logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 5 6 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 267 -- Paginación: 3/6
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.18.113Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ… γὰρ λογισμὸς εὐθυνῶν καὶ τῶν ἐξετασόντων προσδεῖται pues el cómputo requiere de rendiciones de cuentas y de inspectoresλογισμόςcómputo, cuenta, cálculo, recuento
Dem.18.113Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaταῦτ’ ἔγραψεν ὁδὶ περὶ ἐμοῦ eso escribió este de aquí sobre mí’ (referido a Ctesifonte cuya propuesta defiende Demóstenes que habla)ὅδεeste, aquí, este de aquí
Dem.18.119Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκοῦν ἃ μὲν ἐπέδωκα, ταῦτ’ ἐστὶν ὧν οὐδὲν σὺ γέγραψαι así pues eso es precisamente lo que doné por lo que tú no <me> has acusado en absolutoγράφωacusar (a alguien en causa pública), denunciar (a alguien en causa pública)
Dem.18.121Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona τί οὖν, ὦ ταλαίπωρε, συκοφαντεῖς; τί λόγους πλάττεις; ¡desgraciado! ¿qué, en efecto, maquinas? ¿qué palabras falsas inventas?πλάττωinventar, inventar (falsedades), urdir
Dem.18.127Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ ἂν αὐτὸν οἶμαι ταῦτ’ εἰπεῖν… ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ... «σύνεσιν καὶ παιδείαν» ἐπικαλούμενον no creo yo que él dijera esto, como en la tragedia llamando en su ayuda a «inteligencia y educación»σύνεσιςcomprensión, inteligencia, sagacidad
Dem.18.129Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἢ ὡς ἡ μήτηρ τοῖς μεθημερινοῖς γάμοις… χρωμένη… ἐξέθρεψέ σε; ¿o que <tu> madre te educó practicando encuentros sexuales a la luz del día (... practicando la prostitución)?γάμοςunión amorosa, relación sexual
Dem.18.129Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐδούλευε παρ’ Ἐλπίᾳ era esclavo en casa de Elpiasδουλεύωser esclavo, servir
Dem.18.130Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaταῦτα μὲν οὖν ἐάσω, ἀπ’ αὐτῶν δ’ ὧν αὐτὸς βεβίωκεν ἄρξομαι así pues, dejaré esos [tiempos] de lado y empezaré desde los que yo personalmente he vividoβιόωvivir, sobrevivir
Dem.18.133Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἰ μὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου τὸ πρᾶγμ’ αἰσθομένη καὶ τὴν ὑμετέραν ἄγνοιαν… ἰδοῦσα ἐπεζήτησε τὸν ἄνθρωπον… si el Consejo del Areópago al percibir el hecho y ver vuestro error, no hubiera investigado más al individuo…ἄγνοιαequivocación, error, yerro
Dem.18.135Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκαὶ ὅτι ταῦτ’ ἀληθῆ λέγω, κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας y llama <tú> a los testigos de eso, de que digo la verdadμάρτυςtestigo
Dem.18.136Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐν αἰσχύνῃ ποιήσων τὴν πόλιν para avergonzar él a la ciudadαἰσχύνηvergüenza, deshonor, fealdad
Dem.18.136Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγὼ μὲν τῷ Πύθωνι θρασυνομένῳ καὶ πολλῷ ῥέοντι καθ’ ὑμῶν οὐχ ὑπεχώρησα yo ante ese (monstruo) Pitón envalentonado y que fluía (se precipitaba) con fuerza contra vosotros no me achiquéπολύςgrande, intenso, poderoso
Dem.18.136Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγώ… τῷ Πύθωνι θρασυνομένῳ καὶ πολλῷ ῥέοντι καθ’ ὑμῶν οὐχ ὑπεχώρησα, ἀλλ’ ἀναστὰς ἀντεῖπον yo no me retiré ante Pitón envalentonado y profiriendo mucho contra vosotros, sino que tras levantarme hablé en contraῥέωfluir
Dem.18.141Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὅτε πρῶτον εἶδον τουτονὶ τὸν μιαρὸν τούτου τοῦ πράγματος ἁπτόμενον en cuanto vi que ese ser abominable tocaba el asuntoπρῶτοςcuando por primera vez, tan pronto, en cuanto
Dem.18.142Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐκεῖνο φοβοῦμαι, μὴ τῶν εἰργασμένων αὐτῷ κακῶν οὗτος ἐλάττων ὑποληφθῇ temo eso, que se suponga que ese <es> inferior a los males realizados por élὑπολαμβάνωentender, suponer, interpretar, sospechar
Dem.18.143Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπάντων εἷς ἀνὴρ τῶν μεγίστων αἴτιος κακῶν un único hombre entre todos <fue> causante de los mayores malesεἷςuno, único
Dem.18.144Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaνῦν ἀκούσατε… καὶ μεγάλ’ ὠφελήσεσθε πρὸς ἱστορίαν τῶν κοινῶν ahora escuchad y os beneficiaréis mucho para la indagación de los asuntos comunesἱστορίαinvestigación, indagación
Dem.18.144Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεὖ πρᾶγμα συντεθὲν ὄψεσθε veréis que el asunto está bien tramadoσυντίθημιcomponer, crear, tramar
Dem.18 149Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaΑἰσχίνης… τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα λαβὼν ἀφίκετ’ εἰς τοὺς Ἀμφικτύονας… καί… ἐπέραινεν ἐφ’ οἷς ἐμισθώθη Esquines, tras apropiarse del prestigio de la ciudad, llegó ante el consejo anfictiónico y obtenía <aquello> por lo que había sido contratado [por Filipo]ἀξίωμαreputación, prestigio
Dem.18.149Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπάντα τἄλλ’ ἀφεὶς καὶ παριδὼν ἐπέραινεν ἐφ’ οἷς ἐμισθώθη tras dejar a un lado y descuidar todo lo demás, <él> trataba de llevar a término eso por lo que había sido contratado a sueldoπεραίνωterminar, acabar, concluir, llevar a término, cumplir
Dem.18.150Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaκενῇ προφάσει καὶ ψευδεῖ con pretexto vano y falsoκενόςvacío, vano
Dem.18.151Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοἱ Λοκροὶ μικροῦ κατηκόντισαν ἅπαντας los locrios por poco alancearon a todosμικρόςpor poco
Dem.18.151Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγκλήματα καὶ πόλεμος πρὸς τοὺς Ἀμφισσεῖς ἐταράχθη se agitaron (se promovieron) acusaciones y guerra contra los de Anfisaταράττωturbarse, agitarse (políticamente), ser confundido
Dem.18.152Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaδεῖν καὶ ζημιοῦν τοὺς μὴ ταῦτα ποιοῦντας es necesario también multar a los que no se porten asíποιέωhacer, portarse
Dem.18.152Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐρρῶσθαι φράσας [Φίλιππος] πολλὰ Κιρραίοις καὶ Λοκροῖς, τὴν Ἐλάτειαν καταλαμβάνει Filipo, tras decir mucho «¡salud!» a los de Cirra y a los locrios, se apodera de Elateaῥώννυμιtener salud, saludar, desear salud
Dem.18.156Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ δὲ τὰς ἀφορμὰς ταύτας καὶ τὰς προφάσεις αὐτῷ παρασχὼν οὗτος ἦν Ese [Filipo] era el que ofrecía esos pretextos y excusas en su beneficioἀφορμήocasión, motivo, pretexto
Dem.18.157Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀμύνασθαι τοὺς παραβαίνοντάς τι τῶν ἐν ἀνθρώποις εὐσεβῶν defenderse de los que transgreden algo de lo sagrado entre los hombresεὐσεβήςsagrado
Dem.18.158Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτίς ὁ τὰς προφάσες ταύτας ἐνδούς; τίς ὁ τῶν κακῶν τῶν γεγενημένων μάλιστ’ αἴτιος; ¿quién <es> el que le dio esos pretextos? ¿quién es sobre todo el causante de los males ocurridos?πρόφασιςmotivo (aducido), pretexto, excusa
Dem.18.159Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ γὰρ τὸ σπέρμα παρασχών, οὗτος τῶν φύντων αἴτιος pues el que proporciona la semilla, ese es el responsable de lo que brotaσπέρμαsemilla, germen, origen
Dem.18.161Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸ προσκρούειν ἀλλήλοις ἑτοίμως ἔχοντας estando en disposición de disputar unos con otrosἑτοῖμοςen disposición, de buen grado
Dem.18.167Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπᾶσαν ὑμῖν Ἀθηναῖοι προσφέρονται φιλοτιμίαν los atenienses aplican para vosotros toda (su) ambiciónπροσφέρωllevar a, acercar, aplicar
Dem.18.168Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὕτω διαθεὶς ὁ Φίλιππος τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας tras disponer Filipo así a las ciudades unas contra otrasδιατίθημιtratar (de determinada manera), disponer (de determinada manera)
Dem.18.169Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaὁ δῆμος ἄνω καθῆτο el pueblo se situaba en la parte alta [de la Pnyx]ἄνωarriba, en lo alto
Dem.18.169Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτούς τ’ ἐκ τῶν σκηνῶν τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐξεῖργον y expulsaban a los de los tenderetes <que estaban> por la plazaσκηνήtienda, cabaña, tenderete
Dem.18.170Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτὸν ἥκοντα παρήγαγον κἀκεῖνος εἶπεν escoltaron al que había llegado y aquel habló [en la asamblea]παράγωllevar al lado, escoltar
Dem.18.170Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἠρώτα… ὁ κῆρυξ «τίς ἀγορεύειν βούλεται» παρῄει δ’ οὐδείς preguntaba el heraldo «¿quién quiere hablar?» pero nadie se presentabaπάρειμι (εἶμι)acudir (a la tribuna), presentarse (en la tribuna)
Dem.18.173Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἀκούσατε προσσχόντες τὸν νοῦν escuchad prestando atenciónπροσέχωdirigir la atención, prestar atención
Dem.18.173Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἐγὼ τὴν τῆς εὐνοίας τάξιν ἐν τοῖς δεινοῖς οὐκ ἔλιπον yo no abandoné en los momentos de peligro la posición de lucha <propia> de mi buena disposición <hacia la patria>τάξιςposición de lucha
Dem.18.175Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la corona[Φίλιππος βούλεται] πλησίον δύναμιν δείξας καὶ παραστήσας τὰ ὅπλα τούς… ἑαυτοῦ φίλους ἐπᾶραι Filipo quiere, tras exhibir cerca una fuerza militar y mostrar sus armas, animar a sus amigosπαρίστημιcolocar al lado, comparar, poner, ofrecer, mostrar
Dem.18.178Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaαἰσχρὸς γὰρ ὁ καιρός pues el momento <es> inoportunoαἰσχρόςinoportuno, inapropiado
Dem.18.179Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐκ εἶπον μὲν ταῦτα, οὐκ ἔγραψα δέ, οὐδ’ ἔγραψα μέν, οὐκ ἐπρέσβευσα δέ… no <es> que dije eso y no lo redacté, ni que <lo> redacté y no actué como embajadorγράφωprescribir, ordenar, redactar (una ley, un decreto), promulgar
Dem.18.180Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaβούλει… σέ μηδ’ ἥρω τὸν τυχόντα, ἀλλὰ τούτων τινὰ τῶν ἀπὸ τῆς σκηνῆς, Κρεσφόντην ἢ Κρέοντα…; ¿quieres <ser> tú no un personaje heroico cualquiera, sino uno de esos <propio> de los actores, Cresfonte o Creonte?σκηνήlos del escenario, los actores
Dem.18.183Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaπόλεις ἑώρα παραιρούμενον αὐτὸν βαρβάρους καὶ ἰδίας… ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων el pueblo de los atenienses veía que él [Filipo] iba apoderándose de ciudades no griegas e independientesἴδιοςparticular, específico, distinto, independiente
Dem.18.186Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaοὐδὲ ἀλλότριον ἡγεῖται εἶναι ὁ Ἀθηναίων δῆμος τὸν Θηβαίων δῆμον οὔτε τῇ συγγενείᾳ οὔτε τῷ ὁμοφύλῳ el pueblo de los atenienses tampoco piensa que el pueblo de los tebanos <le> sea ajeno, ni por parentesco ni por comunidad de estirpeσυγγένειαparentesco, comunidad de origen
Dem.18.187Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaσυνθέσθαι δὲ πρὸς αὐτοὺς καὶ συμμαχίαν καὶ ἐπιγαμίαν ποιήσασθαι y que se pongan de acuerdo entre ellos y establezcan una alianza y casamientos mutuosσυντίθημιponerse de acuerdo (en algo), concertar
Dem.18.188Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaἦν… τοῦ δικαίου πολίτου τότε δεῖξαι… εἴ τι τούτων εἶχεν ἄμεινον era propio del ciudadano justo mostrar entonces si había algo mejor que esoδείκνυμιprobar, demostrar
Dem.18.188Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτοῦτο τὸ ψήφισμα τὸν τότε τῇ πόλει περιστάντα κίνδυνον παρελθεῖν ἐποίησεν ὥσπερ νέφος ese decreto hizo que el peligro que entonces rondaba la ciudad pasara de largo como una nubeπαρέρχομαιpasar al lado, pasar de largo
Dem.18.190Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaεἴ τι ἄλλ’ ἐνῆν πλὴν ὧν ἐγὼ προειλόμην, ἀδικεῖν ὁμολογῶ si era posible alguna otra cosa al margen de lo que yo escogí, reconozco que cometo injusticiaἔνειμι (εἰμί)ser posible, caber
Dem.18.191Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος… ‘τίς ἀγορεύειν βούλεται,’ οὐ ‘τίς αἰτιᾶσθαι περὶ τῶν παρεληλυθότων’ cuando el heraldo preguntaba «¿quién quiere hablar?» no «¿quién quiere acusar sobre lo ya pasado?»παρέρχομαιpasar
Dem.18.192Demosthenes, De corona: Demóstenes, Sobre la coronaτό… παρεληλυθὸς ἀεὶ παρὰ πᾶσιν ἀφεῖται, καὶ οὐδεὶς περὶ τούτου προτίθησιν οὐδαμοῦ βουλήν siempre entre todos se deja a un lado el pasado y nadie en ningún sitio propone una deliberación sobre esoβουλήdeliberación (en grupo, en asamblea)

1 2 3 4 5 6 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas