logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 97 -- Paginación: 2/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.19.197Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaταύτην… κατακλίνεσθαι καί τι καὶ ᾁδειν ἐκέλευον. ἀδημονούσης δὲ τῆς ἀνθρώπου καὶ οὔτ’ ἐθελούσης… a esa le ordenaban que se recostara e incluso que cantara algo; pero la pobre mujer estaba muy angustiada y no queríaἄνθρωποςmujercita, pobre mujer
Dem.19.197Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaδακρυσάσης ἐκείνης περιρρήξας τὸν χιτωνίσκον ὁ οἰκέτης ξαίνει κατὰ τοῦ νώτου πολλάς mientras aquella lloraba, el esclavo, tras desgarrarle su túnica corta, le aplica muchos azotes en su espaldaπληγήgolpe, azote
Dem.19.198Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἡ γυνή, ἀναπηδήσασα προσπίπτει πρὸς τὰ γόνατα τῷ Ἰατροκλεῖ, καὶ τὴν τράπεζαν ἀνατρέπει la mujer tras ponerse de pie de un salto cae ante las rodillas de Iatrocles y vuelca la mesaἀνατρέπωponer lo de abajo arriba, volcar, derribar
Dem.19.199Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐρεῖ λαμπρᾷ τῇ φωνῇ hablará con clara vozλαμπρόςclara
Dem.19.208Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἀσθενὲς τὸ συνειδέναι πεπρακόσιν αὑτοῖς τὰ πράγματα (les) produce debilidad ser conscientes de que ellos han cometido esos hechosσύνοιδαser consciente
Dem.19.209Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐκεῖνα δ’ ἁπλᾶ καὶ δύ’ ἢ τρί’ ἴσως ῥήματα, ἃ κἂν ἐχθὲς ἐωνημένος ἄνθρωπος εἰπεῖν ἠδυνήθη pero aquellas tal vez dos o tres palabras simples que, incluso un hombre comprado ayer, pudo decirὠνέομαιser comprado
Dem.19.211Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἀπηγόρευε μὴ καλεῖν ἔμ’ εἰς τὸ δικαστήριον renunciaba a convocarme ante el tribunalκαλέωconvocar (a juicio), convocar (como testigo), llamar (a testificar)
Dem.19.212Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὥστε μηδενὶ νῦν ὑμῶν εὐσεβῶς ἔχειν ἀποψηφίσασθαι αὐτοῦ de manera que para ninguno de vosotros sea piadoso absolverloεὐσεβήςcon piedad
Dem.19.215Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaταῦτα… ἃ μηδ’ ᾐτίαται πρότερον πώποτε cosas que nunca antes le echaba en caraαἰτιάομαιacusar (de algo)
Dem.19.215Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἀρνοῦνται, ψεύδονται, προφάσεις πλάττονται, πάντα ποιοῦσιν ὑπὲρ τοῦ μὴ δοῦναι δίκην niegan, mienten, se inventan excusas, hacen cualquier cosa para no rendir cuentas ante la justiciaπλάττωmoldearse, imaginarse, inventarse, fingir
Dem.19.227Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaκαὶ φιλεῖ τοὺς ἑαυτὸν εὖ ποιοῦντας καὶ μισεῖ τοὺς τἀναντία quiere a los que se portan bien con él y odia a los que (hacen) lo contrarioκαίy
Dem.19.227Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaβούλεσθ’ οὖν εἰδέναι καὶ ἀκοῦσαι τὸ τούτων αἴτιον; ¿queréis saber y escuchar la causa de eso?καίy
Dem.19.229Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτοὺς αἰχμαλώτους ἐκ τῶν ἰδίων ἐλύσατο rescató a nuestros prisioneros de guerra con su propio <dinero>λύωliberar (a un ser querido), rescatar (a un ser querido)
Dem.19.230Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaεἰς ἄνδρας ἐγγράφεσθαι estar inscrito entre los hombresἀνήρhombre
Dem.19.240Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτίνα… μάρτυρα μείζω παράσχωμαι τοῦ πολλὰ καὶ δεινὰ πεπρεσβεῦσθαί σοι ἢ σὲ κατὰ σαυτοῦ; ¿a qué testigo puedo presentar más fuerte (mejor) de que han sido negociadas por ti como embajador muchas (cosas) terribles que a ti contra ti mismo?πρεσβεύωnegociar (como embajador), tratar (un asunto)
Dem.19.241Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἃ γὰρ ὡρίσω σὺ δίκαια lo que tú determinaste que era justoὁρίζωdeterminar (en su interés), definir (en su interés)
Dem.19.245Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτόν εἰς τοὺς ὄρνεις εἰσιόντα al que frecuenta las gallerasὄρνιςmercado de aves, gallera
Dem.19.250Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτούτων οὐδὲν ἐσκέψατο, οὐδ’ ὅπως ὀρθὴ πλεύσεται [ἡ πόλις] προείδετο, ἀλλ’ἀνέτρεψε καὶ κατέδυσε no consideró nada de eso, ni se cuidó de que la ciudad navegara con rectitud, sino que <la> volcó y <la> hundióπλέωnavegar
Dem.19.255Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ λέγειν εἴσω τὴν χεῖρ’ ἔχοντ’, Αἰσχίνη, δεῖ… σὺ δ’ ἐκεῖ προτείνας καὶ ὑποσχὼν καὶ καταισχύνας… ἐνθάδε σεμνολογεῖ ¡Esquines! no hay que hablar [en público] teniendo la mano dentro <de la ropa>, pero tú allí [en la embajada ante Filipo], tras tender<la>, ponerla para pedir y provocar vergüenza, hablas en tono solemne aquíὑπέχωtender (la mano), presentar (la mano), poner la mano para pedir
Dem.19.258Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaμάλιστα δὲ νῦν ἐπὶ καιροῦ τοῦτο γένοιτ’ ἄν especialmente ahora eso ocurriría en el momento oportunoκαιρόςa tiempo, en el momento oportuno
Dem.19.259Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaνόσημα... δεινὸν ἐμπέπτωκεν εἰς τὴν Ἑλλάδα una enfermedad terrible ha sobrevenido sobre Greciaἐμπίπτωcaer sobre, precipitarse sobre, sobrevenir, alcanzar
Dem.19.259Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτὰ κύρια las autoridadesκύριοςque tiene autoridad, que manda, soberano
Dem.19.269Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐν οἷς ἦσαν ἐκεῖνοι λαμπροί en los que aquellos eran famososλαμπρόςmanifiesto, conocido, famoso
Dem.19.271Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτὸν χρυσὸν τὸν ἐκ τῶν βαρβάρων εἰς τοὺς Ἕλληνας ἤγαγεν llevó el oro de los extranjeros a los griegosχρυσόςoro
Dem.19.272Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτότε… οὕτω σεμνὸν ἦν τὸ δίκαιον… ὥστε τῆς αὐτῆς ἠξιοῦτο στάσεως τό τ’ ἀριστεῖον τῆς θεοῦ καὶ αἱ κατὰ τῶν τὰ τοιαῦτ’ ἀδικούντων τιμωρίαι entonces la justicia era tan sagrada que se consideraban dignos del mismo emplazamiento el premio a la diosa y los castigos contra los que cometían tales delitosστάσιςposición, puesto, emplazamiento
Dem.19.273Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἵππου δρόμον ἡμέρας en el espacio recorrido por un caballo en un díaδρόμοςespacio recorrido
Dem.19.276Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ τοίνυν τὰ παλαί’ ἄν τις ἔχοι μόνον εἰπεῖν por tanto, no sólo las cosas antiguas uno podría decirπαλαιόςlo antiguo
Dem.19.277Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ γὰρ ἐφ’ ἡμισείᾳ χρηστὸν εἶναι δεῖ τὸν τὰ τηλικαῦτα διοικεῖν ἀξιοῦντα pues no conviene que el que se considera digno de administrar cosas de tanta importancia sea honrado a mediasἥμισυςmedia (parte), mitad
Dem.19.280Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaδιὰ τὰς εὐεργεσίας ἃς ὑπῆρξαν εἰς ὑμᾶς … por los beneficios que promovieron para nosotrosὑπάρχωempezar, emprender, promover
Dem.19.285Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτὰ μέγιστα κινδυνεύεται se corren los mayores riesgosκινδυνεύωarriesgarse, correr riesgo
Dem.19.287Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulenta… ὃς ἐν ταῖς πομπαῖς ἄνευ τοῦ προσώπου κωμάζει ... quien participa en las procesiones sin máscaraπρόσωπονmáscara
Dem.19.289Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaεἰ παρ’ ὑμῖν ἄδεια γενήσεται τοῖς… βουλομένοις si es que entre vosotros va a haber licencia para los que deseen…γίγνομαιproducirse, suceder, haber
Dem.19.289Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐγὼ δ’ οὐ δέδοικ’ εἰ Φίλιππος ζῇ, ἀλλ’ εἰ τῆς πόλεως τέθνηκε τὸ τοὺς ἀδικοῦντας μισεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι yo no tengo miedo de que Filipo esté vivo, sino de que haya muerto el odio y castigo de la ciudad hacia los malhechoresθνήσκωperecer, desaparecer, fenecer, morir
Dem.19.290Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὑπὲρ μὲν συγγενῶν καὶ ἀναγκαίων ἀνθρώπων en favor de parientes y allegadosἀναγκαῖοςallegado, cercano
Dem.19.290Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐδ’ ὑπακοῦσαι καλούμενος ἤθελες y ni siquiera siendo citado judicialmente querías comparecerὑπακούωresponder (una citación judicial), comparecer (ante el juez)
Dem.19.291Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaσυγκατηγόρει μετ’ ἐκείνου σοῦ καὶ τῶν ἐχθρῶν τῶν σῶν εἷς ἐξητάζετο; ¿[Eubulo] te acusaba junto a aquel y se comprobaba que era uno de tus enemigos?ἐξετάζωser comprobado, comprobarse
Dem.19.293Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτί γὰρ δήποτε Μοιροκλέα μὲν ἔκρινες, εἰ παρὰ τῶν τὰ μέταλλ’ ἐωνημένων εἴκοσιν ἐξέλεξεν δραχμὰς παρ’ ἑκάστου pues ¿por qué en fin juzgabas a Merocles, si extorsionó con veinte dracmas a cada uno a los que tenían arrendadas las minas de plata?ὠνέομαιarrendar, contratar
Dem.19.305Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐγείρεται ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις la ciudad de Atenas se animaἐγείρωdespertarse, animarse
Dem.19.308Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐδημηγόρει… εἶναί τε τὸν Φίλιππον αὐτόν, Ἡράκλεις, Ἑλληνικώτατον ἀνθρώπων <él> decía en la asamblea que el propio Filipo, ¡por Heracles!, era el más helénico de los hombresἙλληνικόςgriego, helénico
Dem.19.309Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaγυναῖκας ἐλευθέρας ἤγαγε δεῦρ’ ἐφ’ ὕβρει trajo aquí a mujeres libres para abusar <de ellas>ὕβριςviolencia sexual, abuso, deshonra
Dem.19.315Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaβούλομαι τοίνυν ὑμῖν ἐπανελθεῖν ἐπὶ κεφαλαίων ὃν τρόπον ὑμᾶς κατεπολιτεύσατο Φίλιππος quiero, así pues, recapitular para vosotros en esencia de qué manera Filipo actuó políticamente contra vosotrosκεφάλαιοςen sustancia, en esencia
Dem.19.320Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐκρατοῦντο δὲ Θηβαῖοι καὶ μάχην ἥττηντο y los tebanos eran sometidos y derrotados en combateἡττάομαιser derrotado (en), ser vencido (en)
Dem.19.326Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulenta… ὅ, τέως ἦσαν Φωκεῖς σῷοι, οὐδεπώποτ’ ἐποιήσαμεν lo cual, mientras que los focenses estaban a salvo, jamás hicimosτέωςmientras que
Dem.19.327Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοἱ μὲν ὄντες Ἀμφικτύονες φεύγουσι… οἱ δ’ οὐπώποτ’ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ γενόμενοι… νῦν Ἀμφικτύονες εἶναι βιάζονται los que son miembros del consejo anfictiónico huyen mientras que los que nunca antes lo fueron, ahora fuerzan ser miembros de ese consejoβιάζομαιforzar
Dem.19.328Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaμέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας δίκην οὐ δεδώκασιν hasta el día de hoy no han rendido cuentas judicialesσήμερονhoy, ahora
Dem.19.335Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἂν τοίνυν ταῦτα μὲν φεύγῃ, πλανᾷ δὲ καὶ πάντα μᾶλλον λέγῃ, ἐκείνως αὐτὸν δέχεσθε así pues, si elude eso, divaga y dice cualquier cosa en mayor medida, recibidle de la siguiente maneraπλανάωdivagar, errar
Dem.19.339Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaπάντας δεῖ… ἐπὶ δωροδόκου… καὶ πικρῶς καὶ ἐναντίως ἀκούειν es necesario que todos ante un corrupto escuchen con desagrado y oposiciónἐναντίοςcontrariamente, de la forma opuesta, con oposición

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas