logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 267 -- Paginación: 5/6
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.18.248Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ δῆμος… περὶ σωτηρίας τῆς πόλεως τὰς ἐμὰς γνώμας ἐχειροτόνει el pueblo votaba mis propuestas sobre la salvación de la ciudadχειροτονέωvotar (algo), votar (que)
Dem.18.252Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγὼ περὶ τῆς τύχης τούτου διαλεχθήσομαι yo hablaré sobre la fortuna de esteδιαλέγομαιhablar, decir
Dem.18.253Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτίς γὰρ Ἑλλήνων ἢ τίς βαρβάρων οὐ πολλῶν κακῶν… πεπείραται; ¿pues quién de los griegos, quién de los extranjeros, no conoce por experiencia muchos males?πειράωprobar, conocer por experiencia
Dem.18.255Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγὼ μὲν οὑτωσὶ περὶ τῆς τύχης ἀξιῶ opino así sobre la fortunaἀξιόωtener una opinión
Dem.18.257Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμοὶ μὲν τοίνυν ὑπῆρξεν… παιδὶ μὲν ὄντι… ἔχειν ὅσα χρὴ τὸν μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσοντα δι’ ἔνδειαν, ἐξελθόντι δ’ ἐκ παίδων ἀκόλουθα τούτοις πράττειν así pues, tuve siendo niño cuanto es necesario que tenga el que no va a hacer nada vergonzoso por necesidad y al dejar de ser niño [pude] levar a cabo <cosas> consecuentes a esoἀκόλουθοςcorrespondiente, coherente, consecuente
Dem.18.257Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπειδὴ δὲ πρὸς τὰ κοινὰ προσελθεῖν ἔδοξέ μοι cuando decidí dedicarme a los asuntos públicosκοινόςlos asuntos públicos, la política
Dem.18.257Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπειδὴ δὲ πρὸς τὰ κοινὰ προσελθεῖν ἔδοξέ μοι y cuando decidí dedicarme a los asuntos públicosπροσέρχομαιdedicarse a
Dem.18.258Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπόλλ’ ἂν ἔχων ἕτερ’ εἰπεῖν… παραλείπω aun pudiendo decir otras muchas cosas, paso de largoἄν
Dem.18.263Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεὐτυχούσης… τῆς πατρίδος λαγὼ βίον ἔζης δεδιὼς καὶ τρέμων mientras la patria tenía éxito, vivías una vida de liebre, lleno de temor y temblandoβίοςvida
Dem.18.265Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐξέτασον τοίνυν παρ’ ἄλληλα τὰ σοὶ κἀμοὶ βεβιωμένα examina <tú>, así pues, en comparación uno con otro, lo vivido por ti y por míβιόωser vivido
Dem.18.265Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐξέπιπτες, ἐγὼ δ’ ἐσύριττον eras expulsado (de la escena) y yo <te> silbabaἐκπίπτωser expulsado (de), ser desterrado (de)
Dem.18.265Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐτριταγωνίστεις, ἐγὼ δ’ ἐθεώρουν [tú, Esquines,] eras tercer actor, y yo era espectadorθεωρέωser espectador, ser enviado en misión (a un oráculo o fiesta religiosa), asistir a una fiesta (religiosa)
Dem.18.265Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐξέτασον τοίνυν παρ’ ἄλληλα τὰ σοὶ κἀμοὶ βεβιωμένα, πράως, μὴ πικρῶς, Αἰσχίνη por tanto, Esquines, examina comparando entre sí lo vivido por ti y por mí, tranquilamente, sin amarguraπρᾶοςtranquilamente, suavemente
Dem.18.270Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτῶν ὑπὸ τοῦτον τὸν ἥλιον εἰπεῖν ἀνθρώπων ὅστις ἀθῷος τῆς Φιλίππου… δυναστείας γέγονεν mencionar entre los hombres bajo este sol a alguno que ha permanecido incólume frente al poder de Filipoἥλιοςsol
Dem.18.270Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ… ἔχεις… τῶν ὑπὸ τοῦτον τὸν ἥλιον εἰπεῖν ἀνθρώπων ὅστις ἀθῷος τῆς Φιλίππου… δυναστείας γέγονεν si puedes mencionar entre los hombres bajo este sol <uno> cualquiera que haya estado libre del dominio de Filipoὑπόdebajo, bajo el poder de
Dem.18.271Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… πόσῳ δικαιότερον καὶ ἀληθέστερον τὴν ἁπάντων… ἀνθρώπων τύχην κοινὴν καὶ φοράν τινα πραγμάτων χαλεπὴν καὶ οὐχ οἵαν ἔδει τούτων αἰτίαν ἡγεῖσθαι … en cuanto que es más justo y más verdadero pensar que la causa de eso es la fortuna común de todos los hombres y cierto flujo de acontecimientos difícil y no como deberíaφοράtransporte, movimiento, toma, flujo, impulso
Dem.18.273Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπὶ εὐνοίᾳ por benevolenciaἐπίen, durante, por (causal), a razón de
Dem.18.273Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπῶς οὐκ ἀδικεῖς καὶ δεινὰ ποιεῖς…; ¿cómo que no delinques y haces cosas horribles?πῶς¿cómo (no)?, ¿cómo (que no)?
Dem.18.274Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀδικεῖ τις ἑκών· ὀργὴν καὶ τιμωρίαν κατὰ τούτου. ἐξήμαρτέ τις ἄκων· συγγνώμην ἀντὶ τῆς τιμωρίας τούτῳ comete uno injusticia voluntariamente: cólera y castigo contra ese; se equivocó uno contra su voluntad: perdón en lugar de castigo para eseτιμωρίαvenganza, castigo
Dem.18.275Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτί οὖν βούλεται [Φίλιππος]... ; τοὺς δ’ ἐναντιουμένους καταπλῆξαι, ἵν’ ἢ συγχωρήσωσι φοβηθέντες ἃ νῦν οὐκ ἐθέλουσιν, ἢ βιασθῶσιν ¿qué quiere Filipo? aterrorizar a los que se le oponen para que o acepten por temor hacer lo que no quieren o se vean obligados <a ello>βιάζομαιser forzado, ser obligado, ser acosado
Dem.18.275Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaΑἰσχίνης... ὑπερβέβληκεν ἅπαντας ἀνθρώπους ὠμότητι καὶ συκοφαντίᾳ Esquines ha aventajado a todos los hombres en crueldad e indecenciaὑπερβάλλωsuperar, estar por encima de
Dem.18.276Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγὼ δ’ οἶδ’ ὅτι γιγνώσκετε τοῦτον ἅπαντες y yo sé que todos conocéis a eseγιγνώσκωconocer, percibir, reconocer
Dem.18.276Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπολὺ τούτῳ μᾶλλον ἢ ἐμοὶ νομίζετε ταῦτα προσεῖναι consideráis que eso es mucho más propio de ese que de míπρόσειμι (εἰμί)estar al lado de, ser propio de
Dem.18.276Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaφυλάττειν ἐμὲ καὶ τηρεῖν ἐκέλευεν… δεινὸν καὶ γόητα καὶ σοφιστὴν καὶ τὰ τοιαῦτ’ ὀνομάζων <él os> ordenaba que me vigilarais y observarais llamándome mañoso, embaucador, sofista y cosas parecidasσοφιστήςmaestro de retórica, sofista
Dem.18.276Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaφυλάττειν ἐμὲ καὶ τηρεῖν ἐκέλευεν, ὅπως μή… ἐξαπατήσω <os> ordenaba vigilarme y observarme para que <yo> no <os> engañe del todoτηρέωobservar, vigilar
Dem.18.276Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaΑἰσχίνης… φυλάττειν ἐμὲ καὶ τηρεῖν ἐκέλευεν, ὅπως μὴ παρακρούσομαι μηδ’ ἐξαπατήσω Esquines ordenaba vigilarme y observarme para que <yo> no <os> embaucara ni engañaraφυλάττωguardar, vigilar, proteger, custodiar
Dem.18.277Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὡς γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀποδέξησθε καὶ πρὸς ἕκαστον ἔχητ’ εὐνοίας, οὕτως ὁ λέγων ἔδοξε φρονεῖν pues en la medida en que vosotros estéis de acuerdo y tengáis buena disposición con cada uno, así el que habla parece que es inteligenteἀποδέχομαιconformarse, estar de acuerdo
Dem.18.280Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἔστι δ’ οὐχ ὁ λόγος τοῦ ῥήτορος, Αἰσχίνη, τίμιον, οὐδ’ ὁ τόνος τῆς φωνῆς, ἀλλὰ τὸ ταὐτὰ προαιρεῖσθαι τοῖς πολλοῖς y no es el discurso del orador algo valioso, Esquines, ni la elevación de su voz, sino preferir lo mismo que la mayoríaφωνήvoz, habla
Dem.18.282Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona... Φίλιππον, ὃς ἦν τῶν... συμφορῶν αἴτιος τῇ πατρίδι, καὶ ταῦτ’ ἀρνούμενος ... Filipo que era responsable de las desgracias de la patria, aunque él <lo> negaraἀρνέομαιnegar, decir que no, rehusar
Dem.18.282Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ μὴ λέγων ἃ φρονεῖ el que no diga lo que piensa (si no dice lo que piensa)μή
Dem.18.282Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτίς ὁ τὴν πόλιν ἐξαπατῶν; οὐχ ὁ μὴ λέγων ἃ φρονεῖ; ¿quién es el que engaña a la ciudad?, ¿no es el que no dice lo que piensa hacer?φρονέωpensar hacer, planear
Dem.18.283Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἶτα σὺ φθέγγει καὶ βλέπειν εἰς τὰ τούτων πρόσωπα τολμᾷς; después <de eso>, ¿tú hablas y te atreves a mirar a las caras de esos?βλέπωmirar (hacia), dirigir la vista (a)
Dem.19.283Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐδέν ἐστ’ ὄφελος πόλεως ἥτις μὴ νεῦρ’ ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἔχει no hay ningún beneficio para la ciudad que no tiene vigor frente a los que delinquenνεῦρονvigor, nervio
Dem.18.284Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐκ ποίας… προφάσεως Αἰσχίνῃ… ξένος ἢ φίλος ἢ γνώριμος ἦν Φίλιππος; ¿por qué motivo sería Filipo un huésped amigo o conocido de Esquines?γνώριμοςconocido, sabido, obvio, familiar
Dem.18.285Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπολλὰ καὶ καλὰ καὶ μεγάλ’ ἡ πόλις, Αἰσχίνη, καὶ προείλετο ... δι’ ἐμοῦ muchas bellas y grandes cosas la ciudad, Esquines, también eligió gracias a míπροαιρέομαιpreferir, elegir, decidir
Dem.18.290Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaμηδὲν ἁμαρτεῖν ἐστι θεῶν καὶ πάντα κατορθοῦν no equivocarse y tener éxito en todo es de diosesκατορθόωenderezar, poner recto, tener éxito (en algo)
Dem.18.291Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐχ ὡς ἂν εὔνους καὶ δίκαιος πολίτης ἔσχε τὴν γνώμην no tuvo la opinión como <la tendría> un ciudadano bien intencionado y justoγνώμηopinión, parecer (sust.)
Dem.18.291Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπάρας τὴν φωνὴν tras levantar la vozἐπαίρωlevantar
Dem.18.291Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπάρας τὴν φωνὴν καὶ γεγηθώς... ᾤετο... ἐμοῦ κατηγορεῖν elevando su voz y regocijándose creía que me acusabaφωνήalzar la voz
Dem.18.294Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… πολλῷ σχετλιώτερ’ ἄλλα κατηγορηκότος αὐτοῦ καὶ κατεψευσμένου pero él (me) ha acusado de cosas mucho peores y vertido mentiras (contra mí)κατηγορέωacusar a
Dem.18.296Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτῇ γαστρὶ μετροῦντες καὶ τοῖς αἰσχίστοις τὴν εὐδαιμονίαν midiendo su felicidad por el vientre y los actos <sexuales> más vergonzososγαστήρvientre, estómago, apetito(s), glotonería
Dem.18.296Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὗτοι πάντες εἰσίν… ἄνθρωποι μιαροὶ καὶ κόλακες… τῇ γαστρὶ μετροῦντες καὶ τοῖς αἰσχίστοις τὴν εὐδαιμονίαν todos esos son hombres abominables y aduladores que miden la felicidad con el vientre y sus partes más vergonzosasμετρέωmedir, evaluar
Dem.18.296Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὅροι τῶν ἀγαθῶν… καὶ κανόνες normas y medidas de los bienesὅροςlímite, norma, medida estándar
Dem.18.298Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… ὅσα συμβεβούλευκα… ἀπ’ ὀρθῆς καὶ δικαίας καὶ ἀδιαφθόρου τῆς ψυχῆς … [todo] cuanto he aconsejado con un espíritu recto, justo e incorruptibleὀρθόςrecto, acertado, justo, con rectitud
Dem.18.298Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπάνθ’ ὑγιῶς καὶ δικαίως πεπολίτευμαι he administrado todo sana y justamenteὑγιήςsanamente, cuerdamente
Dem.18.300Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπολλοῦ γε καὶ δεῖ lejos de esoδέωni mucho menos, lejos de eso
Dem.18.300Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐτείχισα… οὐχὶ τὸν κύκλον τοῦ Πειραιῶς οὐδὲ τοῦ ἄστεως construí… no el cerco (muralla) del Pireo ni el de la ciudadκύκλοςanillo, círculo, redondel
Dem.18.300Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὅσον ἦν ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ δυνατόν cuanto era posible para el razonamiento humanoλογισμόςconsideración, cálculo, reflexión, razonamiento
Dem.18.301Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐ [χρῆν] τὴν σιτοπομπίαν, ὅπως παρὰ πᾶσαν φιλίαν ἄχρι τοῦ Πειραιῶς κομισθήσεται, προϊδέσθαι; ¿no era preciso prever el transporte de grano para que fuera transportado siempre por tierra amiga hasta el Pireo?ἄχριhasta
Dem.18.302Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτί χρῆν τὸν εὔνουν πολίτην ποιεῖν… ; καὶ τὰ μὲν σῶσαι τῶν ὑπαρχόντων ἐκπέμποντα βοηθείας... τὰ δέ... ¿qué es preciso que haga el ciudadano bien intencionado? salvar por un lado los <territorios> que ahora tenemos enviando refuerzos, por otro...βοήθειαtropas auxiliares, refuerzos

1 2 3 4 5 6 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas