logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 4 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 162 -- Paginación: 2/4
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Nub.402Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί μαθών; οὐ γὰρ δὴ δρῦς γ’ ἐπιορκεῖ ¿y por qué? pues evidentemente la encina de hecho no es perjuraμανθάνω¿con qué intención?
Aristoph.Nub.403Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεὖ σὺ λέγειν φαίνει parece que hablas bienφαίνωparecer
Aristoph.Nub.404Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅταν ἐς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισθεὶς κατακλῃσθῇ… cuando el viento seco suspendido en el aire es encerrado dentro de esas [nubes]...ξηρόςseco, reseco
Aristoph.Nub.428Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesζητῶν δεξιὸς εἶναι procurando ser listoδεξιόςdiestro, listo
Aristoph.Nub.430Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδέομαι τοίνυν ὑμῶν… τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστον os pido en efecto que yo sea entre los griegos el mejor por cien estadios <de diferencia> en hablarστάδιονestadio
Aristoph.Nub.437Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδράσω ταῦθ’ ὑμῖν πιστεύσας· ἡ γὰρ ἀνάγκη με πιέζει haré eso por confiar en vosotros; la necesidad, en efecto, me agobiaπιέζωabrumar, agobiar, apretar
Aristoph.Nub.441Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτουτὶ τοὐμὸν σῶμ’ αὐτοῖσιν παρέχω, τύπτειν πεινῆν διψῆν les ofrezco este mi cuerpo, para que <lo> golpeen, para que pase hambre, para que sufra sedπαρέχωofrecer (para)
Aristoph.Nub.466Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὥστε γέ σου πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι θύραις ἀεὶ καθῆσθαι de manera que muchos siempre estén sentados a tu puertaκάθημαιestar sentado, estar ocioso
Aristoph.Nub.478Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον dime tú tu forma de serτρόποςcarácter, forma de ser
Aristoph.Nub.485Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἢν μὲν γὰρ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ· ἐὰν δ’ ὀφείλω… ἐπιλήσμων πάνυ pues si se me debe algo, <soy> muy memorioso, pero si debo, <soy> completamente olvidadizoὀφείλωdeber, adeudar
Aristoph.Nub.492Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος este es una persona ignorante y bárbaraβάρβαροςextranjero, poco civilizado, bárbaro, enemigo
Aristoph.Nub.493Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesέδοικά σ’ ὦ πρεσβῦτα μὴ πληγῶν δέει temo que tú viejo necesitas unos golpesμήque
Aristoph.Nub.498Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται es costumbre entrar desnudosνομίζωser costumbre, estar de moda
Aristoph.Nub.503Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν no te diferenciarás en nada de Querefonte en la naturalezaδιαφέρωdistinguirse de, destacar (frente a)
Aristoph.Nub.509Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί κυπτάζεις ἔχων; ¿por qué sigues agachado?ἔχωseguir
Aristoph.Nub.510Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεὐτυχία γένοιτο τἀνθρώπῳ, ὅτι προήκων ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας… que haya felicidad para este hombre porque, a pesar de haber llegado a las honduras de la edad…ἡλικίαedad (anciana), ancianidad
Aristoph.Nub.514Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας en la etapa profunda (avanzada) de la vidaβαθύςfuerte, avanzado, rico
Aristoph.Nub.523Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἣ παρέσχε μοι ἔργον πλεῖστον la cual me causó una grandísima complicaciónἔργονtrabajo, dificultad
Aristoph.Nub.547Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀεὶ καινὰς ἰδέας ἐσφέρων σοφίζομαι siempre me las ingenio para introducir nuevas formas (de comedia)εἰσφέρωintroducir, introducir (novedades), proponer (novedades)
Aristoph.Nub.559Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι imitando [otros poetas] mis símiles de anguilasεἰκώνsímil, comparación
Aristoph.Nub.560Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω en efecto, quien se ríe de eso, que no se alegre con mis <cosas>γελάωreírse (de)
Aristoph.Nub.607Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡνίχ’ ἡμεῖς… παρεσκευάσμεθα, ἡ σελήνη… ἐπέστειλεν φράσαι… cuando nosotras estábamos preparadas, la luna <nos> ordenó decir…ἡνίκαcuando, mientras
Aristoph.Nub.608Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡ Σελήνη συντυχοῦσ’ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι… la Luna, tras coincidir con nosotros, nos ordenó decir…σελήνηLuna
Aristoph.Nub.612Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτοῦ μηνὸς ἐς δᾷδ’ οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν al mes, para antorchas, no menos de una dracmaμείςen el mes, al mes
Aristoph.Nub.619Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν no consiguiendo su celebración según la cuenta de los díasλόγοςcuenta, estimación, rendir cuenta(s), dar explicaciones
Aristoph.Nub.621Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡμῶν ἀγόντων τῶν θεῶν ἀπαστίαν,… guardando ayuno nosotros los dioses,…ἄγωguardar ayuno
Aristoph.Nub.629Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐκ εἶδον οὕτως ἄνδρ’ ἄγροικον οὐδένα οὐδ’ ἄπορον οὐδὲ σκαιόν no vi a ningún hombre tan paleto, ni tan sin recursos, ni tan torpeἄποροςcarente de recursos (materiales o de ingenio), indeciso
Aristoph.Nub.631Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅμως γε μὴν αὐτὸν καλῶ θύραζε δευρί sin embargo, a pesar de todo lo voy a llamar aquí, a la puertaὅμωςsin embargo, (a pesar de todo)
Aristoph.Nub.663Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτήν τε θήλειαν καλεῖς ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα llamas a la hembra "ἀλεκτρυών", de la misma manera que también al machoἀλεκτρυώνgallina
Aristoph.Nub.682Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπερὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ, ἅττ’ ἄρρεν’ ἐστίν, ἅττα δ’ αὐτῶν θήλεα a propósito de las palabras es necesario que aprendas las que son masculinas y las que son femeninasἄρσηνmasculino
Aristoph.Nub.682Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπερὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ, ἅττ’ ἄρρεν’ ἐστίν, ἅττα δ’ αὐτῶν θήλεα a propósito de las palabras es necesario que tú aprendas cuáles son masculinas y cuáles de ellas <son> femeninasθῆλυς(género) femenino
Aristoph.Nub.688Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐπεὶ πῶς ἂν καλέσειας; ¿porque, cómo lo llamarías?ἐπείpues, porque
Aristoph.Nub.708Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί πάσχεις; τί κάμνεις; ¿qué te pasa? ¿por qué sufres?κάμνωsufrir, padecer
Aristoph.Nub.708Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί πάσχεις; ¿qué te pasa?πάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Aristoph.Nub.710Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδάκνουσί μ’ ἐξέρποντες οἱ Κορίνθιοι y me pican los corintios que salen arrastrándoseΚορίνθιοςcorintio
Aristoph.Nub.733Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἔχεις τι; ¿comprendes algo?ἔχωconocer, tener en mente, comprender
Aristoph.Nub.754Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεἰ μηκέτ’ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους si ya no saliera nunca la luna <yo> no devolvería los interesesἀνατέλλωbrotar, crecer, surgir, nacer, salir (un astro)
Aristoph.Nub.767Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὴν λίθον ταύτην ἑόρακας τὴν καλήν, τὴν διαφανῆ, ἀφ’ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι; ¿has visto esa piedra, la bella, la transparente, con la que encienden el fuego?λίθοςpiedra
Aristoph.Nub.773Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἥδομαι ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη me alegro de que se haya cancelado el pleito de cinco talentos contra míἥδομαιalegrarse de algo
Aristoph.Nub.778Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesφαυλότατα καὶ ῥᾷστα muy sencilla y fácilmenteφαῦλοςsencillamente
Aristoph.Nub.812Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἑτέρᾳ τρέπεσθαι volver por otro caminoἕτεροςotro camino, de otra manera diferente
Aristoph.Nub.820Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί δὲ τοῦτ’ ἐγέλασας ἐτεόν; ¿y por qué te reíste de eso en verdad?γελάωreírse (de)
Aristoph.Nub.820Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐνθυμούμενος ὅτι παιδάριον εἶ καὶ φρονεῖς ἀρχαιϊκά considerando que eres un chiquillo, y tienes ideas anticuadasἐνθυμέομαιconsiderar (que)
Aristoph.Nub.825Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἰδού· τί ἔστιν; ¡venga! ¿qué sucede?εἴδομαι¡mira!, ¡venga!, ¡ea!
Aristoph.Nub.825Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἰδού· τί ἔστιν; ¡mira! ¿qué es?ἰδού¡mira!, ¡ea!, ¡eh!
Aristoph.Nub.842Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαθὴς εἶ καὶ παχύς y te conocerás a ti mismo, qué ignorante y torpe eresπαχύςespeso, torpe, estúpido
Aristoph.Nub.861Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπατρὶ πιθόμενος ἐξάμαρτε equivócate por obedecer a <tu> padreπείθωobedecer (a), hacer caso (a)
Aristoph.Nub.865Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ’ ἀχθέσει tú alguna vez te lamentarás de eso con el paso del tiempoχρόνοςcon el tiempo, con el paso del tiempo, tras un tiempo
Aristoph.Nub.874Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπῶς ἂν μάθοι ποθ’ οὗτος ἀπόφυξιν δίκης…; ¿cómo podría aprender ese alguna vez a ser absuelto en un juicio?μανθάνωaprender
Aristoph.Nub.879Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἔπλαττεν… οἰκίας <él> [de pequeño] modelaba casasπλάττωmoldear, plasmar, modelar, dar forma

1 2 3 4 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas