logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 62 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24812 -- Paginación: 57/62
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Anab.2.6.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΜένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψεύδη Menón se enorgullecía de poder engañar, de inventarse mentirasπλάττωmoldearse, imaginarse, inventarse, fingir
Xen.Anab.2.6.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾤετο δεῖν κτήσασθαι (él) creía que era necesario conseguir eso calumniando a los principalesπρῶτοςprimero (en dignidad), principal, más importante
Xen.Anab.2.6.27 Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίσταιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν y <lo> contaba como una buena acción que, cuando alguien se apartaba de él, no lo hubiera matado mientras tenía trato con élκαταλέγωconsiderar, contar
Xen.Anab.2.6.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ… ἃ δὲ πάντες ἴσασι y unas cosas, desde luego, eran desconocidas, pero las que todos sabenδήprecisamente, desde luego, sin duda
Xen.Anab.2.6.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisἈγίας δὲ ὁ Ἀρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ Ἀχαιὸς καὶ τούτω ἀπεθανέτην y Agias de Arcadia y Sócrates de Aquea también esos <dos> fueron ejecutadosοὗτοςese
Xen.Anab.3.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν ταῖς σπονδαῖς durante la treguaἐνen, durante, mientras, en el plazo de
Xen.Anab.3.1.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὔδηλον ἦν ὅτι… οὐδεὶς ἂν λειφθείη estaba claro que ninguno quedaría (con vida)λείπωquedar (con vida)
Xen.Anab.3.1.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν y en torno a ellos por todas partes había muchos pueblos y ciudades enemigosπάντῃpor todas partes, por todos lados
Xen.Anab.3.1.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος había en el ejército un tal Jenofonte, atenienseτίςun tal, uno
Xen.Anab.3.1.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει… Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαῖος… ὁ μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ Ἀθηναίῳ περὶ τῆς πορείας y había uno en el ejército, Jenofonte de Atenas, que acompañaba aun sin ser general, ni comandante, ni soldado… Próxeno lo había mandado traer desde su casa por ser antiguo huésped <suyo>... Ahora bien, Jenofonte, tras leer la misiva [de Próxeno], consulta con Sócrates de Atenas sobre la expediciónμέντοιahora bien, además
Xen.Anab.3.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη preguntaba <él> cómo iría mejorπυνθάνομαιpreguntar (a alguien por algo)
Xen.Anab.3.1.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν… συνεστάθη Κύρῳ de hecho Jenofonte fue presentado a Ciroσυνίστημιpresentar (a alguien), recomendar (a alguien)
Xen.Anab.3.1.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis[Πρόξενος] οὐ γὰρ ᾔδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων pues Próxeno no conocía el ataque contra el rey, ni ningún otro de los griegosὁρμήataque, asalto
Xen.Anab.3.1.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμικρὸν δ’ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ y logrando dormir un poco vio un sueñoμικρόςun poco
Xen.Anab.3.1.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἐδύνατο καθεύδειν· μικρὸν δ’ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ <él> no podía dormir; pero tras conciliar un breve sueño, vio una ensoñaciónὕπνοςcoger el sueño, conciliar el sueño, dormirse
Xen.Anab.3.1.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisγενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ estaremos a merced del reyγίγνομαιestar en determinada situación
Xen.Anab.3.1.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ δὲ νὺξ προβαίνει y la noche avanzaπροβαίνωavanzar, transcurrir
Xen.Anab.3.1.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ después del sueño es posible analizar(lo) a partir de los sucesosσυμβαίνωlas circunstancias, los sucesos
Xen.Anab.3.1.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτί ἐμποδὼν μὴ οὐχί… πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; ¿qué impedimento <hay> para que no mueran maltratados tras sufrir todos los <comportamientos> más terriblesὑβρίζωmaltratar, injuriar, ultrajar
Xen.Anab.3.1.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν estamos acostados como si fuera posible estar inactivosἄγωmantener la tranquilidad
Xen.Anab.3.1.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις pues yo en concreto ya no seré viejo si hoy me entrego a los enemigosσήμερονhoy, ahora
Xen.Anab.3.1.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἆρ’ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι… ; ¿acaso no llegaría <él> a todo?ἔρχομαιir a más, llegar a todo
Xen.Anab.3.1.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… διαθεώμενος… ὅσην… χώραν… ἔχοιεν… ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ … al observar atentamente <yo> cuánto territorio tienen [los persas], cuánto ganado, cuánto oro, cuánta ropaἐσθήςvestido
Xen.Anab.3.1.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτ’ οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον así pues, considerando eso, a veces <yo> temía más la tregua que ahora la guerraἐνίοτεa veces, algunas veces
Xen.Anab.3.1.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεί... ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις después de que aquellos pusieron fin a la tregua me parece que también se ha puesto fin a su soberbiaλύωabolir, anular, poner fin, refutar
Xen.Anab.3.1.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀγωνοθέται δ’ οἱ θεοί εἰσιν, οἳ σὺν ἡμῖν… ἔσονται y son jueces los dioses que estarán con nosotrosσύνcon, junto con, compañía
Xen.Anab.3.1.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε sin embargo, Jenofonte tras interrumpir entremedias, dijo asíὑπολαμβάνωinterrumpir, objetar
Xen.Anab.3.1.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… πλὴν Ἀπολλωνίδης τις ἦν βοιωτιάζων τῇ φωνῇ … excepto que había un tal Apolónidas que hablaba en beocio como idiomaφωνήlenguaje, idioma, dialecto
Xen.Anab.3.1.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐμοί… δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς me parece bien que no dejemos acercarse a ese hombre al mismo sitio que nosotrosπροσίεμαιdejar acercarse (a)
Xen.Anab.3.1.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες… τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν y los demás recorriendo las filas llamaban a su lado al generalπαρακαλέωllamar a su lado, convocar, mandar llamar, invitar
Xen.Anab.3.1.36Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες... μέγιστον ἔχετε καιρόν así pues, sabéis bien que, siendo tantos vosotros, tenéis una magnífica ocasiónτοίνυνpues bien, así pues
Xen.Anab.3.1.41Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας... τί πείσονται y si alguno de ellos cambia sus opiniones, ¿qué les pasará?τρέπωcambiar, transformar
Xen.Anab.3.1.43Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁπόσοι… μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς cuantos se esfuerzan por mantenerse vivos de cualquier manera en la guerraτρόποςde modo, de manera
Xen.Anab.3.1.46Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε tras elegir<los> llegad hasta el centro del campamento y llevad a los elegidosμέσοςmedio, centro
Xen.Anab.3.1.47Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἅμα ταῦτ’ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα al tiempo de decir eso se levantó de forma que lo necesario no fuese demorado sino concluidoμέλλωser demorado, sufrir demora
Xen.Anab.3.2.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεῖ… πειρᾶσθαι ὅπως, ἤν… δυνώμεθα, καλῶς νικῶντες σῳζώμεθα es preciso intentar, si podemos, salvarnos obteniendo una bella victoriaπειράωintentar, probar
Xen.Anab.3.2.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ἑλλάδος… ἄν... y veis la infidelidad de Tisafernes que diciendo que sería vecino de Grecia…γείτωνvecino
Xen.Anab.3.2.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ οὐδὲ Δία ξένιον ᾐδέσθη y ni siquiera tuvo respeto ante Zeus hospitalarioοὐδέni siquiera
Xen.Anab.3.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν… ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ temo que, si aprendemos una vez a vivir relajados, nos olvidemos del camino a casaμανθάνωaprender, acostumbrarse
Xen.Anab.3.2.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους y dimos y recibimos garantías de que no nos traicionaríamos mutuamenteπιστόςgarantía, prueba
Xen.Anab.3.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν… si de hecho queremos de nuevo tratar mediante amistad con ellos, necesariamente nosotros tenemos mucho desánimoφιλίαcariño, afecto, amistad
Xen.Anab.3.2.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούσαντες δ’ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν θεόν y tras escuchar<lo>, todos los soldados adoraron al dios con un único impulsoὁρμήimpulso, deseo
Xen.Anab.3.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰκὸς τοῖς… πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς es verosímil que los dioses sean contrarios a los enemigosἐναντίοςenfrentado (a), contrario (a)
Xen.Anab.3.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλθόντων… Περσῶν… ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας marchando los persas con la intención de destruir Atenasἀφανίζωhacer desaparecer, destruir, eliminar
Xen.Anab.3.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι y a vosotros os conviene ser buenos (valerosos)προσήκωconviene (a), es apropiado (para)
Xen.Anab.3.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΞέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα después de eso, Jerjes, tras reunir un ejército innumerable, marchó sobre la Héladeἀγείρωreunir, juntar
Xen.Anab.3.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια es posible ver como prueba los trofeosεἰμίes posible
Xen.Anab.3.2.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι οὐ θέλουσι… μὴ δέχεσθαι ὑμᾶς y ahora cuando ya tenéis experiencia de ellos, de que no quieren resistirosπεῖραexperiencia
Xen.Anab.3.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δὲ δὴ τάς… μάχας θαρρεῖτε… y si, en efecto, tenéis confianza ante las batallas…θαρρέωtener confianza (ante/en), confiar
Xen.Anab.3.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἴσονται ὅτι, ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται sabrán que, si fracasan en algo en relación a nosotros, fracasarán en relación a sus propias almas y cuerposπερίen relación a, a propósito de, por, sobre
Xen.Anab.3.2.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατασκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ οἰκήσοντας prepararse para habitar allíκατασκευάζωequipar(se), prepararse
Xen.Anab.3.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν vivir en abundanciaἄφθονοςque no escatima, abundante, fértil
Xen.Anab.3.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν… Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν… ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ temo que, una vez que aprendamos a relacionarnos con las bellas y grandes mujeres y muchachas persas, nos olvidemos del camino a casaγυνήmujer
Xen.Anab.3.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisγυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν tener relaciones con mujeres y muchachasὁμιλέωtener relaciones sexuales
Xen.Anab.3.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν… Μήδων δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ temo que, si aprendemos una sola vez a tener trato con mujeres y muchachas medas y persas, bellas y altas, <temo> que como los lotófagos nos olvidemos del camino a casaπαρθένοςdoncella, muchacha, moza, mujer virgen
Xen.Anab.3.2.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοὺς… ἐκεῖ πολιτεύοντας los que son ciudadanos allíπολιτεύωser ciudadano
Xen.Anab.3.2.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμυρίους ὄψονται ἀνθ’ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι verán en vez de un solo Clearco a diez mil que no van a consentir a nadie que sea cobardeκακόςcobarde, flojo
Xen.Anab.3.2.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα· ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται pero en efecto <es> ya también hora de terminar [el debate], porque posiblemente los enemigos se presentarán de inmediatoπεραίνωconcluir, terminar
Xen.Anab.3.2.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας y escucho que hay unas bellas aldeas que distan no más de veinte estadiosπλείωνmás, en mayor medida
Xen.Anab.3.3.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι con unos veinte hombresὡςmás o menos
Xen.Anab.3.3.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον pues los cretenses lanzaban sus flechas a distancia más corta que los persasβραχύςpoco, en poca cantidad, a corta distancia
Xen.Anab.3.3.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο (ellos) sin armadura habían quedado encerrados dentro de (entre tropas con) armasεἴσωhacia dentro de
Xen.Anab.3.3.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον… οἱ δ’ ἐσφενδόνων unos de ellos disparaban con arco, otros tiraban con hondauno…, otro, este…, ese
Xen.Anab.3.3.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ ni los de infantería podían alcanzar en un espacio pequeño a la infantería (enemiga) que huía con mucha (ventaja)ὀλίγοςpequeño, escaso
Xen.Anab.3.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῆς ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων en todo el día recorrieron no más de veinticinco estadiosὅλοςentero, todo, total, completo
Xen.Anab.3.3.14 Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλθον así pues, gracias a los dioses porque no llegaron con mucha tropa sino con unos pocosῥώμηfuerza (armada), tropa
Xen.Anab.3.3.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλθον por tanto, agradecimiento a los dioses porque [los enemigos] llegaron no con una fuerza numerosa sino con unos pocosχάριςgratitud, agradecimiento
Xen.Anab.3.3.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι ni los cretenses pueden responder<les> con el arco ni alcanzar los que lanzan a manoχείρcon la mano, a mano, a corta distancia
Xen.Anab.3.3.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκεῖναι [σφενδόναι]... ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται aquellas hondas alcanzan pocoβραχύςbrevemente, poco
Xen.Anab.3.3.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας… si, de hecho, investigamos quiénes entre ellos tienen hondas…τίςquién, qué, cuál
Xen.Anab.3.3.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν los caballos y sus jinetes fueron declarados aptosδοκιμάζωdeclarar apto
Xen.Anab.3.4.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι cuando los medos perdían su dominio a manos de los persasἀπόλλυμιperder
Xen.Anab.3.4.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ y asediando esa ciudad el rey de los persas no pudo tomar<la> ni con tiempo ni por la fuerzaβίαa la fuerza, con violencia
Xen.Anab.3.4.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰς δὲ [τάξεις] εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν… οὐκ ἐτόλμησεν y tras conducir lateralmente las filas hacia los flancos no se atrevió a atacarπαράγωconducir de lado, conducir lateralmente, desviar, alterar
Xen.Anab.3.4.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ’ εἵποντο unos avanzaban y otros seguíanδέuno… otro…
Xen.Anab.3.4.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμακρότερον γὰρ οἵ τε Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων pues los rodios tiraban con honda más lejos que los persasμακρόςlejos
Xen.Anab.3.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisχρώμενοι τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι, ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν usando flechas de los enemigos practicaban el tiro con arco lanzándo<las> hacia arriba lejosἵημιenviar, lanzar, arrojar
Xen.Anab.3.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν practicaban el tiro al arco lanzando lejos hacia arribaμακρόςlejos
Xen.Anab.3.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisηὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας y se encontraban muchas cuerdas y plomo en las aldeas para ser usados en las hondasνεῦρονcuerda, correa
Xen.Anab.3.4.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν δ’ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ Ἕλληνες y durante el día siguiente los griegos se quedaron quietosἔπειμι (εἶμι)(día) siguiente, mañana
Xen.Anab.3.4.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν… ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι y cuando avanzando subieron desde la llanura, entonces aparecen los (enemigos) no griegosἐνταῦθαentonces, en ese momento, en esa circunstancia
Xen.Anab.3.4.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος subieron a los peltastas a la montañaἀνάγωconducir hacia arriba, subir
Xen.Anab.3.4.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον cada vez que se iban al otro campamento les pasaba lo mismoὁπότεcuando, cada vez que
Xen.Anab.3.4.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος decidieron no mover los soldados hasta hacer subir a la montaña a peltastas desde el flanco derechoπλευράflanco, ala (flanco)
Xen.Anab.3.4.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς tenían muchas provisiones, harina, vino, mucha cebada acumulada para los caballosσυμβάλλωjuntar, acumular
Xen.Anab.3.4.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων pues nunca acampaban los extranjeros más lejos de sesenta estadios del [ejército] griegoἑξήκονταsesenta
Xen.Anab.3.4.35Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεῖ… Πέρσῃ ἀνδρὶ… ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον es necesario para el hombre persa montar el caballo (es necesario que el hombre persa monte a caballo)δέωes obligado que, es necesario que
Xen.Anab.3.4.36Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἐδόκει… νυκτός… κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον pues no parecía conveniente de noche llegarse al campamentoκατάγωllegarse, acercarse, alojarse
Xen.Anab.3.4.36Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσθαι pregonó entre los griegos que se prepararanκηρύττωpregonar, anunciar
Xen.Anab.3.4.36Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι pues parecía que no les beneficiaba avanzar de nocheλύωbeneficiar
Xen.Anab.3.4.40Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὥρα… βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου <es> momento de decidir cómo alguien va a expulsar a esos hombres del promontorioβουλεύωdecidir
Xen.Anab.3.4.40Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὥρα… βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου es momento de decidir cómo se expulsa a los hombres de la colinaτίςuno, alguno, cualquiera, se (impersonal)
Xen.Anab.3.4.41Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν si tomamos esa posición no podrán permanecerἄν
Xen.Anab.3.4.41Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν si tomamos esa posición, no podrán permanecerεἰ
Xen.Anab.3.4.42Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας y le ordena enviar al tiempo hombres desde la cabecera (vanguardia)στόμαcabecera, vanguardia (de ejército)
Xen.Anab.3.4.44Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν inmediatamente ellos también se lanzaronκαίtambién
Xen.Anab.3.4.44Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ… πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον los enemigos, en cuanto se dieron cuenta del avance de ellos [los griegos] hacia la cima, al punto también ellos se lanzaron a luchar por la cimaνοέωdarse cuenta, pensar, meditar
Xen.Anab.3.4.46Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα ahora tras esforzarnos un poco haremos sin lucha el resto del viajeλοιπόςrestante, sobrante
Xen.Anab.3.4.49Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ y cuando <el terreno> era impracticable, dejando su caballo, se apresuraba a pieσπεύδωapresurarse, darse prisa
Xen.Anab.3.4.49Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisφθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους se adelantan a los enemigos en estar en la cima (están en la cima antes que los enemigos)φθάνωadelantarse (a en + inf.), antes que (el part. como verbo en forma personal)
Xen.Anab.3.5.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον… οἱ δὲ Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον justo entonces los enemigos tras darse media vuelta huían y los griegos se apoderaban de la cimaἔνθαjusto entonces
Xen.Anab.3.5.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς… pues a partir de ahí las montañas eran elevadas y a partir de ahí el río era tan profundo que…ἔνθενdesde allí, desde ahí, a partir de ahí
Xen.Anab.3.5.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον… στρατηγοί… καὶ λοχαγοὶ συνῇσαν y cuando llegaron al campamento, generales y capitanes se reuníanσκηνήcampamento, morada, conjunto de tiendas
Xen.Anab.3.5.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους el río <era> tan profundo que no asomaban ni las lanzas de los que comprobaban su profundidadὑπερέχωlevantarse, emerger, asomar, sobresalir
Xen.Anab.3.5.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια necesitaré también las cinchas que usáis con las bestias de cargaδεσμόςcincha
Xen.Anab.3.5.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδύ’ ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι impedirá que dos hombres se hundanἔχωmantener apartado de, impedir
Xen.Anab.3.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑπανεχώρουν… εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξῇσαν retrocedían hacia las aldeas no quemadas, tras quemarlas, se alejaban de allíἔξειμι (εἶμι)salir (de), alejarse (de)
Xen.Anab.3.5.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκαταληφθείη pues habían temido que el paso sobre las montañas fuera tomado antes [por los enemigos]ὑπερβολήacción de superar, acción de pasar sobre
Xen.Anab.4.1.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὅσον… διελθεῖν τὸ πεδίον quedaba suficiente noche como para atravesar la llanuraὅσοςsuficiente como para
Xen.Anab.4.1.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος hacia allí, en efecto, Quirísofo conducía el ejércitoἔνθαdonde precisamente, justo donde
Xen.Anab.4.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ἐπί… τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος πρίν τινας αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων y Quirísofo sube a la cima antes de que algunos enemigos se den cuentaπρίνhasta que, antes que, antes de que
Xen.Anab.4.1.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντα… τὰ αἰχμάλωτα pues los prisioneros que eran muchos hacían lenta la marchaαἰχμάλωτοςprisionero de guerra, esclavo
Xen.Anab.4.1.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαιδὸς ἐπιθυμήσας ἢ γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν habiendo deseado (sexualmente) a un joven o mujer de los agraciadosἐπιθυμέωdesear (sexualmente)
Xen.Anab.4.1.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑποστήσαντες ἐν τῷ στενῷ οἱ στρατηγοί, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων μὴ ἀφειμένον, ἀφῃροῦντο los generales, tras apostarse en el desfiladero, si encontraban algo no permitido de lo dicho, se lo quitabanὑφίστημιapostarse, ponerse al acecho
Xen.Anab.4.1.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν Quirísofo en otra ocasión esperaba cuando recibía esa orden, pero entonces no esperabaἄλλοτεen otra ocasión
Xen.Anab.4.1.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρηγγύα ἕπεσθαι, ὥστε δῆλον ἦν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη transmitía la orden de seguir(lo), de modo que era evidente que algún problema habíaπρᾶγμαasunto, problema, acción judicial
Xen.Anab.4.1.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμόν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίσοφον ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐχ ὑπέμενεν y después de que llegaron al final de etapa, inmediatamente, <tal> como estaba, Jenofonte dirigiéndose a Quirísofo lo acusaba de que no esperabaὥσπερ(nada más) que, (inmediatamente) que, (tan pronto) como
Xen.Anab.4.1.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ ἔσπευδον καὶ διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον yo me apresuraba y por eso no te esperabaὑπομένωesperar
Xen.Anab.4.1.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐνηδρεύσαμεν, ὅπερ ἡμᾶς καὶ ἀναπνεῦσαι ἐποίησε tendimos una emboscada, lo que hizo que nosotros también recuperáramos el alientoἀναπνέωrecuperar el aliento, recuperarse
Xen.Anab.4.1.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁδὸς δυνατὴ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις πορεύεσθαι un camino apto para que incluso las acémilas lo transitaran (accesible incluso para las acémilas)δυνατόςposible de, posible para
Xen.Anab.4.1.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολλοῦ ἄξιος de gran valorἄξιοςde valor
Xen.Anab.4.2.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δ’ ἐκέλευον αὐτούς… τὸ χωρίον φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν y ellos les ordenaban vigilar el territorio y con <la llegada> del día dar la señal de ataque con la trompetaσημαίνωdar la señal de ataque
Xen.Anab.4.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπορεύοντο πλῆθος ὡς δισχίλιοι marchaban en número de unos dos milπλῆθοςcantidad, cuantía, número
Xen.Anab.4.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ὕδωρ πολὺ ἦν ἐξ οὐρανοῦ y había mucha agua del cieloὕδωρagua (de lluvia), lluvia
Xen.Anab.4.2.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ… ἣν ἔδει διαβάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν… y cuando estuvieron en el torrente que era necesario cruzar para alejarse hacia la pendiente…ἐκβαίνωsalir, alejarse, abandonar
Xen.Anab.4.2.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισθοφύλακες… τηνικαῦτα ἐκύλινδον οἱ βάρβαροι ὁλοιτρόχους y cuando estaba la retaguardia en la torrentera, entonces los enemigos hacían rodar pedruscos redondosτηνικαῦταentonces, en aquel momento
Xen.Anab.4.2.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμέχρι σκότος ἐγένετο hasta que anochecióμέχρι
Xen.Anab.4.2.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεί… ἥ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο… ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους cuando la trompeta sonó, se lanzaban sobre los hombresφθέγγομαιsonar
Xen.Anab.4.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούσαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν tras escuchar la trompeta al punto se lanzaban hacia arriba por el camino visibleἵημιlanzarse, apresurarse
Xen.Anab.4.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπροσβάλλουσι πρὸς τὸν λόφον… καταλιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις se lanzan a la colina, dejando una salida a los enemigosκαταλείπωdejar
Xen.Anab.4.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ βάρβαροι... αὐτούς… ἐγγὺς δ’ οὐ προσίεντο, ἀλλὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον y los enemigos no dejaban que ellos [los griegos] se acercaran en proximidad pero <con todo> abandonan el lugar a la fugaπροσίεμαιdejar acercarse (a)
Xen.Anab.4.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐννοήσας δ’ ὁ Ξενοφῶν μή… οἱ πολέμιοι ἐπιθοῖντο τοῖς ὑποζυγίοις… y Jenofonte, pensando no sea que los enemigos ataquen a las bestias de carga…ἐννοέωconsiderar (que), reflexionar (que)
Xen.Anab.4.2.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ προελθόντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ θέσθαι τὰ ὅπλα εἶπε y <él> decía que tras adelantarse <ellos> en el camino colocaran las armas en la llanuraπροέρχομαιadelantarse, presentarse, salir fuera, publicarse
Xen.Anab.4.2.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτεθνᾶσι… ὅσοι μὴ ἁλόμενοι κατὰ τῆς πέτρας han muerto cuantos no han saltado roca abajoκατάabajo (de)
Xen.Anab.4.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο… cuando empezaron a bajar del montículo en dirección a los demás [griegos], adonde estaban depositadas las armas…ἔνθαallí donde, donde, adonde
Xen.Anab.4.2.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκώλυον τὰς παρόδους impedían las vías de accesoκωλύωimpedir
Xen.Anab.4.2.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων y las flechas progresaban a través de los escudosχωρέωavanzar, progresar, marchar
Xen.Anab.4.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπεῖχε δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς ἓξ ἢ ἑπτὰ στάδια y distaba el río de las montañas seis o siete estadiosἕξseis
Xen.Anab.4.3.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαἱ δὲ ὄχθαι αὗται… τρία ἢ τέτταρα πλέθρα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον y esas elevaciones distaban tres o cuatro pletros del ríoτρεῖςtres
Xen.Anab.4.3.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτραχὺς ἦν ὁ ποταμὸς μεγάλοις λίθοις καὶ ὀλισθηροῖς el río era escabroso por <sus> grandes y resbaladizas piedrasτραχύςrugoso, áspero, escabroso, pedregoso
Xen.Anab.4.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔλεγον ὅτι… κατίδοιεν… γέροντά τε καὶ γυναῖκα… ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων κατατιθεμένους ἐν πέτρᾳ ἀντρώδει decían que vieron abajo a un viejo y a una mujer que depositaban como bolsas de ropa en una peña en forma de cuevaπέτραroca (hueca), caverna, gruta
Xen.Anab.4.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ decían que en ese momento estaban apilando leña para un fuegoσυλλέγωreunir, juntar, apilar
Xen.Anab.4.3.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκέλευε καὶ εὔχεσθαι τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον ordenaba también rogar a los dioses que habían mostrado los sueños y el caminoφαίνωexplicar, exponer, proclamar
Xen.Anab.4.3.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατὰ τὰς προσηκούσας ὄχθας ἐπὶ τὸν ποταμὸν por las lomas que llegaban hasta el ríoπροσήκωhaber llegado, llegar
Xen.Anab.4.3.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ’ ἐνωμοτίας ποιήσασθαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ’ ἀσπίδα παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος <él> ordenaba a los comandantes de compañía que cada uno organizara su propia compañía por destacamentos haciendo avanzar el destacamento por la izquierda <para quedar> en línea de combateφάλαγξlínea de combate
Xen.Anab.4.3.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκελεύει… μὴ πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν ordena que (ellos) no avancen lejos dentro del ríoπόρρωlejos en, lejos dentro de, mucho en
Xen.Anab.4.3.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπὶ δόρυ a la derechaδόρυlanza, pica
Xen.Anab.4.3.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπειδὰν δέ… ὁ σαλπικτὴς σημήνῃ τὸ πολεμικόν… y cuando el trompetero indique la señal de combate…πολεμικόςseñal de combate
Xen.Anab.4.4.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν encima de la mayoría de las casas había torresἔπειμι (εἰμί)estar sobre, estar encima de
Xen.Anab.4.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ τόπος οὗτος Ἀρμενία ἐκαλεῖτο y el territorio ese se llamaba Armeniaτόποςlugar, región, territorio
Xen.Anab.4.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐνταῦθα εἶχον τὰ ἐπιτήδεια ὅσα ἐστὶν ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις, ἀσταφίδας, ὄσπρια παντοδαπά allí tenían todas las provisiones que son buenas, animales para sacrificio, pan, olorosos vinos envejecidos, uvas pasas, legumbres variadasοἶνοςvino
Xen.Anab.4.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἠρώτων τὸ στράτευμα, ὁπόσον τε εἴη preguntaban cómo de grande era el ejércitoὁπόσοςtodo lo que, cuanto
Xen.Anab.4.5.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους soplaba un viento del norte en contra que quemaba todo por completo y congelaba a los hombresπήγνυμιfijar, solidificar, helar, congelar
Xen.Anab.4.5.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει soplaba en contra viento del norteπνέωsoplar
Xen.Anab.4.5.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπᾶσι… ἔδοξεν λῆξαι τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος pareció a todos que la dureza del viento cesabaχαλεπόςdifícil, penoso, duro
Xen.Anab.4.5.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ οὖν πάλαι ἥκοντες καὶ τὸ πῦρ καίοντες οὐ προσίεσαν πρὸς τὸ πῦρ τοὺς ὀψίζοντας en efecto, los que llegaban antes y encendían el fuego no dejaban acercarse al fuego a los que se retrasabanπροσίεμαιdejar acercarse
Xen.Anab.4.5.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺς οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες y quedaban abandonados los soldados que habían perdido los ojos a causa de la nieve y los que tenían gangrenados los dedos de los pies por el fríoδάκτυλοςdedo, dedo del pie
Xen.Anab.4.5.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Ξενοφῶν... ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μὴ ἀπολείπεσθαι y Jenofonte les pedía por cualquier medio y manera que no se quedaran atrásτέχνηmodo, manera, medio (recurso)
Xen.Anab.4.5.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀμφὶ ὧν εἶχον διαφερόμενοι rivalizando sobre las cosas que teníanδιαφέρωdistinguirse, rivalizar
Xen.Anab.4.5.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ πολέμιοι δείσαντες ἧκαν ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος y los enemigos llenos de miedo se dejaban caer en la nieveἵημιdejar ir, dejar caer, soltar
Xen.Anab.4.5.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία καθειστήκει tampoco había puesta ninguna vigilanciaκαθίστημιcolocarse (en determinada situación, puesto), asentarse, quedarse quieto
Xen.Anab.4.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκέλευε σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλῦον ordenaba ver cuál era el estorboκωλύωimpedir
Xen.Anab.4.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῶν πελταστῶν τοὺς ἰσχυροτάτους ἐκέλευε σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλῦον <él> ordenaba a los peltastas más fuertes comprobar cuál era el obstáculoσκέπτομαιobservar, comprobar
Xen.Anab.4.5.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαταλαμβάνει… τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην se apropia de la hija del alcalde que había sido desposada hacía ocho díasγαμέωser desposada, ser casada
Xen.Anab.4.5.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο y todo el ganado era alimentado dentro con forrajeτρέφωmantener, alimentar
Xen.Anab.4.5.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καί... οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν… καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν y había trigo, cebada y alcohol de cebada en cántaros, y era totalmente puroἄκρατοςsin mezcla, puro
Xen.Anab.4.5.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῇ δ’ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν… πρὸς Χειρίσοφον ἐπορεύετο y al día siguiente Jenofonte se acercaba a Quirísofoἔπειμι (εἶμι)(día) siguiente, mañana
Xen.Anab.4.5.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἦν δ’ ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, ὀρνίθεια y no había lugar donde no ofrecieran en la misma mesa carnes de cordero, cabrito, cochinillo, ternera, aveπαρατίθημιcolocar al lado, colocar delante, ofrecer
Xen.Anab.4.6.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνὰ πέντε παρασάγγας τῆς ἡμέρας a razón de cinco parasangas al díaἀνάcada
Xen.Anab.4.6.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis... ἵνα μή... πλησιάσῃ τοῖς πολεμίοις ... para que no se acercara a los enemigosπλησιάζωaproximarse (a alguien)
Xen.Anab.4.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, τοῦτο δεῖ παρασκευάσασθαι si es necesario luchar, hay que preparar esoεἰ
Xen.Anab.4.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ἀνθρώπους παρεσκευασμένους μάχεσθαι luchar contra territorios fuertes (bien defendidos) y hombres preparadosἰσχυρόςfuerte, poderoso
Xen.Anab.4.6.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκλέψαι δ’ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι… ἐξὸν δ’ ἀπελθεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν παρέχειν no me parece que sea imposible tomar [la plaza] a hurtadillas, al ser posible ir [allí] de noche y ser posible alejarse tanto [del enemigo] como para no producir [en él] percepciónαἴσθησιςpercepción, conocimiento, conciencia
Xen.Anab.4.6.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ κλέψαι δ’ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι… ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; y no me parece ser imposible robar, pero ¿qué contribución hago sobre el robo?ἀτάρpero, sin embargo, no obstante
Xen.Anab.4.6.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν bajar a la misma (posición) que nosotrosἴσοςigual a, como
Xen.Anab.4.6.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ δὲ τοῦ ἀρίστου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα y después del desayuno Quirísofo hizo avanzar el ejércitoἐκdespués de, tras
Xen.Anab.4.7.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνθ’ ὧν frente a ellosἀντίen frente de, frente a
Xen.Anab.4.7.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisφέρονται οἱ λίθοι πολλοί son llevadas las piedras en gran cantidadφέρωllevar
Xen.Anab.4.7.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος <él> sujeta su escudoἐπιλαμβάνωsujetar, agarrarse (a), pegarse
Xen.Anab.4.7.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐντεῦθεν ἄνθρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφθησαν, βόες δὲ καὶ ὄνοι πολλοὶ καὶ πρόβατα allí fueron capturados muy pocos hombres pero <sí> muchas vacas, asnos y ovejasπάνυ
Xen.Anab.4.7.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχον δὲ θώρακας λινοῦς… ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα y tenían corazas de lino y, en lugar de faldones, sólidas cuerdas retorcidasπυκνόςdenso, espeso, compacto, sólido
Xen.Anab.4.7.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχον δὲ θώρακας λινοῦς… ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα y tenían corazas de lino y en lugar de faldones cuerdas trenzadas de forma apretadaστρέφωtorcerse, ser trenzado
Xen.Anab.4.7.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡγεμόνα πέμπει ὅπως… ἄγοι αὐτούς envía un guía para que los lleveὅπωςpara que
Xen.Anab.4.7.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρεκελεύετο αἴθειν καὶ φθείρειν τὴν χώραν <él> ordenaba quemar y devastar el territorioφθείρωdestruir, arruinar, devastar, hacer perecer
Xen.Anab.4.7.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο… καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας… y cuando el griterío se hacía mayor y los que sin cesar atacaban corrían a la carrera contra los que gritaban sin cesar... βοήgrito, griterío
Xen.Anab.4.7.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους y cuando todos llegaron a la cima, entonces en efecto se abrazaban unos a otrosπεριβάλλωabrazar
Xen.Anab.4.8.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦν δὲ οὗτος [ποταμὸς] δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὔ, πυκνοῖς δέ y ese río tenía mucha vegetación por árboles, no gruesos pero sí numerososπαχύςespeso, grueso, grande, ancho
Xen.Anab.4.8.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶμαι… ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι creo que esa sí es mi patriaοὗτοςese (precisamente), ese (sí)
Xen.Anab.4.8.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἠρώτων… εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά preguntaban si les darían garantías de estoεἰ
Xen.Anab.4.8.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν μὲν ἐπὶ πολλῶν τεταγμένοι προσάγωμεν... si avanzamos formados en muchas <filas>...ἐπίen (determinada disposición)
Xen.Anab.4.8.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπεριττεύσουσιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι καὶ τοῖς περιττοῖς χρήσονται ὅ τι ἂν βούλωνται los enemigos nos rebasarán por los flancos y utilizarán <sus tropas> sobrantes como quieranπεριττόςsobrante, restante, inútil, excedente, vano, superfluo
Xen.Anab.4.8.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὀρθίους [λόχους] ἄγοντες οἱ κράτιστοι ἡμῶν los más fuertes de nosotros guiando [compañías] formadas en columnaἄγωdirigir, guiar
Xen.Anab.4.8.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ ῥᾴδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις εἰσελθεῖν no será fácil que los enemigos entrenῥᾴδιος(es) fácil
Xen.Anab.4.8.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο cada uno se dio media vuelta por un sitio diferenteἄλλοςuno dice una cosa, otro dice otra
Xen.Anab.4.8.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisφυγῇ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο uno se dio a la fuga por un lado, otro por otroτρέπωdarse a la fuga
Xen.Anab.4.8.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν ἐῴκεσαν, οἱ δὲ πολὺ μαινομένοις unos, al haber comido poco se asemejaban a borrachos, otros <al haber comido> mucho a dementesἔδωcomer
Xen.Anab.4.8.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας y al tercer y cuarto día se levantaban como tras un envenenamientoτέταρτοςcuarto día
Xen.Anab.4.8.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδρόμου τ’ ἐπιμεληθῆναι ser encargado de la carreraἐπιμελέομαιser encargado de
Xen.Anab.4.8.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολλοὶ γὰρ κατέβησαν καί… πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο salieron, pues, muchos (a competir) y había mucha rivalidadκαταβαίνωbajar (a la palestra), salir (a competir)
Xen.Anab.4.8.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἠγωνίζοντο δὲ παῖδες… στάδιον τῶν αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι y competían la carrera del estadio niños, la mayoría hijos de prisionerosστάδιονcarrera del estadio
Xen.Anab.4.8.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον μόλις βάδην ἐπορεύοντο οἱ ἵπποι los caballos avanzaban al paso con dificultad por la fuerte pendienteμόλιςcon esfuerzo
Xen.Anab.5.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπέθυσαν… σωτήρια… ἔνθα πρῶτον εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοντο hicieron ofrendas por su salvación en cuanto por primera vez llegaron a una tierra amigaἔνθαcuando, en cuanto
Xen.Anab.5.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι ἐπὶ τὴν θάλατταν en el viaje hasta el marἐπίhacia, a, hasta
Xen.Anab.5.1.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπιθυμῶ… ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν καὶ ἐκταθεὶς ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀφικέσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα deseo, puesto que tenemos [disponible] el mar, navegar en adelante y tendido como Odiseo llegar a Greciaἐκτείνωtenderse, acostarse
Xen.Anab.5.1.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΧειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν por un lado en efecto Quirísofo es enviado donde las naves y por otro nosotros esperaremosστέλλωenviar, despachar
Xen.Anab.5.1.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐὰν οὖν κατὰ μέρος μερισθέντες φυλάττωμεν… ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι por tanto, si dividiéndonos vigilamos por turnos, en menor medida podrían acosarnos los enemigosμέροςparte por parte, por turnos, sucesivamente
Xen.Anab.5.1.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisφυλακὰς δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατόπεδον εἶναι me parece que es necesario que en verdad haya guardias en torno al campamentoπερίen torno a, cerca de, junto a
Xen.Anab.5.1.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ… ἠπιστάμεθα… ὅτι ἥξει… Χειρίσοφος… οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν si supiéramos que Quirísofo va a llegar, no sería necesario nada de lo que voy a decirἄν
Xen.Anab.5.1.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ… ἠπιστάμεθα… ὅτι ἥξει… Χειρίσοφος…, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν si supiéramos que Quirísofo va a llegar, no sería necesario nada de lo que voy a decirεἰ
Xen.Anab.5.1.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτά… ἀγώγιμα εἴ τι ἦγον ἐξαιρούμενοι φύλακας καθίστασαν sacando [de los barcos] las mercancías, si llevaban algo, colocaban guardiasἐξαιρέωsacar de, quitar
Xen.Anab.5.1.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλεαίνετος δ’ ἐξαγαγών… τὸν ἑαυτοῦ… λόχον πρὸς χωρίον χαλεπόν… ἀπέθανε y Cleéneto, tras llevar a su compañía contra una plaza fuerte difícil, murióἐξάγωsacar y llevar (a), llevar (a), llevar (contra), inducir (a)
Xen.Anab.5.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκακῶς ἔπασχον εἰς… ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ sufrían malamente frente a los hombres más guerreros del Mar Negroπολεμικόςhábil para la guerra, guerrero
Xen.Anab.5.2.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἦσαν ὅτι μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου pues los adivinos habían mostrado que habría batalla y que el final de la expedición <sería> buenoκαλόςbueno, favorable, propicio
Xen.Anab.5.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρήγγειλε… τοὺς τοξότας ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς ordenó que los arqueros tuvieran dispuestas <las flechas> sobre las cuerdas <de los arcos>ἐπιβάλλωdisponer (algo propio)
Xen.Anab.5.2.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦσαν δὲ οἳ καὶ πῦρ προσέφερον algunos también traían fuegoὅςalguno, algunos
Xen.Anab.5.2.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔφευγον… τάχα δέ τις καὶ τετρωμένος huían, y alguno quizá también heridoτάχαquizá, probablemente
Xen.Anab.5.2.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνέλαμψεν οἰκία… ὡς δ’ αὕτη ξυνέπιπτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν una casa se incendió y según esta se caía, huían los de las casas de la derechaσυμπίπτωcaer al tiempo, encogerse
Xen.Anab.5.2.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν βελῶν cuantos resultaba que estaban fuera <del alcance> de los dardosἔξωfuera de, afuera de, hacia fuera de
Xen.Anab.5.2.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅπως οἱ πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν para que los enemigos estuvieran ocupados en esoἔχωmantenerse ocupado en
Xen.Anab.5.2.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπῦρ ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενοι tras prender <ellos> fuego entre ellos y sus enemigosπῦρ(encender) fuego, (prender) fuego
Xen.Anab.5.2.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκπεσόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην… ἐσώθησαν tras precipitarse fuera del camino se salvaron en un bosqueἐκπίπτωprecipitarse (fuera de), salir (rápidamente), caer fuera
Xen.Anab.5.2.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν ellos paso a paso se retirabanπούςpaso a paso
Xen.Anab.5.3.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΞενοφῶν οὖν τό… τοῦ Ἀπόλλωνος ἀνάθημα ποιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν Ἀθηναίων θησαυρόν así pues, Jenofonte, tras hacer una ofrenda a Apolo, la deposita en el tesoro de los atenienses en Delfosθησαυρόςtesoro (de dinero público)
Xen.Anab.5.4.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔστησαν… ἀνὰ ἑκατόν se colocaron de cien en cienἀνάcada
Xen.Anab.5.4.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔχοντες γέρρα πάντες λευκῶν βοῶν δασέα teniendo todos <ellos> espesos escudos de pieles blancas de vacaβοῦςpiel de vaca, escudo de piel de vaca
Xen.Anab.5.4.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisχιτωνίσκους δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων y tenían puestas unas pequeñas túnicas por encima de las rodillasὑπέρpor encima de
Xen.Anab.5.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐδίωκον μέχρι οὗ εἶδον τοὺς Ἕλληνας… εἶτα δὲ ἀποτραπόμενοι ᾤχοντο perseguían hasta que vieron a los griegos, después dándose media vuelta se alejabanεἶταdespués, luego
Xen.Anab.5.4.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεφεύγεσαν… ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποιήκεσαν habían huido, lo que nunca antes habían hechoπρόσθενantes
Xen.Anab.5.4.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμηδὲν ἀθυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων no os desaniméis por lo ocurridoἀθυμέωdesanimarse, angustiarse
Xen.Anab.5.4.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δ’ ἄλλοι... ἐπορεύοντο... ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ’ οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν y los demás se dirigían al territorio desde donde en el día anterior los enemigos fueron puestos en fugaτρέπωhacer girar (y huir), poner en fuga
Xen.Anab.5.4.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ μὲν πελτασταὶ… εἵποντο διώκοντες los peltastas seguían persiguiendoἕπομαιperseguir
Xen.Anab.5.4.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisηὕρισκον θησαυροὺς ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων… ἐν ταῖς οἰκίαις τὸν δὲ νέον σῖτον ξὺν τῇ καλάμῃ ἀποκείμενον encontraban en las casas depósitos de panes y trigo nuevo guardado con su pajaσῖτοςtrigo, cebada, cereal
Xen.Anab.5.4.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς παῖδας… οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι les mostraron unos niños que eran por poco iguales en altura y anchuraπλάτοςanchura
Xen.Anab.5.4.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιελέγοντό τε αὑτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ’ ἑαυτοῖς y hablaban entre ellos y se reían para síγελάωreírse (para sí), reírse (para sus adentros)
Xen.Anab.5.4.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ’ ἄλλων ὄντες y estando solos hacían exactamente lo mismo que estando con otrosὅς(el mismo) que precisamente
Xen.Anab.5.5.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπορεύθησαν ὀκτὼ σταθμούς avanzaron ocho etapasὀκτώocho
Xen.Anab.5.5.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπλῆθος τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς Κοτύωρα σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο la distancia del camino de bajada <hacia la costa> desde la batalla en Babilonia hasta finalmente Cotiora son ciento veinte jornadasἄχρι(hasta) finalmente
Xen.Anab.5.5.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν… πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε os presentáis sanos y salvos (tras pasar) por muchas situaciones terriblesσώζωsalvarse, preservarse, mantenerse
Xen.Anab.5.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεθα hemos llegado contentos porque hemos salvado nuestras vidasσῶμαvida, persona
Xen.Anab.5.5.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἠπείλησας ὡς… Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε tras amenazar con que hará sus aliados a los paflagoniosἀπειλέωproferir amenazas
Xen.Anab.5.5.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΠαφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε ἐφ’ ἡμᾶς haréis a los paflagonios aliados contra nosotrosσύμμαχοςaliado, amigo
Xen.Anab.5.5.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἥκοιεν dijo que no han venido para hacer la guerraποιέωcrear, provocar, producir
Xen.Anab.5.5.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἥκοιεν dijo que no venían para hacer la guerraπόλεμοςguerra, lucha
Xen.Anab.5.6.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαὐτὴ γὰρ ἡ ἱερὰ ξυμβουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ μοι παρεῖναι pues ese que se dice que es el consejo sagrado me parece tenerlo a disposiciónἱερόςsagrado, supremo
Xen.Anab.5.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπράγματα… ἕξομεν, ἐὰν κατὰ θάλατταν κομίζησθε· ἡμᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν· ἢν δὲ κατὰ γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι tendremos problemas si os desplazáis por mar, porque será necesario que nosotros aportemos las naves; pero si avanzáis por tierra, será necesario que vosotros seáis los combatientesγῆtierra
Xen.Anab.5.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν δὲ κατὰ γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι y si os dirigís por tierra será necesario que vosotros seáis los que combatanστέλλωponerse en camino, dirigirse
Xen.Anab.5.6.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλεκτέα ἃ γιγνώσκω· ἔμπειρος γάρ εἰμι… τῆς χώρας debo decir lo que sé, ya que soy conocedor del territorioγάρpues, porque, ya que, en efecto
Xen.Anab.5.6.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῆς ὁδοῦ καθ’ ἑκάτερά ἐστιν ὑψηλά hay elevaciones por un lado y el otro del caminoἑκάτεροςpor un lado y por el otro
Xen.Anab.5.6.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰ κέρατα τοῦ ὄρους las cumbres de la montañaκέραςcumbre
Xen.Anab.5.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτά ὄρη κλέψαι apoderarse a escondidas de los montesκλέπτωengañar, ocultar
Xen.Anab.5.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν… δυνηθῆτε τά τε ὄρη κλέψαι ἢ φθάσαι λαβόντες si podéis ocupar secretamente las montañs o adelantaros en tomarlasκλέπτωocupar secretamente
Xen.Anab.5.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐξ Ἡρακλείας οὔτε πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν ἀπορία desde Heraclea no hay dificultad ni por tierra ni por marἀπορíαdificultad (en general), problema
Xen.Anab.5.6.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… εἰ μὲν μέλλει πλοῖα ἔσεσθαι ἱκανὰ ὡς ἀριθμῷ ἕνα μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε si va haber suficientes naves en cantidad como para no quede ni un (hombre) aquíκαταλείπωdejar
Xen.Anab.5.6.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ… μέλλει πλοῖα ἔσεσθαι ἱκανὰ ὡς ἀριθμῷ ἕνα μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν si va a haber barcos suficientes de modo que no quede aquí atrás ni uno en número, nosotros navegaríamosμέλλωir a (suceder), ir a (haber), estar a punto de (tener lugar)
Xen.Anab.5.6.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ… ἄνδρες ᾕρηνται πορείαν ἣν ὑμεῖς ξυμβουλεύετε los hombres han elegido el paso que vosotros recomendáisσυμβουλεύωaconsejar (a)
Xen.Anab.5.6.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δέ που ἥττους τῶν πολεμίων ληφθησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ ἐσόμεθα y si de alguna manera vamos a ser sorprendidos <siendo> menos en número que los enemigos, está claro sin duda que estaremos en posición de esclavosχώραen un lugar, en un sitio, en una posición
Xen.Anab.5.6.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ a unos les parecía que lo mejor era permanecer quietos pero a la mayoría noμέν
Xen.Anab.5.6.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρῳάδα, ἔνθεν καί εἰμι φυγάς os conduciré hasta Troya de donde también soy exiliadoφυγάςdesterrado, exiliado
Xen.Anab.5.6.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι οἱ Ἡρακλεῶται… ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐκπλεῖν y <él> afirmaba eso sabiendo lo que los de Heraclea prometían a Timasión con intención de que zarparanὥστεde forma que, con intención de (que)
Xen.Anab.5.6.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἐστι καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων pues en tener poder está también coger los <bienes> de los más débilesἥττωνel más débil
Xen.Anab.5.6.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔτ’ ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε ni podríais disponer de alimento ni escaparíais impunesχαίρω(no) contento, (no) alegre, (quedando) impune
Xen.Anab.5.6.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα y <él> decía que <ese> al que le parezca bien eso, que levante la manoχείρmano
Xen.Anab.5.6.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Σιλανός… ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίκαιον εἴη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. οἱ δὲ στρατιῶται οὐκ ἠνείχοντο, ἀλλ’ ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα, τὴν δίκην ἐπιθήσοιεν y Silano intenta decir que era justo que se marchase el que quisiera, pero los soldados no soportaban <eso>, sino que lo amenazaban con que si lo apresaban al desertar le impondrían el castigoἀποδιδράσκωdesertar, fugarse
Xen.Anab.5.6.35Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο… ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς μισθοφορᾶς y habían engañado sobre el dinero de la soldada que prometieronψεύδομαιmentir (en), decir mentira (en), engañar (en), ser falso (en)
Xen.Anab.5.7.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμάλα φοβεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν infundían mucho miedo de que hicieran lo que también hicieron a los heraldos de la Cólquideφοβερόςque da miedo (de que…), temible (no sea que…)
Xen.Anab.5.7.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisξυναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν reunir su asambleaἀγοράasamblea del pueblo, asamblea
Xen.Anab.5.7.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούω τινὰ διαβάλλειν… ἐμὲ ὡς ἐγὼ ἄρα… ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν escucho que alguno me acusa de que yo en realidad os voy a llevar a Fasisἄραde hecho, en realidad
Xen.Anab.5.7.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔστιν οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνθεν μὲν ἀνίσχει, δύεται δὲ ἐνταῦθα, ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσχει δ’ ἐντεῦθεν; ¿hay entonces quien podría engañaros en eso, en que el sol sale por ahí, por donde se pone; y se pone por ahí, por donde sale?ἐξαπατάωengañar (a alguien en algo)
Xen.Anab.5.7.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisβορέας... ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ἑλλάδα φέρει el viento norte lleva hasta Grecia fuera del Ponto Euxinoφέρωllevar
Xen.Anab.5.7.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ μὲν ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν yo navegaré en un solo barco, vosotros como mínimo en cienἐλαχύςmínimamente, como mínimo, lo menos posible
Xen.Anab.5.7.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisποιῶ δ’ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας pero supongo que vosotros habéis sido engañadosποιέωsuponer
Xen.Anab.5.7.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπερὶ τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελούμενον preocupándose de vuestra seguridadἐπιμελέομαιcuidar de, preocuparse de
Xen.Anab.5.7.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ εἰρημένα pero a mí verdaderamente me basta lo dicho sobre esoἐρῶser dicho, ser indicado, ser mencionado
Xen.Anab.5.7.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμὴ ἀπέλθητε πρὶν ἂν ἀκούσητε… no os marchéis antes de oír…ἄν
Xen.Anab.5.7.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν lo que si llega a suceder y es como se muestra, es momento de que nosotros decidamos en nuestro beneficioἔπειμι (εἶμι)llegar a suceder, sobrevenir, ocurrir
Xen.Anab.5.7.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisξυστάντες οἱ ἄνθρωποι… βάλλοντες καὶ παίοντες τόν… Κλεάρετον ἀποκτείνουσι tras organizarse los hombres, disparando y golpeando matan a Cleáretoσυνίστημιconstituirse, organizarse, unirse, disponerse
Xen.Anab.5.7.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσυγκαθήμενοι δ’ ἔξωθεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύβου πολλοῦ y estando sentados juntos lejos de las armas escuchamos de repente un gran tumultoἔξωθενfuera de, lejos de
Xen.Anab.5.7.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅμως δὲ λίθους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν y sin embargo tenían piedras en las manosἔχωtener en la mano
Xen.Anab.5.7.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὡς εἶδον ὁρμῶντας καθ’ αὑτούς en cuanto vieron que se lanzaban tras ellosὁρμάωlanzarse (tras), lanzarse (contra), lanzarse (a), dirigirse (a)
Xen.Anab.5.7.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ μέντοι ὑμῖν δοκεῖ θηρίων ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναι τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπεῖτε παῦλάν τινα αὐτῶν sin embargo, si os parece que tales tareas son propias de bestias y no de hombres, considerad algún final para ellasσκοπέωconsiderar, atender
Xen.Anab.5.8.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων muchos renunciaban por los sufrimientosἀπαγορεύωdisuadir, renunciar
Xen.Anab.5.8.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ… διάρριψις... τοιαύτη τις ἐγένετο la dispersión se produjo más o menos asíτίςmás o menos, aproximadamente
Xen.Anab.5.8.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ… διάρριψις... τοιαύτη τις ἐγένετο la dispersión se produjo de tal forma más o menosτοιοῦτοςtal más o menos, más o menos así
Xen.Anab.5.8.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνέκραγον ὡς ὀλίγας παίσειεν gritaban que <él> había dado pocos azotesπληγήgolpe, azote
Xen.Anab.5.8.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας acepto que he golpeado de hecho a hombres por (su) indisciplinaἕνεκαpor causa de, a causa de, por (causal)
Xen.Anab.5.8.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαθεζόμενος συχνὸν χρόνον κατέμαθον ἀναστὰς μόλις καὶ τὰ σκέλη ἐκτείνας al estar sentado mucho tiempo observé que con dificultad me levantaba y estiraba las piernasἐκτείνωestirar, tender
Xen.Anab.5.8.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δ’ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί μέγα ἄν… ἔπαθον y si hubieran caído en manos de los enemigos, ¿qué gran <daño> hubieran sufrido?μέγαςgrande, fuerte, poderoso, importante
Xen.Anab.5.8.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ ἰατροὶ καίουσι καὶ τέμνουσιν ἐπ’ ἀγαθῷ los médicos queman y cortan por nuestro bienκαίωencender, quemar
Xen.Anab.5.8.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ ἰατροὶ καίουσι καὶ τέμνουσιν ἐπ’ ἀγαθῷ los médicos cauterizan y cortan por el bien <de los pacientes>τέμνωcortar, operar, amputar
Xen.Anab.5.8.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς κακοῖς αὐτῶν ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς así pues, disteis a los malvados entre ellos el poder para ser violentos al ser permisivos con ellosἐξουσία(dar) licencia (para), (dar) poder (para), (dar) permiso (para)
Xen.Anab.5.8.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούς… γὰρ κύνας τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, τὰς δὲ νύκτας ἀφιᾶσι pues a los perros agresivos los atan de día y sueltan de nocheχαλεπόςagresivo, indómito
Xen.Anab.5.8.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν y resultó de modo que [todo] estaba bienπεριγίγνομαιresultar, derivar, sobrevenir
Xen.Anab.6.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολεμικώτατα πρὸς ἀλλήλους εἶχον ἐκ τούτων tenían por eso una actitud muy combativa unos con otros πολεμικόςcon ánimo combativo, con actitud combativa
Xen.Anab.6.1.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΘρᾷκες… πρὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις los tracios bailaron al <son de> una flauta con sus armasαὐλόςflauta (de un tubo), flauta (de dos tubos)
Xen.Anab.6.1.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΧειρίσοφος ἐνταῦθα ἦλθε… οἱ… στρατιῶται προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσιν ἥκειν entonces llegó Quirísofo… los soldados esperaban que (él) llegara llevándoles algoπροσδοκάωesperar que
Xen.Anab.6.1.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἤδη μᾶλλον ἢ πρόσθεν εἰσῄει αὐτοὺς ὅπως ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται <entonces> ya más que antes les venía a la mente cómo iban a llegar a casa incluso con algoεἴσειμι (εἶμι)venir a la mente
Xen.Anab.6.1.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ τῆς νικώσης (γνώμης) ἔπραττον πάντα hacían todo según la opinión que prevalecíaνικάωvencer, ganar
Xen.Anab.6.1.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ λοχαγοὶ ἔλεγον ... ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γιγνώσκει los capitanes decían que el ejército opinaba asíγιγνώσκωopinar
Xen.Anab.6.1.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἕκαστος ἔπειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν todos, uno por uno, lo convencían de asumir el mandoὑφίστημιasumir, encargarse de
Xen.Anab.6.1.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαραστησάμενος δύο ἱερεῖα ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ tras ofrecer dos víctimas, sacrificaba a Zeus reyπαρίστημιcolocar al lado, poner delante, presentar, ofrecer, mostrar
Xen.Anab.6.1.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαἰετὸν ἀνεμιμνῄσκετο ἑαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον <él> recordaba que un águila chillaba por su derechaφθέγγομαιchillar, balar, relinchar, graznar
Xen.Anab.6.1.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὔχομαι δοῦναί μοι τοὺς θεοὺς rezo por que los dioses me denεὔχομαιrezar por, rezar para que
Xen.Anab.6.1.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔτε ὑμῖν μοι δοκεῖ συμφέρον εἶναι tampoco me parece que os sea convenienteσυμφέρωconveniente (a), útil (a)
Xen.Anab.6.1.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐάν... μὴ Λακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἱρῶνται; ¿se encolerizarán también los lacedemonios si no eligen un director de banquete lacedemonio?ὀργίζωencolerizarse, estar irritado
Xen.Anab.6.1.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν encargarme de ese poderἐπιτρέπωencargar (algo a alguien), confiar (algo a alguien)
Xen.Anab.6.1.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὡς πάνυ εἰδῆτε como muy bien sabéisπάνυ
Xen.Anab.6.1.31Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐσήμηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι τῆς μοναρχίας ἀπέχεσθαί με δεῖ y a mí los dioses en los sacrificios me dieron señales de tal forma que incluso <siendo> un simple ciudadano me diera cuenta de que era necesario que yo me apartara del poder absolutoσημαίνωdar señales, orientar
Xen.Anab.6.1.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΞενοφῶντα μέντοι… ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι a Jenofonte, sin embargo, le hicisteis un favor al no eligirloὀνίνημιbeneficiar (a alguien), favorecer (a alguien), hacer un favor (a alguien)
Xen.Anab.6.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν Ἀθηναῖον Πελοποννησίων καὶ Λακεδαιμόνιον, μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενον εἰς τὴν στρατιάν y sus razonamientos consistían en que era vergonzoso que un ateniense que no aportaba ninguna tropa propia mandara a peloponesios y lacedemoniosπαρέχωaportar (algo propio)
Xen.Anab.6.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτά τε χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον y recogían sus propiedades de los camposσυνάγωreunir, recoger
Xen.Anab.6.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ ἐνταῦθα κατελύθη ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ’ ἧς ᾑρέθη así pues, en efecto, el poder sobre todo de Quirísofo se descompuso entonces, en el sexto o séptimo día a partir del <día> que fue elegidoἕκτοςsexto
Xen.Anab.6.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνδράποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλλοντο cogieron muchos esclavos y se apropiaban de muchas ovejasπεριβάλλωrodearse (con), apropiarse (de), procurarse, capturar
Xen.Anab.6.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσυνεβάλλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσθαι y concertaron también una colina en la que era necesario que todos se reunieranσυμβάλλωconcertar
Xen.Anab.6.3.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ εὐτύχημα cuando lograron ese éxitoεὐτυχέωser afortunado, tener éxito
Xen.Anab.6.3.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπροσέβαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς se lanzaban contra los hoplitas con firmezaπροσβάλλωlanzarse contra, atacar, chocar
Xen.Anab.6.3.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷκες los tracios los apartaban del aguaεἴργωseparar (de), apartar (de)
Xen.Anab.6.3.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁμήρους δὲ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ Θρᾷκες αἰτούντων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ’ ἐν τούτῳ ἴσχετο y los tracios no entregaron rehenes a pesar de pedirlo los griegos, sino que en eso se quedaba [la cosa]ἴσχωdetenerse, quedarse, mantenerse
Xen.Anab.6.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοὺς ἀνθρώπους τούτους ἐφύλαττεν ἰσχυρῶς a estos hombres los vigilaban muchoἰσχυρόςfuertemente, mucho
Xen.Anab.6.3.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΤιμασίων ἔχων τοὺς ἱππέας… σκοπείτω τὰ ἔμπροσθεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάθῃ que Timasion con la caballería observe la delantera para que nada se nos oculteσκοπέωbuscar (con la mirada), mirar con atención, observar
Xen.Anab.6.3.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ θεός… τοὺς μεγαληγορήσαντας… ταπεινῶσαι βούλεται la divinidad suele humillar a los fanfarronesβούλομαιtender, soler
Xen.Anab.6.3.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες acamparon sobre una colina tras alejarseἐκβαίνωsalir, alejarse, abandonar
Xen.Anab.6.3.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα comunican eso a Jenofonteἀπαγγέλλωcomunicar, anunciar, dar noticias
Xen.Anab.6.3.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλάνθανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι no se daban cuenta ellos mismos que se estaban poniendo sobre la colinaλανθάνωpasar desapercibido (haciendo algo), no ser observado, no darse cuenta
Xen.Anab.6.3.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπυνθάνοντο οἱ Ἀρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν los arcadios preguntaban a los que <estaban> en torno a Jenofonte por qué apagaron los fuegosπυνθάνομαιpreguntar (a alguien por algo)
Xen.Anab.6.4.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ Θρᾴκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Πόντου μέχρι Ἡρακλείας esa Tracia está (situada) desde el estrecho del Ponto hasta Heracleaστόμαbrazo (de mar), estrecho (marítimo)
Xen.Anab.6.4.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν δὲ τῷ μέσῳ ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε Ἑλληνίς, ἀλλὰ Θρᾷκες Βιθυνοί y en el medio <no había> en efecto ninguna otra ciudad, ni amistosa ni griega, sino los tracios de Bitiniaἀλλάsino (conj.), pero sí
Xen.Anab.6.4.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΘρᾷκες... δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται τοὺς Ἕλληνας se dice que los tracios maltratan a los griegos terriblementeὑβρίζωmaltratar, injuriar, ultrajar
Xen.Anab.6.4.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων y el istmo que llega hasta tierra (hasta el continente)αὐχήνistmo
Xen.Anab.6.4.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ δὲ παρὰ θάλατταν πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις la parte que está junto al mar, en una extensión superior a veinte estadios, está cubierta de espesos bosques con grandes árboles de toda especieξύλονárbol, madera en el árbol
Xen.Anab.6.4.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπόθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα σῴζεσθαι añoraban estar a salvo en Greciaποθέωañorar, anhelar
Xen.Anab.6.4.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους… πολλὰ καὶ ἀγαθὰ πράττειν ... al escuchar también que los demás conseguían muchas y buenas cosasπράττωlograr, conseguir
Xen.Anab.6.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούς… νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ ἔπεσον ἑκάστους ἔθαψαν enterraron a la mayor parte de los muertos justo donde cada uno cayóἔνθαdonde precisamente, justo donde
Xen.Anab.6.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἔθαψαν y a algunos los enterraron tras recogerlos de los caminosσυμφέρωtraer al tiempo, recoger
Xen.Anab.6.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔθαψαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο κάλλιστα los enterraron lo mejor que pudieron en esas circunstanciasὑπάρχωcircunstancias, recursos, propiedades
Xen.Anab.6.4.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ λοιποῦ μνησθῇ δίχα τὸ στράτευμα ποιεῖν, θανάτῳ αὐτὸν ζημιοῦσθαι hicieron una resolución de que si alguien en adelante mencionaba dividir el ejército en dos, que él fuese castigado con la muerteδίχαen dos, en dos grupos, de dos formas
Xen.Anab.6.4.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΧειρίσοφος… ἤδη ἐτετελευτήκει φάρμακον πιὼν πυρέττων Quirísofo ya había muerto tras beber un medicamento contra las fiebresφάρμακονmedicamento, remedio (medicinal), medicina (medicamento)
Xen.Anab.6.4.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis[Ξενοφῶν] πάλιν ἐθύετο εἰς τρίς, καὶ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά Jenofonte de nuevo hacía el sacrificio hasta tres veces y no eran <favorables> los sacrificiosτρίςtres veces, por tres veces
Xen.Anab.6.4.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐξέρχονται δὴ σὺν… ἀσκοῖς καὶ θυλάκοις καὶ ἄλλοις ἀγγείοις εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους salen en efecto con odres, sacos y otros recipientes hasta dos mil hombresἀγγεῖονrecipiente, vasija
Xen.Anab.6.4.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀποκτείνουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους matan a no menos de quinientos hombres
Xen.Anab.6.4.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκινεῖν τὸ στρατόπεδον mover el campamentoκινέωmover
Xen.Anab.6.4.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον φυλαττόμενοι ἱκανοῖς φύλαξι y entre armas pernoctaban custodiados por suficientes vigilantesφυλάττωguardar, vigilar, proteger, custodiar
Xen.Anab.6.5.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁρᾷ αἰετὸν αἴσιον ὁ μάντις ve el adivino un águila de buen presagioἀετόςáguila
Xen.Anab.6.5.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά enterraban de la misma manera a cuantos el ejército iba recogiendoἐπιλαμβάνωalcanzar, recoger
Xen.Anab.6.5.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινάς ven a los enemigos que atraviesan por unas colinasὑπερβάλλωpasar por encima, atravesar (una montaña)
Xen.Anab.6.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδοκεῖ μοι… ἐπιτάξασθαι τῇ φάλαγγι λόχους me parece bien colocar <nuestras> compañías junto a la falangeἐπιτάττωcolocar al lado (sus tropas), formar al lado (sus tropas)
Xen.Anab.6.5.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ δὲ ἥξω τούς… λόχους… ᾗπερ ὑμῖν δοκεῖ y yo conduciré los destacamentos por donde os pareceὅςdonde, por donde, como
Xen.Anab.6.5.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν (τάξιν) μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσθαι ordenó que el batallón los siguiera por la derechaἐπιτρέπωordenar (mandar)
Xen.Anab.6.5.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν δ’ ἐπὶ τῷ μέσῳ [τάξιν] ἐχώρισεν y dividió la formación del medioχωρίζωseparar, dividir, distinguir
Xen.Anab.6.5.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀγνοοῦντες εἰ διαβατέον εἴη τὸ νάπος desconociendo <ellos> si debía cruzarse el barrancoἀγνοέωno conocer, no reconocer, ignorar, desconocer
Xen.Anab.6.5.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε huir de los enemigos no es apropiado para ningún hombre de valorἔοικαser apropiado, ser conveniente
Xen.Anab.6.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα allí tampoco hay barcos que nos lleven lejosἔνθαallí
Xen.Anab.6.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεήσει δέ, ἢν θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια será preciso que tan pronto como estemos allí, salgamos al instante de nuevo en búsqueda de provisionesταχύςcon la mayor rapidez, tan pronto, en cuanto
Xen.Anab.6.5.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν pensad también eso, que estamos a las puertas de GreciaἙλλάςGrecia, Hélade
Xen.Anab.6.5.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν daos cuenta de que estamos a las puertas de Greciaθύραpuertas, acceso, principio
Xen.Anab.6.5.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ… καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο cuando la falange empezaba a avanzar y sonó la trompetaἐπείcuando, después de que
Xen.Anab.6.5.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ πορευομένη… οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ ἔφευγον cuando la falange de hoplitas que marchaba rápidamente salía al encuentro, ya los enemigos no resistían sino que huíanφάλαγξfalange, cuerpo de hoplitas
Xen.Anab.6.5.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπῇσαν ἐπὶ θάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς se alejaban en dirección al mar en torno a la puesta del solπερίen torno a, alrededor de, más o menos
Xen.Anab.6.6.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅποι ἐδύναντο προσωτάτω lo más lejos que podíanὅποιdonde, a donde, adonde
Xen.Anab.6.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνιοι… αὐτῶν παρ’ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον algunos de ellos hacían en poco (estimaban en poco) a Cleandroὀλίγοςpor poco, en poco
Xen.Anab.6.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ’ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον y algunos de ellos estimaban a Cleandro en pocoπαράcomo, en
Xen.Anab.6.6.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνιοι… παρ’ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον algunos tenían en poca consideración a Cleandroποιέωestimar en, considerar
Xen.Anab.6.6.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρῶτον μὲν… ἔπειτα δὲ… ἔτι δὲ… primero… a continuación… y además…ἔτιincluso, aún, además, aún más
Xen.Anab.6.6.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἂν ἐποίησεν Ἀγασίας ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα Agasias no habría hecho eso, si no se lo hubiera ordenado yoἄν
Xen.Anab.6.6.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἂν ἐποίησεν Ἀγασίας ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα Agasias no habría hecho eso, si no se lo hubiera ordenado yoεἰ
Xen.Anab.6.6.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλ’ εἰρξόμεθα ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων pero seremos apartados de las ciudades griegasεἴργωser apartado, ser impedido
Xen.Anab.6.6.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἦ μήν... juro por los dioses y las diosas que en verdad…θεάdiosa
Xen.Anab.6.6.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἦ μὴν μήτε με Ξενοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον ὑμῶν μηδένα juro por los dioses y las diosas que ni Jenofonte me ordenó rescatar al hombre ni ninguno de vosotrosὄμνυμιjurar por
Xen.Anab.6.6.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅταν δ’ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν y cuando yo ordene, presentaos al juicioπάρειμι (εἰμί)presentarse (a/ante)
Xen.Anab.6.6.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσυνεβούλευε πέμψαι ἄνδρας πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους περὶ τῶν ἀνδρῶν <él> aconsejaba enviar hombres a Cleandro para que intercedieran por los hombresπαραιτέομαιpedir por alguien, suplicar por alguien, interceder por alguien
Xen.Anab.6.6.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκατὰ πάντα τρόπον de cualquier modoτρόποςde modo, de manera, según el modo, según la manera adecuada, convenientemente
Xen.Anab.6.6.33Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδέονται δέ σου καὶ τοῦτο, παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων οἷος ἕκαστός ἐστι y te piden también eso, que estando allí y con mando sobre ellos pongas a prueba a Dexipo y al resto de ellos <sobre> cómo es cada unoπεῖρα(poner a) prueba
Xen.Anab.6.6.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisναὶ τὼ σιώ sí, por los dos dioses (sí, por los Dioscuros)θεόςlos dos dioses, los Dioscuros, Cástor y Pólux
Xen.Anab.6.6.34Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν οἱ θεοὶ παραδιδῶσιν, ἐξηγήσομαι εἰς τὴν Ἑλλάδα si los dioses <lo> permiten, seré guía <para llegar> a Greciaπαραδίδωμιconceder, permitir
Xen.Anab.6.6.35Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέανδρος… ξυνῆν Ξενοφῶντι φιλικῶς Clearco se juntaba de manera amistosa con Jenofonteσύνειμι (εἰμί) estar en compañía de, juntarse, convivir
Xen.Anab.7.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς… ἀριθμὸν ποιήσων y ordenó por el heraldo que los soldados salieran con sus armas y bagajes para hacer recuentoἀριθμόςnúmero, cantidad, recuento
Xen.Anab.7.1.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαἰτίαν ἕξεις tendrás un pleitoἔχωtener
Xen.Anab.7.1.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ στρατιῶται ἔκοπτον τὰς πύλας y los soldados golpeaban las puertas de la murallaκόπτωgolpear (la puerta), llamar a la puerta
Xen.Anab.7.1.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Ἐτεόνικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει y Eteónico marcha huyendo al interior de la atalayaἄκραaltura fortificada, atalaya, acrópolis
Xen.Anab.7.1.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνῦν σοι ἔξεστιν, ὦ Ξενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσθαι ahora a ti, Jenofonte, te es posible convertirte en un hombreἔξειμι (εἰμί)ser posible (a alguien)...
Xen.Anab.7.1.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσι πολλοὶ αὐτῷ y los soldados cuando vieron a Jenofonte, muchos se abalanzan sobre élπροσπίπτωprecipitarse (sobre), abalanzarse (sobre)
Xen.Anab.7.1.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα… ἐνθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦθεν pero si cedemos a nuestro ánimo, considerad lo que ocurrirá a partir de ahíχαρίζομαιinclinarse (a), ceder (a)
Xen.Anab.7.1.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολέμιοι… ἐσόμεθα ἀποδεδειγμένοι Λακεδαιμονίοις seremos enemigos declarados de los lacedemoniosἀποδείκνυμιproclamar, asignar, declarar
Xen.Anab.7.1.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑπαρχόντων δὲ πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει habiendo mucho dinero en la acrópolisπόλιςciudadela, ciudad alta amurallada, acrópolis
Xen.Anab.7.1.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῦ ἄνω βασιλέως el rey de Persiaἄνωtierra adentro
Xen.Anab.7.1.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων esos todos estando juntosὁμόςjuntamente, en el mismo sitio
Xen.Anab.7.1.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολέμιοι ὄντες… τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις siendo enemigos de nuestros propios amigosαὐτόςen persona, por sí mismo, mismo
Xen.Anab.7.1.30Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡμᾶς δεῖ… τῆς γοῦν Ἑλλάδος μὴ στέρεσθαι es necesario que nosotros no seamos privados de <volver a> Grecia al menosγοῦνal menos, en todo caso, por ejemplo
Xen.Anab.7.1.35Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Κοιρατάδας συντίθεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ στράτευμα y Cerátadas está de acuerdo con ellos en que se presentará al día siguiente ante el ejércitoπάρειμι (εἰμί)presentarse (a/ante)
Xen.Anab.7.2.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ἦλθε τάχιστα tan pronto como llegó…ταχύςtanto pronto como
Xen.Anab.7.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκελεύει πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ ordena que de cualquier forma y manera navegue junto al ejército lo más rápido posible, y lo concentreσυνέχωmantener junto, mantener unido, hacer algo al unísono, concentrar
Xen.Anab.7.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀναπηδήσαντες ἐδίωκον tras saltar se apresurabanδιώκωcorrer, galopar
Xen.Anab.7.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὀλίγον ὕστερον un poco despuésὀλίγοςun poco
Xen.Anab.7.2.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκέρατα οἴνου προύπινον les invitaban a beber cuernos de vinoκέραςvaso de cuerno
Xen.Anab.7.2.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησθα dijiste que te marcharías, después de cruzarἐπείcuando, después de que
Xen.Anab.7.2.32Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΜαισάδης ἦν πατήρ μοι Mesade era mi padreεἰμίser, estar
Xen.Anab.7.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες dándose la mano (para sellar el pacto)δεξιόςmano derecha, promesa
Xen.Anab.7.3.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… ἵνα ταῦτα διατιθέμενος ὑμῖν τὸν μισθὸν πορίζω … para que vendiendo eso os proporcione el sueldoδιατίθημιvender
Xen.Anab.7.3.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔλεγον… εἰ δὲ μισθὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι decían que si obtenían además un sueldo parecería ser un feliz hallazgoπροσλαμβάνωasociar, añadir, agregar, obtener además, aprovechar
Xen.Anab.7.3.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπόλεως μεγίστης εἶ eres de una ciudad grandísimaεἰμί
Xen.Anab.7.3.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρὰ Σεύθῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστόν ἐστι en presencia de Seutes tu nombre es muy importanteσόςtu
Xen.Anab.7.3.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείζω τούτῳ δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσῃ pues bien sé que en la medida que mayores regalos hagas a ese, en tal proporción recibirás de él mayores bienesδωρέομαιregalar, conceder, hacer regalos
Xen.Anab.7.3.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον… y cuando entraron a la comida…εἰσέρχομαιentrar (en), presentarse (en), penetrar
Xen.Anab.7.3.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτρίποδες… κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων trípodes llenos de carnes partidas (... llenos de trozos de carne)νέμωrepartir, distribuir, dispensar

« Anterior 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 62 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas