logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 98 -- Paginación: 2/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aesch.Eum.575Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε di qué participación tienes en este asuntoμέτειμι (εἰμί)participar de algo, tener derecho sobre algo
Aesch.Eum.576Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesμαρτυρήσων ἦλθον vine para testificarἔρχομαιir con la intención de, venir para
Aesch.Eum.579Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesαἰτίαν δ’ ἔχω τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου asumo la culpa por la muerte de esta madreαἰτίαtener responsabilidad por, tener culpa de, sufrir acusación de
Aesch.Eum.582Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesὑμῶν ὁ μῦθος, εἰσάγω δὲ τὴν δίκην la palabra es vuestra, inicio este juicio’εἰσάγωllevar (a juicio/debate), iniciar (un pleito)
Aesch.Eum.592Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτὴν μητέρα… ἔκτεινα… λέγω· ξιφουλκῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών maté a mi madre, afirmo: haciendo un corte en <su> cuello con una mano armada de espadaτέμνωcortar, herir
Aesch.Eum.594Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesμαρτυρεῖ δέ μοι y <él> es mi testigoμαρτυρέωser testigo (para alguien), testificar (a favor de)
Aesch.Eum.603Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτοιγὰρ σὺ μὲν ζῇς, ἡ δ’ ἐλευθέρα φόνῳ tú es verdad que sigues vivo, pero ella <está> liberada de la muerte [de Agamenón]ἐλεύθεροςlibre, liberado
Aesch.Eum.611Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesδρᾶσαι… οὐκ ἀρνούμεθα no negamos haberlo hechoἀρνέομαιnegar, decir que no
Aesch.Eum.618Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοὐπώποτ’ εἶπον… ὃ μὴ κελεύσαι Ζεύς nunca dije lo que Zeus no (me) ordenóκελεύωordenar algo a alguien
Aesch.Eum.630Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι decidir con el voto sobre este temaψῆφοςvoto
Aesch.Eum.650Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesπάντ’ ἄνω τε καὶ κάτω στρέφων τίθησιν todo lo dispone trastocándolo arriba y abajoἄνωpatas arriba, al revés
Aesch.Eum.651Aeschylus, Eumenides: Esquilo, EuménidesΖεύς... τὰ δ’ ἄλλα πάντ’ ἄνω τε καὶ κάτω στρέφων τίθησιν Zeus administra todo lo demás revolviéndo<lo> arriba y abajoτίθημιdisponer, establecer, promulgar, administrar
Aesch.Eum.652Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesπῶς γὰρ τὸ φεύγειν τοῦδ’ ὑπερδικεῖς ὅρα pues mira cómo abogas para que este sea absueltoὁράωmirar (cómo), preocuparse (de cómo)
Aesch.Eum.568Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesσάλπιγξ βροτείου πνεύματος πληρουμένη trompeta llena de aliento mortalπνεῦμαaliento, espíritu vital, respiración
Aesch.Eum.662Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτεκμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου y te mostraré una prueba de este razonamientoτεκμήριονprueba
Aesch.Eum.670Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménides… ὅπως γένοιτο πιστὸς εἰς τὸ πᾶν χρόνου … para que sea fiel para todo el tiempo (... fiel para siempre)πᾶςcualquier forma (de), todo tipo (de), total, absoluto
Aesch.Eum.674Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesἤδη κελεύω τούσδ’ ἀπὸ γνώμης φέρειν ψῆφον δικαίαν ordeno ya que estos emitan un voto justo con buen juicioγνώμηbuen juicio
Aesch.Eum.677Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesμένω δ’ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κριθήσεται espero escuchar cómo será sentenciado el juicioἀγώνjuicio, sentencia
Aesch.Eum.681Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesκλύοιτ’ ἂν ἤδη θεσμόν, Ἀττικὸς λεώς podríais escuchar ya una ley, pueblo atenienseἈττικόςateniense
Aesch.Eum.683Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν Αἰγέως στρατῷ αἰεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον y tendrá en adelante el pueblo de Egeo siempre ese consejo de juecesστρατόςpueblo
Aesch.Eum.686Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesὅτ’ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον στρατηλατοῦσαι cuando vinieron (ellas, las amazonas) al frente de un ejército por resentimiento contra Teseoκατάen relación a, según, por (medio de)
Aesch.Eum.686Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesπάγον δ’ Ἄρειον τόνδ’, Ἀμαζόνων ἕδραν σκηνάς τε… ἀντεπύργωσαν y fortificaron en respuesta esta colina de Ares, sede y campamento de las Amazonasσκηνήcampamento, morada, conjunto de tiendas
Aesch.Eum.691Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesσέβας ἀστῶν φόβος τε ξυγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν σχήσει el respeto de los ciudadanos y el miedo que es (su) pariente, (los) sujetará (para) que no cometan injusticiaσυγγενήςpariente
Aesch.Eum.697Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτὸ μήτ’ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν aconsejo a los ciudadanos que no defienden ni la anarquía ni el despotismo ser respetuososβουλεύωaconsejar (algo a alguien)
Aesch.Eum.725Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοὔκουν δίκαιον τὸν σέβοντ’ εὐεργετεῖν, ἄλλως τε πάντως χὤτε δεόμενος τύχοι; ¿acaso no es justo beneficiar al piadoso, tanto en cualquier otro caso como cuando se encuentre necesitado?οὔκουνverdaderamente, no, entonces, no, acaso no, no es verdad que
Aesch.Eum.728Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας θεάς engañaste a las deidades originarias con vinoἀρχαῖοςoriginario, antiguo, primitivo
Aesch.Eum.735Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesψῆφον δ’ Ὀρέστῃ τήνδ’ ἐγὼ προσθήσομαι y votaré a favor de Orestesπροστίθημιañadir su voto para (alguien), votar (a favor de alguien)
Aesch.Eum.737Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτὸ δ’ ἄρσεν αἰνῶ πάντα apruebo lo masculino en su totalidadἄρσηνlo varonil, lo masculino
Aesch.Eum.742Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesἐκβάλλεθ’ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους sacad afuera rápidamente los votos de las urnasἐκβάλλωexpulsar (de), apartar (de), sacar fuera (de)
Aesch.Eum.745Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἆρ’ ὁρᾷς τάδε; Noche, negra madre, ¿acaso ves esto?ἆρα¿acaso?, si
Aesch.Eum.773Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesπόλιν τὴν Παλλάδος τιμῶσιν αἰεὶ τήνδε συμμάχῳ δορί honran siempre a esta ciudad de Palas (Atenea) con una lanza como aliadaσύμμαχοςaliado, favorable
Aesch. Eum.789Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτί ῥέξω; γελῶμαι πολίταις ¿qué voy a hacer? soy objeto de risa para los ciudadanosγελάωser objeto de risa
Aesch.Eum.791Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesκόραι δυστυχεῖς Νυκτὸς (Erinias) desventuradas hijas de la Nocheδυστυχήςdesdichado, desafortunado
Aesch.Eum.843Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτίς μ’ ὑποδύεται, τίς ὀδύνα πλευράς; ¿qué me penetra? ¿qué dolor <penetra> mi costado?πλευράcostado, lado
Aesch.Eum.866Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesἐνοικίου δ’ ὄρνιθος οὐ λέγω μάχην no digo lucha de ave caseraὄρνιςgallo, gallina
Aesch.Eum.867Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτοιαῦθ’ ἑλέσθαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ... χώρας μετασχεῖν τῆσδε te es posible obtener de mí lo siguiente: tener parte de esta tierraπάρειμι (εἰμί)ser posible
Aesch.Eum.868Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesεὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν a ella que actuaba bien y recibía el bienδράωactuar bien (con uno), actuar mal (con uno)
Aesch.Eum.868Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesσοι πάρεστιν… εὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν… μετασχεῖν te es posible actuando bien y pasándolo bien tomar parteπάσχωirle a uno bien, pasarlo bien, beneficiarse
Aesch.Eum.881Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοὔτοι καμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγαθά no me cansaré de decirte lo que es buenoκάμνωcansarse de
Aesch.Eum.898Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesκαί μοι πρόπαντος ἐγγύην θήσῃ χρόνου; ¿y me concederás una garantía para todo el tiempo?χρόνοςtiempo
Aesch.Eum.900Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesθέλξειν μ’ ἔοικας καὶ μεθίσταμαι κότου parece que me embrujarás y <ya> me alejo de <mi> rencorμεθίστημιalejarse (de)
Aesch.Eum.914Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ τήνδ’ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν no sufriré que esta ciudad no se honre entre los mortalesἀνέχωsostener, aguantar, soportar
Aesch.Eum.933Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesὁ δὲ μὴ κύρσας βαρεῶν τούτων οὐκ οἶδεν ὅθεν πληγαὶ βιότου y el que no tropieza con esos pesares no sabe de dónde <vienen> los golpes de la vidaπληγήgolpe (de la fortuna), calamidad
Aesch.Eum.990Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις de estos temibles semblantes (de las Erinias) veo un gran provecho para estos ciudadanosπρόσωπονsemblante, aspecto, persona
Aesch.Eum.1000Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesχαίρετ’ ἀστικὸς λεώς… σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ ¡adiós, gentes de la ciudad, prudentes con el <paso del> tiempo!χρόνοςen tiempo, con el tiempo, dentro de un tiempo
Aesch.Eum.1020Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesοὔτι μέμψεσθε συμφορὰς βίου no censuraréis en modo alguno los sucesos de la vidaσυμφοράsuceso, suerte, circunstancia
Aesch.Eum.1029Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesτὸ φέγγος ὁρμάσθω πυρός ¡brote el brillo del fuego!ὁρμάωprecipitarse, surgir con fuerza, brotar
Aesch.Eum.1041Aeschylus, Eumenides: Esquilo, Euménidesδεύρω ἴτε id allíδεῦροaquí, hacia aquí

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas