logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 206 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24708 -- Paginación: 2/206
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aesch.Ag.789Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι προτίουσι δίκην παραβάντες pero muchos mortales prefieren lo que parece ser al transgredir la justiciaπαραβαίνωtransgredir, violar (normas), contravenir, infringir
Aesch.Ag.791Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδῆγμα δὲ λύπης οὐδὲν ἐφ’ ἧπαρ προσικνεῖται y la mordedura de la pena no llega en absoluto a <su> corazónλύπηdolor, sufrimiento, pena, tristeza
Aesch.Ag.802Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσύ... οὐδ’ εὖ πραπίδων οἴακα νέμων tú que ni siquieras diriges bien el timón de la comprensiónνέμωadministrar, hacer uso, dirigir
Aesch.Ag.804Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónθράσος… ἀνδράσι θνῄσκουσι κομίζων llevando coraje a hombres que muerenκομίζωllevarse, llevar
Aesch.Ag.805Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónνῦν δ’ οὐκ ἀπ’ ἄκρας φρενὸς οὐδ’ ἀφίλως… ahora ni desde lo profundo del corazón ni sin cariño…ἄκροςextremo
Aesch.Ag.817Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτῷ δ’ ἐναντίῳ κύτει ἐλπὶς προσῄει y a la urna contraria (solo) se acercaba la esperanzaπρόσειμι (εἶμι)acercarse a, presentarse ante
Aesch.Ag.820Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄτης θύελλαι ζῶσι las tempestades de la locura aún están vivasζάωvivir bien, estar en vigor, tener fuerza
Aesch.Ag.826Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀμφὶ Πλειάδων δύσιν en torno al momento de la puesta de las pléyadesἀμφίen torno al momento de
Aesch.Ag.829Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónθεοῖς… ἐξέτεινα φροίμιον τόδε para los dioses alargué este proemioἐκτείνωprolongar, alargar
Aesch.Ag.830Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμέμνημαι κλύων recuerdo oírμιμνήσκωacordarse de
Aesch.Ag.842Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος era para mí un colaborador compañero dispuestoἑτοῖμοςdispuesto
Aesch.Ag.843Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴτ’ οὖν θανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι λέγω hablo o de un muerto o de un vivoεἴτεo… o…, bien… bien…, ya… ya…
Aesch.Ag.845Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκοινοὺς ἀγῶνας θέντες convocando asambleas públicasἀγώνasamblea
Aesch.Ag.848Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων a quien necesita medicinas sanadorasδέωnecesita
Aesch.Ag.850Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπειρασόμεσθα πῆμ’ ἀποστρέψαι νόσου intentaremos apartar el sufrimiento de la enfermedadἀποστρέφωapartar’, desviar
Aesch.Ag.856Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐκ αἰσχυνοῦμαι… λέξαι πρὸς ὑμᾶς no me avergüenzo de contar ante vosotrosαἰσχύνωavergonzarse (de hacer una cosa)
Aesch.Ag.861Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónγυναῖκα… ἄρσενος δίχα ἧσθαι δόμοις ἔρημον… κακόν es malo que la mujer permanezca sola en casa separada de su hombreἄρσηνvarón, hombre
Aesch.Ag.866Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτραυμάτων… εἰ τόσων ἐτύγχανεν ἀνὴρ ὅδε… si hubiera recibido este marido <mío> tantas heridas…τραῦμαherida
Aesch.Ag.867Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπρὸς οἶκον ὠχετεύετο φάτις un rumor se encauzaba hasta casaοἶκοςhacia casa
Aesch.Ag.869Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ ἦν τεθνηκώς si estaba muertoεἰμίestar, haber
Aesch.Ag.879Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐκ τῶνδέ τοι παῖς ἐνθάδ’ οὐ παραστατεῖ… ὡς χρῆν, Ὀρέστης por eso, en verdad, <mi> hijo Orestes no está junto [a nosotros] aquí, como sería necesarioχρήsería necesario, hubiera sido necesario
Aesch.Ag.889Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐν ὀψικοίτοις δ’ ὄμμασιν βλάβας ἔχω y tengo daños en mis ojos que se duermen tardeβλάβηdaño, perjuicio
Aesch.Ag.892Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐν δ’ ὀνείρασιν λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι y de mis ensoñaciones me despertaba con los leves zumbidos de un mosquitoλεπτόςdébil, suave, leve
Aesch.Ag.896Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónλέγοιμ’ ἂν ἄνδρα τόνδε τῶν σταθμῶν κύνα llamaría a este hombre el perro guardián del hogarκύωνperro guardián
Aesch.Ag.897Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónλέγοιμ’ ἂν ἄνδρα τόνδε… σωτῆρα ναὸς πρότονον <yo> podría decir que este hombre es el estay salvador de la naveσωτήρsalvador, protector
Aesch.Ag.899Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenón... γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ’ ἐλπίδα ... tierra visulmbrada por los marineros contra lo esperadoἐλπίςcontra lo esperado
Aesch.Ag.899Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónγῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ’ ἐλπίδα una tierra que se aparece a los marinos más allá de la esperanzaπαράal lado de, al margen de, más allá de, contra
Aesch.Ag.903Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφθέγμασιν lo estimo digno de estos saludosἀξιόωestimar, apreciar, honrar
Aesch.Ag.906Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἔκβαιν’ ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιθεὶς τὸν σὸν πόδα sal de este carro sin poner tu pie en tierraτίθημιcolocar, poner, depositar
Aesch.Ag.910Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεὐθὺς γενέσθω πορφυρόστρωτος πόρος que al punto resulte cubierto de púrpura el caminoπόροςcamino, viaje
Aesch.Ag.915Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἶπας εἰκότως has hablado con razónἔοικαverosímilmente, con razón
Aesch.Ag.932Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónγνώμην μὲν ἴσθι μὴ διαφθεροῦντ’ ἐμέ sabe bien que no pervertiré mi pensamientoδιαφθείρωcorromper, sobornar, seducir
Aesch.Ag.935Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτί δ’ ἂν δοκεῖ σοι Πρίαμος (ποιῆσαι); ¿qué te parece que hubiera hecho Príamo?δοκέωtener cierto aspecto, parecer
Aesch.Ag.940Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὔτοι γυναικός ἐστιν no es propio de mujerεἰμί
Aesch.Ag.944Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ δοκεῖ σοι ταῦτα si te parece bien esoδοκέωparecer bien, aprobar
Aesch.Ag.947Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμε… μή τις πρόσωθεν ὄμματος βάλοι φθόνος no sea que me alcance la envidia del ojo lejano (del ojo divino)βάλλωalcanzar, atacar, provocar (al atacar)
Aesch.Ag.953Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἑκὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ζυγῷ pues voluntariamente nadie sufre el yugo de la esclavitudχράωexperimentar, disfrutar, sufrir
Aesch.Ag.954Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónαὕτη δὲ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον ἄνθος, στρατοῦ δώρημα y esta [Casandra] <es> una flor escogida entre muchos bienes, regalo del ejércitoχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Aesch.Ag.988Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπεύθομαι δ’ ἀπ’ ὀμμάτων νόστον y soy informado por <mis> ojos de <su> regresoἀπόpor (agente)
Aesch.Ag.1016Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδόσις ἐκ Διός… νῆστιν ὤλεσεν νόσον el don de Zeus pone fin a la plaga del hambreὄλλυμιdestruir, acabar con, poner fin a
Aesch.Ag.1035Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴσω κομίζου καὶ σύ ¡vete dentro tú también!κομίζωirse, dirigirse a
Aesch.Ag.1053Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει dice lo mejor en las <circunstancias> presentesπαρίστημιpresente, actual
Aesch.Ag.1061Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ δ’ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχῃ λόγον, σὺ δ’ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί pero si por ser incapaz de comprender no entiendes <mis>palabras, tú, en lugar de con la voz, haz señas con mano extranjeraφράζωhacer señas (con la mano)
Aesch.Ag.1066Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónχαλινὸν δ’ οὐκ ἐπίσταται φέρειν no sabe aguantar el freno (bocado)φέρωllevar, soportar, aguantar
Aesch.Ag.1082Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις pues me has destruido del todoμόλιςsin dificultad, del todo
Aesch.Ag.1084Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμένει τὸ θεῖον δουλίαι περ ἐν φρενί permanece lo divino, en una mente incluso esclavaπερaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Aesch.Ag.1088Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἰ σὺ μὴ τόδ’ ἐννοεῖς, ἐγὼ λέγω σοι si tú no entiendes esto, yo te lo digoἐννοέωdarse cuenta, entender, tener la intención (de)
Aesch.Ag.1110Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπροτείνει δὲ χεὶρ ἐκ χερὸς ὀρέγματα una mano y después otra hace ofrecimientosἐκdespués de, tras
Aesch.Ag.1115Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτί τόδε φαίνεται; ἦ δίκτυόν τί γ’ Ἅιδου; ¿qué aspecto tiene esto? ¿acaso es, en efecto, alguna red de muerte? (habla Casandra)Ἅιδηςmuerte
Aesch.Ag.1124Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónταχεῖα δ’ ἄτα πέλει y la ruina se produce con rapidezπέλωser, haber, producirse, llegar a ser
Aesch.Ag.1125Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον aparta <tú> al toro de la vacaβοῦςvaca
Aesch.Ag.1125Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἆ ἆ, ἰδοὺ ἰδού· ἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον ¡ah!, ¡ah!, ¡mira!, ¡mira!: aparta <tú> el toro de la vacaἰδού¡mira!, ¡ea!, ¡eh!
Aesch.Ag.1197Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπαλαιὰς τῶνδ’ ἁμαρτίας δόμων las faltas antiguas de este palacioἁμαρτίαfalta, fallo
Aesch.Ag.1201Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónθαυμάζω δέ σου… ἀλλόθρουν πόλιν κυρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις y me admiro de ti, por acertar al hablar de una ciudad extraña, como si estuvieras cercaὥσπερcomo si, (igual) que si
Aesch.Ag.1202Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμάντις μ’ Ἀπόλλων τῷδ’ ἐπέστησεν τέλει Apolo el adivino me puso al frente de este encargoἐφίστημιponer al frente
Aesch.Ag.1203Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμῶν καὶ θεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; ¿acaso incluso aunque dios <fue> golpeado por el deseo?περaunque, sin embargo, no obstante, por más que
Aesch.Ag.1208Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónξυναινέσασα Λοξίαν ἐψευσάμην tras ponerme de acuerdo <con él> engañé a Loxiasψεύδομαιmentir (a), engañar (a)
Aesch.Ag.1211Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπῶς δῆτα; ¿y cómo?δῆτα
Aesch.Ag.1220Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπαῖδες θανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, χεῖρας κρεῶν πλήθοντες οἰκείας βορᾶς muchachos que mueren como por culpa de sus seres queridos, que llenan sus manos de carnes de un alimento de su familiaπλήθωllenar (algo de)
Aesch.Ag.1224Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐκ τῶνδε ποινὰς φημὶ βουλεύειν τινὰ λέοντ’ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενο a partir de esto afirmo que trama venganzas un león cobarde que se revuelca en el lechoλέωνleón
Aesch.Ag.1233Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος τύχοιμ’ ἄν; … Σκύλλαν τινά…; ¿Llamando qué cosa a esa odiosa alimaña acertaría <yo>? ¿una Escila?τίςun tal, uno
Aesch.Ag.1242Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν ξυνῆκα καὶ πέφρικα en verdad he entendido: el banquete de Tiestes <es> de carnes infantiles y me he estremecidoκρέαςcarne, pieza de carne
Aesch.Ag.1245Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω tras caer fuera de la pista, corroδρόμοςestadio, pista
Aesch.Ag.1249Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴπερ ἔσται γε incluso si llega a ocurrirεἴπερsi realmente, si en efecto, incluso si, aunque
Aesch.Ag.1250Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσὺ μὲν κατεύχῃ, τοῖς δ’ ἀποκτείνειν μέλει tú por tu parte rezas, mientras a ellos <solo> les preocupa matarἀποκτείνωmatar
Aesch.Ag.1527Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἄξια δράσας ἄξια πάσχων actuando <él> dignamente, sufriendo dignamenteπάσχωpasarle (a uno algo malo), sufrir, padecer
Aesch.Ag.1265Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónμαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη guirnaldas adivinatorias en torno al cuelloπερίen torno a
Aesch.Ag.1278Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónβωμοῦ πατρῴου δ’ ἀντ’ ἐπίξηνον μένει, θερμῷ κοπείσης φοινίῳ προσφάγματι y en lugar de un altar paterno <me> espera <uno> extranjero, tras ser <yo> abatida en un sacrificio sangrientoκόπτωser golpeado, ser cortado, ser abatido, ser arrasado
Aesch.Ag.1279Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐ μὴν ἄτιμοί γ’ ἐκ θεῶν τεθνήξομεν no estaremos muertos sin castigo (sin ser vengados) por parte de los diosesἄτιμοςsin castigo
Aesch.Ag.1279Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐ μὴν ἄτιμοι τεθνήξομεν no, desde luego, no habremos muerto sin honorμήνverdaderamente no, desde luego que no
Aesch.Ag.1284Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὀμώμοται γὰρ ὅρκος ἐκ θεῶν μέγας pues un gran juramento ha sido jurado por los diosesὄμνυμιser jurado
Aesch.Ag.1288Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον Ἰλίου πόλιν πράξασαν ὡς ἔπραξεν cuando vi por primera vez la ciudad de Troya pasando por lo que pasóπράττωpasar (por una situación), resultar (de cierta manera)
Aesch.Ag.1293Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónαἱμάτων εὐθνησίμων ἀπορρυέντων mientras fluye la sangre trayéndome muerte fácilαἷμαchorro de sangre
Aesch.Ag.1295Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ’ αὖ σοφὴ ¡desgraciada en demasía! y, además, muy sabiaπολύςmucho, muchas veces, demasiado
Aesch.Ag.1295Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ’ αὖ σοφὴ γύναι, μακρὰν ἔτεινας ¡mujer muy desdichada y muy prudente además! largamente te extendisteσοφόςsabio, prudente
Aesch.Ag.1304Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀλλ’ εὐκλεῶς τοι κατθανεῖν χάρις βροτῷ pero, sin duda, morir honrosamente <es> recompensa para un mortalτοιciertamente, sin duda
Aesch.Ag.1309Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ la morada apesta a asesinato que rezuma sangreπνέωexhalar, oler a, apestar
Aesch.Ag.1311Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει se percibe un aroma como el (que sale) de una sepulturaπρέπωser perceptible, percibirse
Aesch.Ag.1328Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἰὼ βρότεια πράγματ’· εὐτυχοῦντα… σκιά τις ἂν τρέψειεν ¡ay, cosas mortales! cuando van bien una sombra las cambiaríaσκιάsombra
Aesch.Ag.1343Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὤμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω ¡ay de mí! recibo dentro <de mí> un golpe mortalπληγήgolpe, azote, latigazo
Aesch.Ag.1349Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐγώ… ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, πρὸς δῶμα δεῦρ’ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν yo os digo mi opinión: pedir a los ciudadanos por medio del heraldo ayuda aquí para el palacioβοήgrito de ayuda, ayuda
Aesch.Ag.1351Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐμοί… δοκεῖ καὶ πρᾶγμ’ ἐλέγχειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει a mí me parece bien también probar el hecho con una espada de la que todavía gotea <sangre>ἐλέγχωprobar (demostrar), demostrar, poner en evidencia
Aesch.Ag.1353Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκἀγὼ τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὢν ψηφίζομαί τι δρᾶν y yo que comparto tal plan voto hacer algoψηφίζομαιvotar
Aesch.Ag.1364Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκατθανεῖν κρατεῖ vale más perecerκρατέωvale más, es preferible
Aesch.Ag.1366Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἦ γὰρ τεκμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων μαντευσόμεσθα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος; ¿pues acaso por indicios a partir de unos lamentos adivinaremos que <son> por nuestro señor muerto?τεκμήριονindicio, señal, síntoma
Aesch.Ag.1373Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτἀναντί’ εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνθήσομαι no me avergonzaré de decir lo contrarioἐναντίοςlo opuesto, lo contrario, lado contrario
Aesch.Ag.1376Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος de altura superior a su saltoκρείττωνsuperior a
Aesch.Ag.1382Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὡς μήτε φεύγειν… ἄπειρον ἀμφίβληστρον… περιστιχίζω para que no huya <lo> rodeo con una red sin salidaἄπειροςsin extremo, sin salida
Aesch.Ag.1386Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκαὶ πεπτωκότι τρίτην ἐπενδίδωμι y [a él] caído le doy por añadidura el golpe mortalτρίτοςtercer golpe, golpe mortal, golpe definitivo
Aesch.Ag.1404Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσὺ δ’ αἰνεῖν εἴτε με ψέγειν θέλεις ὅμοιον y si tú quieres elogiarme o criticarme, (es) igualὅμοιοςes igual, da igual
Aesch.Ag.1408Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónτί κακόν, ὦ γύναι… ἐδανὸν ἢ ποτὸν πασαμένα… τόδ’ ἐπέθου θύος… ; ¿tras ingerir, mujer, qué veneno, comestible o bebible, asumiste este sacrificio?ποτόςpotable, bebible
Aesch.Ag.1409Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐπέθου θύος asumiste un sacrificioἐπιτίθημιponer empeño en, asumir
Aesch.Ag.1412Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónνῦν μὲν δικάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοί ahora me condenas al destierro de la ciudadδικάζωsentenciar a, condenar a
Aesch.Ag.1412Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónνῦν μὲν δικάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοί ahora en efecto dictaminas mi destierro fuera de la ciudadφυγήexilio, destierro
Aesch.Ag.1417Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἔθυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοί sacrificó a su propia hija, muy querida para míθύωsacrificar (un animal a los dioses)
Aesch.Ag.1421Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐμῶν ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ eres un juez riguroso de mis actosτραχύςsevero, riguroso
Aesch.Ag.1440Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἥ τ’ αἰχμάλωτος ἥδε la prisionera estaαἰχμάλωτοςprisionero de guerra, esclavo
Aesch.Ag.1456Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónἙλένα μία τὰς πολλάς, τάς πάνυ πολλὰς ψυχὰς ὀλέσασ’ ὑπὸ Τροίᾳ Elena, <siendo> una, ha arruinado a muchas, a muchísimas almas a los pies de Troyaεἷςuno, único
Aesch.Ag.1456Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónἙλένα μία τὰς πολλάς, τὰς πάνυ πολλὰς ψυχὰς ὀλέσασ’ ὑπὸ Τροίᾳ Elena que <siendo> una ha destruido muchas, absolutamente muchas, vidas a los pies de Troyaπάνυ
Aesch.Ag.1490Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπῶς σε δακρύσω; ¿cómo te voy a llorar?δακρύωllorar
Aesch.Ag.1491Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ’ εἴπω; ¿qué voy a decir con una mente amigable?φίλιοςamistoso, amigable, amigo, aliado, benévolo
Aesch.Ag.1515Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ’ εἴπω; ¿qué puedo decirte desde mi corazón amigo?φρήνentrañas, corazón (ánimo), ánimo
Aesch.Ag.1517Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκεῖσαι δ’ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ’ ἀσεβεῖ θανάτῳ βίον ἐκπνέων y estás en una tela de araña exhalando la vida con esta muerte impíaβίοςvida
Aesch.Ag.1537Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἰὼ γᾶ, εἴθ’ ἔμ’ ἐδέξω oh tierra, ojalá me hubieras acogidoεἰojalá
Aesch.Ag.1556Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, AgamenónἸφιγένειά νιν ἀσπασίως θυγάτηρ, ὡς χρή, πατέρα… φιλήσει Ifigenia, como hija, con contento lo besará, como es preciso, a <su> padreχρήcomo es necesario, como es preciso
Aesch.Ag.1567Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónπᾶν ἀπόχρη μοι μανίας μελάθρων ἀλληλοφόνους ἀφελούσῃ me basta totalmente con haber suprimido las locuras de asesinatos mutuos de la casaἀποχράωbastar, ser suficiente
Aesch.Ag.1569Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἐγὼ δ’ οὖν ἐθέλω δαίμονι τῷ Πλεισθενιδῶν ὅρκους θεμένη τάδε μὲν στέργειν y yo, así pues, quiero, haciendo juramento al genio protector de los Plisténidas, conformarme en efecto con estas cosasδαίμωνgenio protector, genio tutelar
Aesch.Ag.1571Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónὃ δὲ λοιπόν, ἰόντ’ ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν τρίβειν θανάτοις αὐθένταισι lo que resta es que saliendo <él> de esta casa destruya otra estirpe mediante muertes parricidasλοιπόςrestar (que), quedar (por)
Aesch.Ag.1578Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónφαίην ἂν ἤδη νῦν podría decir ahora yaἤδηahora ya
Aesch.Ag.1591Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónξένια... πατὴρ Ἀτρεύς, προθύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὶ τὠμῷ… παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν y Atreo con empeño más que con afecto, ofreció a mi padre como presente de hospitalidad un banquete con la carne de sus propios hijosπρόθυμοςcon empeño, con celo, con entusiasmo
Aesch.Ag.1598Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκἄπειτ’ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ καταίσιον ᾤμωξεν y después, tras descubrir el hecho nada recto, se lamentóἐπιγιγνώσκωdescubrir
Aesch.Ag.1609Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκαὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην… πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας y me enzarcé con este hombre, tras concertar una artimaña de mal consejoσυνάπτωjuntar, reunir, atar, concertar, vincular, conectar
Aesch.Ag.1618Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónκρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; los que mandan la nave encima del puenteζυγόνpuente de mando
Aesch.Ag.1623Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónοὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; ¿no ves, a pesar de estar viendo esto?ὁράωver, mirar
Aesch.Ag.1626Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónσὺ… εὐνήν τ’ ἀνδρὸς αἰσχύνων tú que estabas deshonrando el lecho del maridoαἰσχύνωdeshonrar a una mujer
Aesch.Ag.1627Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδ’ ἐβούλευσας μόρον; ¿decidiste este destino fatal para un hombre (que es) general?στρατηγόςgeneral
Aesch.Ag.1660Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónδαίμονος χηλῇ… δυστυχῶς πεπληγμένοι golpeados desdichadamente por la pezuña de un mal espírituδυστυχήςdesdichadamente
Aesch.Ag.1661Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónεἴ τις ἀξιοῖ μαθεῖν si se digna a aprendersi se digna aprenderἀξιόωdignarse, consentir
Aesch.Ag.1666Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἀλλ’ ἐγώ σ’ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ’ ἔτι pero yo te perseguiré aún en mis días postrerosμέτειμι (εἶμι)ir en busca, venir en busca, perseguir
Aesch.Ag.1670Aeschylus, Agamemnon: Esquilo, Agamenónἴσθι μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν entérate de que me vas a dar una recompensa (en pago) por esta locura (que me vas a pagar por esta locura)οἶδαsaber, conocer, enterarse

« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 206 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas