logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 62 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24812 -- Paginación: 56/62
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Thuc.8.67.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasλαμπρῶς ἐλέγετο se decía claramenteλαμπρόςvigorosamente, claramente
Thuc.8.68.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasὁ… ἐκ πλείστου ἐπιμεληθεὶς Ἀντιφῶν ἦν el que se había preocupado de la mayor parte fue Antifonteἐπιμελέομαιcuidar de, preocuparse de
Thuc.8.68.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἦν δὲ ὁ μὲν τὴν γνώμην ταύτην εἰπὼν Πείσανδρος, καὶ τἆλλα… προθυμότατα ξυγκαταλύσας τὸν δῆμον y era efectivamente Pisandro el que expuso esa opinión, y en cuanto a lo demás con máxima resolución ayudó a derrocar el régimen democráticoπρόθυμοςdispuesto a/para, predispuesto a/para, decidido a
Thuc.8.68.1Thucydides, Historiae: Tucídides, HistoriasἈντιφῶν… τούς… ἀγωνιζομένους… εἷς ἀνήρ, ὅστις ξυμβουλεύσαιτό τι, δυνάμενος ὠφελεῖν Antifonte <era> el único hombre que podía ayudar a los que litigaban, a cualquiera que pedía consejoσυμβουλεύωconsultar, pedir consejo
Thuc.8.68.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasθανάτου δίκην ἀπολογησάμενος defendiéndose de una causa <de pena> de muerteἀπολογέομαιdefenderse de
Thuc.8.68.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasνομίζων οὐκ ἄν ποτε αὐτὸν… ὑπ’ ὀλιγαρχίας κατελθεῖν pensando que nunca él volvería por obra de una oligarquíaκατέρχομαιvolver, regresar (del exilio)
Thuc.8.69.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἡ ἐκκλησία… κυρώσασα ταῦτα διελύθη la asamblea tras ratificar eso se disolvióἐκκλησία(levantar una) asamblea, (disolver una) asamblea
Thuc.8.70.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasμεταλλάξαντες τῆς τοῦ δήμου διοικήσεως (πλὴν τοὺς φεύγοντας οὐ κατῆγον τοῦ Ἀλκιβιάδου ἕνεκα) τά… ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν tras alterar el régimen democrático (excepto que no hacían volver a los exiliados a causa de Alcibíades), en lo demás administraban la ciudad con violenciaπλήνexcepto que, a no ser que
Thuc.8.70.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι ὑπεξαιρεθῆναι creían que era conveniente que fuesen apartadosἐπιτήδειοςapto, apropiado, adecuado
Thuc.8.71.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasκατέβη πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη τῶν Ἀθηναίων, ἐλπίσας... τῶν γὰρ μακρῶν τειχῶν διὰ τὴν κατ’ αὐτὰ ἐρημίαν λήψεως οὐκ ἂν ἁμαρτεῖν descendió hasta las propias murallas de los atenienses con la esperanza de no fracasar en la toma de los muros largos por no haber nadie en ellosμακρόςlos muros largos
Thuc.8.72.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐπιστείλαντες τὰ πρέποντα εἰπεῖν tras ordenarles decir las cosas pertinentesἐπιστέλλωencomendar, ordenar (mandar)
Thuc.8.72.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasμένειν ἐν τῷ ὀλιγαρχικῷ κόσμῳ mantenerse en el régimen oligárquicoκόσμοςorden establecido, régimen de gobierno
Thuc.8.73.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτοῖς… πλέοσιν ὥρμηντο ἐπιτίθεσθαι empezaban a atacar a la mayoría <del pueblo>πλείωνmayoría, mayor parte
Thuc.8.73.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτῶν… στρατιωτῶν ἕνα ἕκαστον μετῇσαν μὴ ἐπιτρέπειν seguían a cada uno de los soldados para que no cedieranμέτειμι (εἶμι)ir tras, seguir, perseguir
Thuc.8.74.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasκαὶ γυναῖκες καὶ παῖδες ὑβρίζονται tanto mujeres como niños son maltratadosὑβρίζωmaltratar, injuriar, ultrajar
Thuc.8.75.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔπειτα μέντοι ὑπὸ τῶν διὰ μέσου κωλυθέντες… ἐπαύσαντο después, sin embargo, al ser obstaculizados por los moderados, cesaron <en eso>μέσοςlos intermedios, los de clase media, los moderados, los neutrales
Thuc.8.75.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasξυνώμνυσαν… πάντες τὸν αὐτὸν ὅρκον οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ hicieron a la vez todos los de edad madura el mismo juramentoἡλικίαedad, madurez, edad madura
Thuc.8.75.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasξυνώμνυσαν δὲ καὶ Σαμίων πάντες τὸν αὐτὸν ὅρκον y también juraron conjuntamente todos los samios el mismo juramentoπᾶςtodos
Thuc.8.76.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historias… πόλιν τε γὰρ σφίσιν ὑπάρχειν Σάμον οὐκ ἀσθενῆ, ἀλλ’ ἣ παρ’ ἐλάχιστον δὴ ἦλθε τὸ Ἀθηναίων κράτος τῆς θαλάσσης … pues ellos tienen una ciudad, Samos, <que> no <es> débil, sino que por muy poco en efecto estuvo cerca de la fuerza de Atenas en el marἔρχομαιestar cerca de
Thuc.8.78Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasδιεβόων ὡς… κινδυνεύσειν διατριβῆναι corrían la voz de que estarían en peligro de ser aniquiladosδιατρίβωtriturar, majar, aniquilar
Thuc.8.78.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοὔκουν ἔφασαν χρῆναι μέλλειν ἔτι, ἀλλὰ διαναυμαχεῖν por tanto dijeron que no era necesario demorarse ya, sino entablar el combate navalμέλλωdemorarse, retrasarse
Thuc.8.79.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasδόξαν αὐτοῖς ὥστε διαναυμαχεῖν tras aprobar ellos tener un combate navalδοκέωaprobar
Thuc.8.81.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐμεγάλυνε τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν… ἵνα… οἵ… πολέμιοι… τῶν… ἐλπίδων ἐκπίπτοιεν engrandecía sus propias fuerzas para que los enemigos abandonaran sus esperanzasἐκπίπτωdecaer (de), ser derribado, abandonar
Thuc.8.81.3Thucydides, Historiae: Tucídides, HistoriasΤισσαφέρνης αὐτῷ ὑπεδέξατο… μὴ ἀπορήσειν αὐτοὺς τροφῆς Tisafernes le prometió que ellos no carecerán de alimentoἀπορέωcarecer (de), ser pobre
Thuc.8.81.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasπιστεῦσαι… μόνως Ἀθηναίοις confiar sólo en los ateniensesμόνοςsolamente, sólo, simplemente
Thuc.8.83.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐπιφέροντα ὀργὰς Τισσαφέρνει provocando a Tisafernes su cóleraἐπιφέρωtraer, imponer
Thuc.8.84.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasθρασύτατα προσπεσόντες τὸν μισθὸν ἀπῄτουν precipitándose con muchísima audacia exigían el salarioθρασύςcon muchísima audacia, muy audazmente
Thuc.8.84.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔφη τε χρῆναι... τοὺς ἄλλους... ἐπιθεραπεύειν ἕως ἂν τὸν πόλεμον εὖ θῶνται y decía que era necesario que los demás fueran diligentes hasta que concluyeran con bien la guerraτίθημιadministrar (y concluir), concluir
Thuc.8.86.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ δὲ στρατιῶται τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελον ἀκούειν… ἔπειτα μέντοι μόλις ἡσυχάσαντες ἤκουσαν y los soldados al principio no querían escuchar; después, sin embargo, tras calmarse a duras penas, escucharonἡσυχάζωestar tranquilo, calmarse, quedarse quieto
Thuc.8.86.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasγνώμας ἄλλοι ἄλλας ἔλεγον unos decían unas opiniones, otros otrasἄλλοςuno dice una cosa, otro dice otra
Thuc.8.86.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasὡρμημένων γὰρ τῶν ἐν Σάμῳ Ἀθηναίων πλεῖν ἐπὶ σφᾶς αὐτούς… pues cuando los atenienses (que estaban) en Samos se lanzaban a navegar contra ellos mismos (los propios atenienses)...σφεῖςa sí mismos, a sí mismas
Thuc.8.87.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐν ὅσῳ ἂν αὐτὸς ἀπῇ en tanto en cuanto (mientras) él estuviera ausenteὅσοςcuanto, cuanto más
Thuc.8.87.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτροφὴν γοῦν οὐδὲν βέλτιον, ἀλλὰ καὶ χεῖρον… παρεῖχεν de hecho, no ofrecía ningún alimento mejor, sino incluso peorβελτίωνmejor
Thuc.8.89.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historias[ἐν ὀλιγαρχίᾳ] πάντες γὰρ αὐθημερὸν ἀξιοῦσιν οὐχ ὅπως ἴσοι, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι· ἐκ δὲ δημοκρατίας αἱρέσεως γιγνομένης ῥᾷον τὰ ἀποβαίνοντα pues en un sistema oligárquico todos aspiran a ser inmediatamente no iguales sino incluso cada uno personalmente con mucho el primero, mientras que por el sistema democráctico, al producirse una elección, los resultados <se aceptan> con más facilidadαἵρεσιςelección (por votación)
Thuc.8.89.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐκ δὲ δημοκρατίας αἱρέσεως γιγνομένης ῥᾷον τὰ ἀποβαίνοντα… τις φέρει a partir de una elección que se produce en democracia uno soporta con mejor ánimo los resultadosῥᾴδιοςfácilmente, con buen ánimo, serenamente
Thuc.8.90.1Thucydides, Historiae: Tucídides, HistoriasἈρίσταρχος, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα καὶ ἐκ πλείστου ἐναντίος τῷ δήμῳ Aristarco, un hombre absolutamente y desde muchísimo tiempo enfrentado al puebloμάλαabsolutamente, totalmente, al máximo, en grado extremo
Thuc.8.90.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτὸν σῖτον ἠνάγκαζον πάντας… ἐξαιρεῖσθαι καὶ ἐντεῦθεν προαιροῦντας πωλεῖν obligaban a todos a descargar el trigo y desde allí vender(lo) exponiéndo(lo)προαιρέομαιcoger (antes), coger (y exponer), escoger
Thuc.8.92.7Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἦν δὲ θόρυβος πολὺς καὶ ἐκπληκτικός y había un tumulto grande y espantosoθόρυβοςalboroto, tumulto, estrépito, clamor
Thuc.8.92.9Thucydides, Historiae: Tucídides, HistoriasΘηραμένης ἐλθὼν ἐς τὸν Πειραιᾶ… ὅσον καὶ ἀπὸ βοῆς ἕνεκα, ὠργίζετο τοῖς ὁπλίταις Terámenes marchando hasta el Pireo se enojaba con sus hoplitas solo de palabraβοήsolo con gritos, solo de palabra, solo en apariencia
Thuc.8.93.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἀνθρώπους ἐπιεικεῖς hombres justosἐπιεικήςhábil, capaz, justo
Thuc.8.93.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐφοβεῖτο μάλιστα περὶ τοῦ παντὸς πολιτικοῦ temía sobre todo por el conjunto de ciudadanosπολιτικόςconjunto de ciudadanos, ciudadanía
Thuc.8.94.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasπᾶς τις αὐτὸ τοῦτο ἐνόμιζεν todos, cualquiera <que fuera>, opinaban eso mismoτίςuno, alguien
Thuc.8.95Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἀπέχει… μέτρον ἑξήκοντα σταδίους dista una longitud de 60 estadiosμέτρονdistancia, longitud, edad
Thuc.8.95.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasαἱ δὲ τῶν Πελοποννησίων νῆες… περιβαλοῦσαι Σούνιον ὁρμίζονται μεταξὺ Θορικοῦ τε καὶ Πρασιῶν y las naves de los peloponesios tras doblar Sunio fondean entre Tórico y Prasiasπεριβάλλωrodear, dar la vuelta, doblar (un cabo)
Thuc.8.95.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοὐδὲν γὰρ ἐπωλεῖτο ἀπὸ προνοίας τῶν Ἐρετριῶν pues nada se vendía por precaución de los eretriosπρόνοιαprevisión, precaución, preocupación
Thuc.8.95.6Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasχαλεπώτατα ἔπραξαν φονευόμενοι ὑπ’ αὐτῶν pasaron por lo más duro al ser asesinados por ellosπράττωpasar (por una situación), resultar (de cierta manera)
Thuc.8.96.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτοῖς δὲ Ἀθηναίοις ὡς ἦλθε τὰ περὶ τὴν Εὔβοιαν γεγενημένα, ἔκπληξις μεγίστη δὴ τῶν πρὶν παρέστη cuando llegó lo sucedido en Eubea, se produjo para los atenienses una conmoción ciertamente la mayor de las anterioresπαρίστημιpresentarse (a uno), producirse (para), ocurrir (a uno), ocurrirse (a uno)
Thuc.8.96.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἡ ἐν τῇ Σικελίᾳ ξυμφορά la desgracia de Siciliaσυμφοράdesgracia, infortunio
Thuc.8.96.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἐρῆμον ὄντα νεῶν πλεῖν navegar hacia El Pireo que estaba desprovisto de barcosἐρῆμοςfalto de, desprovisto de, sin
Thuc.8.96.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasκαὶ ὅσον οὐκ ἤδη ἐνόμιζον αὐτοὺς παρεῖναι y por poco creían ya que ellos (los enemigos) estaban allíὅσοςpor poco, casi
Thuc.8.96.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ μὲν ὀξεῖς, οἱ δὲ βραδεῖς unos son rápidos, otros lentosὀξύςlisto, rápido
Thuc.8.96.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasδιάφοροι πλεῖστον ὄντες τὸν τρόπον siendo muy diferentes en su modo de serτρόποςmodo, modo de vida, modo de ser, forma de ser, característica
Thuc.8.97.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοις ante las noticias recibidasἀγγέλλωanunciar, proclamar, comunicar
Thuc.8.97.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐκ πονηρῶν τῶν πραγμάτων… ἀνήνεγκε τὴν πόλιν restauró la ciudad de las terribles desgraciasἀναφέρωdevolver, restaurar, recobrar
Thuc.8.98.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ ἐν τῇ πόλει τἆλλα ξυμβεβήκασι Λακεδαιμονίοις los de dentro de la ciudad acordaron con los lacedemonios lo demásσυμβαίνωacordar (con)
Thuc.8.100.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasμὴ φθάσῃ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ἐσπλεύσας no seas el primero en llegar navegando al Helespontoφθάνωadelantarse (en + inf.), ser el primero (en + inf.), apresurarse (a + inf.)
Thuc.8.100.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasσκοποὺς μὲν κατεστήσατο… ἐν τῇ Λέσβῳ… αὐτὸς δέ… por un lado estableció vigías en Lesbos y, por otro, él personalmente…σκοπόςvigía, vigilante, guardián
Thuc.8.101.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasπροσβαλόντες τῆς Φωκαΐδος ἐς τὸν ἐν Καρτερίοις λιμένα tras desembarcar en el puerto de Carteria en la Fócideπροσβάλλωdesembarcar en
Thuc.8.101.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔτι πολλῆς νυκτός todavía de noche cerradaνύξpor la noche, de noche
Thuc.8.101.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐντεῦθεν δὲ ἔτι πολλῆς νυκτὸς παραπλεύσαντες navegando desde allí todavía en plena nocheπολύςgrande, intenso, poderoso
Thuc.8.102.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasᾐσθάνοντο τὰ πυρὰ ἐξαίφνης πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ φανέντα percibían los numerosos fuegos que de repente aparecían en <territorio> enemigoπῦρfuego
Thuc.8.103.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ δ’ Ἀθηναῖοι ψευσθέντες τῶν σκοπῶν… ἐβοήθουν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον y los atenienses, engañados por sus espías… mandaban ayuda dentro del Helespontoσκοπόςespía, infiltrado
Thuc.8.103.2Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ δ’ Ἀθηναῖοι ψευσθέντες τῶν σκοπῶν… y los Atenienses engañados en sus propósitosψεύδομαιser engañado (en), ser defraudado (en)
Thuc.8.103.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasναῦς… αἳ πρὸς τὸ πέλαγος τότε θρασύτερον ἐν τῇ διώξει ἀπάρασαι naves que se habían alejado entonces con demasiada audacia mar adentro en la persecuciónθρασύςcon más audacia, con demasiada audacia
Thuc.8.104.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ δὲ ἄλλοι στρατηγοὶ ὡς ἕκαστοι διετάξαντο y el resto de generales se dispusieron cada uno (por separado)διατάττωdisponer (para sí), clasificar (para sí)
Thuc.8.105.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasοἱ Πελοποννήσιοι… ἐξέωσάν τε ἐς τὸ ξηρὸν τὰς ναῦς τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐς τὴν γῆν ἐπεξέβησαν, τῷ ἔργῳ πολὺ περισχόντες los peloponesios presionaron contra la costa a las naves atenienses y desembarcaron en tierra, superándo<los> con mucho en la acciónπεριέχωsobrepasar, rebasar, superar
Thuc.8.105.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτὰς ἐπὶ σφίσι ναῦς ἐπεχούσας las naves dirigidas contra ellosἐπέχωapuntar, atacar a
Thuc.8.106.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasτὰ ναυάγια προσαγαγόμενοι recogiendo los restos de naufragiosπροσάγωacercar (hacia uno), recoger
Thuc.8.108.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔχθραν προσποιησάμενος ἄδηλον con la pretensión de una enemistad secretaἄδηλοςinvisible, secreto
Thuc.8.108.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasπεριστήσας τοὺς ἑαυτοῦ κατηκόντισεν tras colocar a los suyos alrededor, lanzó dardosπεριίστημιcolocar alrededor
Thuc.8.108.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔχθραν προσποιησάμενος ἄδηλον fingiendo una enemistad ocultaπροσποιέωsimular, fingir, pretender
Thuc.8.108.4Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἐπαγγείλας στρατιὰν αὐτῶν τοῖς βελτίστοις exhortando a una expedición militar a los mejores entre ellosστρατιάexpedición militar
Thuc.8.108.5Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasὁπλίτας ἐσηγάγοντο ἐς τὴν πόλιν introdujeron a hoplitas dentro de su ciudadεἰσάγωintroducir (en su propio beneficio), meter (en su propio beneficio), desposar
Thuc.1.63.1Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasἔδοξε δ’ οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεθ’ αὑτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι ἐς τὴν Ποτείδαιαν y decidió, así pues, tras concentrar sus fuerzas en el menor espacio posible, forzar (el camino) hacia Potideaσυνάγωconcentrar, estrechar, contraer, reducir
Thuc.1.141.3Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasδιὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ’ ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν por el hecho de atacarse ellos unos a otros por la pobreza cada pocoἐπιφέρωdirigir contra, atacar
Thuc.2.89.10Thucydides, Historiae: Tucídides, Historiasκαταλῦσαι Πελοποννησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ destruir la confianza de los peloponesios en su flotaἐλπίςesperanza (en), confianza (en)
Tyrt.10.32Tyrtaeus, Fragmenta: Tirteo, Fragmentosχεῖλος ὀδοῦσι δακών mordiendo el labio con los dientesδάκνωmorder, picar
Tyrt.12.32Tyrtaeus, Fragmenta: Tirteo, Fragmentosὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος estando bajo tierra se vuelve inmortal (por su fama)ἀθάνατοςimperecedero, inmortal
Xen.Ages.1.17Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoτὸ ἐξαπατᾶν ὅσιόν τε καὶ δίκαιον ἐξ ἐκείνου ἐγένετο engañar se hizo admisible y justo desde aquelloἐκεῖνοςaquel
Xen.Ages.1.17Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoἐπεὶ πόλεμος προερρήθη… παῖδα ἀπέδειξε τὸν Τισσαφέρνην τῇ ἀπάτῃ cuando la guerra fue declarada, demostró que Tisafernes <era> un niño en el engañoπροερῶser proclamado, ser ordenado, ser acordado, ser declarado
Xen.Ages.1.18Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoεἰπὼν ὅτι καταβήσοιτο ἐπὶ θάλατταν… τὸ στράτευμα κατάγων diciendo que bajaría hacia el mar llevando el ejércitoκατάγωllevar (abajo), conducir (abajo)
Xen.Ages.1.32Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoοἱ μὲν αὐτῶν εὐθὺς ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον, οἱ δὲ ἄλλοι ἔφευγον unos de ellos cayeron inmediatamente en el río y otros huíanπίπτωcaer (en)
Xen.Ages.2.9Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoτὸ δεξιόν (κέρας) el (ala) derecha del ejércitoδεξιός
Xen.Ages.2.17Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoαἱρεῖ τὰ ἐπὶ τὸ Λέχαιον τείνοντα τείχη se apodera de las murallas que se extienden hacia Lequeoτείνωdesplegarse, extenderse, propagarse
Xen.Ages.2.31Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoμισθὸν οὐδέτερος λύσει τοῖς Ἕλλησιν ninguno de los dos pagará a los griegos un salarioλύωpagar
Xen.Ages.2.24Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoνομίζων εἰς μὲν τὸ πλατὺ ἐξιὼν πάντοθεν ἂν περιέχεσθαι, ἐν δὲ τοῖς στενοῖς… τόποις ὑπομένων… κρατεῖν ἄν pensando <él> que sería rodeado por todas partes al salir al <terreno> amplio, pero que permaneciendo en lugares angostos dominaríaπλατύςamplio, ancho
Xen.Ages.4.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoτὰ ἀλλότρια ἀποστερεῖν quitar lo ajenoἀλλότριοςlo ajeno, lo que pertenece a otro
Xen.Ages.5.6Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoὅ τι μὲν δὴ ὑπολαμβάνουσί τινες ταῦτα οὐκ ἀγνοῶ lo que en verdad sin duda algunos sospechan, eso no <lo> desconozcoὑπολαμβάνωentender, suponer, interpretar, sospechar
Xen.Ages.6.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoπρὸς τοὺς ἰσχυροτάτους τῶν ἐχθρῶν τῇ τε πόλει contra los más fuertes entre los enemigos de la ciudadἐχθρόςenemigo
Xen.Ages.7.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoὡς δ’ ἐν βραχεῖ εἰπεῖν y por decirlo brevementeβραχύςbrevemente, poco
Xen.Ages.7.6Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, AgesilaoΚορινθίων γε μὴν τῶν φευγόντων λεγόντων ὅτι ἐνδιδοῖτο αὐτοῖς ἡ πόλις… cuando precisamente de hecho los exiliados corintios decían que la ciudad se había entregado a ellos…φεύγωestar exiliado
Xen.Ages.8.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoμὴ ζητῶν sin buscarζητέωbuscar
Xen.Ages.9.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoἐρῶ γε ὡς καὶ τὸν τρόπον ὑπεστήσατο τῇ τοῦ Πέρσου ἀλαζονείᾳ diré de hecho cómo sostuvo también su modo de ser frente a la arrogancia del <rey> persaὑφίστημιproponer, sostener
Xen.Ages.9.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, AgesilaoἈγησίλαος… νομίζων αἰσχρουργίᾳ μὲν τὸ ἀφανίζεσθαι πρέπειν, τῷ δὲ εἰς κάλλος βίῳ τὸ φῶς μᾶλλον κόσμον παρέχειν Agesilao… que consideraba que a la falta de decoro le conviene ser ocultada, mientras que a la vida encaminada a la belleza el brillo proporciona mayor ornatoφῶςluz, brillo, gloria
Xen.Ages.10.1Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoεἰ θησαυρῷ τις ἐντύχοι, πλουσιώτερος μὲν ἂν εἴη, οἰκονομικώτερος δὲ οὐδὲν ἄν si uno se topara con un tesoro, sería más rico pero no mejor administrador en absolutoἐντυγχάνωencontrarse (casualmente) con, toparse con
Xen.Ages.10.2Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoπρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἡγεῖσθαι τοῖς πολίταις ser modelo para los ciudadanos en todo tipo de virtudἡγέομαιser líder en algo para alguien, ser modelo en algo para alguien
Xen.Ages.10.4Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoἀφικόμενος δὲ ἐπὶ τὸ μήκιστον ἀνθρωπίνου αἰῶνος… ἐτελεύτησε y tras haber llegado a la máxima duración de la vida humana murióμακρόςlargo, duradero
Xen.Ages.1.22Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoτῶν κατὰ κράτος ἀναλώτων τειχέων τῇ φιλανθρωπίᾳ ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο con amabilidad ponía bajo su poder <algunas> de las fortificaciones imposibles de tomar a la fuerzaχείρbajo la mano (de), bajo el poder (de)
Xen.Mem.3.12.4Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoτοῖς ἑαυτῶν παισὶ καλλίους ἀφορμὰς εἰς τὸν βίον καταλείπουσιν dejan para sus propios hijos unos recursos mejores para su vidaἀφορμήrecursos, medios
Xen.Anab.6.4.9Xenophon, Agesilaus: Jenofonte, Agesilaoκενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα les hicieron un gran monumento fúnebreαὐτόςellos, él, ella(s), ello, lo(s), la(s), le(s)
Xen.Anab.1.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι y en ambas murallas estaban colocadas puertasπύληbatientes de puerta, puerta de muralla, puerta de ciudad
Xen.Anab.4.5.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ κάλαμοι ἐνέκειντο ... γόνατα οὐκ ἔχοντες y dentro yacían juncos sin atijoγόνυjuntura, atijo, haz
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι quería que sus dos hijos estuvieran a su ladoἀμφότεροςambos, los dos, uno y otro
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΔαρεῖος… ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι Darío quería que estuvieran presentes sus dos hijosβούλομαιquerer
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος dos hijos, el mayor Artajerjes, el menor Ciroδέpor otra parte, mientras que, pero
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος cuando Darío estaba débilἐπείcuando, después de que
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΔαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος nacen dos hijos de Darío y Parisátide, el mayor Artajerjes y el más joven CiroΚῦροςCiro, Ciro el joven
Xen.Anab.1.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisγίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος nacen dos hijos, el mayor Artajerjes, el menor Ciroμένpor una parte… por otra
Xen.Anab.1.1.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρον… στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε y a Ciro lo proclamó generalἀποδείκνυμιproclamar, asignar, declarar
Xen.Anab.1.1.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπειδὴ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος cuando murió Daríoἐπείcuando, después de que
Xen.Anab.1.1.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisβασιλεύσει ἀντ’ ἐκείνου reinará en lugar de aquélἀντίen vez de, en lugar de
Xen.Anab.1.1.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΠαρύσατις… ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην Parisátide, su madre, estaba del lado de Ciro porque lo quería más que a Artajerjes que era el reyφιλέωamar, querer
Xen.Anab.1.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν por tierra y por marκαίy
Xen.Anab.1.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον y Ciro, tras sostener a los exiliados <y> reunir <con ellos> un ejército, sitiaba Miletoὑπολαμβάνωcargar (en la espalda), soportar, sostener
Xen.Anab.1.1.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο τόνδε τὸν τρόπον y otro ejército era reunido para él de la siguiente maneraτρόποςde manera, de modo, de forma
Xen.Anab.1.1.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθόν le pide salario para dos mil mercenarios durante tres mesesξένοςasalariado forastero, mercenario
Xen.Anab.1.2.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἁθροίζει… τὸ βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν [Ciro] reúne sus fuerzas bárbaras y griegasἀθροίζωreunir, congregar, reunir fuerzas
Xen.Anab.1.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑποσχόμενος αὐτοῖς… μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε prometiéndoles que no pararía hasta llevarlos de vuelta a casaκατάγωllevar de vuelta, hacer regresar
Xen.Anab.1.2.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΠρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας y Próxeno se presentaba con hoplitasἔχωteniendo, con
Xen.Anab.1.2.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους cazaba a caballo cuando quería ejercitarse tanto él mismo como a los caballosγυμνάζωentrenar, ejercitar
Xen.Anab.1.2.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης Ciro tenía un palacio y un gran recinto lleno de animales salvajesθηρίονfiera, animal salvaje
Xen.Anab.1.2.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου un gran recinto lleno de animales salvajes que aquel cazaba a caballoἵπποςcaballo
Xen.Anab.1.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν la anchura del (río) Marsio es de veinticinco piesπούςmedida de longitud, pie
Xen.Anab.1.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisῥεῖ δὲ καὶ οὗτος [πόταμος] διὰ τῆς πόλεως y corre también ese río por medio de la ciudadῥέωfluir, correr (un líquido), manar
Xen.Anab.1.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐνταῦθα λέγεται Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας se dice que allí Apolo despellejó a Marsias tras vencerlo cuando rivalizaba con él sobre destreza [musical]σοφίαhabilidad, destreza, saber (sust.), conocimiento (aplicado a un arte concreto)
Xen.Anab.1.2.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ τῆς Ἑλλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει derrotado en la batalla se alejaba de Greciaἐκdesde
Xen.Anab.1.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος y también Ciro contemplaba la contiendaθεωρέωobservar, contemplar, ser espectador (de)
Xen.Anab.1.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΞενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε Xenias el arcadio celebró las <fiestas de Zeus> liceo y organizó unos juegosθύωcelebrar (una fiesta con sacrificio)
Xen.Anab.1.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλπίδας λέγων διῆγε seguía diciendo motivos de esperanzaδιάγωpasar el tiempo, continuar, seguir
Xen.Anab.1.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου pues no era propio del modo de ser de Ciroπρόςprocedente de, de, propio de
Xen.Anab.1.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι pues no era del modo de ser de Ciro no dar si teníaτρόποςmodo, modo de vida, modo de ser, forma de ser, característica
Xen.Anab.1.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχε δὲ ἡ Κίλισσα φυλακὴν καὶ φύλακας περὶ αὑτήν y tenía Cilisa una guardia y guardias alrededor de ellaἔχωtener
Xen.Anab.1.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ y se decía también que Ciro tenía relaciones con Cilisaσυγγίγνομαιtener relaciones (sexuales)
Xen.Anab.1.2.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ enseñarle a ella el ejércitoἐπιδείκνυμιmostrar, enseñar (mostrar)
Xen.Anab.1.2.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχε δὲ τό... δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ y dirigía el ala derecha Menón y sus acompañantesἔχωhabitar, ocupar, organizar, dirigir
Xen.Anab.1.2.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχε δὲ τό… δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ y mantenía la derecha (de la formación) Menón y sus acompañantesσύνcon, junto con, compañía
Xen.Anab.1.2.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον… τοὺς βαρβάρους así pues, Ciro, en primer lugar, pasaba revista a los no griegosθεωρέωpasar revista a
Xen.Anab.1.2.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις y estos avanzaban colocados por grupos <de caballería> y escuadrones <de infantería>τάξιςfila, línea de formación militar, escuadrón
Xen.Anab.1.2.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ y todos tenían cascos de bronceχαλκοῦςbroncíneo, de bronce, de cobre
Xen.Anab.1.2.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὤνια ἔφυγον los del mercado abandonando las mercancías huyeronἀγοράplaza, plaza del mercado, mercado
Xen.Anab.1.2.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον y los griegos llegaron entre risas a las tiendasγέλωςrisa, broma
Xen.Anab.1.2.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν… καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὤνια ἔφυγον se produjo una carrera de soldados [griegos] hacia el campamento y una gran desbandada de los enemigos: la [reina] de Cilicia huyó y los del mercado huyeron abandonando las mercancías φόβοςpánico, desbandada, huida
Xen.Anab.1.2.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δὲ ἥσθη τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών y Ciro se alegró al ver el miedo <provocado> por los griegos en los enemigosφόβοςpavor, miedo, temor
Xen.Anab.1.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας y Ciro cabalga con los demás por Capadociaἐξελαύνωir a caballo, cabalgar
Xen.Anab.1.2.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν Ciro envía de vuelta a la [reina] cilicia hacia Cilicia por el camino más rápidoταχύςrápido, veloz, ligero
Xen.Anab.1.2.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ ᾔσθετο ὅτι τὸ… στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν… cuando se dio cuenta de que el ejército estaba ya en Cilicia…αἰσθάνομαιdarse cuenta
Xen.Anab.1.2.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ δὲ εἰσβολὴ ἦν ὁδός… ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι y la entrada era un camino imposible de penetrar para un ejércitoἀμήχανοςimposible, imposible de
Xen.Anab.1.2.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιὸ ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ por lo que esperó al día en la llanuraμένωesperar, aguardar
Xen.Anab.1.2.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δ’ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος y Ciro, así pues, subió a las montañas no impidiéndo<selo> nadieοὐδείςninguno, nadie
Xen.Anab.1.2.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθμοὺς τέτταρας Ciro marchó por esa llanura cuatro jornadasπεδίονllanura, planicie, campo
Xen.Anab.1.2.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν πόλιν ἐξέλιπον… εἰς χωρίον ὀχυρόν abandonaron la ciudad <para ir> a un territorio seguroεἰςa, hasta
Xen.Anab.1.2.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρέων τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο y en el paso sobre las montañas en dirección al llano dos compañías del ejército de Menón se perdieronὑπερβολήacción de superar, acción de pasar sobre
Xen.Anab.1.2.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔδωκε... Κῦρος δὲ ἐκείνῳ... τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα... ἀπολαμβάνειν Ciro le concedío a aquel recuperar los esclavos que habían sido arrebatadosἁρπάζωarrebatar, agarrar (con violencia)
Xen.Anab.1.2.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔδωκε… Κῦρος… τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν Ciro [le] concedió recuperar los esclavos arrebatados, si se topaban <con ellos> en alguna parteἐντυγχάνωencontrarse (casualmente) con, toparse con
Xen.Anab.1.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι Clearco forzaba a sus soldados a irβιάζομαιforzar (a alguien a hacer algo), obligar (a alguien hacer algo)
Xen.Anab.1.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν dijeron no haber sido contratados para esoμισθόωcontratar
Xen.Anab.1.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω dijeron que no iban adelante (que no avanzaban)πόρρωadelante, hacia delante
Xen.Anab.1.3.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέαρχος δὲ τότε… μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθῆναι y Clearco, entonces, evitó por poco ser lapidado ἐκφεύγωevitar
Xen.Anab.1.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοί… ἀλλ’ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων Ciro me dio diez mil daricos; yo, tras apropiarme de ellos, no los empleé en mi interés sino que <los> gastaba en vosotrosἴδιοςlo particular, lo propio
Xen.Anab.1.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος… ἐτίμησε Ciro me honró cuando yo estaba exiliado de mi patriaφεύγωestar exiliado
Xen.Anab.1.3.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην hice la guerra contra los tracios y me vengaba en favor de Greciaτιμωρέωtomarse venganza de alguien, vengarse (de), castigar (como recompensa)
Xen.Anab.1.3.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγώ… προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην nunca nadie dirá que yo traicionando a los griegos preferí la amistad de los no griegosἐρῶdecir, declarar
Xen.Anab.1.3.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν… μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον y Ciro dudando en esta <situación>, mandaba venir a Clearcoἀπορέωdudar
Xen.Anab.1.3.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν a escondidas de los soldadosλάθρᾳa escondidas (de), sin conocimiento (de)
Xen.Anab.1.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν pues sin eso <no es> de ninguna utilidad ni el general ni el soldado rasoἰδιώτηςplebeyo, soldado raso
Xen.Anab.1.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ’ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν no es momento de dormirse ni de despreocuparnos de nosotros mismosκαθεύδωdormir(se), reposar, estar inactivo
Xen.Anab.1.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ’ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν así pues, me parece que no es hora de dormirnos ni despreocuparnos de nosotros mismosὥραmomento (de), tiempo (de), hora (de)
Xen.Anab.1.3.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικήν tiene fuerzas de infantería, caballería y marinaδύναμιςfuerza militar
Xen.Anab.1.3.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι al hombre que elijáis, obedeceréἄν
Xen.Anab.1.3.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων sé recibir órdenes como también cualquier otro de los hombres en generalκαίtambién
Xen.Anab.1.3.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι al hombre que elijáis, obedeceréὅς
Xen.Anab.1.3.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄκοντος… Κύρου contra la voluntad de Ciroἄκωνinvoluntario, reacio
Xen.Anab.1.3.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὀκνοίην… ἄν… μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν dudaría no sea que nos lleve (allí) de donde no será posible volverὅθενde donde, de quien, de lo que, por lo que
Xen.Anab.1.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisποταμὸς… εὖρος πλέθρου un río de un plectro de anchuraεὖροςamplitud, anchura
Xen.Anab.1.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας <él> avanza en una jornada cinco parasangas hasta el paso entre Cilicia y Siriaπύληpaso de montaña
Xen.Anab.1.4.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο… βιασόμενος τοὺς πολεμίους Ciro mandó venir las naves para acosar a los enemigosβιάζομαιforzar, violentar, acosar, usar la fuerza
Xen.Anab.1.4.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisἈβροκόμας… ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων… τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς Abrócomas marchaba desde Fenicia en dirección al Rey con un ejército de trescientos millaresτριάκονταtreinta
Xen.Anab.1.4.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτέκνα καὶ γυναῖκας… ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς hijos y mujeres <que> recuperarán por <sus> méritos anteriores conmigoἀρετήreconocimiento debido, méritos
Xen.Anab.1.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει… ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ’ ἰχθύων μεγάλων después de eso Ciro sale hacia el río Calo, que era de un pletro de anchura y <estaba> lleno de grandes pecesπλήρηςlleno (de algo), repleto (de algo)
Xen.Anab.1.4.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα… πλήρη δ’ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων … hasta el río Calos que estaba lleno de peces grandes y tranquilosπρᾶοςmanso, tranquilo
Xen.Anab.1.4.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις χρήματα διδῷ dijeron que no iban si alguien no les daba dineroτίςalguno, alguien, algo, uno
Xen.Anab.1.4.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτό… πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη así se convenció gran parte de las tropas griegasἙλληνικόςpueblos griegos, tropas griegas
Xen.Anab.1.4.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν … hasta que coloque a los griegos de nuevo en Joniaκαθίστημιcolocar (a alguien en determinada situación), poner (a alguien en determinada situación)
Xen.Anab.1.4.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας … hasta que restableciera a los griegosμέχρι
Xen.Anab.1.5.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη y si había también allí cualquier otra foresta o cañaveral, era todo olorosoὕληbosque, foresta, árboles que forman el bosque
Xen.Anab.1.5.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδένδρον δ’ οὐδὲν ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι, πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι y no había ningún árbol, pero <sí> muchos animales salvajes, muchísimos asnos salvajes y muchas avestrucesὄνοςasno salvaje, onagro
Xen.Anab.1.5.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον excavando y fabricándo a la orilla del río ruedas de molino las llevaban hasta Babiloniaὄνοςcabrestante, muela, rueda de molino
Xen.Anab.1.5.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολούς el siclo (unidad de peso o monetaria oriental) equivale a siete óbolosδύναμαιequivaler, valer
Xen.Anab.1.5.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο por tanto, los soldados sobrevivían comiendo carneἐσθίωcomer
Xen.Anab.1.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ συνιδεῖν δ’ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα y era posible comprender al que prestara atención al imperio del Rey, que era firme por la gran cantidad del territorio y de hombresπλῆθοςgran cantidad, abundancia, gran cuantía
Xen.Anab.1.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο ... si alguien quisiera atacar con rapidezταχύςcon rapidez
Xen.Anab.1.5.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν Clearco tras juzgar que el <enviado> de Menón cometía injusticia lo arrojó a <ser castigado a> latigazosἐμβάλλωtirar (hacia/dentro), lanzar (hacia/dentro), arrojar (hacia/dentro)
Xen.Anab.1.5.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν Clearco tras decidir que el <soldado> de Menón era culpable le dio azotesπληγήgolpe, azote, latigazo
Xen.Anab.1.5.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisστρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ uno de los soldados que estaba cortando madera cuando vio a Clearco cruzando a caballo tira <contra él> con un hachaἵημιlanzar contra, tirar contra
Xen.Anab.1.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούς… ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας ordenó a sus hoplitas quedarse quietos tras colocar sus escudos ante las rodillasγόνυrodilla
Xen.Anab.1.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα al momento <él> llama a las armasεἰςa, hasta
Xen.Anab.1.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα e inmediatamente da la orden “a las armas”ὅπλονarmas
Xen.Anab.1.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα y al punto exhorta a las armasπαραγγέλλωexhortar, animar, pedir apoyo
Xen.Anab.1.5.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δ’ ἐχαλέπαινεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι πράως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος y él [Clearco] se enfadaba porque, cuando había faltado poco para ser él lapidado, [Próxeno] hablaba tranquilamente del sufrimiento del propio [Clearco]πρᾶοςtranquilamente, suavemente
Xen.Anab.1.5.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον con los que estaban presentes de sus leales, <él> llegaba cabalgando al centroπιστόςleal
Xen.Anab.1.5.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο Clearco volvió en síἑαυτοῦa sí mismo, de sí mismo, para sí mismo
Xen.Anab.1.5.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο tras escuchar eso Clearco volvió en razónἐνen (sus cabales), en (razón)
Xen.Anab.1.5.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα unos y otros deponían sus armas en el lugarχώραpor el lugar, en el lugar
Xen.Anab.1.6.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisὈρόντας δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει… προσήκων βασιλεῖ y Orontas, varón persa, pariente del rey por nacimientoγένοςnacimiento
Xen.Anab.1.6.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisὈρόντας δέ… γένει… προσήκων βασιλεῖ Y Orontas, que era pariente del Rey por linajeπροσήκωestar relacionado (con), concernir (a), ser propio (de), tener
Xen.Anab.1.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα comunicó a los amigos la sentencia de Orontesκρίσιςjuicio, opinión
Xen.Anab.1.6.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον y también convocó dentro [de la tienda] a Clearco como consejeroπαρακαλέωllamar a su lado, convocar, mandar llamar, invitar
Xen.Anab.1.6.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε decía que Ciró empezaba así el discursoἄρχωcomenzar (algo), iniciar (algo)
Xen.Anab.1.6.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων lo que es justo tanto ante los dioses como ante los hombresπρόςante, en relación con
Xen.Anab.1.6.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς como tú mismo aceptasαὐτόςen persona, por sí mismo, mismo
Xen.Anab.1.6.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπείσας ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ’ ἐμοῦ tras convencerme me diste de nuevo signos de confianza y los tomaste de mi parteἐγώ
Xen.Anab.1.6.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα y a su vez Ciro preguntabaπάλινa su vez, en su turno
Xen.Anab.1.6.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis—ὁμολογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι; —ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη Ὀρόντας —¿Estás de acuerdo entonces en que has sido injusto respecto a mí? —Verdaderamente, en efecto, por fuerza, decía Orontasverdaderamente, con seguridad
Xen.Anab.1.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι y dijo que también los demás estaban de acuerdo con esa opiniónπροστίθημιsumarse (a una opinión), estar de acuerdo
Xen.Anab.1.7.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω preferiría la libertad a las cosas que tengoαἱρέωpreferir
Xen.Anab.1.7.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ¡que seáis varones dignos de la libertad!ὅπωςque
Xen.Anab.1.7.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους percibiréis cómo <son> los hombres que hay en nuestro territorioγιγνώσκωdarse cuenta de, percibir, saber
Xen.Anab.1.7.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ’ ἐμοὶ ἑλέσθαι y creo que muchos preferirán hacer las cosas conmigo (en mi casa)παράjunto a, en casa de, en la cercanía de
Xen.Anab.1.7.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἂν δὲ εὖ γένηταί τι si va bien la cosaγίγνομαιsuceder de forma determinada
Xen.Anab.1.7.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες… e incluso, Ciro, algunos dicen…καίe incluso, y de hecho
Xen.Anab.1.7.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος por estar en una <situación> tal al acercarse el peligroτοιοῦτοςtal, de tal clase, de tal naturaleza, que es así
Xen.Anab.1.7.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα hacia el sur hasta donde por el calor los hombres no pueden habitar y hacia el norte hasta donde <no pueden> por el frío invernalχειμώνfrío invernal
Xen.Anab.1.7.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων no temo eso, que no tenga qué cosa darle a cada uno de los amigosμήque no
Xen.Anab.1.7.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε y él, cumpliendo el deseo de todos, <los> despedíaγνώμηinclinación, deseo
Xen.Anab.1.7.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰσῇσαν δὲ παρ’ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινές y los generales y algunos de los demás griegos entraban en su casaεἴσειμι (εἶμι)presentarse, entrar
Xen.Anab.1.7.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα μυριάδες estuvieron presentes en la batalla 900.000 [soldados]παραγίγνομαιestar presente en/con/junto a, asistir a
Xen.Anab.1.7.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον… παρὰ μεγάλου βασιλέως eso anunciaban a Ciro de parte del gran reyπαράde parte de
Xen.Anab.1.7.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρετέτατο… ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας se extendía doce parasangasἐπίen (determinada medida)
Xen.Anab.1.7.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι… καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά allí <están> los canales que fluyen desde el río Tigris, y navegan en ellos barcos que transportan trigoπλέωnavegar
Xen.Anab.1.7.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα se entera de que Ciro está avanzando contra <él>πυνθάνομαιenterarse (de que alguien hace algo), averiguar (que alguien hace algo)
Xen.Anab.1.7.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον Ciro marchó más descuidadamenteἀμελέωdescuidadamente
Xen.Anab.1.8.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ἤδη… ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν y ya era en torno al momento de llenarse el mercadoἀμφίen torno al momento de
Xen.Anab.1.8.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεύς… προσέρχεται <él> gritaba tanto en lengua extranjera como en griego que el rey se acercabaβοάωgritar (que), ordenar gritando
Xen.Anab.1.8.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται <él> gritaba tanto en idioma extranjero como en griego que el rey <de los persas> se acerca con un gran ejércitoἙλληνικόςal modo griego, en griego
Xen.Anab.1.8.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπλησίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν estaba cerca el lugar de parada donde [Ciro] tenía intención de concluir <la marcha>μέλλωtener intención de, ir a, estar a punto de
Xen.Anab.1.8.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… ἐψεύσθη τοῦτο Ciro se engañó en esoψεύδομαιser engañado (en algo)
Xen.Anab.1.8.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι y <él> ordenaba a todos los demás armarse por completoπαραγγέλλωordenar (mandar), mandar, pedir
Xen.Anab.1.8.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων… Πρόξενος δὲ ἐχόμενος entonces ciertamente se disponían con mucha prisa: Clearco dirigiendo la derecha del ala [derecha] y Próxeno estando próximo <a él>σπουδήcon prisa, con empeño
Xen.Anab.1.8.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο y Ciro con la cabeza desnuda entraba en combateψιλόςpelado, sin pelo, desnudo, desarmado
Xen.Anab.1.8.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή apareció una polvareda como una nube blancaλευκόςblanco
Xen.Anab.1.8.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις apareció una polvareda como una nube blanca pero un tiempo largo después como una nube negraσυχνόςmucho, largo
Xen.Anab.1.8.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ ἦσαν ἱππεῖς… ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων había jinetes (tropa de caballería) en el (ala) izquierda de los enemigosἐπίsobre, en
Xen.Anab.1.8.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς [ἅρματα] εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα y el plan era que unos carros marcharan al interior de la formación de los griegosἐλαύνωmarchar, cabalgar, navegar
Xen.Anab.1.8.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ’ ἀλλήλων carros que distaban mucho unos de otrosσυχνόςmucho
Xen.Anab.1.8.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisβραδέως προσῇσαν se acercaban lentamenteπρόσειμι (εἶμι)avanzar, acercarse
Xen.Anab.1.8.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων Ciro ordenaba gritando a Clearco llevar el ejército en medio de los enemigosβοάωgritar (que), ordenar gritando
Xen.Anab.1.8.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι y respondió a Ciro que le preocupa que esté bienμέλωimportar, interesar
Xen.Anab.1.8.15Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά mandaba decir a todos que tanto los sacrificios como las víctimas <eran> propiciosἱερόςsacrificios, ritos sagrados, cultos
Xen.Anab.1.8.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisθορύβου διὰ τῶν τάξεων ἰόντος un tumulto que iba por las filasδιάa través de
Xen.Anab.1.8.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ ὑπολειπόμενον [τῆς φάλαγγος] ἤρξατο δρόμῳ θεῖν lo que quedaba de la falange empezó a correr a la carreraθέωcorrer
Xen.Anab.1.8.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζουσι todos gritaron a la vez igual que lanzan el grito [de guerra] a <Ares> Enialioφθέγγομαιgritar, chillar
Xen.Anab.1.8.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις golpearon con sus escudos las lanzas provocando pavor a los caballosφόβοςpavor, miedo, temor
Xen.Anab.1.8.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ Ἕλληνες ἐβόων… ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ los griegos gritaban unos a otros que no se apresuraran a la carreraβοάωgritar (que), ordenar gritando
Xen.Anab.1.8.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐβόων ἀλλήλοις μὴ θεῖν gritaban unos a otros que no corrieranμήque no
Xen.Anab.1.8.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐδ’ ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο y tampoco ningún otro de los griegos sufrió nada en esa batalla, excepto que en <el ala> izquierda se decía que uno fue asaeteadoπλήνexcepto que, a no ser que
Xen.Anab.1.8.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος δ’ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας… οὐδ’ ὣς ἐξήχθη διώκειν y Ciro, al ver que los griegos eran victoriosos, tampoco así fue inducido a perseguir [a los enemigos]ἐξάγωsacar y llevar (a), llevar (a), llevar (contra), inducir (a)
Xen.Anab.1.8.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος... ἐλαύνει ἀντίος Ciro avanza a caballo de frenteἐλαύνωmarchar a caballo, ir cabalgando
Xen.Anab.1.8.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους puso en fuga a los seis milτρέπωhacer girar (y huir), poner en fuga
Xen.Anab.1.8.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες lanzándose a la persecuciónὁρμάωlanzarse (tras), lanzarse (contra), lanzarse (a), dirigirse (a)
Xen.Anab.1.8.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος y lo hiere a través de la corazaδιάa través de
Xen.Anab.1.8.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ πιστότατος… θεράπων… λέγεται… καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ se dice que el sirviente más fiel… saltando abajo del caballo cayó sobre élπεριπίπτωcaer cerca de, caer sobre, precipitarse sobre
Xen.Anab.1.9.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρὰ πάντων ὁμολογεῖται por todos está acordado (todos están de acuerdo)παράde parte de, por (agente)
Xen.Anab.1.9.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται pues todos los hijos de los aristócratas persas son educados en la corte del reyθύραcorte real
Xen.Anab.1.9.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον… αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι y en consecuencia las ciudades sometiéndose confiaban en élγάρy en efecto de hecho, y en consecuencia
Xen.Anab.1.9.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις… ἐπίστευον δ’ οἱ ἄνδρες pues en verdad confiaban en él tanto las ciudades, como los hombresοὖνen efecto, ciertamente, en verdad
Xen.Anab.1.9.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπίστευον… αὐτῷ αἱ πόλεις las ciudades confiaban en élπιστεύωconfiar en
Xen.Anab.1.9.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν si hubo algún enemigo, <este> confiaba, tras firmar Ciro un pacto, en que no sufriría nada en contra de los acuerdosπιστεύωconfiar en, confiar en (que), creer (que)
Xen.Anab.1.9.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο (él) decía que nunca (los) abandonaría, dado que una vez se hizo amigo de ellosπροΐημιdejar(se) pasar, abandonar, pasar por alto, permitir
Xen.Anab.1.9.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis[Κῦρος] φανερὸς δ’ ἦν… νικᾶν πειρώμενος y era evidente que Ciro intentaba vencerφανερός(ser) evidente (que), ser sabido (que), evidentemente
Xen.Anab.1.9.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούτους… καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα a esos [Ciro] honraba también con otros regalosτιμάωhonrar (con)
Xen.Anab.1.9.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων los que buscan el provecho desde la injusticiaἄδικοςla injusticia
Xen.Anab.1.9.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisστρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο se sirvió de un auténtico ejércitoἀληθινόςauténtico, genuino
Xen.Anab.1.9.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ κατὰ μῆνα κέρδος el beneficio de cada mesκατάcada
Xen.Anab.1.9.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο pues no parecía que tuviera envidia de los que eran ricos manifiestamenteφανερόςevidentemente, manifiestamente
Xen.Anab.1.9.25Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚῦρος… ἔπεμπε βίκους οἴνου Ciro enviaba jarras de vinoπέμπωenviar, mandar
Xen.Anab.1.9.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνομίζοντες… ἂν τιμῆς τυγχάνειν considerando que obtendrían honraἄν
Xen.Anab.1.9.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον muchos se marcharon hacia <el bando de> Ciroἄπειμι (εἶμι)irse, alejarse
Xen.Anab.1.9.29Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε y prueba de eso <es> también lo siguienteτεκμήριονprueba
Xen.Anab.1.10.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔσωσαν καὶ τἆλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο salvaron también lo demás, cuantas posesiones y personas llegaron a estar en el interior de <la formación> de ellosἐντόςdentro de, en el interior de
Xen.Anab.1.10.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας los griegos temieron que se aproximaran al ala (izquierda de su ejército)προσάγωacercarse, aproximarse
Xen.Anab.1.10.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα con la misma disposición colocó enfrente la falangeκαθίστημιcolocar (a alguien en determinada situación), poner (a alguien en determinada situación)
Xen.Anab.1.10.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ δ’ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον y los enemigos no aguantaban de nuevo [el ataque], sino que huían desde más lejos que antesαὖde nuevo, otra vez
Xen.Anab.1.10.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ’ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα pues por encima de la aldea había una colina donde los seguidores del rey se replegaronἀναστρέφωreplegarse
Xen.Anab.1.10.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλείπουσι τὸν λόφον… ἄλλοι ἄλλοθεν dejaron la colina unos por un lado y otros por otroἄλλοςuno dice una cosa, otro dice otra
Xen.Anab.1.10.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο se extrañaban que Cino no aparecía por ningún ladoφαίνωaparecer, descubrirse
Xen.Anab.1.10.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν… τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν si había alguna comida o bebida, entonces los que acompañaban al rey [la] saquearonσιτίονcomida, alimento
Xen.Anab.2.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν creyendo ser vencedores en todoνικάωvencer, ganar
Xen.Anab.2.1.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν creyendo <ellos> que eran vencedores del todoπᾶςtotalmente, del todo, absolutamente, en cualquier caso
Xen.Anab.2.1.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο se extrañaban de que Ciro ni enviaba a otra <persona> para ordenar qué había que hacer ni comparecía él en personaσημαίνωordenar (que), señalar (que)
Xen.Anab.2.1.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν· ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν… ojalá viviera Ciro, pero puesto que está muerto… (debería vivir Ciro, pero… )ὀφείλωdeber (en condicional), ojalá (+ imperf. subj.)
Xen.Anab.2.1.5Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο… pues el propio Menón quería…αὐτόςpropio (énfasis), ese y no otro
Xen.Anab.2.1.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους sacrificando <ellos> de entre los animales de tiro los bueyes y asnosβοῦςbuey, toro
Xen.Anab.2.1.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… οὓς ἠνάγκαζον οἱ Ἕλληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως (flechas) que los griegos obligaban a abandonar a los desertores del (ejército del) reyἐκβάλλωdejar caer, abandonar, dejar atrás, echar a perder
Xen.Anab.2.1.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον... ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους y el ejército se proporcionaba alimento abatiendo a los bueyes y burros de entre las bestias de cargaκόπτωgolpear (para matar), degollar, abatir
Xen.Anab.2.1.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisμικρὸν προϊόντες… οὗ ἡ μάχη ἐγένετο avanzando un poco adonde la batalla tuvo lugarὅςadonde, adonde precisamente
Xen.Anab.2.1.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπροσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις fingía ser experto en lo relacionado a tácticasτάξιςposición, disposición (de tropas), táctica (militar)
Xen.Anab.2.1.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα μὲν εἶπον… οἱ δὲ Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν eso dijeron y los griegos lo escucharon con irritaciónβαρύςcon pesadumbre, con irritación
Xen.Anab.2.1.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω y yo regresaré al momentoἥκωllegar de vuelta, regresar
Xen.Anab.2.1.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisβασιλεύς… νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι… ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ el rey considera que también vosotros sois de su propiedad porque <os> tiene en mitad de su territorioμέσοςen el centro de, en medio de, en mitad de, por el medio
Xen.Anab.2.1.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή nosotros no tenemos ninguna otra cosa buena si no <son> las armas y el valorοὐδείςninguno, nadie
Xen.Anab.2.1.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπερὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχούμεθα lucharemos por vuestros bienesὑμέτεροςvuestro
Xen.Anab.2.1.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisβασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο ser muy valioso para el Reyἄξιοςvalioso, estimable
Xen.Anab.2.1.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες yo, Falino, te he visto con agrado y, creo también, todos los demásοἴομαιcreo
Xen.Anab.2.1.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον lo que te traerá honor para el tiempo futuroτιμήhonor, honra, respeto, consideración
Xen.Anab.2.1.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρ’ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε… y de nuestra parte (tú) anuncia lo siguienteὅδεesto, lo siguiente
Xen.Anab.2.1.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρ’ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε anuncia lo siguiente de nuestra parteπαράde parte de
Xen.Anab.2.1.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ nos parece lo mismo que al reyκαίque
Xen.Anab.2.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν haced cualquier cosa que os parezca que más convieneὁποῖοςcualquier
Xen.Anab.2.2.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὕτω χρὴ ποιεῖν… πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν así tenéis que hacer <vosotros>... actuad como creáis que mejor convieneοὕτωςasí
Xen.Anab.2.2.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης ποταμός ἐστι en medio entre nosotros y el rey está el río Tigrisμέσοςen medio entre
Xen.Anab.2.2.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀνατίθεσθε [τὰ σκεύη] ἐπὶ τὰ ὑποζύγια cargar sus enseres sobre las acémilasἀνατίθημιcargar(se)
Xen.Anab.2.2.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι después de tocar la señal con la cornetaκέραςcorneta
Xen.Anab.2.2.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ… σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα el recuento del recorrido son noventa y tres jornadasἀριθμόςnúmero, cantidad, recuento
Xen.Anab.2.2.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ Ἐφέσου τῆς Ἰωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα el número <de etapas> del camino que recorrieron desde Éfeso en Jonia hasta <el lugar de> la batalla noventa y tres etapasἐκdesde
Xen.Anab.2.2.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι y decían que desde el campo de batalla a Babilonia había trescientos sesenta estadiosμάχηcampo de batalla
Xen.Anab.2.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα y Clearco comandaba a los otros según lo ordenadoἡγέομαιcomandar un ejército, comandar una flota
Xen.Anab.2.2.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΚλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα y Clearco comandaba a los otros según lo ordenadoπαραγγέλλωordenar (mandar), mandar, pedir
Xen.Anab.2.2.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα δ’ ὤμοσαν, σφάξαντες ταῦρον… οἱ μὲν Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην eso juraron y, tras degollar un toro, los griegos sumergen la espada (en su sangre) y los no griegos su lanzaξίφοςespada
Xen.Anab.2.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν… puesto que la expedición es la misma para vosotros y nosotrosαὐτόςel mismo
Xen.Anab.2.2.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις di qué opinión tienesτίςquién, qué, cuál
Xen.Anab.2.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisνῦν δ’ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν y ahora tenemos en mente marchar más lejosμακρόςlejos
Xen.Anab.2.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν nada [de lo necesario] podíamos obtener del territorioοὐδείςnada
Xen.Anab.2.2.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν (ὁδόν) tenemos intención recorrer un camino más largoπορεύομαιrecorrer (un camino)
Xen.Anab.2.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταύτην… τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε esa opinión tengo yo al menosγεal menos, concretamente, precisamente
Xen.Anab.2.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢν… ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν si nos alejamos, el rey no va a poder cogernosοὐno
Xen.Anab.2.2.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπορευτέον δ’ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπάσωμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος y nosotros debemos avanzar las primeras etapas lo más largas que podamos para que nos alejemos al máximo del ejército del reyπλεῖστοςmuchísimo, totalmente, con mucho, al máximo
Xen.Anab.2.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας … calculando que llegarían a las aldeas justo con el sol poniéndoseδύομαιponerse
Xen.Anab.2.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπορεύοντο… λογιζόμενοι ἥξειν… εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας avanzaban contando con que llegarían a las aldeas de Babiloniaλογίζομαιconsiderar (que), contar con (que), creer (que), reflexionar (que)
Xen.Anab.2.2.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον pero la fortuna planificó mejorστρατηγέωser general, mandar un ejército, planificar
Xen.Anab.2.2.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο cada uno pasaba la noche al raso según se encontraraτυγχάνωencontrarse casualmente (en un lugar), coincidir, suceder casualmente
Xen.Anab.2.2.21Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς Ἕλληνας Clearco ordenó que los griegos se pusieran en armas en formaciónτίθημιponerse en armas, mostrarse armado
Xen.Anab.2.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν envió heraldos sobre la treguaπέμπωenviar, mandar
Xen.Anab.2.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν envió heraldos por la treguaπέμπωenviar, mandar
Xen.Anab.2.3.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπέμπων τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε <él> enviando un aviso ordenaba entregar las armasπέμπωenviar (recado a), enviar (aviso a), mandar (aviso)
Xen.Anab.2.3.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ dijo a los vigilantes que ordenaran a los heraldos esperar hasta que <él> tuviera tiempoἄχριhasta que
Xen.Anab.2.3.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὰς τάξεις ἐπισκοπῶν inspeccionando las formacionesἐπισκοπέωobservar, vigilar
Xen.Anab.2.3.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας buscaban a los que estaban al mandoζητέωbuscar
Xen.Anab.2.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ὡς καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνήν y después de que dispuso todo el ejército de forma que pudiera verse toda la formación por todas partesἔχωser capaz de, poder
Xen.Anab.2.3.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ὡς καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνήν… y cuando dispuso el ejército de forma que estuviera bien <dispuesto> para ser visto como una falange compacta por todas partes…πυκνόςdenso, apretado, compacto
Xen.Anab.2.3.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶμαί γε μέντοι... καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι creo ciertamente sin duda que también el mismo miedo se presentará a nuestros soldadosγεciertamente sin duda
Xen.Anab.2.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων al tiempo él colaboraba metiéndose en el barroπροσλαμβάνωañadirse (a una tarea), colaborar, colaborar (con)
Xen.Anab.2.3.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν <él>, con la lanza en la mano izquierda y un bastón en la derechaχείρmano
Xen.Anab.2.3.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisoὐ γὰρ ἦν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν pues no era época como para regar la llanuraοἷοςtal que, capaz de, como, dispuesto a
Xen.Anab.2.3.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια llegaron a aldeas donde los guías asignaron recoger provisionesἀποδείκνυμιproclamar, asignar, declarar
Xen.Anab.2.3.15 Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… τὰς δέ [βαλάνους τῶν φοινίκων] τινας ξηραίνοντες τραγήματα ἀπετίθεσαν … y algunos otros dátiles de las palmeras, secándolos, los almacenaban como frutos secosἀποτίθημιdepositar, guardar, almacenar
Xen.Anab.2.3.16Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶται los soldados comieron primero el corazón de la palmeraφαγεῖνcomer, devorar
Xen.Anab.2.3.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔλεγε… δι’ ἑρμηνέως hablaba a través de un intérpreteδιάpor medio de
Xen.Anab.2.3.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐγώ… γείτων οἰκῶ τῇ Ἑλλάδι yo vivo <siendo> vecino de Greciaγείτωνvecino (de)
Xen.Anab.2.3.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης Ἑλλάδος pues creo que no estaría sin agradecimientos ni de vuestra parte ni de toda la Héladeπρόςprocedente de, de, propio de
Xen.Anab.2.3.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα le anuncié el primero que Ciro emprendía una acción militar contra élἀγγέλλωanunciar, proclamar, comunicar
Xen.Anab.2.3.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασθαι y os aconsejo responder con moderaciónμέτριοςmoderadamente, con moderación, en la justa medida
Xen.Anab.2.3.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα no seremos inferiores a ese, al menos en lo posibleεἰςsegún, en relación a, en
Xen.Anab.2.3.23Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐάν… τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου… οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες si alguien empieza también a portarse bien con nosotros, tampoco seremos menos que él en portarnos bienὑπάρχωempezar (a hacer)
Xen.Anab.2.3.24Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisταῦτα… ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ’ ἐκείνου· μέχρι δ’ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ μενόντων yo informaré al Rey de eso y a vosotros a su vez de lo de aquel, pero hasta que yo llegue, que se mantenga la treguaσπονδήlibaciones (tras llegar a un pacto), pacto, tratado, tregua
Xen.Anab.2.3.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ’ ἡμῶν ἦ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν y ahora os es posible tomar garantías de nuestra parte de que, con seguridad, os ofreceremos un territorio amigablecon seguridad
Xen.Anab.2.3.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἦ μὴν πορεύσεσθαι… σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας y será necesario que por vuestra parte nos juréis que de hecho vendréis trayendo comidas y bebidasποτόςbebida
Xen.Anab.2.4.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι los demás parientesἀναγκαῖοςallegado, cercano
Xen.Anab.2.4.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδεξιὰς… παρὰ βασιλέως ἔφερον μὴ μνησικακήσειν traían de parte del rey la promesa de que no recordarían las injuriasδεξιόςmano derecha, promesa
Xen.Anab.2.4.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ Ἀριαῖον ἧττον προσέχοντες τοῖς Ἕλλησι τὸν νοῦν era evidente que los partidarios de Arieo prestaban menos atención a los griegosπροσέχωdirigir la atención, prestar atención
Xen.Anab.2.4.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτί μένομεν; ¿a qué esperamos?μένωesperar, aguardar
Xen.Anab.2.4.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν στρατεύειν; ¿o no sabemos que el rey estimaría por encima de todo destruirnos para que también los demás griegos tengan miedo de combatir contra el gran rey?φόβοςmiedo (de/de que), miedo (a/a que), temor (de/de que)
Xen.Anab.2.4.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος εἴη ἡ ὁδός construye un muro para que el camino sea intransitableἄποροςsin paso, intransitable, impracticable
Xen.Anab.2.4.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσθαί γε δέῃ, ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι… por una parte, si fuera necesario luchar de hecho, no tenemos caballería aliada…γεde hecho, realmente, en verdad, sí
Xen.Anab.2.4.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ οἶδα ὅ τι δεῖ αὐτόν… τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι Ἕλλησι no sé por qué es necesario que él haga poco fiable su propia credibilidadἄπιστοςpoco fiable, increíble, desleal, sospechoso
Xen.Anab.2.4.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ οἶδα ὅ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι no sé por qué es necesario que él jureαὐτόςellos, él, ella(s), ello, lo(s), la(s), le(s)
Xen.Anab.2.4.7Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisθεοὺς ἐπιορκῆσαι perjurar por los diosesἐπιορκέωjurar en falso, perjurar
Xen.Anab.2.4.8Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ y se llevaba en matrimonio también a la hija del reyγάμοςmatrimonio
Xen.Anab.2.4.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisαὐτοὶ ἐφ’ ἑαυτῶν ellos por sí mismosἐπίen situación de, en lo tocante a, sobre
Xen.Anab.2.4.11Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις se lanzaban golpes entre síπληγήgolpe, azote, latigazo
Xen.Anab.2.4.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο… tras recorrer tres etapas llegaronδιέρχομαιrecorrer
Xen.Anab.2.4.17Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπαρὰ τὴν γέφυραν… πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης ordenan enviar un cuerpo de guardia junto al puente porque Tisafernes planea destruir<lo>λύωdisolver, deshacer, poner fin, destruir, romper, debilitar
Xen.Anab.2.4.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ φράζουσιν ἃ λέγει al escuchar esto lo llevan junto a Clearco y <le> refieren <lo> que diceφράζωdecir, informar, declarar, referir
Xen.Anab.2.4.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisὁ δὲ Κλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος y Clearco guiaba en columna de dos y progresaba haciendo paradas unas veces y otrasἄλλοτεen una ocasión… en otra, unas veces… otras
Xen.Anab.2.4.26Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος deteniéndose aquí y allíἐφίστημιdetenerse
Xen.Anab.2.4.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐπορεύθησαν… εἰς τὰς Παρυσάτιδος κώμας… ταύτας Τισσαφέρνης… διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπόδων avanzaron hasta las aldeas de Parisátide; Tisafernes… permitió a los griegos saquear<las>, salvo los esclavosπλήνexcepto, salvo, a no ser
Xen.Anab.2.4.28Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisπέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί al otro lado del río había (se habitaba) una ciudad grande y floreciente de nombre Cenasὄνομαnombre
Xen.Anab.2.5.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν pues solo al rey le está permitido llevar erecta la tiara sobre su cabezaὀρθόςen pie, derecho, erecto, enhiesto, tieso
Xen.Anab.2.5.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἂν ἀναστρέφοιο y si alguien te molestara, te comportarías como un amoἀναστρέφωtransformarse, comportarse
Xen.Anab.2.5.4Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν nosotros al menos no pretendemos siquiera nada semejanteἐπινοέωpensar algo, idear, planear
Xen.Anab.2.5.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisσὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος… ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα… διὰ σκότους ἡ ὁδός: porque contigo todo el camino <es> fácil de transitar, pero sin ti todo camino <es> en medio de la penumbraσκότοςsombra, oscuridad, penumbra, a escondidas, en secreto
Xen.Anab.2.5.12Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας pero en verdad te diré en efecto también eso por lo que tengo esperanzasμήνpero verdaderamente
Xen.Anab.2.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι y oigo decir que hay también otros muchos pueblos de tal naturalezaἀκούωsaber de oídas (que), oír decir (que)
Xen.Anab.2.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας pues sé que los Misios son molestos para vosotrosλυπηρόςmolesto, fastidioso
Xen.Anab.2.5.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοἶδα… ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὓς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν sé que los de Misia os son molestos; pienso que con la fuerza militar aquí presente os <los> podría transformar en sumisosταπεινόςdébil, pobre, humilde, sumiso
Xen.Anab.2.5.14Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisοὐκ ἂν μισθοῦ ἕνεκα ὑπηρετοῖμεν no serviríamos por el salarioμισθόςsalario, sueldo
Xen.Anab.2.5.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰσὶ δ’ αὐτῶν οὓς οὐδ’ ἂν… διαβαίητε algunos de ellos no los atravesaríasὅςalguno, algunos
Xen.Anab.2.5.18Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisτοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα veis cuántas montañas han de ser recorridas por vosotros (cuántas montaña debéis recorrer)πορεύομαιser recorrido
Xen.Anab.2.5.19Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis... λιμόν... ᾧ ὑμεῖς οὐδ’ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθαι ἂν δύναισθε ... hambre contra la que vosotros, ni siquiera si fuerais valerosos del todo, podríais lucharοὐδέni siquiera (si)
Xen.Anab.2.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος… πρὸς θεῶν ἀσεβής ¿entre todas esas escogeríamos esa forma de actuar que es la única impía ante los dioses?ἐξαιρέωcoger para uno, escoger
Xen.Anab.2.5.20Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἔχοντες τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν teniendo tantos medios para haceros la guerraπόροςrecurso, medio (sust.)
Xen.Anab.2.5.22Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν; ¿pero por qué ciertamente, siendo posible para nosotros destruir<te>, no emprendimos el camino hacia eso?ἀλλάpero, mas
Xen.Anab.2.5.27Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκέλευεν… ὡς προδότας αὐτούς… ὄντας τιμωρηθῆναι <él> ordenaba que ellos fuesen castigados por ser traidoresτιμωρέωcastigar (a alguien)
Xen.Anab.2.5.38Xenophon, Anabasis: Jenofonte, AnábasisΠρόξενος… καὶ Μένων… ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν Próxeno y Menón están en gran consideraciónτιμήhonor, honra, respeto, consideración
Xen.Anab.2.5.41Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεἰ… ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει si infringía la tregua, tiene su castigoεἰ
Xen.Anab.2.6Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν fue condenado a muerte por los magistrados de Espartaτέλοςcargo (público), magistrado
Xen.Anab.2.6.1Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisφιλοπόλεμος ἐσχάτως extremadamente belicosoἔσχατοςhasta el fin, extremadamente
Xen.Anab.2.6.2Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisδιαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν ἐφόρων tras obtener cuanto pudo de los éforosδύναμαιpoder, tener poder
Xen.Anab.2.6.3Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο intentaban hacer que él se retiraraἀποστρέφωhacer dar media vuelta, provocar la retirada, poner en fuga
Xen.Anab.2.6.9Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisκαὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς pues era también hosco de aspecto y áspero de vozτραχύςáspero, escarpado, severo
Xen.Anab.2.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε… καὶ γνώμῃ δ’ ἐκόλαζεν y castigaba con violencia y algunas veces con furia pero también castigaba con buen juicioγνώμηbuen juicio
Xen.Anab.2.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisλέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι… φυλακὰς φυλάξειν dijeron que él afirmaba que era necesario que el soldado temiese más a su comandante que a los enemigos si iba a cumplir sus guardiasφυλακήguardia, turno de guardia
Xen.Anab.2.6.10Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasis… εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν… ἤ… … si <él> tenía intención o de hacer guardias… ο…φυλάττωhacer guardia
Xen.Anab.2.6.13Xenophon, Anabasis: Jenofonte, Anábasisεὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν <él> nunca tenía [soldados] que lo siguieran con buena disposiciónοὐδέποτεnunca, jamás

« Anterior 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 62 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas