logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 275 276 277 278 279 280 281 ... 283 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 21719 -- Paginación: 278/283
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Mem.1.4.8Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐρώτα γοῦν καὶ ἀποκρινοῦμαι pregunta <tú> en todo caso y <yo> responderéγοῦνen cualquier caso, en todo caso
Xen.Mem.1.4.11Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔπειτ’ οὐκ οἴει φροντίζειν; entonces ¿no crees que se preocupen? (los dioses de los seres humanos)ἔπειταentonces, pues, en ese caso
Xen.Mem.1.4.14Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπαρὰ τἆλλα ζῷα ὥσπερ θεοὶ ἄνθρωποι βιοτεύουσι en comparación con el resto de animales los hombres viven como diosesπαράen comparación con, en relación con
Xen.Mem.1.4.17Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἴεσθαι οὖν χρή… τὴν δὲ τοῦ θεοῦ φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι así pues es preciso creer que el buen juicio de la divinidad no es capaz de preocuparse al tiempo de todoφρόνησιςbuen entendimiento, buen juicio, prudencia
Xen.Mem.1.4.18Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesγνώσει τὸ θεῖον ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν ἐστιν ὥσθ’ ἅμα πάντα ὁρᾶν conocerás que la divinidad es tan grande y de tal calidad que lo ve todo a la vezτοσοῦτοςtanto (como), tanto (que), tan grande (que)
Xen.Mem.1.5.1Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ἑλέσθαι ἄνδρα… ὅντινα ἂν αἰσθανοίμεθα ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων…; ¿... elegir a un hombre que percibiéramos que es más débil que su estómago o que el vino o los placeres sexuales?ἥττωνpeor (que), inferior (que), más débil (que)
Xen.Mem.1.5.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐμοὶ μὲν δοκεῖ νὴ τὴν Ἥραν… a mí desde luego me parece, sí, por Hera…ἭραHera
Xen.Mem.1.6.1Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σοφιστὴν διελέχθη ‘las cosas que fueron debatidas con el sofista Antifonteδιαλέγομαιdialogar
Xen.Mem.1.6.1Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σοφιστὴν διελέχθη lo que conversó con el sofista Antifonteπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Xen.Mem.1.6.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς pasas la vida descalzo y sin túnicaδιατελέωpasar el tiempo, vivir
Xen.Mem.1.6.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα comes y bebes alimentos y bebidas los peoresπίνωbeber
Xen.Mem.1.6.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα comes y bebes los manjares y bebidas más corrientesφαῦλοςsimple, corriente (común), fácil, sin importancia
Xen.Mem.1.6.3Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesχρήματά γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτημένους ἥδιον ποιεῖ ζῆν y no ganas dinero, que alegra a quienes lo adquieren y hace la vida más libre y grata a quienes lo poseenκτάομαιhaber adquirido, poseer
Xen.Mem.1.6.6Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτά… ἱμάτια… οἱ μεταβαλλόμενοι los que se cambian de ropaμεταβάλλωcambiar algo propio, cambiarse de
Xen.Mem.1.6.7Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτῷ σώματι τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα καρτερεῖν ejercitándose físicamente en soportar lo que sobrevengaκαρτερέωsoportar
Xen.Mem.1.6.8Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἱ δὲ ἡγούμενοι καλῶς προχωρεῖν ἑαυτοῖς… ὡς εὖ πράττοντες εὐφραίνονται y los que creen que (las cosas) avanzan bien para ellos, se alegran por tener buena fortunaπράττωir bien las cosas, tener buena fortuna
Xen.Mem.1.6.11Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπάλιν δέ ποτε ὁ Ἀντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωκράτει εἶπεν… y de nuevo una vez Antifonte al dialogar con Sócrates dijo…πάλινde nuevo
Xen.Mem.1.6.13Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὴν σοφίαν… τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς ὥσπερ πόρνους ἀποκαλοῦσιν a los que venden el conocimiento por dinero al que lo desea, denominan sofistas igual que prostitutosσοφιστήςmaestro de retórica, sofista
Xen.Mem.1.7.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεὐθὺς ἐλεγχθήσεται γελοῖος ὢν καὶ οὐ μόνον αὐλητὴς κακός al momento se probará que <él> es ridículo y no solo un mal flautistaἐλέγχωprobar (demostrar), demostrar, poner en evidencia
Xen.Mem.1.7.3Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδῆλον γὰρ ὅτι κυβερνᾶν κατασταθεὶς ὁ μὴ ἐπιστάμενος… ἀπολέσειεν ἂν οὓς ἥκιστα βούλοιτο está claro que, designado para pilotar el que no sabe, podría hacer perecer a los que menos desearíaκαθίστημιser designado, ser nombrado
Xen.Mem.2.1.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… ὅταν ὥρα ἥκῃ … cuando llegue la horaὥραmomento oportuno, hora
Xen.Mem.2.1.8Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐδαμῶς γε τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βουλομένων τάξιν de ninguna manera me nombro a mí para el puesto de los que quieren tener poderτάττωasignar, nombrar
Xen.Mem.2.1.9Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐμαυτόν γε μέντοι τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ᾗ ῥᾷστά τε καὶ ἥδιστα βιοτεύειν me coloco precisamente a mí mismo, no obstante, entre los que quieren vivir de la manera más fácil y placentera posibleῥᾴδιοςfácilmente, de manera fácil, con sencillez
Xen.Mem.2.1.13Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesλανθάνουσί σε… οἱ… πολιορκοῦντες τοὺς ἥττονας…; ¿pasas por alto a quienes hostigan a los más débiles?πολιορκέωhostigar
Xen.Mem.2.1.13Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἢ λανθάνουσί σε οἱ ἄλλων σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν... σῖτον τέμνοντες...; ¿o no te das cuenta de los que devastan el cereal de otros que <lo> han sembrado y plantado?τέμνωcortar (árboles, plantaciones), talar, devastar, asolar
Xen.Mem.2.1.14Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐξ οὗ… ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ desde que murieron, nadie comete ya injusticiaὅςdesde que
Xen.Mem.2.1.14Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβάλλονται y rodean las ciudades con muros defensivosπεριβάλλωponer en torno, rodearse (con/de), rodear (con/de)
Xen.Mem.2.1.17Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅ τι διαφέρει... ἄλλο γε ἢ ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ θέλοντι τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν pues ciertamente yo no sé al menos qué diferencia hay… salvo que la locura es propia del que quiere soportar doloresλυπηρόςdolor, pena, sufrimientos
Xen.Mem.2.1.19Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς haciéndose fuertes en cuerpo y almaδυνατόςpoderoso, apto
Xen.Mem.2.1.20Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαἱ… ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί εἰσιν ἐνεργάζεσθαι… οὔτε… las despreocupaciones y los placeres instantáneos ni son capaces de producir bienestar en el cuerpo, ni…παραχρῆμαen el acto, inmediatamente, al instante
Xen.Mem.2.1.21Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφησὶ γὰρ Ἡρακλέα… ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆσθαι ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται pues dicen que Heracles tras marchar a un lugar solitario se sentó sin saber cuál de los dos caminos tomarἡσυχίαlugar solitario
Xen.Mem.2.1.21Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, MemorablesΠρόδικος… ὡσαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων Pródico se manifiesta de tal modo sobre la virtud diciendo más o menos como sigueὧδεdel siguiente modo, como sigue
Xen.Mem.2.1.22Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφησί... φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν... τὴν δ’ ἑτέραν τεθραμμένην... εἰς πολυσαρκίαν dice que le parecía que se acercaban dos mujeres grandes, una agradable de ver y la otra alimentada hasta la gorduraτρέφωmantener, alimentar
Xen.Mem.2.1.22Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι… τὴν μὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ… τὴν δ’ ἑτέραν… ἔχειν… ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ὥρα διαλάμποι … que le pareció que dos mujeres se acercaban, que una de las dos <era> de buen aspecto y que la otra de las dos tenía una ropa por la que destacaba sobre todo <su> bellezaὥραgracia, belleza, sazón
Xen.Mem.2.1.23Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρῶ σε... ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ veo que tú no sabes por qué camino dirigirte en la vidaτρέπωgirarse, dirigirse
Xen.Mem.2.1.24Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesφροντιεῖς... πῶς ἂν μαλακώτατα καθεύδοις pensarás cómo dormirías muy cómodamenteμαλακόςblandamente, cómodamente, débilmente
Xen.Mem.2.1.25Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοὐ φόβος μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα… ταῦτα πορίζεσθαι no <hay> miedo de que <yo> te lleve a conseguir eso mediante tu trabajoφόβοςmiedo (de/de que), miedo (a/a que), temor (de/de que)
Xen.Mem.2.1.27Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε siendo conocedora de los que te engendraronγεννάωengendrar, dar a luz
Xen.Mem.2.1.27Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesᾗπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα διηγήσομαι de qué forma los dioses dispusieron lo que es te lo contaréδιατίθημιcolocar cada cosa en un sitio, disponer
Xen.Mem.2.1.29Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐννοεῖς… ὡς χαλεπὴν καὶ μακρὰν ὁδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας… ; ¿te das cuenta de qué difícil y largo <es> el camino hacia la felicidad?μακρόςlargo
Xen.Mem.2.1.31Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποθέμενοι tras haber recorrido en la juventud los placeres y tras dejar para la vejez las dificultadesἀποτίθημιabandonar, dejar a un lado, ceder
Xen.Mem.2.1.32Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡ Ἀρετή... τιμῶμαι... πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις <yo> la Virtud soy considerada una protectora confiable para los amos de las casasφύλαξprotector, protectora
Xen.Mem.2.1.34Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου para el tiempo futuro de la vidaχρόνοςtiempo
Xen.Mem.2.2.3Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὑπὸ τίνων εὕροιμεν ἂν μείζω εὐηργετημένους algunos descubrirían que hemos recibido grandes beneficiosεὐεργετέωhacer el bien
Xen.Mem.2.2.4Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables… σκοπούμενοι ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο· αἷς συνελθόντες τεκνοποιούμεθα ... considerando de qué mujeres nos nacerían los mejores hijos, tras tener relaciones con ellas engendramos hijosσυνέρχομαιtener relaciones (con)
Xen.Mem.2.2.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἡ δὲ γυνή… τεκοῦσα τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται… πολὺν χρόνον καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν y la mujer al parir nutre y cuida <de su hijo>, soportando el esfuerzo mucho tiempo tanto de día como de nocheὑπομένωaguantar, soportar
Xen.Mem.2.2.10Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesταύτην… εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν a esa que cumple las promesasεὐχήpromesa
Xen.Mem.2.2.13Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκαὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις la ciudad examina también eso en los escrutinios de los magistradosἐξετάζωexaminar (atentamente), revisar, analizar, investigar
Xen.Mem.2.2.13Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτὰ ἱερὰ εὐσεβῶς θυόμενα ὑπὲρ τῆς πόλεως los sacrificios piadosamente ofrecidos en favor de la ciudadὑπέρen defensa de, en favor de, por
Xen.Mem.2.2.14Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐν ἐρημίᾳ φίλων en ausencia de amigosἐρημίαausencia de
Xen.Mem.2.3.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτί ἄν τις ἐπιχειροίη τοῖς ἀδυνάτοις; ¿por qué alguien emprendería tareas imposibles?ἐπιχειρέωponer la mano sobre, ponerse a
Xen.Mem.2.3.8Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἐπιστάμενος… εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα sabiendo hacer bien a quien hace bienποιέωhacer (algo a alguien)
Xen.Mem.2.3.17Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesκινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι χρηστὸς εἶναι puede que tengas que demostrar tu noblezaκινδυνεύωcorrer el riesgo de, estar ante la posibilidad de
Xen.Mem.2.3.18Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesθείᾳ μοίρᾳ por una providencia divinaμοῖραhado, destino, suerte
Xen.Mem.2.3.19Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις cuantos miembros gemelos hizo surgir entre los hombresἀδελφόςgemelo, a pares
Xen.Mem.2.3.19Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁ θεός… χεῖρέ τε καὶ πόδε καὶ ὀφθαλμώ… ἔφυσεν ἀνθρώποις la divinidad hizo crecer dos manos, dos pies y dos ojos a los hombresφύωhacer nacer, hacer crecer, criar
Xen.Mem.2.4.1Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ’ ἄν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν y oí alguna vez a él hablar sobre amigos de entre los cuales <discursos> me parece precisamente a mí que alguno sería de mucha utilidad para la adquisición de amigos y el trato <con ellos>χρείαtrato, trato (con)
Xen.Mem.2.4.3Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς… οἰκέταις καὶ ἰατροὺς εἰσάγοντας <él> decía que veía que algunos llevaban incluso a médicos a casa para sus esclavosεἰσάγωllevar a casa, meter en casa, tomar (como esposa)
Xen.Mem.2.4.4Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables... οὓς ἐν τοῖς φίλοις ἔθεσαν a <los> que contaron entre sus amigosτίθημιponer (entre), incluir (en)
Xen.Mem.2.4.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; ¿pues qué caballo o qué yunta es tan útil como el buen amigo?ζυγόνanimales uncidos al yugo, yunta
Xen.Mem.2.4.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; ¿pues qué caballo o qué yunta es tan beneficiosa como el buen amigo?χρήσιμοςútil, beneficioso
Xen.Mem.2.4.6Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesσυμβοηθεῖ... εὖ... πράττοντας πλεῖστα εὐφραίνων presta su ayuda alegrando sobremanera a los que les va bienεὐφραίνωanimar, deleitar, alegrar
Xen.Mem.2.4.6Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorables[τὸν φίλον] ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ y si algún miedo turba al amigo, <él> lo ayudaταράττωturbar, confundir, alborotar
Xen.Mem.2.4.7Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται y de la posesión que es la más productiva, lo que se llama «amigo», la mayoría se preocupan con negligencia y dejadezἀργόςnegligentemente, con negligencia
Xen.Mem.2.4.7Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἃ δέ… οἱ ὀφθαλμοὶ προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι… y lo que los ojos ven previamente y los oídos escuchan antes…ὀφθαλμόςojo, mirada
Xen.Mem.2.5.5Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοὺς δὲ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτας πάνυ τι πωλουμένους ὁρῶ οὔτε φίλους προδιδομένους y no veo que ni que los buenos esclavos domésticos sean vendidos en absoluto ni que los buenos amigos sean traicionadosπωλέωvender
Xen.Mem.2.6.1Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδοκιμάζειν φίλους examinar a los amigosδοκιμάζωexaminar, comprobar
Xen.Mem.2.6.4Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀλλὰ ποῖον… ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιεῖσθαι; ¿pero a cuál intentaremos hacérnos<lo> amigo?ἀλλάpero, mas
Xen.Mem.2.6.4Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτί δ’; ὅστις διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσθαι μηδὲ πρὸς ἓν ἄλλο σχολὴν ποιεῖται ἢ ὁπόθεν αὐτός τι κερδανεῖ; ¿y qué? ¿<ese> que por el deseo de hacer negocio no encuentra tiempo para una sola cosa distinta a de dónde obtendrá él algún beneficio?σχολήencontrar tiempo (libre)
Xen.Mem.2.6.6Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνδριάντας… εἰργασμένον el que realizó esculturasἐργάζομαιelaborar, fabricar, construir
Xen.Mem.2.6.11Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesτοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπᾴδουσαι κατεῖχον, ὥστε μὴ ἀπιέναι a los demás hombres las sirenas con sus cantos (los) retenían de modo que no se fueranκατέχωretener, sujetar, contener
Xen.Mem.2.6.21Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδυσμενὲς μὲν ὁ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὁ φθόνος causa de hostilidad <es> el deseo de tener más, pero causa de odio, la envidiaπλεονεκτέωtener más, obtener más, tener ventaja
Xen.Mem.2.6.21Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔχει… ποικίλως πως ταῦτα eso es de algún modo complicadoποικίλοςvariadamente, de forma complicada, de forma ambigua
Xen.Mem.2.6.22Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesδύνανται πεινῶντες… σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν pueden con hambre compartir su comida y bebidaκοινωνέωcompartir (algo con alguien)
Xen.Mem.2.6.22Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesαἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων κυριεύειν eligen poseer lo adecuado sin esfuerzo antes que ser amos de todo mediante la guerraπόνοςtrabajo, esfuerzo, dificultad
Xen.Mem.2.6.22Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀλλ’ ὅμως διὰ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυομένη συνάπτει τοὺς καλούς τε κἀγαθούς pero sin embargo la amistad deslizándose a través de todo eso vincula a los buenos y noblesσυνάπτωjuntar, reunir, atar, concertar, vincular, conectar
Xen.Mem.2.6.24Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὠφελίμους ἀλλήλοις κοινωνοὺς εἶναι ser buenos compañeros unos de otrosκοινωνόςcompañero (de alguien)

« Anterior 1 ... 275 276 277 278 279 280 281 ... 283 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas