logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 267 -- Paginación: 4/6
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.18.192Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὴν προαίρεσίν μου σκόπει τῆς πολιτείας analiza <tú> mi conducta políticaπροαίρεσιςconducta política, línea política, política
Dem.18.192Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸ δὲ μέλλον ἢ τὸ παρὸν τὴν τοῦ συμβούλου τάξιν ἀπαιτεῖ y el futuro o el presente exige <mantener> la posición de lucha <propia> del consejero políticoτάξιςposición de lucha
Dem.18.192Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸν τῶν νόμων καὶ τῆς πολιτείας φάσκοντα φροντίζειν… τοῦτό γ’ ἔχειν δεῖ, ταὐτὰ λυπεῖσθαι καὶ ταὐτὰ χαίρειν τοῖς πολλοῖς el que dice preocuparse de las leyes y la constitución es necesario que tenga al menos eso: entristecerse por lo mismo y alegrarse por lo mismo que la mayoríaχαίρωalegrarse (de/por algo o alguien)
Dem.18.193Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὑπὲρ δύναμιν más allá de las fuerzasδύναμιςfuerza, poder (sust.)
Dem.18.194Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἴ τις ναύκληρον… κατασκευάσαντα τὸ πλοῖον… αἰτιῷτο si uno acusara a un armador que ha equipado el barcoκατασκευάζωequipar, preparar, construir
Dem.18.194Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπονησάντων αὐτῷ τῶν σκευῶν ἢ καὶ συντριβέντων ὅλως sufriendo daño sus pertrechos o incluso desbaratándose completamenteπονέωtrabajar, sufrir
Dem.18.195Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ νῦν… τοσοῦτος κίνδυνος καὶ φόβος περιέστη τὴν πόλιν… si entonces tan gran sensación de peligro y temor rodeó la ciudad…νῦνen ese momento, entonces
Dem.18.195Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ νῦν τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς ὁδὸν τῆς μάχης γενομένης τοσοῦτος κίνδυνος καὶ φόβος περιέστη τὴν πόλιν, τί ἄν, εἴ που τῆς χώρας ταὐτὸ τοῦτο πάθος συνέβη, προσδοκῆσαι χρῆν; si ahora, tras tener lugar una batalla a tres días de camino desde el Ática, sobrevino en la ciudad tan gran sensación de peligro y miedo, qué era necesario esperar, si en algún lugar de nuestro territorio ocurriera esa misma desgraciaπεριίστημιsobrevenir en, producirse en
Dem.18.195Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτῆς μάχης γενομένης… που τῆς χώρας teniendo lugar la batalla en algún lugar de nuestro territorioποῦen alguna parte (de)
Dem.18.195Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona[Φίλιππος]... ὑπὲρ οὗ τότ’ ἐκεῖνος πάσας ἀφῆκε φωνάς Filipo.., en favor del cual entonces aquel [Esquines] emitió todos <sus registros> de vozφωνήemitir sonido, hacer oír su voz
Dem.18.199Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… εἴπερ ἢ δόξης ἢ προγόνων ἢ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος εἶχε λόγον si tuviera consideración de la fama de los antepasados o del tiempo venideroλόγοςestimación, estima, consideración
Dem.18.199Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκαί μου πρὸς Διὸς καὶ θεῶν μηδεὶς τὴν ὑπερβολὴν θαυμάσῃ y que nadie, por Zeus y los dioses, se extrañe de mi exageraciónμηδείςninguno, nadie, nada
Dem.18.200Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ γὰρ ταῦτα προεῖτ’ ἀκονιτεί… τίς οὐχὶ κατέπτυσεν ἂν σοῦ; pues si eso hubiera sido abandonado sin pelea, ¿quién no te hubiera escupido?προΐημιsoltar, dejar libre, entregar, abandonar
Dem.18.204Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona[οἱ πρόγονοι] οἳ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι los antepasados que soportaron abandonar la ciudad para no hacer lo ordenadoὑπέρpara, para que
Dem.18.204Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona[οἱ πρόγονοι] καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβάντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι nuestros antepasados soportaron abandonar su territorio y su ciudad embarcando en trirremes para no hacer lo ordenado <por los persas>ὑπομένωaguantar, soportar
Dem.18.205Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸν αὐτόματον θάνατον περιμένει aguarda la muerte naturalαὐτόματοςque actúa por sí mismo, espontáneo, automático
Dem.18.207Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἡμαρτηκέναι δόξετε, οὐ τῇ τῆς τύχης ἀγνωμοσύνῃ τὰ συμβάντα παθεῖν parecerá que os habéis equivocado, no que sufristeis los sucesos por lo irracional de la fortunaσυμβαίνωlas circunstancias, los sucesos
Dem.18.208Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἡμάρτετ’, ἄνδρες Ἀθηναῖοι… μὰ τοὺς Μαραθῶνι προκινδυνεύσαντας τῶν προγόνων no es posible, no es posible que os equivocarais, ciudadanos atenienses, <no> por nuestros antepasados que se arriesgaron en Maratónμάno, por (en juramento)
Dem.18.208Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ ἔστιν ὅπως ἡμάρτετε no es posible que os hayáis equivocadoὅπωςno hay manera de que, no es posible
Dem.18.209Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐμὲ… σύμβουλον τῇ πόλει παριόντα τὸ τίνος φρόνημα λαβόντ’ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ βῆμ’ ἔδει; τὸ τοῦ τούτων ἀνάξι’ ἐροῦντος; δικαίως μέντἂν ἀπέθανον ¿yo, que me presentaba como consejero de la ciudad, adoptando la forma de pensar de quién era necesario que subiera a la tribuna? ¿la del que dice cosas indignas de eso? Con justicia desde luego <yo> hubiera muertoμέντοιciertamente, sin duda, desde luego
Dem.18.210Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτάς τ’ ἰδίας δίκας καὶ τὰς δημοσίας κρίνειν juzgar las causas privadas y las públicas con la misma consideraciónδίκηcausa privada
Dem.18.210Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπαραλαμβάνειν… τὸ φρόνημα τὸ τῆς πόλεως νομίζειν ἕκαστον ὑμῶν δεῖ, ὅταν τὰ δημόσι’ εἰσίητε κρινοῦντες es preciso que cada uno de vosotros considere que recibe el espíritu de la ciudad cuando os presentáis a juzgar asuntos públicosεἴσειμι (εἶμι)presentarse (el tribunal), presentarse (ante el tribunal)
Dem.18.213Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπάνθ’ ὅσα πώποτε… ἐπράξατε… ἀναμιμνῄσκοντες trayendo a la memoria todo cuanto vosotros llevasteis a caboἀναμιμνῄσκωtraer a la memoria, mencionar
Dem.18.213Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸ δ’ οὖν κεφάλαιον, ἠξίουν ὧν… εὖ 'πεπόνθεσαν ὑπὸ Φιλίππου χάριν αὐτοὺς ἀποδοῦναι y, en efecto, lo esencial: pedían que ellos devolvieran el favor por lo que se habían beneficiado por obra de Filipoκεφάλαιοςlo capital, lo principal, lo esencial
Dem.18.213Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσαντο τὴν ἐκκλησίαν, προσῆγον ἐκείνους así pues cuando hicieron la asamblea, presentaban a aquellos (ante ella)προσάγωllevar hacia, conducir a, acercar a, presentar ante
Dem.18.215Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὕτως οἰκείως ὑμᾶς ἐδέχοντο ὥστε… εἰς τὰς οἰκίας καὶ τὸ ἄστυ δέχεσθαι τὴν στρατιάν os acogían [los tebanos] tan familiarmente que aceptaban a vuestra tropa dentro de sus casas y su ciudadοἰκεῖοςfamiliarmente
Dem.18.215Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπαῖδας καὶ γυναῖκας, ἐφ’ ὑμῖν ποιήσαντες, σωφροσύνης πίστιν περὶ ὑμῶν ἔχοντες ἔδειξαν al poner en vuestras manos a sus niños y mujeres, mostraron tener confianza en <vuestra> templanzaπίστιςconfianza
Dem.18.216Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaθαυμαστοὺς ἐδείξατε τῷ κόσμῳ os mostrasteis admirables por el buen comportamientoκόσμοςorden, buen comportamiento, decoro
Dem.18.217Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ… γὰρ παρῆν καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξητάζετο… pues si <él> estaba presente y se le pasaba revista junto a los demás…ἐξετάζωpasar revista, comprobar la presencia de alguien
Dem.18.218Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… ἵν’ εἰδῆτε, ἡ ἐμὴ συνέχεια… τί ἀπειργάσατο … para que sepáis qué realizó mi perseveranciaἀπεργάζομαιfabricar, realizar
Dem.18.219Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπολλοὶ παρ’ ὑμῖν… γεγόνασι ῥήτορες ἔνδοξοι καὶ μεγάλοι πρὸ ἐμοῦ, Καλλίστρατος ἐκεῖνος, Ἀριστοφῶν, Κέφαλος, Θρασύβουλος pues ha habido entre vosotros antes que yo muchos oradores famosos y grandes: aquel Calístrato, Aristofonte, Céfalo, Trasíbuloῥήτωρorador
Dem.18.221Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτυχόν quizásτυγχάνωpor casualidad, quizá
Dem.18.225Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ ἦν… τόθ’ ὃ νυνὶ ποιεῖν… προφάσεις ἀντὶ τῶν ἀληθῶν ψευδεῖς μεταθέντα τοῖς πεπραγμένοις δοκεῖν τι λέγειν no era posible entonces hacer lo que ahora: tras cambiar los motivos para los hechos de verdaderos a falsos parecer decir algoμετατίθημιcambiar, modificar
Dem.18.225Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ ἦν… τόθ’ ὃ νυνὶ ποιεῖν, ἐκ παλαιῶν χρόνων… ἐκλέξαντα, ἃ μήτε προῄδει μηδείς… διαβάλλειν no era posible entonces lo que ahora mismo hace [Esquines], tras elegir desde tiempos antiguos <cosas> que nadie preveía, calumniarπαλαιόςdesde antiguo
Dem.18.225Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐκ παλαιῶν χρόνων desde tiempos antiguosχρόνοςtiempo, momento, periodo de tiempo
Dem.18.227Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaδόξης… ἀμελῆσαι no hacer caso de la opiniónἀμελέωdescuidar, no hacer caso de
Dem.18.227Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona… ὥσπερ δ’, ὅταν οἰόμενοι περιεῖναι χρήματά τῳ λογίζησθε… συγχωρεῖτε ...y como cuando hacéis cuentas creyendo que a alguien le sobra dinero, dad vuestra aprobaciónπερίειμι (εἰμί)permanecer, quedar como resto, sobrar
Dem.18.227Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὥσπερ δ’, ὅταν οἰόμενοι περιεῖναι χρήματά τῳ λογίζησθε, ἂν καθαραὶ ὦσιν αἱ ψῆφοι καὶ μηδὲν περιῇ, συγχωρεῖτε y como cuando por creer que para alguien hay dinero sobrante hacéis las cuentas, dais el visto bueno si las piedras <del ábaco> son claras y nada sobraψῆφοςguijarro usado para calcular, piedra de ábaco
Dem.18.233Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἂν ἐσκόπει τίνας εἶχεν ἀφορμὰς ἡ πόλις καὶ τίνας δυνάμεις hubiera considerado qué recursos tenía la ciudad y qué capacidadesἀφορμήrecursos, medios
Dem.18.235Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona[Φίλιππος] ἔπραττεν ἃ δόξειεν αὐτῷ, οὐ προλέγων ἐν τοῖς ψηφίσμασιν, οὐδ’ ἐν τῷ φανερῷ βουλευόμενος Filipo hacía lo que le parecía sin anticipar<lo> en decretos ni deliberar públicamenteφανερόςabiertamente, públicamente
Dem.18.235Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἔπραττεν ἃ δόξειεν αὐτῷ… οὐδὲ γραφὰς φεύγων παρανόμων hacía lo que le parecía sin ser acusado en procesos públicos por ilegalidadφεύγωser acusado en proceso público
Dem.18.239Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκενὰς χαρίζει χάριτας τουτοισὶ συκοφαντῶν ἐμέ concedes a esos vanos favores al chantajearmeχαρίζομαιfavorecer (con favores), conceder favores
Dem.18.243Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ τὸ καὶ τὸ ἐποίησεν ἅνθρωπος οὑτοσί, οὐκ ἂν ἀπέθανεν si el hombre este hubiera hecho esto y eso, no hubiera muertoeste... ese, uno... otro
Dem.18.244Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐδαμοῦ πώποτε… ἡττηθεὶς ἀπῆλθον τῶν παρὰ Φιλίππου πρέσβεων en ningún caso nunca tras ser derrotado me marché <alejándome> de los embajadores de Filipoἀπέρχομαιirse, marcharse
Dem.18.244Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὑτωσὶ δὲ λογίζεσθε. οὐδαμοῦ πώποτε… ἡττηθεὶς ἀπῆλθον τῶν παρὰ Φιλίππου πρέσβεων pero pensad así: en ningún sitio, nunca, regresé vencido por los embajadores de Filipoοὕτωςasí
Dem.18.246Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἂν ὁ ῥήτωρ ὑπεύθυνος εἴη… εἰς… τὴν τοῦ τὰ δέοντα ποιεῖν ὁρμὴν προτρέψαι el político sería responsable de incitar al deseo de hacer lo necesarioὁρμήimpulso, deseo
Dem.18.247Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὰ πλεῖστα Φίλιππος ὧν κατέπραξε διῳκήσατο... καὶ τῷ διδόναι καὶ διαφθείρειν τοὺς ἐπὶ τῶν πραγμάτων Filipo en la mayoría de lo que tuvo éxito goberrnó mediante dar <regalos> y corromper a los <encargados> de los asuntos <públicos>ἐπίen situación de, en lo tocante a, sobre
Dem.18.247Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὥστ’ ἀήττητος ἡ πόλις τὸ κατ’ ἐμέ de manera que la ciudad no ha sufrido derrota en lo relacionado conmigoκατάen relación a, según, por (medio de)
Dem.18.247Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὥσπερ γὰρ ὁ ὠνούμενος νενίκηκε τὸν λαβόντα, ἐὰν πρίηται, οὕτως ὁ μὴ λαβών… νενίκηκε τὸν ὠνούμενον pues igual que el que soborna ha vencido al que acepta, si compra, así el que no acepta ha vencido al que sobornaὠνέομαιcomprar, sobornar
Dem.18.247Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὥστ’ ἀήττητος ἡ πόλις τὸ κατ’ ἐμέ por tanto la ciudad no <ha sido> vencida en lo que me correspondeὥστεde manera que, así pues, por tanto

1 2 3 4 5 6 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas