logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 3 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 103 -- Paginación: 2/3
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Eq.567Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosεὐλογῆσαι βουλόμεσθα τοὺς πατέρας ἡμῶν… οἵτινες πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυφάρκτῳ στρατῷ… νικῶντες ἀεὶ τήνδ’ ἐκόσμησαν πόλιν queremos elogiar a nuestros padres, que, al vencer en batallas terrestres y en el ejército fortificado por naves, glorificaron siempre la ciudadπεζόςde infantería, terrestre
Aristoph.Eq.572Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἠρνοῦντο μὴ πεπτωκέναι negaban que hubieran caídoἀρνέομαιnegar, decir que no
Aristoph.Eq.593Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosδεῖ γὰρ τοῖς ἀνδράσι τοῖσδε… πορίσαι σε νίκην pues es necesario que tú procures a estos hombres una victoriaπορίζωproporcionar, procurar
Aristoph.Eq.601Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosεἶτα τὰς κώπας λαβόντες ὥσπερ ἡμεῖς οἱ βροτοὶ ἐμβαλόντες ἀνεβρύαξαν después [los caballos], tras coger los remos, igual que nosotros los hombres, relincharon al atacarβροτόςhombre (mortal), persona mortal, mortal
Aristoph.Eq.618Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosεἴθ’ ἐπέλθοις ἅπαντά μοι σαφῶς ojalá me contaras todo claramenteἐπέρχομαιnarrar, contar
Aristoph.Eq.623Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἅπαντες ἡδόμεσθά σοι todos te agradamosἥδομαιagradar a alguien
Aristoph.Eq.631Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosκἄβλεψε νᾶπυ y miró <con mirada de> mostaza (y miró con acritud)βλέπωmirar (con determinada mirada)
Aristoph.Eq.639Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἐκ δεξιᾶς por la derechaδεξιόςla derecha, el lado derecho
Aristoph.Eq.650Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosτῶν δημιουργῶν ξυλλαβεῖν τὰ τρύβλια juntar los cuencos de los artesanosσυλλαμβάνωreunir, juntar
Aristoph.Eq.656Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosμοι δοκεῖ… εὐαγγέλια θύειν ἑκατὸν βοῦς τῇ θεῷ a mí me parece bien celebrar las buenas nuevas <sacrificando> cien cabezas de vacuno para la diosaθύωcelebrar (una fiesta con sacrificio)
Aristoph.Eq.661Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosκατὰ χιλίων… εὐχὴν ποιήσασθαι χιμάρων hacer una promesa de mil cabrasεὐχήpromesa
Aristoph.Eq.662Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosαἱ τριχίδες εἰ γενοίαθ’ ἑκατὸν τοὐβολοῦ si las anchoas llegaran a estar a 100 por un óboloγίγνομαιsumar, resultar
Aristoph.Eq.682Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὥστε τὴν βουλὴν ὅλην… ἀναλαβὼν ἐλήλυθα de manera que tras cautivar a todo el consejo me fuiἀναλαμβάνωhacer suyo, cautivar
Aristoph.Eq.759Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosποικίλος γὰρ ἁνὴρ κἀκ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμήχανος πορίζειν pues es un hombre hábil e ingenioso en proporcionar recursos en situaciones sin soluciónπόροςrecurso, medio (sust.)
Aristoph.Eq.765Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosεἰ… περὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων γεγένημαι βέλτιστος ἀνήρ… si he llegado a ser el mejor varón para el pueblo de los atenienses…βελτίωνel mejor, óptimo, excelente
Aristoph.Eq.783Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει σκληρῶς σε καθήμενον οὕτως no se preocupa de que estés sentado tan incómodamente sobre las rocasσκληρόςcon dureza, con dificultad, incómodamente
Aristoph.Eq.785Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosκαθίζου μαλακῶς siéntate cómodamenteμαλακόςblandamente, cómodamente
Aristoph.Eq.800Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosαὐτὸν θρέψω γ’ὼ καὶ θεραπεύσω, ἐξευρίσκων… ὁπόθεν τὸ τριώβολον ἕξει yo lo alimentaré en efecto y lo cuidaré, descubréndo<le> dónde obtendrá los tres óbolosἐξευρίσκωdescubrir (a alguien), revelar, hacer ver
Aristoph.Eq.813Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὦ πόλις Ἄργους κλύεθ’ οἷα λέγει ciudadanos de Argos, escuchad las palabras que diceπόλιςciudadanía, conjunto de ciudadanos, población, patria
Aristoph.Eq.814Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἐποίησεν τὴν πόλιν… μεστήν hizo que la ciudad estuviera repletaμεστόςlleno, repleto
Aristoph.Eq.817Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosσὺ δ’ Ἀθηναίους ἐζήτησας μικροπολίτας ἀποφῆναι y tú buscaste hacer a los atenienses ciudadanos de una ciudad pequeñaἀποφαίνωtransformar, hacer (dar un aspecto)
Aristoph.Eq.820Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosοὔκουν ταυτὶ δεινὸν ἀκούειν ὦ Δῆμ’ ἐστίν μ’ ὑπὸ τούτου, ὁτιή σε φιλῶ; ¿acaso no es terrible que yo escuche, Pueblo, eso por parte de ese, precisamente porque te amo?οὔκουνverdaderamente, no, entonces, no, acaso no, no es verdad que
Aristoph.Eq.822Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosπολλοῦ δὲ πολύν με χρόνον καὶ νῦν ἐλελήθεις ἐγκρυφιάζων no me daba cuenta de que estabas escondido mucho tiempoπολύςmucho, mucho (tiempo), muy
Aristoph.Eq.829Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosσε κλέπτονθ’ αἱρήσω yo probaré que tú has robadoαἱρέωprobar la culpabilidad, condenar, ganar un proceso
Aristoph.Eq.837Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosεἰ γὰρ ὧδ’ ἐποίσεις pues si así vas a atacarἐπιφέρωdirigir contra, atacar
Aristoph.Eq.863Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosμ’ οὐ λέληθεν οὐδὲν ἐν τῇ πόλει ξυνιστάμενον a mí no me queda oculto nada (de lo) que se organiza en la ciudadσυνίστημιconstituirse, organizarse, alinearse
Aristoph.Eq.865Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὅταν ἡ λίμνη καταστῇ, λαμβάνουσιν οὐδέν cuando la laguna está en calma no cogen (pescan) nadaκαθίστημιcolocarse (en determinada situación, puesto), asentarse, quedarse quieto
Aristoph.Eq.874Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosκρίνω σ’ ὅσων ἐγᾦδα περὶ τὸν δῆμον ἄνδρ’ ἄριστον εὐνούστατόν τε τῇ πόλει καὶ τοῖσι δακτύλοισιν y te considero de cuantos conozco en torno al pueblo como el mejor varón y más bienintencionado para con la ciudad y para con los dedos de <mis> piesδάκτυλοςdedo, dedo del pie
Aristoph.Eq.1015Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosφράζευ, Ἐρεχθεΐδη, λογίων ὁδόν, ἥν σοι Ἀπόλλων ἴαχεν entiende, hijo de Erecteo, el camino (derrotero) de los oráculos que te gritaba Apoloὁδόςcamino, rumbo
Aristoph.Eq.1030Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosφράζευ Ἐρεχθεΐδη κύνα Κέρβερον ἀνδραποδιστήν observa, hijo de Erecteo, al can Cerbero el esclavizadorφράζωobservar
Aristoph.Eq.1036Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὦ τᾶν ἄκουσον, εἶτα διάκρινον τόδε ¡amigo!, escucha, después decide estoεἶταdespués, luego
Aristoph.Eq.1048Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosπῶς δῆτα τοῦτ’ ἔφραζεν ὁ θεός; ¿cómo, en efecto, expresaba eso la divinidad?φράζωseñalar (con palabras), declarar, expresar, exponer, indicar
Aristoph.Eq.1049Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosτουτονὶ δῆσαί σ’ ἐκέλευ’ ἐν πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ te ordenaba atarlo en un madero de cinco agujerosξύλονobjeto de madera, cepo (de condenado)
Aristoph.Eq.1056Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballeros… ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη cuando un hombre se ponga encimaἀνατίθημιcolocar encima, poner encima
Aristoph.Eq.1059Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosτί τοῦτο λέγει, πρὸ Πύλοιο; ¿qué significa eso, “delante de Pilos”?λέγωquerer decir, significar, decir con sentido
Aristoph.Eq.1063Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosπερὶ τοῦ ναυτικοῦ ὁ χρησμός el vaticinio sobre la flotaναυτικόςescuadra (flota), flota
Aristoph.Eq.1174Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἡ θεός... ὑπερέχει σου χύτραν ζωμοῦ πλέαν la diosa mantiene sobre ti una olla llena de guisoὑπερέχωmantener sobre, poner sobre
Aristoph.Eq.1187Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο ¡ten y bebe <vino> mezclado, tres <partes de agua> y dos <de vino>!κεράννυμιser mezclado, ser combinado, mezclarse, combinarse
Aristoph.Eq.1202Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosπῶς ἐπενόησας ἁρπάσαι; ¿cómo pensaste arrebatarlos?ἐπινοέωpensar algo, idear, planear
Aristoph.Eq.1219Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλακοῦντος ἀπέθετο ¡qué gran trozo de pastel se guardó!ἀποτίθημιdepositar, guardar
Aristoph.Eq.1236Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosκονδύλοις ἡρμοττόμην era gobernado con puñosἁρμόζωregular, gobernar
Aristoph.Eq.1278Aristophanes, Equites: Aristófanes, CaballerosἈρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἐπίσταται pues no hay nadie que no conozca a Arignotoἐπίσταμαιentender un asunto, conocer bien
Aristoph.Eq.1282Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἔστι δ’ οὐ μόνον πονηρός... ἀλλὰ καὶ προσεξηύρηκέ τι y no solo es un malvado sino que además se ha inventado algo nuevoμόνοςno solo... sino que, además...
Aristoph.Eq.1300Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosφασὶν ἀλλήλαις ξυνελθεῖν τὰς τριήρεις ἐς λόγον dicen que se han reunido las trirremes unas con otras para hablarσυνέρχομαιreunirse (con), encontrarse (con), coincidir (con)
Aristoph.Eq.1331Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὅδ’ ἐκεῖνος ὁρᾶν τεττιγοφόρας, ἀρχαίῳ σχήματι λαμπρός es de ver este con su broche de cigarra, resplandeciente (él) en su vestimenta antiguaσχῆμαprestancia, porte, vestimenta
Aristoph.Eq.1341Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosὦ Δῆμ’ ἐραστής εἰμι σὸς φιλῶ τέ σε καὶ κήδομαί σου καὶ προβουλεύω μόνος Demo, soy tu amante, te quiero y te cuido, y solo <yo> hago propuestas en tu favorφιλέωamar, querer
Aristoph.Eq.1355Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosαἰσχύνομαί τοι ταῖς πρότερον ἁμαρτίαις me avegüenzo en verdad de mis faltas anterioresἁμαρτίαfalta, fallo
Aristoph.Eq.1362Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosἄρας μετέωρον ἐς τὸ βάραθρον ἐμβαλῶ tras levantar<lo> en volandas, <lo> arrojaré dentro del barrancoμετέωροςque está en el aire, aéreo, en volandas, celeste
Aristoph.Eq.1364Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosτουτί… ὀρθῶς καὶ φρονίμως ἤδη λέγεις eso dices ahora ya recta y sensatamenteφρόνιμοςsensatamente, prudentemente, con prudencia
Aristoph.Eq.1365Aristophanes, Equites: Aristófanes, Caballerosτὰ δ’ ἄλλα… πῶς πολιτεύσει φράσον expón cómo administrarás las demásπολιτεύωparticipar en determinada política, administrar

1 2 3 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas