.3.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπειδὴ δὲ προυχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ y cuando iba a más la fiesta y bebida, entró un varón tracioπροχωρέωir a más, progresar, prosperar
Xen.Anab.7.3.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶπεν ὅτι… εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα dijo que era una ley excelente que los que tienen, den al rey por <su> honor, y que el rey dé a los que no tienenτιμήhonor (regio), privilegio real
Xen.Anab.7.3.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ δέ σοι… δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους y yo me entrego a ti, a mí y a esos mis compañerosοὗτοςese, ese de ahí
Xen.Anab.7.3.37Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνύκτωρ δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησιν ἡγεῖσθαί ἐστι τὸ βραδύτατον y de noche es costumbre para los griegos que vaya delante lo más lento [del ejército]βραδύςlento
Xen.Anab.7.3.38Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι por ignorancia hacen el malἀγνοέωproceder con ignorancia, errar, estar en el error
Xen.Anab.7.3.38Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ διασπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν y los [soldados] que se han dispersado, a menudo tropiezan unos con otros y sin saberlo se hacen daño y lo pasan malπεριπίπτωtropezar con, encontrarse casualmente
Xen.Anab.7.3.42Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρώπων comprobó si había huellas humanasσκέπτομαιobservar, comprobar
Xen.Anab.7.3.46Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΞενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους y Jenofonte ordenó a los hombres de hasta treinta años que se presentaran bien equipados desde sus compañíasπάρειμι (εἶμι)ir adelante, acudir, presentarse
Xen.Anab.7.4.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατακαύσας ὁ Σεύθης τὰς κώμας παντελῶς… ὅπως φόβον ἐνθείη καὶ τοῖς ἄλλοις… y Seutes, tras incendiar por completo las aldeas para provocar temor también a los demás…ἐντίθημιcolocar en, poner en, provocar en
Xen.Anab.7.4.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… τό… πεδίον. οἱ δ’ ἐκλιπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη ... la llanura; y ellos abandonándo<la> huían hacia las montañasἐκλείπωdejar atrás, abandonar
Xen.Anab.7.4.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦν… ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο y hacía tanto frío que el agua que llevaban para la comida se congelabaοὕτωςtanto… (que)..., tal… (que)...
Xen.Anab.7.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί y entonces se hizo evidente por qué causa los tracios llevan gorros de piel de zorra en las cabezas y las orejasφορέωllevar, llevar (puesto)
Xen.Anab.7.4.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα pues no soltaré al muchachoμεθίημιdejar ir, dejar libre, soltar
Xen.Anab.7.4.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐνταῦθα ὁ Ἐπισθένης περιλαβὼν τὸν παῖδα εἶπεν… entonces Epístenes, tras abrazar al niño, dijo… περιλαμβάνωabrazar, rodear
Xen.Anab.7.4.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπέθανε δὲ οὐδείς· κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη y nadie murió; sin embargo se quemaron tanto la ropa de algunos como <su> impedimentaσκεῦοςequipamiento, impedimenta
Xen.Anab.7.4.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλ’ ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν yo por mi parte pienso que ya tienen suficiente castigoνῦνahora ya, ya, de hecho
Xen.Anab.7.5.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἳ σὺν ἐμοὶ ἠκολούθησαν recompensa tú ahora a los generales que me acompañaronἀκολουθέωseguir, ir tras alguien
Xen.Anab.7.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔτι ἄνω aún más arribaἔτιincluso, aún, además, aún más
Xen.Anab.7.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν y les ordenaba que dijeran que ellos guiarían el ejército nada peor que Jenofonteσφεῖςellos
Xen.Anab.7.5.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι allí muchos de los barcos que navegan al Ponto encallan y naufraganἐκπίπτωser arrojado (del barco), naufragar
Xen.Anab.7.5.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅ τε Σεύθης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο Seutes ya no tenía un trato familiar (con Jenofonte)διάκειμαιencontrarse en una situación determinada
Xen.Anab.7.6.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριῇ αὐτοῖς y <tú> al entregar el ejército los complacerásχαρίζομαιcomplacer (por hacer algo)
Xen.Anab.7.6.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ διὰ τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ y por eso es peor para élχείρωνpeor
Xen.Anab.7.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἆρ’ οὖν… μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς; ¿acaso no se opondrá también a nosotros en la retirada <del ejército>?ἐναντιόομαιoponerse (a)
Xen.Anab.7.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν preocupándose poco por aquel se marcharán corriendo con vosotrosπροσέχωatender (a), dedicarse (a), preocuparse (por)
Xen.Anab.7.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν y nos roba el sueldoἀποστερέωdespojar (a alguien de algo), robar (algo a alguien), impedir (algo a alguien)
Xen.Anab.7.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει… ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν y él obtiene los frutos de nuestros esfuerzos… y a nosotros nos priva del salarioπόνοςfruto del esfuerzo, recompensa
Xen.Anab.7.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisξυνίει δὲ καὶ αὐτὸς Ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα y comprendía también él por sí mismo en griego la mayor parte <de lo dicho>συνίημιcomprender (algo), entender (algo)
Xen.Anab.7.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπετραπόμην… ὑμᾶς… ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι ὡς ὠφελήσων me di la vuelta al escuchar que vosotros estabais en dificultades de forma que os ayudaraἄποροςen dificultad, en dificultades
Xen.Anab.7.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ pero de hecho siendo hombre hay que esperar cualquier cosaμένpero de hecho
Xen.Anab.7.6.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπαιτήσει… δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ’ ᾗ ἐδωροδόκουν exigirá con justicia, si no le aseguro la empresa por la que lo sobornabanβεβαιόωasegurar, confirmar
Xen.Anab.7.6.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisᾤμην… ὅσῳ, μᾶλλον συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν φίλον ποιήσεσθαι creía que cuanto más soportara (yo) con él su pobreza de entonces en tanto más lo haría (mi) amigoσυμφέρωsoportar de una vez, soportar con
Xen.Anab.7.6.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ εἰς… Πέρινθον προσῇτε πόλιν…; ¿no atacabais la ciudad de Perinto?πρόσειμι (εἶμι)ir contra, atacar
Xen.Anab.7.6.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσπάνια δ’ ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε y teniendo <vosotros> escasos <recursos> con los que comprarὠνέομαιcomprar (por), comprar (con)
Xen.Anab.7.6.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ ὄντων ὑμῶν… Σεύθην σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον… κακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν; así pues, si estando vosotros en tal necesidad <yo> os hubiera añadido a Seutes como aliado, ¿os parecería que <yo> hubiera tomado una mala decisión en vuestro favor?προσλαμβάνωasociar (a su causa), agregar (en su beneficio)
Xen.Anab.7.6.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ Λακεδαιμονίων· οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν y <yo> tenía la confianza de los lacedemonios, pues, <en caso contrario,> no me enviarían de nuevoγάρpues, en efecto
Xen.Anab.7.6.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην… ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ Λακεδαιμονίων me marchaba con gran elogio de vuestra parte y era considerado digno de confianza por los lacedemoniosπιστεύωser considerado fiable, ser considerado digno de confianza
Xen.Anab.7.6.38Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἦμεν cuando de hecho estábamos en dificultadesγεde verdad, de hecho
Xen.Anab.7.6.40Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδοκεῖ γέ μοι… τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι… ἡμῖν τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι apruebo de hecho que vosotros planifiquéis eso en primer lugar, cobrar nuestro salarioστρατηγέωcomandar, dirigir, planificar
Xen.Anab.7.6.41Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν tomado los bienes por los que nosotros nos esforzamosπονέωesforzarse (en algo), sufrir (por algo), obtener (algo) con esfuerzo
Xen.Anab.7.7.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλαβὼν ἄνδρα Ὀδρύσην δυνατώτατον τῶν ἄνωθεν καταβεβηκότων… ἔρχεται tras apresar a un varón odrisio, el más poderoso de los que habían llegado desde el interior, vieneἄνωθενdesde el interior
Xen.Anab.7.7.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρολέγομεν οὖν ὑμῖν… ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας por tanto os prometemos marcharnos de vuestro territorioπρολέγωproclamar, prometer
Xen.Anab.7.7.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑμεῖς… ὦ θαυμαστότατοι… vosotros, los más excelentes…θαυμαστόςexcelente, admirable, venerado
Xen.Anab.7.7.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐδὲ γὰρ ἄν… με ἐπαινοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας pues no me daría la razón, si yo expulsara a los bienhechoresεἰ
Xen.Anab.7.7.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλύπει αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη le afligía la devastación de su paísλυπέωafligir (a), disgustar (a), molestar (a), angustiar (a)
Xen.Anab.7.7.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἴομαι ἄν… ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισθόν creo que vosotros recibiríais el sueldo que se debe al ejércitoἀπολαμβάνωrecibir (algo de alguien), aceptar
Xen.Anab.7.7.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται ... cuando los soldados obtengan lo justoδίκαιοςlo justo, justicia
Xen.Anab.7.7.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶδα… εἰς τὸ φανερόν σε τούτους καταστήσαντας sé que estos te pusieron en (lugar) preclaroκαθίστημιcolocar (a alguien en determinada situación), poner (a alguien en determinada situación)
Xen.Anab.7.7.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμέγα δὲ εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀνθρώπων y gran cosa es oír hablar bien por parte de seis mil hombresὑπόpor (agente), bajo (prep.), por (causal), a causa de, por parte de
Xen.Anab.7.7.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ ἤδη κολάζειν el castigo inmediatoἤδηahora mismo
Xen.Anab.7.7.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπιστευθεὶς ἀληθεύσειν ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους ἀνθρώπους… κατεργάσασθαί σοι resultando <tú> creíble en que sería verdad lo que decías animabas a tan gran cantidad de hombres a colaborar contigoπιστεύωresultar creíble en, ser creído en, creerse (algo)
Xen.Anab.7.7.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisποτέρως οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτούς…; ¿en cuál de las dos formas crees que tendrían más miedo ellos?πότερος¿en cuál de las dos formas?
Xen.Anab.7.7.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσιν cobrando lo que reclamanἐγκαλέωreclamar, invocar
Xen.Anab.7.7.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς οὔσης… y si es necesario preocuparse ya algo también del territorio por ser tuyo…σόςtuyo, tuya
Xen.Anab.7.7.36Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἀριθμός ἐστιν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον no es el número el que determina lo mucho y lo pocoὁρίζωestablecer, determinar
Xen.Anab.7.7.40Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὄμνυμι δέ σοι μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν y te juro que no lo aceptaría (de ti) aunque (lo) devolvierasὄμνυμιjurar (que), afirmar solemnemente (que)
Xen.Anab.7.7.42Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ γὰρ ταῦτα ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν pues el que tiene eso es rico en tener muchos amigosπλουτέωser rico (en algo)
Xen.Anab.7.7.44Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατηγόρουν γάρ μου πρὸς Λακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ Λακεδαιμονίους pues me acusaban ante los lacedemonios de que te estimaba a ti más que a los lacedemoniosπερίen mucho, totalmente, en poco, en nada
Xen.Anab.7.7.44Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαὐτοὶ δ’ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλει μοι ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν y ellos me acusaban porque me preocupa más que esté bien lo tuyo que lo de ellosσόςlo tuyo, tus asuntos, tus propiedades
Xen.Anab.7.7.46Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσὺ δὲ πρίν… ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως… καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο y tú, antes de que yo te prestase algún servicio, me recibiste con agrado y no te hartaste de prometer todo lo que <yo> tendríaἐμπίπλημιsaciarse, hartarse
Xen.Anab.7.7.47Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω καὶ τὸν χρόνον διδάξειν σε confío en que te parecerá bien devolver [lo debido] y que el tiempo te <lo> enseñaráπιστεύωconfiar en, confiar en (que), creer (que)
Xen.Anab.7.7.48Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ γάρ… οὔτε διενοήθην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε pues yo, por una parte nunca pensé en robar<os> y por otra pagaréοὔτεy no… y..., por una parte no… y por otra...
Xen.Anab.7.7.57Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο Ἀθήνησι περὶ φυγῆς pues aún no habían presentado cargos de exilio contra él en Atenasἐπάγωsometer a votación
Xen.Anab.7.7.57Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο Ἀθήνησι περὶ φυγῆς pues en modo alguno se había aplicado contra él en Atenas una sentencia sobre el destierroψῆφοςdecreto (votado), sentencia (votada), resolución (votada)
Xen.Anab.7.8.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δ’ οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ y él decía que no había hecho sacrificios a ese dios desde que se ausentó (de la ciudad)ἐκdesde (que), desde (ese momento)
Xen.Anab.7.8.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσυνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ θύεσθαι... καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον así pues le aconsejó hacer sacrificios y decía que se beneficiaría para <estar> mejorἐπίpara
Xen.Anab.7.8.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐμπόδιος γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ μειλίχιός ἐστι pues tu obstáculo es Zeus propicio
Xen.Anab.7.8.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος para que no compartieran su parteμεταδίδωμιcompartir (algo con alguien)
Xen.Anab.7.8.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας llegaron a eso de medianocheνύξa medianoche
Xen.Anab.7.8.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ τοῖχος ἦν ἐπ’ ὀκτὼ πλίνθων… τὸ εὖρος el muro era de ocho ladrillos de anchoἐπίen (determinada disposición)
Xen.Anab.7.8.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὡς τὸ πρῶτον διεφάνη tan pronto como se mostró (la luz)πρῶτοςcuando por primera vez, tan pronto, en cuanto
Xen.Anab.7.8.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη y así se cumplieron <las predicciones de> los primeros sacrificiosἀποβαίνωocurrir, resultar, cumplirse
Xen.Anab.7.8.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀριθμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε el cálculo de todo el recorrido en conjunto, hacia el interior y hacia la costa (de ida y vuelta), es doscientas quince etapasσύμπαςtodo, todo junto
Xen.Cyrop.8.7.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑμᾶς δέ, ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευον, τούς… γεραιτέρους προτιμᾶν y a vosotros, niños, así os educaba desde el principio, para que estimarais más a los de más edadἐκdesde, de
Xen.Anab.2.6.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξόν… εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν eso, de hecho, me parece ser obra de un hombre amigo de la guerra que, pudiendo mantener la paz sin vergüenza ni perjuicio, elige hacer la guerraβλάβηdaño, perjuicio
Xen.Apol.1Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesἑαυτῷ ἡγεῖτο αἱρετώτερον εἶναι τοῦ βίου θάνατον [Sócrates] pensaba que para él era más apetecible la muerte que la vidaβίοςvida
Xen.Apol.1Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesοὕτως ἐρρήθη ὑπὸ Σωκράτους así fue dicho por Sócratesὑπόpor (agente)
Xen.Apol.6Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesνῦν δὲ εἰ ἔτι προβήσεται ἡ ἡλικία, οἶδ’ ὅτι ἀνάγκη ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι y si todavía ahora avanzará mi edad, sé que será obligado asumir las cosas de la vejezπροβαίνωavanzar, transcurrir
Xen.Apol.7Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesὁ θεός… προξενεῖ μοι… ἐν καιρῷ τῆς ἡλικίας καταλῦσαι τὸν βίον la divinidad me concede terminar la vida en el momento justo de la edadκαταλύωacabar, poner fin
Xen.Apol.12Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesβροντὰς δὲ ἀμφιλέξει τις ἢ μὴ φωνεῖν ἢ μὴ μέγιστον οἰωνιστήριον εἶναι; ¿y alguien dudará de que los truenos significan y de que son el mayor presagio?φωνέωexpresar, significar
Xen.Apol.14Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesἄγε δὴ ἀκούσατε καὶ ἄλλα !venga! escuchad también otras cosasἄγω¡ea pues!, ¡ea!, ¡venga!
Xen.Apol.17Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócrates… τὸ δ’ ἐμὲ μὲν μηδ’ ὑφ’ ἑνὸς ἀπαιτεῖσθαι εὐεργεσίας … el hecho de que no me eran reclamadas devoluciones de favores por nadieἀπαιτέωexigir (la devolución), reclamar (la devolución)
Xen.Apol.25Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesοὐδ’ αὐτοὶ οἱ ἀντίδικοι τούτων πρᾶξαί τι κατ’ ἐμοῦ φασιν ni siquiera <mis> propios adversarios me acusan de haber hecho algo de esoφημίhablar (contra), acusar (a)
Xen.Apol.27Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesτοῖς ἐμοῖς εὔνοις los que me quieren bienεὔνουςbienintencionado, amable
Xen.Apol.29Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesὁ μὲν ἀνὴρ ὅδε κυδρός, ὡς μέγα τι καὶ καλὸν διαπεπραγμένος, εἰ ἀπέκτονέ με en efecto, este hombre <estará> orgulloso por haber realizado algo grande y bueno, si me ha matadoἀνήρeste hombre
Xen.Apol.30Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesφημὶ αὐτόν… προβήσεσθαι… πόρρω μοχθηρίας afirmo que él avanzará ciertamente lejos en maldadπόρρωlejos en, lejos dentro de, mucho en
Xen.Apol.30Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesφημὶ αὐτόν… προβήσεσθαι μέντοι πόρρω μοχθηρίας afirmo que él [Ánito] progresará ciertamente lejos en maliciaπροβαίνωavanzar, progresar
Xen.Apol.30Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesφημὶ αὐτόν… προσπεσεῖσθαί τινι αἰσχρᾷ ἐπιθυμίᾳ afirmo que él se topará con algún deseo vergonzosoπροσπίπτωencontrarse (con), coincidir (con), toparse (con)
Xen.Apol.32Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de Sócratesφθόνον ἐπαγόμενος atrayéndose la envidiaἐπάγωprocurarse
Xen.Apol.33Xenophon, Apologia Socratis: Jenofonte, Defensa de SócratesΣωκράτης… οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ἐμαλακίσατο, ἀλλ’ ἱλαρῶς καὶ προσεδέχετο αὐτὸν καὶ ἐπετελέσατο Sócrates tampoco se ablandó frente a la muerte sino que la aceptó favorablemente y la asumióἐπιτελέωcumplir (su propia decisión), asumir, asumir (el pago)
Xen.Const.Lac.2.1Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosεὐθὺς δὲ πέμπουσιν [τοὺς παῖδας] εἰς διδασκάλων μαθησομένους καὶ γράμματα καὶ μουσικὴν καὶ τὰ ἐν παλαίστρᾳ inmediatamente envían a sus hijos a maestros para que les enseñen las letras, la música y los <ejercicios> de la palestraμουσικόςmúsica, educación musical y artística
Xen.Const.Lac.2.11Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosἔθηκε τῆς ἴλης ἑκάστης τὸν τορώτατον... ἄρχειν dispuso que el más perspicaz mandara cada destacamentoτίθημιdisponer, establecer, promulgar, administrar
Xen.Const.Lac.2.13Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosεἰ... τις… πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον ἀποτελέσασθαι si uno intentara hacer<lo> su amigo irreprochableἀποτελέωhacer para sí
Xen.Const.Lac.2.14Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosοὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖδας ἐπιθυμίαις no se oponen a las preferencias por los niñosἐπιθυμίαanhelo, apetito, deseo de, ansia por
Xen.Const.Lac.3.1Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosὅταν γε μὴν ἐκ παίδων εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι cuando de hecho pasan de niños a ser jóvenesἐκβαίνωllegar (a una situación), pasar (de una situación a otra)
Xen.Const.Lac.3.1Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosὅταν γε μὴν ἐκ παίδων εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι, τηνικαῦτα παύουσι… ἀπὸ παιδαγωγῶν cuando precisamente salen de la infancia para ser adolescentes, entonces dejan <de frecuentar> a los pedagogosτηνικαῦταentonces, en aquel momento
Xen.Const.Lac.4.2Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosεἰ καὶ τοὺς ἡβῶντας συμβάλλοι εἰς ἔριν περὶ ἀρετῆς… si también hiciera pelear a los jóvenes en una disputa por su valor…συμβάλλωjuntar (con hostilidad), chocar, hacer pelear, discutir
Xen.Const.Lac.4.7Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosἀφελόντες αὐτῶν τὸ ἰσχύος quitándoles la fuerzaἀφαιρέωquitar (algo de), apartar (algo de)
Xen.Const.Lac.5.2Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosΛυκοῦργος… παραλαβὼν τοὺς Σπαρτιάτας… οἴκοι σκηνοῦντας, γνοὺς ἐν τούτοις πλεῖστα ῥᾳδιουργεῖσθαι, εἰς τὸ φανερὸν ἐξήγαγε τὰ συσκήνια Licurgo, al comprender que los espartanos hacían sus comidas en casa y darse cuenta de que en eso se relajaban mucho, sacó al exterior las comidas en grupoπαραλαμβάνωapropiarse con la mente, asumir (intelectualmente), comprender
Xen.Const.Lac.5.4Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosτὰς οὐκ ἀναγκαίας πόσεις las bebidas no necesariasοὐno
Xen.Const.Lac.5.7Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosἀναγκάζονται... τοῦ ὑπὸ οἴνου μὴ σφάλλεσθαι ἐπιμελεῖσθαι se ven obligados a cuidarse de no tambalearse por culpa del vinoσφάλλωcaerse, tambalearse
Xen.Const.Lac.5.7Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosοὐδὲ γὰρ ὑπὸ φανοῦ τὸν ἔτι ἔμφρουρον ἔξεστι πορεύεσθαι pues ni siquiera está permitido que el que todavía <sea> militar ande con antorchaὑπόpor medio de, con, con el acompañamiento de
Xen.Const.Lac.7.1Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosὁ μὲν γὰρ γεωργεῖ, ὁ δὲ ναυκληρεῖ, ὁ δ’ ἐμπορεύεται, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τεχνῶν τρέφονται pues uno trabaja la tierra, otro es armador de barcos, otro comercia y otros también viven de oficiosτέχνηoficio, profesión
Xen.Const.Lac.13.1Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosσυσκηνοῦσι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς ἄνδρες τῶν ὁμοίων y comparten tienda también otros tres varones de los igualesὅμοιοςlos iguales
Xen.Const.Lac.13.7Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosὥστε τῶν δεομένων γίγνεσθαι οὐδὲν ἀπορεῖται de manera que no hay ninguna duda de lo que es necesario que ocurraἀπορέωhay duda, se plantea la cuestión
Xen.Const.Lac.14.2Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosἁρμόζοντας ἐν ταῖς πόλεσιν que ejercen como harmostas en las ciudadesἁρμόζωejercer de harmosta
Xen.Const.Lac.15.6Xenophon, De republica Lacedaemoniorum: Jenofonte, Constitución de los lacedemoniosκαὶ πρὸς τῇ οἰκίᾳ δὲ λίμνη ὕδατος ἀφθονίαν παρέχει y delante de la casa una laguna proporciona abundancia de aguaλίμνηlago, laguna, marisma
Xen.Cyn.1.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, CinegéticoΤελαμὼν δὲ τοσοῦτος ἐγένετο, ὥστε… ἣν αὐτὸς ἐβούλετο γῆμαι y Telamón llegó a ser tan <poderoso> que se casó con la <mujer> que él queríaτοσοῦτοςtanto (como), tanto (que), tan grande (que)
Xen.Cyn.1.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, CinegéticoἈχιλλεὺς δ’ ἐν ταύτῃ τῇ παιδείᾳ τραφείς... y Aquiles, educado en esta disciplina...τρέφωeducar, enseñar, adiestrar
Xen.Cyn.2.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἄνευ γὰρ δὴ τούτων οὐκ ἂν εἴη πρᾶξις pues en verdad sin estas cosas (insignificantes) no habría resultadoπρᾶξιςresultado, logro
Xen.Cyn.3.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ γένη τῶν κυνῶν διττά y las razas de los perros de caza son dosγένοςraza, estirpe, género
Xen.Cyn.3.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoχείρους δὲ καὶ πλείους αἱ τοιαίδε, μικραί… ψιλαί… y las peores y más numerosas son así: pequeñas, de pelo cortoψιλόςpelado, sin pelo, desnudo, desarmado
Xen.Cyn.4.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoχρὴ [κύνας] εἶναι μεγάλας, εἶτα ἐχούσας… στήθη πλατέα, μὴ ἄσαρκα ἀπὸ τῶν ὤμων es necesario que los perros sean grandes, además que tengan el pecho ancho, no sin carne a partir de los hombrosὦμοςhombro
Xen.Cyn.4.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐν τόποις ψιλοῖς, ξηροῖς, προσηλίοις τοῦ ἄστρου ἐπιόντος en los lugares secos, áridos, soleados, cuando acude la estrella (cuando se ve Sirio al amanecer, en el verano)ἄστρονestrella
Xen.Cyn.4.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoὥρᾳ μὴ καταρρηγνύωνται αὐτῶν οἱ πόδες τὰ ὄρη θεουσῶν <él> vigilaba que [las perras] no se destrozaran sus patas mientras corrían por las montañasθέωcorrer
Xen.Cyn.4.7Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ χρώματα οὐ χρὴ εἶναι τῶν κυνῶν οὔτε πυρρὰ οὔτε μέλανα οὔτε λευκὰ παντελῶς y no es necesario que los colores de los perros sean por completo ni leonados ni negros ni blancosμέλαςnegro, oscuro, moreno
Xen.Cyn.4.8Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoαἱ μὲν οὖν πυρραὶ ἔχουσαι ἔστωσαν λευκὴν τρίχα ἐπανθοῦσαν περὶ τὰ μέτωπα así pues, que las [perras] sean pelirrojas con pelo blanco creciendo alrededor de la frenteθρίξlana, crin, cerda
Xen.Cyn.4.10Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔστι δὲ καί... ἀγαθὸν ἄγειν τὰς κύνας εἰς τὰ τραχέα y también es bueno conducir los perros hacia lugares ásperosτραχύςrugoso, áspero, escabroso, pedregoso
Xen.Cyn.5.5Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ ἴχνη λαμπρά las huellas clarasλαμπρόςvigoroso, claro, manifiesto
Xen.Cyn.5.18Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐὰν ἔχωσιν ἔνιον ἐρύθημα… si tienen algún enrojecimiento…ἔνιοιalgunos
Xen.Cyn.5.28Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ φόβοι τῶν κυνῶν ὅταν [λαγῴ] διώκωνται… συνεξαιροῦνται τὸ προνοεῖσθαι los miedos a los perros cuando las liebres son perseguidas eliminan su previsiónφόβοςmiedo (a), miedo (por), temor (por)
Xen.Cyn.5.30Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔχει… πόδας τοὺς πρόσθεν ἄκρως ὑγρούς [la liebre] tiene las patas de delante completamente flexiblesἄκροςcompletamente, perfectamente
Xen.Cyn.5.30Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἔχει… τράχηλον λεπτόν tiene un cuello finoλεπτόςfino, delgado, flaco, delicado, ligero
Xen.Cyn.5.32Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἐν μικρῷ (χρόνῳ) brevementeμικρόςcorto, breve
Xen.Cyn.6.1Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοὐ γὰρ καλῶς τηροῦσι τὰς κύνας pues no cuidan bien a las perrasτηρέωcuidar, conservar, mantener
Xen.Cyn.6.4Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ ὀψιζόμενοι ἀφαιροῦνται τὰς μὲν κύνας τοῦ εὑρεῖν τὸν λαγῶ, αὑτοὺς δὲ τῆς ὠφελείας los que llegan tarde privan a las perras de encontrar la liebre, y a sí mismos de la presaὠφέλειαbeneficio (concreto), recurso, botín, presa
Xen.Cyn.6.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτὰ δὲ δίκτυα τεινέτω ἐν ἀπέδοις y que extienda <él> las redes en <terrenos> llanosτείνωtensar, estirar, extender, prolongar
Xen.Cyn.6.15Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoὡς πέφυκε como es naturalφύωcomo es natural
Xen.Cyn.6.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφίξονται πρὸς τὴν εὐνὴν τοῦ λαγῶ llegarán a la madriguera de la liebreεὐνήmorada, madriguera
Xen.Cyn.7.7Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀνιέναι (τὰς κύνας) soltar los perrosἀνίημιsoltar, dejar, dejar ir
Xen.Cyn.7.8Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegético[κύνες] οὔπω ἔχουσαι συνεστῶτα τὰ σώματα perras que todavía no tienen cuerpos (bien) constituidosσυνίστημιconstituirse, organizarse, unirse, disponerse
Xen.Cyn.7.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπρὸς δὲ ταῖς ἄρκυσι διδόναι τὰ σιτία αὐταῖς, ἕως ἂν νέαι ὦσιν y [hay que] darles comida junto a las redes de caza mientras [las perras] son jóvenesσιτίονcomida, alimento
Xen.Cyn.8.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἡ γὰρ χιὼν καίει τῶν κυνῶν τὰς ῥῖνας pues la nieve quema la nariz a los perrosκαίωquemar, calentar (mucho)
Xen.Cyn.9.20Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτοῖς γὰρ κέρασι παίει, ἐὰν μὲν ᾖ ἄρρην, καὶ τοῖν ποδοῖν ἐὰν δὲ θήλεια pues (el ciervo) golpea con los cuernos si es macho y con las patas si es hembraπούςpie, pata
Xen.Cyn.10.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoτῇ μὲν χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ πρόσθεν, τῇ δ’ ἑτέρᾳ ὄπισθεν con la mano derecha delante y con la otra detrásἕτεροςuno, el otro
Xen.Cyn.10.13Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπαθόντα δὲ τοῦτο πίπτειν δεῖ ἐπὶ στόμα καὶ ἔχεσθαι τῆς ὕλης κάτωθεν y al que le pase eso es necesario que se tire de bruces y que se agarre a la maleza de debajoπίπτωcaer (voluntariamente), tirarse
Xen.Cyn.10.19Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ δὲ τὰς κύνας ἐπάγουσι τοὺς τόπους ζητοῦντες καλλίστους y ellos azuzan a los perros buscando los mejores lugaresἐπάγωincitar, azuzar
Xen.Cyn.12.9Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoοἱ πόνοι τὰ… αἰσχρά… ἐκ τῆς ψυχῆς… ἀφαιροῦνται los trabajos quitan lo vergonzoso del almaἀφαιρέωquitar (algo a alguien)
Xen.Cyn.13.2Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπερί… τῶν ματαίων πολλὰ αὐτοῖς γέγραπται sobre asuntos triviales han sido escritas muchas cosas por ellosγράφωescribir, anotar
Xen.Cyn.13.6Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoψέγουσι ἄλλοι πολλοὶ τοὺς νῦν σοφιστὰς καὶ οὐ τοὺς φιλοσόφους, ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται, οὐκ ἐν τοῖς νοήμασιν muchos otros censuran a los actuales sofistas y no a los filósofos porque son hábiles en las palabras, no en los pensamientosφιλόσοφοςpersona amante del conocimiento, filósofo
Xen.Cyn.13.16Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoπρὸς δὲ τὰ θεῖα… ἀσεβεῖν ser impío con lo divinoἀσεβέωcometer sacrilegio, profanar
Xen.Cyn.3.3Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφίστανται καὶ ὑποφεύγουσι τὸν ἥλιον se apartan y rehúyen el solἀφίστημιapartarse (de)
Xen.Cyrop.5.2.36Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoσὺν γὰρ τοῖς νικῶσι… θαρροῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθοι ἕπονται pues con los vencedores, animosos también siguen los sirvientes [de los soldados]ἀκόλουθοςacompañante, sirviente
Xen.Cyn.7.11Xenophon, Cynegeticus: Jenofonte, Cinegéticoἀφεθήσονται δὲ τούτου ὅταν… ἔχωσι πολεμίως se apartarán de eso cuando sean hostilesπολέμιοςhostilmente
Xen.Cyrop.8.2.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτάς… ἐνδείας τῶν φίλων ἐξακοῦμαι remedio las necesidades de mis amigosἔνδειαescasez, carencia, necesidad
Xen.Cyrop.1.1.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… ὅσαι δημοκρατίαι κατελύθησαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πως βουλομένων πολιτεύεσθαι μᾶλλον ἢ ἐν δημοκρατίᾳ cuantos regímenes democráticos se desvanecieron por los que quieren ejercer su libertad de forma algo distinta a como en democraciaπολιτεύωser ciudadano (de una democracia)
Xen.Cyrop.1.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοῖς καρποῖς τοῖς γιγνομένοις… ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσθαι permiten que los pastores se aprovechen de los productos obtenidosκαρπόςfruto, producto, provecho
Xen.Cyrop.1.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται tal como ellos quisieranὅπωςcomo, cómo
Xen.Cyrop.1.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοῖς καρποῖς... ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσθαι οὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται permiten que los pastores usen los frutos así como ellos quieranὅπωςcomo
Xen.Cyrop.1.1.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἤν τις ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ si alguien realiza eso con habilidadἐπίσταμαιhábilmente, con habilidad, con pericia
Xen.Cyrop.1.1.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔτι καὶ νῦν αὐτόνομα εἶναι λέγεται καὶ λελύσθαι ἀπ’ ἀλλήλων todavía en la actualidad se dice que son autónomos e independientes unos de otrosἀλλήλουςlos unos a los otros, el uno al otro
Xen.Cyrop.1.1.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεθα τίς ποτ’ ὢν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων hemos estudiado a ese hombre, quién era en su linaje y cuál era su naturalezaγενεάlinaje, estirpe, raza, nación
Xen.Cyrop.1.1.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐσκεψάμεθα τίς ποτ’ ὢν [Κῦρος] γενεάν… καὶ ποίᾳ τινὶ παιδευθεὶς παιδείᾳ τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώπων hemos estudiado quién era Ciro por su linaje y educado con qué educación se distinguió tanto en gobernar hombresπαιδείαeducación, instrucción, cultura
Xen.Cyrop.1.1.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεθα τίς ποτ’ ὢν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων hemos examinado a ese hombre, quién era por linaje y qué naturaleza teníaσκέπτομαιexaminar, considerar
Xen.Cyrop.1.2.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaφῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται… ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθρωπότατος dicen los persas que Ciro era por naturaleza de aspecto muy guapo y de ánimo muy amigableκαλόςbello, hermoso, guapo
Xen.Cyrop.1.2.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι afrontar cualquier peligroκίνδυνοςpeligro
Xen.Cyrop.1.2.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ Κῦρος λέγεται γενέσθαι Καμβύσου se dice que Ciro nació de Cambisesλέγωdecirse
Xen.Cyrop.1.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἢν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν si alguno de esos infringe algo, le imponen un castigoεἰ
Xen.Cyrop.1.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ Κῦρος… φύσιν… τῆς μορφῆς καὶ τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται Ciro es recordado por tener una condición tal en su aspecto y en su fuero internoφύσιςaspecto, apariencia, complexión, condición natural
Xen.Cyrop.1.2.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔστιν αὐτοῖς ἐλευθέρα ἀγορὰ καλουμένη ἔνθα τά τε βασίλεια καὶ τἆλλα ἀρχεῖα πεποίηται tienen ellos una plaza denominada ‘libre’ donde están construidos los palacios del rey y otros edificios públicosἐλεύθερος(de acceso) libre, sin cargas
Xen.Cyrop.1.2.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἱ Περσικοὶ νόμοι… ἐπιμέλονται ὅπως… μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται las leyes persas procuran que los ciudadanos no lleguen a ser de tal maneraὅπωςque, de forma que, para que
Xen.Cyrop.1.2.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπάρεισιν, οἱ μὲν παῖδες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ… οἱ δὲ γεραίτεροι ἡνίκ’ ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ se presentan los niños con el alba, y los más ancianos cuando le conviene a cada unoἡνίκαcuando, mientras
Xen.Cyrop.1.2.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις excepto en los días establecidosτάττωestablecer, disponer, fijar
Xen.Cyrop.1.2.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπάρεισιν οἱ... παῖδες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες se presentan al amanecer los niños y los hombres adultosτέλειοςcrecido, adulto
Xen.Cyrop.1.2.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaᾑρημένοι εἰσὶν οἳ ἂν δοκῶσι τοὺς παῖδας βελτίστους ἀποδεικνύναι son elegidos quienes parece que convierten a los niños en los mejoresἀποδείκνυμιtransformar, convertir
Xen.Cyrop.1.2.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπροστατεύουσιν ὅπως καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα ἀποτελῶσιν ejercen su autoridad para que también esos cumplan su deberἀποτελέωcumplir
Xen.Cyrop.1.2.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπροστάται… οἳ προστατεύουσιν ὅπως καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα ἀποτελῶσιν comandantes que organicen para que también esos cumplan lo convenienteκαθήκωlo conveniente, lo oportuno
Xen.Cyrop.1.2.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaᾑρημένοι εἰσίν… οἳ ἂν… τοὺς ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρέχειν son elegidos quienes parece que convierten a los jóvenes en los mejoresπαρέχωconvertir en
Xen.Cyrop.1.2.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην pasan el tiempo aprendiendo justiciaδιάγωpasar el tiempo, continuar, seguir
Xen.Cyrop.1.2.7Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία a la ingratitud parece que le sigue sobre todo la desvergüenzaἕπομαιir detrás (de), seguir (a), acompañar
Xen.Cyrop.1.2.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι y les enseñan también a obedecer a los magistradosπείθωobedecer (a)
Xen.Cyrop.1.2.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι … cuando los mandos ordenenσημαίνωdar órdenes, ordenar (mandar)
Xen.Cyrop.1.2.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλακῆς y cuando sale el rey a cazar, saca a la mitad de su guardiaἐξάγωllevar fuera, sacar
Xen.Cyrop.1.2.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλακῆς y cuando el rey sale de caza, saca la mitad de la guarniciónἔξειμι (εἶμι)salir, marcharse
Xen.Cyrop.1.2.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός y hace eso muchas veces al mesπολλάκιςmuchas veces
Xen.Cyrop.1.2.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaαὕτη ἡ μελέτη… ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀνέχεσθαι, γυμνάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις ese ejercicio acostumbra a que se soporten tanto el frío como el calor, y entrena tanto para caminatas como carrerasγυμνάζωentrenar, ejercitar
Xen.Cyrop.1.2.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν θήραν y salen para cazarἐξέρχομαιsalir (hacia), salir (tras), salir (para), enfrentarse (a)
Xen.Cyrop.1.2.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀναμνησθήτω πῶς… ἡδὺ μᾶζα καὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν que recuerde qué grato <es> comer pan de cebada o de trigo para el que tiene hambreπεινάωtener hambre, estar hambriento
Xen.Cyrop.1.2.13Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔχοντες… στρατεύονται… θώρακά τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ marchan en expedición llevando una coraza alrededor del pecho y un escudo de mimbre en la mano izquierdaθώραξcoraza, loriga
Xen.Cyrop.1.2.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἤν τις… ἐλλίπῃ τι τῶν νομίμων… si alguien omite algo de lo prescrito por leyἐλλείπωdejar atrás, omitir
Xen.Cyrop.1.2.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaθανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι estos juzgan (las causas) de pena capitalκρίνωdecidir, juzgar
Xen.Cyrop.1.2.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἳ δ’ ἂν παιδευθῶσι παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις quienes son educados con (en escuelas de) maestros públicosπαράjunto a, en casa de, en la cercanía de
Xen.Cyrop.1.3.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ Μανδάνη viene la propia Mandaneαὐτόςpropio (énfasis), ese y no otro
Xen.Cyrop.1.3.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς μητρός… ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦρος… preguntándole su madre… Ciro, entonces, respondió…ἄραentonces (sin valor temporal)
Xen.Cyrop.1.3.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς μητρὸς πότερος καλλίων αὐτῷ δοκεῖ εἶναι preguntándole la madre cuál de los dos le parece que es más guapoπότεροςcuál de los dos
Xen.Cyrop.1.3.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε su abuelo lo vistió también con un bello vestidoἐνδύομαιvestir (a alguien con algo)
Xen.Cyrop.1.3.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ εἴ ποι ἐξελαύνοι, ἐφ’ ἵππου χρυσοχαλίνου περιῆγεν y si iba a caballo a algún lugar, <lo> paseaba sobre un caballo de bridas doradasἐξελαύνωir a caballo, cabalgar
Xen.Cyrop.1.3.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπολὺ ἁπλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ’ ἡμῖν ἡ ὁδός ἐστιν el camino por nuestro territorio es mucho más sencillo y más rectoἁπλοῦςsencillo, simple
Xen.Cyrop.1.3.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιὰ τί δή, ὦ πάππε, τοῦτον οὕτω τιμᾷς; ¿por qué en verdad, abuelo, honras tanto a ese <hombre>?οὕτωςtanto
Xen.Cyrop.1.3.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… τὸν Κῦρον… στήσαντα τὸ πρόσωπον σπουδαίως … a Ciro que ponía una cara seriaἵστημιponer (de pie), levantar, colocar
Xen.Cyrop.1.3.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὕτω δὲ στήσαντα τὸ πρόσωπον σπουδαίως καὶ εὐσχημόνως… ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ μητρὶ καὶ τῷ Ἀστυάγει πολὺν γέλωτα παρασχεῖν y que [Ciro] dio el cuenco a su abuelo poniendo la cara con tanta seriedad y distinción que provocó mucha risa a su madre y a Astiagesσπουδαῖοςcon seriedad, en serio
Xen.Cyrop.1.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὑμᾶς ἑώρων καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλλομένους <yo> veía que vosotros vacilabais en vuestros juicios y en vuestros cuerposγνώμηcomprensión, juicio, entendimiento
Xen.Cyrop.1.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaμὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι… ἀλλ’ οὐδὲ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε no ya bailar, sino que ni poneros de pie podíaisὅπωςcomo
Xen.Cyrop.1.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, ἀλλ’ οὐδ’ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε si os poníais en pie para bailar no solo no podíais bailar al ritmo, sino ni siquiera permanecer en pieὅπωςno solo
Xen.Cyrop.1.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπάντες… γὰρ ἅμα ἐκεκράγειτε pues todos a la vez estabais gritandoπᾶςtodos (juntos), todos (al tiempo), todos (a la vez)
Xen.Cyrop.1.3.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὗτος ἐμὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων ese me maltrata apartándome de tiκωλύωimpedir, apartar (a uno de algo)
Xen.Cyrop.1.3.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃς ὡς ἐμέ cuanto más a menudo vengas a míὅσοςcuanto, cuanto más
Xen.Cyrop.1.3.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὕτως ἐγώ… τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη ἀκριβῶ así yo ya comprendo cabalmente por completo las cosas justas al menosπαντάπασιenteramente, totalmente, por completo
Xen.Cyrop.1.3.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσὺν τῷ νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίθεσθαι ordenaba que el juez votase siempre con la leyτίθημιdepositar su voto, votar
Xen.Cyrop.1.3.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀλλ’ οὐ ταὐτά… δίκαια ὁμολογεῖται no se está de acuerdo en que las mismas cosas sean justasαὐτόςlo mismo
Xen.Cyrop.1.3.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅ γε σὸς πατήρ… δεινότερός ἐστιν… διδάσκειν μεῖον ἢ πλέον ἔχειν tu padre concretamente es más hábil para enseñar a tener menos que a tener másγεconcretamente, precisamente
Xen.Cyrop.1.3.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… τὸ τυραννικόν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ πλέον οἴεσθαι χρῆναι πάντων ἔχειν … la tiranía, en la que es posible creer que es necesario que <alguien> tenga más <poder> que todosπλείωνmás, mayor parte
Xen.Cyrop.1.3.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὥστε θάρρει, ὡς ὅ γε σὸς πατήρ… por tanto ten confianza porque tu padre precisamente…ὥστεde manera que, así pues, por tanto
Xen.Cyrop.1.4.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ γὰρ ἐκ νυκτός εἴ τινος δέοιτο Ἀστυάγης… y después del anochecer, si Astiages necesitaba de alguien...νύξdespués del anochecer, a la caída de la noche
Xen.Cyrop.1.4.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐμφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν pone de manifiesto su juventud que revela la escasez de añosκατηγορέωrevelar, demostrar, denunciar
Xen.Cyrop.1.4.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaταχὺ μὲν εἰς τὸ ἴσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ παρῄει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου y <él> pronto se igualó a los compañeros de su edad en la hípica, y pronto <los> sobrepasaba por su pasión por la actividadπάρειμι (εἶμι)sobrepasar
Xen.Cyrop.1.4.7Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις jabalíes, leones y panterasκαίy
Xen.Cyrop.1.4.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀκεῖνον ἐξετραχήλισεν. οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις πως el caballo cae de rodillas y casi descabalgó también a aquel; sin embargo, Ciro se mantuvo <en la silla> con cierta dificultadἀλλάde hecho no, sino que, sin embargo
Xen.Cyrop.1.4.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἶδεν ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσφερόμενον vio de frente a un jabalí que atacabaπροσφέρωdirigirse (con hostilidad), atacar
Xen.Cyrop.1.4.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐνταῦθα μέντοι ἤδη καὶ ὁ θεῖος αὐτῷ ἐλοιδορεῖτο, τὴν θρασύτητα ὁρῶν entonces, sin embargo, ya incluso su tío lo censuraba al ver su temeridadλοιδορέωinjuriar, insultar, censurar
Xen.Cyr.1.4.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaποίει ὅπως βούλει haz como quierasποιέωactuar (de determinada manera)
Xen.Cyrop.1.4.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ σύγε, ὅ τι βούλει… τιμωρησάμενος τοῦτο ὅμως χάρισαί μοι y concretamente tú, tras castigar<me> como quieras, sin embargo regálame eso a míχαρίζομαιregalar, dar como favor
Xen.Cyrop.1.4.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ αἱ... ἔλαφοι ὥσπερ πτηναὶ ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανόν y las ciervas como aladas saltaban hacia el cieloοὐρανόςcielo, bóveda celeste
Xen.Cyrop.1.4.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτίς γὰρ ἄν… σοῦ γε ἱκανώτερος πεῖσαι; ¿pues quién <sería> más capaz que precisamente tú para convencer?ἱκανόςcompetente, capaz, idóneo
Xen.Cyrop.1.4.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπαιδάριον δ’ ὢν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν εἶναι e incluso siendo muchacho parecía que <yo> era era muy hábil para hablarλαλέωhablar
Xen.Cyrop.1.4.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν prohibió que nadie disparaseἀπαγορεύωimpedir, prohibir
Xen.Cyrop.1.4.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν αὐτὸς ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν y [Astiages] presentándose en efecto como un rey él personalmente prohibía que nadie disparase hasta que Ciro se hartase de cazarβασιλικόςregiamente, al modo de un rey
Xen.Cyrop.1.4.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν prohibía que nadie disparara hasta que Ciro se hartase de cazarπρίνhasta que, antes que, antes de que
Xen.Cyrop.1.4.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοὺς δέ… καὶ ἐκέλευε περιβαλλομένους ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι ἐλαύνειν πρὸς ἑαυτόν y a estos ordenaba que capturando al que encuentren lo lleven ante élπεριβάλλωrodearse (con), apropiarse (de), procurarse, capturar
Xen.Cyrop.1.4.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅπλα... μάλα δὲ καλὰ ἦν y las armas eran muy bellasμάλαmuy, absolutamente
Xen.Cyrop.1.4.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἶπεν αὐτῷ μένειν παρ’ ἑαυτόν le dijo que permaneciera a su ladoπαράcerca de, junto a, al lado de
Xen.Cyrop.1.4.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσημανθέντων δὲ τῷ Ἀστυάγει ὅτι πολέμιοί εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ… y siendo señalado a Astiages que los enemigos están en el territorio…σημαίνωser señalado, ser indicado
Xen.Cyrop.1.4.19Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἢν σὺ μένῃς… καὶ ἀναλαμβάνῃς τοὺς προσβοηθοῦντας, φοβήσονται οὗτοι si tú te quedas y recoges a los que vienen a ayudar, esos tendrán miedoἀναλαμβάνωcoger (consigo), recoger, retomar
Xen.Cyrop.1.4.19Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἡμῖν δὲ οὔπω ἡ ἰσχὺς πάρεστιν no nos asisten ya nuestras tropasἰσχύςtropas
Xen.Cyrop.1.4.20Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaαὐτὸς πρῶτος ἡγεῖτο ταχέως… καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπελείποντο él mismo iba en cabeza el primero rápidamente y los demás no se quedaban atrásἀπολείπωquedarse atrás, ser inferior
Xen.Cyrop.1.4.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προθυμότεροι ὄντες… εἰς τὸ διώκειν y también los demás seguían estando más predispuestos a perseguirπρόθυμοςpredispuesto a, con buena disposición para, decidido a, resuelto a
Xen.Cyrop.1.4.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… ἐπειδὴ εἰς τόξευμα ἀφίκοιντο después de que llegaron a <la distancia que alcanza un tiro de> arcoἀφικνέομαιllegar a, llegar hasta
Xen.Cyrop.1.4.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐπεὶ δὲ ἑώρων… τὸν δὲ Ἀστυάγην σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη τοξεύματος… φεύγουσιν y cuando veían que Astiages con sus caballos estaba ya dentro <del alcance> del arco, huyenἐντόςdentro de, en el interior de
Xen.Cyrop.1.4.24Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐκ ἔχων ὅ τι χρὴ λέγειν sin saber qué es necesario decirἔχωno tener qué/cómo…, no saber qué/cómo…
Xen.Cyrop.1.4.24Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἑώρα τὸ πρόσωπον τοῦ πάππου ἠγριωμένον ἐπὶ τῇ θέᾳ τῇ αὑτοῦ veía <él> que la cara del abuelo estaba enfurecida por su propio aspectoθέαaspecto
Xen.Cyrop.1.4.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀπεκάλει δή, ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη (lo) mandaba llamar para que cumpliera con los usos propios de los persasὅπωςpara que
Xen.Cyrop.1.4.27Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἡνίκα δὲ ἑώρα τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας αὐτόν… y en el momento en que veía que sus parientes lo besaban…συγγενήςpariente
Xen.Cyrop.1.4.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἥκω διὰ χρόνου he llegado tras un tiempoδιάtras
Xen.Cyrop.1.4.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον γελάσαι… ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δακρύων y justo entonces (ocurrió) que Ciro se rio después de las lágrimas anterioresἐκdespués de, tras
Xen.Cyrop.1.5.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλθεν εἰς τοὺς ἐφήβους recorriendo <él> (completando) esa etapa educativa entró entre los efebosδιέρχομαιrecorrer
Xen.Cyrop.1.5.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλθεν εἰς τοὺς ἐφήβους y tras pasar esa infancia ya entró a formar parte de los efebosεἰσέρχομαιentrar (a formar parte)
Xen.Cyrop.1.5.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐνόμιζεν, εἰ τοὺς Μήδους ἀσθενεῖς ποιήσειε… ῥᾳδίως ἄρξειν consideraba que si hiciera débiles a los persas mandaría con facilidadποιέωhacer (de determinada manera), poner (en determinada situación), convertir (en)
Xen.Cyrop.1.5.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις δέκα ἔτη ἐν τοῖς τελείοις ἀνδράσιν ἦν habiendo cumplido diez años entre los efebos estaba entre los varones adultosδιατελέωllevar a término, cumplir
Xen.Cyrop.1.5.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Κῦρον, δεόμενος αὐτοῦ πειρᾶσθαι… ἐλθεῖν y <él> enviaba también aviso a Ciro pidiéndole que intentara irπέμπωenviar (recado a), enviar (aviso a), mandar (aviso)
Xen.Cyrop.1.5.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaχωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον y aparte de esos estaban disponibles los milὑπάρχωestar disponible, estar
Xen.Cyrop.1.5.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀσκοῦντες γοῦν κἀκεῖνοι διετέλεσαν siguieron ejercitándose en todo caso también aquellosγοῦνen cualquier caso, en todo caso
Xen.Cyrop.1.5.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἵ τε λέγειν προθυμούμενοι δεινοὶ γενέσθαι los que desean hacerse hábiles para hablarλέγωdecir, hablar
Xen.Cyrop.1.5.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐγὼ σαφῶς ἐπίσταμαι ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι yo sé con seguridad que son inexpertos en cómo luchar contra nosotrosἰδιώτηςprofano (inexperto), inexperto
Xen.Cyrop.1.5.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἡμεῖς… μὴ πάθωμεν ταῦτα que no nos pase esoμή
Xen.Cyrop.1.5.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπόνους δὲ τοῦ ζῆν ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε consideráis los esfuerzos como guía para una vida felizἡγεμώνpersona que indica un camino, guía
Xen.Cyrop.1.5.13Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον ἥξει me corresponderá lo que quede pendienteἥκωcorresponder
Xen.Cyrop.1.5.13Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀλλὰ πιστεύω… μὴ ψεύσειν με ταύτας τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας pero confío ciertamente en que no me engañarán esas nobles esperanzasψεύδομαιengañar, desmentir
Xen.Cyrop.1.5.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐπίστασθε [ἐμέ] οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ πειρώμενον ἀεὶ ἀπὸ θεῶν ὁρμᾶσθαι sabéis que yo no solo cuando intento cosas grandes sino también pequeñas siempre emprendo con <el apoyo de> los diosesπειράωintentar, probar
Xen.Cyrop.1.6.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἕτερα λέγοντες ἢ τὰ παρὰ τῶν θεῶν σημαινόμενα diciendo cosas distintas que las señaladas por los diosesque
Xen.Cyrop.1.6.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὦ παῖ, ὅτι μὲν οἱ θεοί… πέμπουσί σε… δῆλον hijo, <está> claro que en verdad te envían los diosesμένen verdad, ciertamente, concretamente
Xen.Cyrop.1.6.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἱ θεοί… εὐμενεῖς πέμπουσί σε los dioses te guían favorablesπέμπωescoltar, guiar
Xen.Cyrop.1.6.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁπότε ἐν ἀπόροις εἴη, τότε κολακεύοι cuando estaba en apuros, entonces adulabaὁπότεcuando, cada vez que
Xen.Cyrop.1.6.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιά γ’ ἐκείνας τὰς ἐπιμελείας por aquellas preocupacionesἐπιμέλειαcuidado, preocupación, diligencia
Xen.Cyrop.1.6.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπειστικωτέρους… λόγους δυνήσῃ τότε λέγειν ὅτανπερ καὶ ἐνδείκνυσθαι μάλιστα δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν ἱκανὸς ὢν καὶ κακῶς podrás entonces decir argumentos más convincentes cuando en efecto también puedas sobre todo demostrar que eres capaz tanto de hacer el bien como el malἐνδείκνυμιmostrar (algo propio), demostrar (en su interés)
Xen.Cyrop.1.6.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τούτων χάριν εἴσεται ninguno de ellos me estará agradecido por esoχάριςreconocer un favor, estar agradecido
Xen.Cyrop.1.6.13Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaμ’ ἐπαίδευσεν ὡς ἂν δυναίμην στρατιᾷ προθυμίαν ἐμβαλεῖν me enseñó cómo podría infundir entusiasmo al ejércitoπροθυμίαdeseo, buena voluntad, disposición, entusiasmo
Xen.Cyrop.1.6.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁρῶν ὅτι καὶ πόλεις αἱ χρῄζουσαι ὑγιαίνειν ἰατροὺς αἱροῦνται viendo <él> que también las ciudades que desean curar eligen médicosχρῄζωdesear (algo)
Xen.Cyrop.1.6.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia... περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ περὶ τῶν ὑγιεινῶν· μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρίστανται τά τε σώματα καὶ τὰ χρώματα de las regiones que son malsanas y las saludables están a disposición de unas y otras testigos seguros: los cuerpos y aspecto <de sus habitantes>μάρτυςtestigo
Xen.Cyrop.1.6.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὸ γὰρ ἀρχὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου σοι δεῖ μέλειν que de principio no enferme el ejército, de eso es necesario que te preocupesμέλωpreocuparse (de)
Xen.Cyrop.1.6.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaμάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρίστανται y testigos fiables se presentan para cada uno de ellos dosσαφήςseguro, fiable
Xen.Cyrop.1.6.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὕτω γάρ μοι δοκεῖ ἥ τε ὑγίεια μᾶλλον παραμένειν καὶ ἰσχὺς προσγενέσθαι pues así me parece que la salud persiste más y se acrecientan las fuerzasπαραμένωresistir, persistir
Xen.Cyrop.1.6.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaλέγεις σύ... ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος, οὕτως οὐδὲ στρατηγοῦ ἀργοῦντος οὐδὲν ὄφελος εἶναι tú dices que, así como no <se obtiene> beneficio ninguno de un campesino indolente, del mismo modo tampoco de un general indolenteοὐδέni siquiera, ni tampoco, tampoco
Xen.Cyrop.1.6.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὸν δέ γε ἐργάτην στρατηγόν… ἀναδέχομαι… τοὺς στρατιώτας… τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντας παρασκευάσειν y admito que precisamente el general eficiente procurará que sus soldados tengan sus cuerpos en la mejor formaπαρασκευάζωdisponer, procurar, hacer (disponer)
Xen.Cyrop.1.6.20Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεὐθὺς ἐκ παιδίου justo al salir de la infanciaεὐθύςinmediatamente, directamente
Xen.Cyrop.1.6.20Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσύ τε γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείθεσθαι ἀναγκάζων y tú me educabas ya desde niño en eso: obligándo<me> a obedecerteπαιδεύωeducar (a alguien en/para algo)
Xen.Cyrop.1.6.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaγνοίης δ’ ἂν ὅτι τοῦθ’ οὕτως ἔχει conocerías que eso es asíἄν
Xen.Cyrop.1.6.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδιὰ μαντικῆς ἂν παρὰ θεῶν πυνθανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων εἴης preguntando a los dioses mediante la adivinación podrías ser más prudente que otrosπυνθάνομαιpreguntar (a alguien por algo)
Xen.Cyrop.1.6.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαρτερώτερον δεῖ πρὸς πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων εἶναι el gobernante tiene que ser en todo más firme que los gobernadosκαρτερόςfuerte, resistente, firme
Xen.Cyrop.1.6.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ ἐπὶ τῶν πράξεων δέ, ἤν… ἐν θέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντα δεῖ τοῦ ἡλίου πλεονεκτοῦντα φανερὸν εἶναι y en las acciones [militares] si son en verano, es preciso que sea evidente que el comandante aguanta más solπλεονεκτέωtener más (de), obtener más (de), aguantar más, ganar más
Xen.Cyrop.1.6.26Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁπότε… οἱ στρατιῶται… τάς… πολεμικὰς τέχνας ἠσκηκότες εἶεν… cuando los soldados estén ejercitados en las artes de la guerra…τέχνηarte, habilidad, destreza
Xen.Cyrop.1.6.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπῶς μήν; ¿y cómo (fue)?μήν
Xen.Cyrop.1.6.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτί δὲ λέουσι καὶ ἄρκτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἰς τὸ ἴσον καθιστάμενοι ἐμάχεσθε, οὐ ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας τινὸς αἰεὶ ἐπειρᾶσθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά; ¿por qué luchabais con leones, osos y leopardos sin poneros en igualdad de condiciones, sino que siempre intentabais combatir con ellos con alguna ventaja?πλεονεξίαganancia, ventaja
Xen.Cyrop.1.6.29Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀλλ’ ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν enseñábamos a disparar al blancoβάλλωtirar, lanzar, disparar a, alcanzar con el tiro
Xen.Cyrop.1.6.29Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ καὶ δόξαιμι βούλεσθαι ἐξαπατῆσαί τινα, πολλὰς πληγὰς οἶδα λαμβάνων incluso si me pareciera bien querer engañar a alguien, sé que recibiría muchos golpesοἶδαsaber, conocer, enterarse
Xen.Cyrop.1.6.32Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaταῦτα δὲ διδάσκοντα ἀνάγκη καὶ γυμνάζειν ἦν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτα ποιεῖν era obligado que <él> al enseñar eso también entrenara a los niños en hacer eso unos con otrosγυμνάζωentrenar (en/para)
Xen.Cyrop.1.6.38Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἱ μουσικοὶ οὐχ οἷς ἂν μάθωσι τούτοις μόνον χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα πειρῶνται ποιεῖν los músicos no utilizan solo eso que aprenden, sino también intentan componer otras cosas novedosasμουσικόςmúsico
Xen.Cyrop.1.6.38Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους μηχανημάτων … sino que también tú mismo seas creador de estrategemas contra los enemigosποιητήςcreador
Xen.Cyrop.1.6.43Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐδενὸς αὐτῶν ἠμέληκας a ninguno de ellos has descuidadoἀμελέωdescuidar, no hacer caso de
Xen.Cyrop.1.6.43Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaδεῖ οὖν πρὸς τὰ συμβαίνοντα… τούτοις χρῆσθαι así pues es necesario usar esos (recursos) según las circunstanciasσυμβαίνωlas circunstancias, los sucesos
Xen.Cyrop.1.6.46Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaθεοὶ… αἰεὶ ὄντες dioses que siempre sonἀείsiempre
Xen.Cyrop.2.1.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaαὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς φανεὶς προηγεῖτο un águila apareciéndoseles a su derecha <los> guiabaφαίνωaparecer
Xen.Cyrop.2.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀφίκετο ὁ Κῦρος εἰς Μήδους πρὸς τὸν Κυαξάρην llegó Ciro hasta <territorio de> los medos, ante Ciáxaresεἰςa, hasta, adentro
Xen.Cyrop.2.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπρῶτον μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἠσπάσαντο ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἤρετο τὸν Κῦρον en primer lugar, como era de suponer, se saludaron unos a otros y luego preguntó a Ciroπρῶτοςen primer lugar… después…
Xen.Cyrop.2.1.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσφενδονητῶν πάμπολύ τι χρῆμα un número enorme de honderosχρῆμαcosa, ejemplar
Xen.Cyrop.2.1.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἄγε δὴ τῆς σῆς δυνάμεως τί φῂς πλῆθος εἶναι; venga, pues, ¿cuáles dices que son los efectivos de tu ejército?πλῆθοςefectivos, contingente
Xen.Cyrop.2.1.7Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ… ἀνδρῶν προσδεῖ ἡμῖν… εἴτε καὶ μή, αὖθις συμβουλευσόμεθα si necesitamos de hombres o si no, (lo) decidiremos más tardeεἴτεsi… si...
Xen.Cyrop.2.1.7Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ… ἀνδρῶν προσδεῖ ἡμῖν… εἴτε καὶ μή, αὖθις συμβουλευσόμεθα si necesitamos más hombres o si no, de nuevo lo consultaremos (entre nosotros)συμβουλεύωconsultar, pedir consejo
Xen.Cyrop.2.1.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia«ἀκροβολίζεσθαι ἀνάγκη ἐστί…;» «ἀνάγκη γὰρ οὖν», ἔφη ὁ Κυαξάρης «¿es necesario lanzar proyectiles?» «en efecto, de hecho es necesario», decía Ciáxaresγάρpues, en efecto
Xen.Cyrop.2.1.9Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτάττομεν δέ… ἡμᾶς… αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς μένοντας y nos colocamos nosotros mismos formados contra los que resistenτάττωcolocar en formación, disponer (en orden)
Xen.Cyrop.2.1.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐγώ… ὁρῶν… τοὺς δὲ ἑπομένους ὑμῖν Πέρσας γιγνώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσίν… al ver yo a los persas que os siguen y sabiendo que están armados de tal modo…γιγνώσκωdarse cuenta de, percibir, saber
Xen.Cyrop.2.1.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔδεισα μὴ ὀλίγοι καὶ ἔρημοι συμμάχων συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς πάθοιτέ τι temí que siendo pocos y sin aliados al pelearos con muchos enemigos os pasara algo (malo)συμπίπτωencontrarse (hostilmente con), pelearse (con)
Xen.Cyrop.2.1.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐγὼ ὑμᾶς ὁρῶν… παρεσκευασμένους ὡς εἰς χεῖρας συμμείξοντας τοῖς πολεμίοις… al ver yo que vosotros <estabais> preparados para llegar a las manos con los enemigos…χείρ(llegar) a las manos, entablar combate
Xen.Cyrop.2.1.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαίνειν incurrir en el mismo peligroκίνδυνοςpeligro
Xen.Cyrop.2.1.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaθώραξ μέν γε περὶ τὰ στέρνα ἁρμόττων una coraza que se adapta bien al pechoἁρμόζωadaptarse, convenir
Xen.Cyrop.2.1.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἀγαθὸν μεῖζον φανοῖτο … si algún bien mayor se manifestara en el futuroἔπειμι (εἶμι)(tiempo) venidero, (tiempo) futuro
Xen.Cyrop.2.1.24Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἦν... τὰ νικητήρια οἷα δὴ εἰς πλῆθος πρέπει y eran los premios justamente como convienen para una multitudπρέπωes adecuado, es propio, conviene
Xen.Cyrop.2.1.26Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἶχον… τὰς τάξεις κεκοσμημένας tenían ordenados los batallonesκοσμέωordenar, disponer
Xen.Cyrop.2.1.29Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… οἳ ἂν συνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἠσκηκότες … quienes tienen conciencia de estar bien entrenadosἀσκέωpracticar, entrenar
Xen.Cyrop.2.1.30Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσκηνὴν μὲν κατεσκευάσατο ὥστε ἱκανὴν ἔχειν οἷς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον preparó una tienda tal que fuera capaz para los que invitaba a comerκαλέωinvitar
Xen.Cyrop.2.1.30Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἦν δὲ τὰ παρατιθέμενα ἀεὶ ἴσα αὐτῷ τε καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ δεῖπνον y lo ofrecido era siempre igual para él y para los invitados a la cenaπαρατίθημιcolocar al lado, colocar delante, ofrecer
Xen.Cyrop.2.1.31Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἡγεῖτο δεῖν εἶναι τούτους… ταχεῖς pensaba que esos tenían que ser velocesταχύςrápido, veloz, ligero
Xen.Cyrop.2.2.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν no han sido educados de la misma manera que nosotrosαὐτόςel mismo que
Xen.Cyrop.2.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐγένοντο κρέα ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ καὶ πλείω hubo para cada uno de nosotros tres piezas de carne o incluso másκρέαςcarne, pieza de carne
Xen.Cyrop.2.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐγένοντο κρέα ἑκάστῳ ἡμῶν… καὶ [ὁ Κυαξάρης] ἤρξατο… ἀπ’ ἐμοῦ τὴν πρώτην περίοδον περιφέρων y hubo carne para cada uno de nosotros y Ciáxares empezó por mí al hacer circular la primera rondaπερίοδοςturno, ronda
Xen.Cyrop.2.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ Κυαξάρης… ἤρξατο… ἀπ’ ἐμοῦ τὴν πρώτην περίοδον περιφέρων Ciáxares empezó por mí, al hacer circular la primera ronda [de carne en un banquete]περιφέρωllevar alrededor, llevar de un lado a otro, girar
Xen.Cyrop.2.2.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁποῖοι μέν τινες ἔσονται εἰς τοὺς πολεμίους οὔπω ἔγωγε ἐπίσταμαι qué clase <de soldados> serán frente a los enemigos, yo aún no lo séτίςmás o menos, aproximadamente
Xen.Cyrop.2.2.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως ὑπήκουσεν y él obedeció de hecho muy disciplinadamente en esoὑπακούωobedecer (a), someterse (a)
Xen.Cyrop.2.2.4Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκατέβαλεν οὖν ὃ ἔλαβεν ὡς ἕτερον ληψόμενος así pues despreció lo que había cogido con la idea de coger otra (porción)καταβάλλωtirar, despreciar
Xen.Cyrop.2.2.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα κατασχεῖν pues ni siquiera <yo> mismo podía contener la risaγέλωςrisa
Xen.Cyrop.2.2.7Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ νεανίας ἐκεῖνος προελθὼν τοῦ λοχαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο y el joven aquel, tras adelantarse al capitán, avanzaba primeroπροέρχομαιir delante de, preceder a, llegar antes, adelantarse a, recorrer antes
Xen.Cyrop.2.2.8Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἶπον… τοῦτο μόνον ὁρᾶν πάντας, τῷ πρόσθεν ἕπεσθαι dijo que todos miraran solo eso, seguir al (soldado) de delanteπρόσθενdelante, por delante
Xen.Cyrop.2.2.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὦ Ζεῦ καὶ πάντες θεοί ¡Zeus y todos los dioses!ΖεύςZeus
Xen.Cyrop.2.2.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτί μὴν βουλόμενοι… ψεύδονται; τί δ’ ἄλλο… εἰ μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐθέλοντες λέγουσι ταῦτα… ; ¿con qué intención mienten? ¿y qué otra cosa, si no <es que> dicen eso queriendo provocar risa?γέλωςrisa, (provocar) risa, (mover a) risa
Xen.Cyrop.2.2.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἦ γὰρ οἴει… τούτους ἀληθῆ λέγειν ταῦτα; ¿pues, realmente, crees que esos dicen eso en verdad?¿acaso?, ¿puede saberse?, realmente
Xen.Cyrop.2.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ μὲν γὰρ ἀλαζὼν ἔμοιγε κεῖται ὄνομα ἐπὶ τοῖς προσποιουμένοις se da el nombre de pretencioso a los que fingenκεῖμαιdisponerse, establecerse, estar dispuesto
Xen.Cyrop.2.2.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔμοιγε δοκεῖ ἐλάττονος ἄξια διαπράττεσθαι ὁ γέλωτα αὐτοῖς μηχανώμενος a mí al menos me parece que lleva a cabo algo digno de menos el que les provoca la risaγέλωςrisa, (provocar) risa, (mover a) risa
Xen.Cyrop.2.2.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκλαύμασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαθὰ μαθήματα sin duda precisamente con llantos tanto los padres consiguen prudencia en <sus> hijos, como los maestros buenos aprendizajes en los niñosμάθημαaprendizaje, estudio, conocimiento
Xen.Cyrop.2.2.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaνόμοι γε πολίτας… ἐς δικαιοσύνην προτρέπονται las leyes, ciertamente inducen a los ciudadanos a la justiciaπροτρέπωexhortar, inducir
Xen.Cyrop.2.2.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔκ γε σοῦ πῦρ… ῥᾷον ἄν τις ἐκτρίψειεν ἢ γέλωτα ἐξαγάγοιτο con más facilidad uno sacaría fuego de ti frotándote que risaἐξάγωsacar (en su beneficio), exportar, provocar
Xen.Cyrop.2.2.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ ταῦτα, ἔφη… y eso, decía…καίy
Xen.Cyrop.2.2.16Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀδικεῖς… ὅτι ἄνδρα ἡμῖν τὸν σπουδαιότατον διαφθείρεις γελᾶν ἀναπείθων cometes injusticia porque corrompes a nuestro hombre más serio al convencer<lo> para que ríaσπουδαῖοςserio, formal, excelente, importante
Xen.Cyrop.2.2.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου βουλὴν εἰς τὸ στράτευμα <es> lo mejor para nosotros provocar un debate sobre eso en el ejércitoἐμβάλλωmeter (en la mente), infundir, provocar
Xen.Cyrop.2.2.20Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔφη… ψηφίσασθαι ἂν τὸ πλῆθος συνελθὸν ὥστε μὴ ἴσων ἕκαστον τυγχάνειν <él> decía que la gente al reunirse votaría de forma que no obtuviera cada uno lo mismoψηφίζομαιvotar (de forma que), votar (para que)
Xen.Cyrop.2.2.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαιρὸς οὖν ἐδόκει αὐτῷ εἶναι νῦν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου ψῆφον, ἐν ᾧ καὶ οἱ ὁμότιμοι ὤκνουν τὴν τοῦ ὄχλου ἰσομοιρίαν así pues le parecía que era el momento oportuno de votar sobre eso, en lo que también los nobles temían la participación igualitaria de la plebeὄχλοςplebe, masa del pueblo
Xen.Cyrop.2.2.26Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὔτε γὰρ ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ’ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων οὔτε δίκαιον ἀδίκων συνεζευγμένων un carro, desde luego, no sería rápido si están <uncidos> caballos lentos, ni sería gobernable si se uncen caballos ingobernablesἄδικοςingobernable, indomable
Xen.Cyrop.2.2.26Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὔτε γὰρ ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ’ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων οὔτε δίκαιον ἀδίκων συνεζευγμένων un carro, desde luego, no sería rápido si están (uncidos) caballos lentos, ni sería preciso (gobernable) si se uncen caballos ingobernablesδίκαιοςútil, ajustado, preciso
Xen.Cyrop.2.2.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκατὰ τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον según el modo griegoτρόποςde modo, de manera, según el modo, según la manera adecuada, convenientemente
Xen.Cyrop.2.2.30Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὔτε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ’ ἀεὶ τρέχων y no obedeció lentamente, sino siempre corriendoτρέχωcorrer, darse prisa, moverse deprisa
Xen.Cyrop.2.2.31Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐ φιλεῖς αὐτὸν ὥσπερ τοὺς συγγενεῖς; ¿no lo besas como a los ‘primos’?συγγενήςprimo
Xen.Cyr.2.3.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτοιαῦτα… δὴ καὶ γελοῖα καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέγετο καὶ ἐπράττετο cosas, en efecto, de ese tipo, tanto divertidas como serias, se decían y se hacíanγέλοιοςdivertido, bromista, que hace reír
Xen.Cyrop.2.3.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἄνδρες φίλοι, ὁ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν amigos, el combate está próximo a nosotrosἐγγύςcerca, próximo
Xen.Cyrop.2.3.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων πάντα τοῖς νικῶσιν ἀεὶ ἆθλα πρόκειται y así todo lo de los vencidos está establecido siempre como premio para los vencedoresπρόκειμαιser propuesto (como premio), ser establecido (como premio)
Xen.Cyrop.2.3.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός, γιγνώσκω τε ὅτι… no soy rápido de pies ni fuerte de manos, pero sé que…τεno… pero…
Xen.Cyrop.2.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὸ βαδίζειν καὶ τρέχειν el andar y correrβαδίζωcaminar, marchar
Xen.Cyrop.2.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaμάχαιραν… ἥρπαζον… οὐδὲ παρ’ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο μαθὼν ὅπως δεῖ λαμβάνειν ἢ παρὰ τῆς φύσεως agarraba <yo>… la daga… ni siquiera habiéndo aprendido ni eso de parte de nadie, cómo conviene tomarla, a no ser de <mi> naturalezaοὐδέni siquiera (uno)
Xen.Cyrop.2.3.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὼ χεῖρε προέχων ἐνεπόδιζον ὅ τι ἐδυνάμην τὸν παίοντα poniendo por delante ambas manos (yo) impedía en lo que podía al que me golpeabaπροέχωponer delante, tener delante, tener antes
Xen.Cyrop.2.3.11Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅπου γε τὰ μὲν ἆθλα τῆς ἀρετῆς ἴσα πρόκειται toda vez que los premios de excelencia son igualesὅπουen el momento que, cuando
Xen.Cyrop.2.3.13Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπρὸς λιμὸν καὶ δίψαν καὶ πρὸς ῥῖγος καρτερεῖν aguantar el hambre, la sed, el fríoκαρτερέωser fuerte (ante / en)
Xen.Cyrop.2.3.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὡς οὖν ἐμοῦ ἀγωνιουμένου… γίγνωσκε que sepas que yo, por tanto, voy a competirγιγνώσκωdarse cuenta de, percibir, saber
Xen.Cyrop.2.3.20Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ εἰ μὴ ἄλλο τι σπουδαιότερον πράττοιεν, ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο y si no hacían alguna otra cosa más seria, usaban ese juegoσπουδαῖοςserio, importante
Xen.Cyrop.2.3.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπαρηγγύησεν εἰς δύο ἄγειν τὸν λόχον ordenó llevar el destacamento de dos en dos (en columna de a dos)εἰςde… en...
Xen.Cyrop.2.3.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰς ἕνα ἰόντων yendo <ellos> de uno en uno (en fila de uno)εἰςde… en...
Xen.Cyrop.2.3.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropedia… ἰδὼν ταξίαρχον… παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον λόχον παράγειν… εἰς μέτωπον al ver <él> a un capitán que ordenaba que avanzara el pelotón retrasado hacia el frenteὕστεροςposterior, (que está) detrás, retrasado, siguiente
Xen.Cyrop.2.3.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὰς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδάσκοντες ayudad a vuestras almas educándo<las>ὠφελέωayudar (a), beneficiar (a), socorrer (a)
Xen.Cyrop.2.4.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὡς λαμπρότατα con la mayor esplendidezλαμπρόςvigorosamente, claramente
Xen.Cyrop.2.4.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτῷ δευτέρῳ ἐκέλευσε ταὐτὸ τοῦτο παραγγεῖλαι ordenó al segundo anunciar eso mismoκελεύωordenar (a alguien hacer)
Xen.Cyrop.2.4.3Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν ἀγυιὰν τὴν πρὸς τὸ βασίλειον φέρουσαν στενοτέραν οὖσαν… y cuando se dio cuenta de que la calle que llevaba al palacio real era demasiado estrecha…βασίλειοςpalacio real
Xen.Cyrop.2.4.6Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἄν… μᾶλλόν σε ἐκόσμουν… ἢ νῦν ὅτε… ὑπακούω διὰ τὸ σὲ τιμᾶν ἱδρῶτι καὶ σπουδῇ… ; ¿te agasajaría <yo> más a ti que ahora, cuando te obedezco por el hecho de honrarte con sudor y empeño?σπουδήempeño, esfuerzo, afán
Xen.Cyrop.2.4.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔναγχος οὖν ποτέ σου μέμνημαι ἀκούσας ὡς ὁ Ἀρμένιος καταφρονοίη σου νῦν me acuerdo haberte oído decir alguna vez recientemente que [el rey] armenio te desprecia ahoraἀκούωsaber de oídas (que), oír decir (que)
Xen.Cyrop.2.4.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὅτι ἀκούει τοὺς πολεμίους προσιόντας ἡμῖν porque (él) escucha que los enemigos nos atacanπρόσειμι (εἶμι)ir contra, atacar
Xen.Cyrop.2.4.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔγωγε ἀπορῶ πότερόν μοι κρεῖττον… πειρᾶσθαι ἀνάγκην αὐτῷ προσθεῖναι ἢ ἐᾶσαι ἐν τῷ παρόντι yo al menos estoy en la duda de si es mejor para mí intentar asociarme con él a la fuerza o dejarlo en la situación actualπροστίθημιañadir(se), asociar(se), sumar(se)
Xen.Cyrop.2.4.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaλέγει τάδε· ἀλλ’ εἰ θέλοις… ἐμὲ πέμψαι, ἱππέας μοι προσθεὶς ὁπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι… dice lo siguiente: pero si quieres enviarme a mí tras asignarme además jinetes cuantos parezca que son suficientes...μέτριοςmoderado, medido, comedido, suficiente
Xen.Cyrop.2.4.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐκοῦν σοι δοκεῖ… σύμφορον εἶναι τὸ λεληθέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας; ¿por tanto, no te parece que es conveniente pasar nosotros inadvertidos mientras deliberamos?οὐκοῦν¿por tanto no… ?, ¿entonces no… ?
Xen.Cyrop.2.4.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀλλ’ ἔστιν... καὶ πρόφασιν κατασκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ ἄπιστον pero es posible también preparar un pretexto y en esta circunstancia no <será> difícil de creerἐνθάδεen esta circunstancia, a esta situación
Xen.Cyrop.2.4.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔστιν… πρόφασιν κατασκευάσαι es posible tramar una excusaκατασκευάζωpreparar, tramar
Xen.Cyrop.2.4.18Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ οὕτως ἐξάγει δὴ ὡς εἰς θήραν παρεσκευασμένος y así sale en efecto, como dispuesto para la cazaἐξάγωmarcharse, salir
Xen.Cyrop.2.4.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἴθι τὴν ὀρεινὴν [ὁδὸν] καὶ κατάλαβε τὰ ὄρη vete por el camino de montaña y apodérate de las montañasεἶμιir por, recorrer
Xen.Cyrop.2.4.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ Ἀρμένιος πρόσθεν… καὶ σύμμαχος ἦν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρῃ el armenio era antes aliado y súbdito de Ciáxares (los armenios eran antes aliados y súbditos)ὑπήκοοςsubordinado a, súbdito de, obediente a
Xen.Cyrop.2.4.23Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύματος εὐζώνους ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὰς στολάς si enviaras a la cabeza del ejército a hombres con equipo ligero, semejantes a bandidos tanto en su número como en sus vestidosλῃστήςladrón, bandido, pirata
Xen.Cyrop.2.4.24Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσὸν ἔργον μηδένα ἀφιέναι τῶν πρὸς σὲ ἀφικνουμένων tu tarea es que no se vaya ninguno de los que llegan hasta tiσόςtu
Xen.Cyrop.2.4.26Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τοὺς ἄνδρας τὸ μέτριον ἀποκοιμηθῆναι pero ahora es necesario dejar que los hombres descansen de manera suficienteμέτριοςbastante, suficientemente
Xen.Cyrop.2.4.27Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaμήτι καὶ νῦν οὕτω τὰ δύσβατα πορεύου tampoco ahora así recorras (caminos) impracticablesπορεύομαιrecorrer (un camino)
Xen.Cyrop.2.4.32Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὸν μὲν δὴ ἄγγελον ἐπιστείλας ταῦτα ἔπεμψε tras dar esas órdenes envió al mensajeroἐπιστέλλωencomendar, ordenar (mandar)
Xen.Cyrop.3.1.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτὸν δασμὸν λείπων omitiendo (el pago de) el tributoλείπωabandonar, omitir (un deber)
Xen.Cyrop.3.1.2Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaκαὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι λέγοντες ὅτι καὶ δὴ αὐτὸς ὁμοῦ y en seguida estaban allí otros que decían que él en persona también (estaba) cercaὁμόςcerca
Xen.Cyrop.3.1.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ δ’ αὖ Κῦρος ταῦτα ἰδὼν περιίσταται τὸν λόφον τῷ παρόντι στρατεύματι y Ciro por su parte al ver eso rodea la colina con el ejército que lo acompañaπεριίστημιcolocarse alrededor, disponerse alrededor
Xen.Cyrop.3.1.14Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰπέ μοι… ἦ συμβουλεύσω περὶ αὐτοῦ ἃ οἶμαί σοι βέλτιστα εἶναι; ¿dime si acaso voy a aconsejar sobre eso lo que creo que es mejor para ti?si acaso
Xen.Cyrop.3.1.17Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐ γάρ… παραχρῆμα ἐξ ἄφρονος σώφρων ἄν τις γένοιτο pues uno de ser insensato no se volvería sensato en un momentoἄφρωνinsensato, carente de sentido
Xen.Cyrop.3.1.19Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσὲ δὲ οἶδεν, ἃ μὲν ἐβουλήθης ἐξαπατῆσαι αὐτόν y <él> sabía que tú lo engañaste en lo que precisamente quisisteἐξαπατάωengañar (a alguien en algo)
Xen.Cyrop.3.1.19Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ ὥστε πρόσωθεν ἔφθασας ἐλθὼν σὺν πολλῷ στόλῳ y en rapidez tanto lo aventajaste que te anticipaste en llegar de lejos con una expedición numerosaπεριγίγνομαιser superior (a), superar (a), aventajar (a)
Xen.Cyrop.3.1.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaφοβεῖταί… μὴ πάντα τὰ ἔσχατα πάθῃ teme sufrir todos los males extremosμήque, no sea que, para que no
Xen.Cyrop.3.1.24Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἱ δουλείαν… φοβούμενοι… οὔτε σίτου οὔθ’ ὕπνου δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον los que tienen miedo de la esclavitud no pueden ni conseguir comida ni sueño a causa de su miedoφοβέωtener miedo (de), estar atemorizado (por)
Xen.Cyrop.3.1.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ φόβος μάλιστα καταπλήττει τὰς ψυχάς el miedo sobre todo intimida las almasκαταπλήττωasustar, intimidar
Xen.Cyrop.3.1.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔνιοι γὰρ φοβούμενοι μὴ ληφθέντες ἀποθάνωσι προαποθνῄσκουσιν ὑπὸ τοῦ φόβου, οἱ μὲν ῥιπτοῦντες ἑαυτούς, οἱ δ’ ἀπαγχόμενοι, οἱ δ’ ἀποσφαττόμενοι pues algunos, por temor de morir tras ser apresados, mueren antes por el miedo: unos arrojándose <al vacío>, otros ahorcándose y otros degollándoseῥίπτωtirarse, arrojarse, precipitarse
Xen.Cyrop.3.1.27Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰ… μὴ ἐπιθήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ μὴ ὑβρίσαι si no les impones yugos para que no cometan ultrajesζυγόνcarga, atadura
Xen.Cyrop.3.1.27Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔξεστι δέ σοι… τὰ ἐχυρά κατέχειν te es posible ocupar los lugares fuertesκατέχωocupar, poseer
Xen.Cyrop.3.1.33Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσὺν τοῖς θησαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν ἔστιν εἰς ἀργύριον λογισθέντα τάλαντα πλείω τῶν τρισχιλίων con los depósitos que dejó mi padre hay más de tres mil talentos calculados en dineroἀργύριονdinero
Xen.Cyrop.3.1.33Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaχρήματα… εἰς ἀργύριον λογισθέντα τάλαντα πλείω τῶν τρισχιλίων el dinero contado en plata <es> más de tres mil talentosλογίζομαιser calculado, ser contado, contarse
Xen.Cyrop.3.1.34Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀνθ’ ὧν ἂν ἐμοὶ δανείσῃς (en vez de ἀντὶ τούτων ἅ) a cambio de lo que pagues por míὅς
Xen.Cyrop.3.1.34Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀντί… τῶν πεντήκοντα ταλάντων ὧν ἔφερες δασμὸν διπλάσια Κυαξάρῃ ἀπόδος, ὅτι ἔλιπες τὴν φοράν en lugar de los cincuenta talentos que aportabas como tributo, entrega a Ciáxares el doble, porque dejaste pasar el pagoφοράpago, entrega (de dinero), impuesto
Xen.Cyrop.3.1.37Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὁ δὲ ἐτύγχανε νεόγαμός τε ὢν καὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυναῖκα… «σύ… τοίνυν», ἔφη [Κῦρος], «ἀπάγου τὴν σήν» y resultaba que él era recién casado y muy enamorado de su mujer… «tú, así pues», decía Ciro, «llévate a la tuya»σόςtuyo, tuya
Xen.Cyrop.3.1.38Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐ γὰρ κακονοίᾳ… τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ’ ἀγνοίᾳ. ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντ’ ἀκούσια ταῦτ’ ἔγωγε νομίζω pues no por maldad hace eso, sino por ignorancia. Y todo en lo que los hombres yerran por ignorancia, todo eso yo, al menos, lo considero involuntarioἄγνοιαignorancia, desconocimiento
Xen.Cyrop.3.1.39Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀφαιρεῖσθαι αὐτοὺς τὴν πρὸς αὑτοὺς φιλίαν privarlos de la amistad hacia ellosπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Xen.Cyrop.3.1.41Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἔλεγον τοῦ Κύρου ὁ μέν τις τὴν σοφίαν, ὁ δὲ τὴν καρτερίαν, ὁ δὲ τὴν πρᾳότητα, ὁ δέ τις καὶ τὸ κάλλος hablaban de Ciro, uno de su sabiduría, otro de su perseverancia, otro de su afabilidad, otro también de su bellezauno…, otro, este…, ese
Xen.Cyrop.3.2.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaσκοποὶ εἰσίν… οἳ σημαίνουσι τοῖς ἄλλοις ὅ τι ἂν ὁρῶσι son vigías que hacen señales a los demás de lo que venσκοπόςvigía, vigilante, guardián
Xen.Cyrop.3.2.10Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοἱ μέν τινες... ταχὺ ἀπέθνῃσκον, οἱ δ’ ἔφευγον unos morían enseguida, otros huíanτίςuno (… otro)
Xen.Cyrop.3.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰρήνην βουλόμενος ποιῆσαι Ἀρμενίοις καὶ Χαλδαίοις queriendo (él) hacer la paz entre armenios y caldeosεἰρήνηpaz
Xen.Cyrop.3.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰρήνην βουλόμενος ποιῆσαι Ἀρμενίοις καὶ Χαλδαίοις queriendo <él> hacer la paz con los armenios y los caldeosεἰρήνηhacer la paz, establecer la paz
Xen.Cyrop.3.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaνῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ pero ved ahora en qué (situación) estáisοἷοςqué, cómo
Xen.Cyrop.3.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπροσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους δεδεμένους llevan ante Ciro a los prisioneros atadosπροσάγωllevar hacia, conducir a, acercar a, presentar ante
Xen.Cyrop.3.2.12Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaτά… γὰρ ὑμέτερα ἀσφαλῶς εἶχε pues vuestras propiedades estaban segurasὑμέτεροςlo vuestro, vuestro interés, vuestra propiedad
Xen.Cyrop.3.2.15Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐλευθερίαν… μηχανᾶσθαι ἐπιχειρήσας intentando conseguir la libertadμηχανάομαιdisponer, preparar, conseguir
Xen.Cyrop.3.2.19Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaβούλοιο ἄν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν γῆν ἐνεργὸν γενέσθαι… ; ¿querrías que la tierra que tienes ahora improductiva llegue a ser productiva?ἀργόςno cultivado
Xen.Cyrop.3.2.21Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaοὐκ ἂν ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐργαζοίμεθα μὴ ὅτι τὴν τούτων, ἀλλ’ οὐδ’ ἂν τὴν ἡμετέραν no podríamos trabajar con seguridad no solo la [tierra] de esos sino tampoco la nuestraὅτιno solo... sino...
Xen.Cyrop.3.2.22Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaὑμῶν ὁπότεροι cualquiera de vosotros dosὁπότεροςcualquiera (de los dos)
Xen.Cyrop.3.2.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐπεὶ δ’ ἑσπέρα προσῄει y cuando se acercaba la tardeπρόσειμι (εἶμι)avanzar, acercarse
Xen.Cyrop.3.3.25Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaπροῇσαν τοσοῦτον καθ’ ἡμέραν ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς καλῶς ἔχειν avanzaban cada día tanto cuanto les parecía que estaba bienτοσοῦτοςtanto (que), tanto (cuanto)
Xen.Cyrop.3.2.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaβούλομαι ὡς ἀφθονώτατα χρήματα ἔχειν quiero tener bienes en extrema abundanciaἄφθονοςcon extrema generosidad, con extrema abundancia
Xen.Cyrop.3.2.28Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἴ τινα ἐγὼ νῦν τῶν ἐμῶν ἀποστέλλοιμι… si yo enviara ahora a uno de los <hombres> míos…ἐμόςmío
Xen.Cyrop.3.2.30Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaεἰσόμεθα ὅτι οὐδεμίαν αὐτῷ χάριν ὀφείλομεν sabremos que no le debemos ningún favorχάριςdeber un favor, estar agradecido
Xen.Cyrop.3.3.1Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἀπῄει συλλαβὼν τὸ στράτευμα se marchaba tras reunir su ejércitoσυλλαμβάνωreunir, juntar
Xen.Cyrop.3.3.5Xenophon, Cyropaedia: Jenofonte, Ciropediaἐθήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχάνοιεν θηρίοις cazaba dondequiera que encontrara fierasὅπουdonde

« Anterior 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas