logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 108 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24969 -- Paginación: 11/108
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristot.Const.Ath.53.5Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesδιανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας καὶ ἐπικληροῦσιν ἃς ἕκαστος διαιτήσει (los Cuarenta) se reparten los casos de arbitraje y sortean los que arbirará cada unoδιαιτάωser árbitro, arbitrar
Aristot.Const.Ath.55.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesοἱ δὲ καλούμενοι ἐννέα ἄρχοντες… ὃν τρόπον καθίσταντο, εἴρηται los llamados nueve arcontes, de qué manera eran nombrados, queda dichoἐννέαnueve
Aristot.Const.Ath.55.3Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesἐπερωτῶσιν δέ… τὰ τέλη εἰ τελεῖ y preguntan si paga sus deudasτελέωpagar, gastar
Aristot.Const.Ath.57.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesτίθησι δὲ καὶ τοὺς τῶν λαμπάδων ἀγῶνας instituye también los certámenes de las antorchasἀγώνcertamen, lucha, competición
Aristot.Const.Ath.57.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesλαγχάνονται δὲ καὶ αἱ τοῦ φόνου δίκαι πᾶσαι πρὸς τοῦτον y son sorteados también ante él también todos los juicios por homicidioφόνοςhomicidio
Aristot.Const.Ath.57.4Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesὅταν δὲ μὴ εἰδῇ τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι λαγχάνει (δίκην) cuando no conoce al que lo hizo, inicia el proceso contra el que actuó (el culpable)δράωhacer, actuar, llevar a cabo
Aristot.Const.Ath.59Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesοἱ δὲ θεσμοθέται… καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις… κυροῦσι, καὶ τὰς δίκας τὰς ἀπὸ τῶν συμβόλων εἰσάγουσι y los tesmotetas también ratifican los tratados con las ciudades e inician los pleitos relativos a contratosσύμβολονacuerdo, contrato, convenio, tratado
Aristot.Const.Ath.62.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesαἱ δὲ [ἀρχαὶ] ἐν Θησείῳ κληρούμεναι διῃροῦντο εἰς τοὺς δήμους· ἐπειδὴ δ’ ἐπώλουν οἱ δῆμοι, καὶ ταύτας ἐκ τῆς φυλῆς ὅλης κληροῦσι los cargos que se sortean en el Teseo se distribuían entre los demos; pero después de que los demos los vendieran, también esos <los> sortean entre toda la tribuπωλέωvender
Aristot.Const.Ath.68.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesψῆφοι δέ εἰσιν χαλκαῖ, αὐλίσκον ἔχουσαι ἐν τῷ μέσῳ, αἱ μὲν ἡμίσειαι τετρυπημέναι, αἱ δὲ ἡμίσειαι πλήρεις y las fichas <para votar> son de bronce con un tubito en medio, una mitad <de ellas> perforadas, la otra mitad macizasπλήρηςrelleno, macizo, sólido
Aristot.Const.Ath.69.1 Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesκαὶ ἀναγορεύει ὁ κήρυξ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψήφων, τοῦ μὲν διώκοντος τὰς τετρυπημένας, τοῦ δὲ φεύγοντος τὰς πλήρεις y proclama públicamente el heraldo el número de votos, de una parte los votos perforados para la acusación y de otra los macizos para la defensaψῆφοςvoto
Aristot.DeAnima405b11Aristoteles, De Anima: Aristóteles, Sobre el almaὁρίζονται δὴ πάντες τὴν ψυχὴν τρισὶν ὡς εἰπεῖν, κινήσει, αἰσθήσει, τῷ ἀσωμάτῳ definen en verdad todos el alma por tres <cosas> por decirlo así: por movimiento, percepción e incorporeidadψυχήprincipio vital
Aristot.DeAnima410aAristoteles, De Anima: Aristóteles, Sobre el almaὁμοίως δὲ καὶ τὸ νοεῖν τε καὶ γινώσκειν y de la misma manera el pensar y conocerνοέωpensar, meditar
Aristot.DeAnima428b4Aristoteles, De Anima: Aristóteles, Sobre el almaφαίνεται μὲν ὁ ἥλιος ποδιαῖος, πιστεύεται δ’ εἶναι μείζων τῆς οἰκουμένης parece en efecto que el sol es de un pie de ancho, sin embargo se cree que es mayor que la <tierra> habitadaπιστεύωcreerse (que)
Aristot.DeAnima431b2Aristoteles, De Anima: Aristóteles, Sobre el almaἢ αἰσθητὰ τὰ ὄντα ἢ νοητά los seres <son> perceptibles [por los sentidos] o comprensibles [por la inteligencia]αἰσθητόςperceptible, sensible
Aristot.DeMundo392a2Aristoteles, De Mundo: Aristóteles, Sobre el cosmosπερὶ ἃ ὁ πᾶς ὄγκος κύκλῳ στρέφεται· καλοῦνται δὲ οὗτοι πόλοι… τῶν δὲ ἀκινήτων πόλων τούτων ὁ μὲν ἀεὶ φανερός ἐστιν ὑπὲρ κορυφὴν ὢν κατὰ τὸ βόρειον κλίμα, ἀρκτικὸς καλούμενος, ὁ δὲ ὑπὸ γῆν ἀεὶ κατακέκρυπται, κατὰ τὸ νότιον, ἀνταρκτικὸς καλούμενος en torno a estos gira en círculo toda la masa; esos se llaman polos… de esos polos inmóviles uno está siempre a la vista situado encima de la parte más alta en la zona boreal, recibiendo el nombre de <polo> ártico, el otro está escondido siempre bajo tierra, al sur, recibiendo el nombre de <polo> antárticoπόλοςextremo del eje celestial, polo
Ps.Aristot.DeMundo392a28Aristoteles, De Mundo: Aristóteles, Sobre el cosmosμεθ’ ὃν ὁ [κύκλος] τοῦ Φωσφόρου, ὃν Ἀφροδίτης, οἱ δὲ Ἥρας προσαγορεύουσιν tras ese <está> la órbita del lucero, la que llaman <órbita> de Venus y otros de HeraἭραplaneta Venus
Aristot.DeMundo394a16Aristoteles, De Mundo: Aristóteles, Sobre el cosmosγίνονται δὲ ἀπό… ταύτης [τῆς γῆς ὑγρᾶς] ὁμίχλαι καὶ δρόσοι καί… ὄμβροι καὶ χιόνες καὶ χάλαζαι y de esa tierra húmeda surgen nieblas, rocíos, lluvias, aguas de nieve y granizosχιώνagua nieve, agua de nieve
[Aristot.]DeMundo.396b16Aristoteles, De Mundo: Aristóteles, Sobre el cosmosμουσικὴ δὲ ὀξεῖς ἅμα καὶ βαρεῖς μακρούς τε καὶ βραχεῖς φθόγγους μείξασα… μίαν ἀπετέλεσεν ἁρμονίαν y la música mezclando a un tiempo sonidos agudos y graves, largos y breves, completa una armonía únicaἀποτελέωcompletar, terminar por hacer
Aristot.Eud.Eth.1214a31Aristoteles, Ethica Eudemia: Aristóteles, Ética a Eudemoτὸ δ’ εὐδαιμονεῖν καὶ τὸ ζῆν μακαρίως καὶ καλῶς εἴη ἂν ἐν τρισὶ μάλιστα y ser dichoso y vivir felizmente y bien residiría en tres cosas sobre todoμακάριοςfelizmente, afortunadamente
Aristot.Eud.Eth.1217b.21Aristoteles, Ethica Eudemia: Aristóteles, Ética a Eudemoτὸ εἶναι ἰδέαν μὴ μόνον ἀγαθοῦ ἀλλὰ καὶ ἄλλου ὁτουοῦν λέγεται λογικῶς καὶ κενῶς que hay una forma no solo del bien sino de cualquier otra cosa se dice con lógica y vanamenteκενόςvanamente, sin contenido
Aristot.Eud.Eth.1247b18Aristoteles, Ethica Eudemia: Aristóteles, Ética a Eudemoἆρ’ οὐκ ἔνεισιν ὁρμαὶ ἐν τῇ ψυχῇ αἱ μὲν ἀπὸ λογισμοῦ, αἱ δὲ ἀπὸ ὀρέξεως ἀλόγου… ; ¿acaso no hay dentro del alma impulsos, unos [procedentes] del razonamiento, otros del apetito irracional?ὁρμήimpulso, deseo
Aristot.Frag.412RoseAristoteles, Fragmenta: Aristóteles, Fragmentos… οἱ ἐννέα ἄρχοντες. εἰσι δὲ ἄρχων, βασιλεύς, πολέμαρχος καὶ θεσμοθέται ἕξ los nueve arcontes son el arconte <epónimo>, el arconte rey, el arconte polemarco y seis arcontes legisladoresἄρχωνarconte (alto magistrado en Atenas)
Aristot.Gen.An.780b10Aristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesὅταν οὖν μὴ δύνηται ἀπαρτίσαι ἡ φύσις ὁμοίως… πέψασα τὸ ἐν ἀμφοτέροις ὑγρόν… τότε συμβαίνει γίγνεσθαι ἑτερογλαύκους por tanto, cuando la naturaleza no puede uniformar haciendo madurar por igual el líquido en ambos [ojos] entonces ocurre que se producen [ojos] de distinto colorπέττωmadurar, hacer madurar
Aristot.Gen.An.749a17Aristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesπροϊεμένου γονὴν εἰς τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος al proyectar el macho la simiente dentro de la hembraπροΐημιenviar (delante de uno), lanzar, emitir
Aristot.Gen.An.749a23Aristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesεἷς δὲ μόνος οὐ ζῳοτοκεῖ τῶν τοιούτων ἐν αὑτῷ, ὁ καλούμενος βάτραχος uno solo de tales [peces] no es vivíparo en sí mismo, el llamado <pez> ranaβάτραχοςpez rana, rape
Aristot.Gen.An.753a11Aristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesἔοικε δὲ καὶ ἡ φύσις βούλεσθαι τὴν τῶν τέκνων αἴσθησιν ἐπιμελητικὴν παρασκευάζειν· ἀλλὰ τοῖς μὲν χείροσι τοῦτ’ ἐμποιεῖ μέχρι τοῦ τεκεῖν μόνον, τοῖς δὲ καὶ περὶ τὴν τελείωσιν, ὅσα δὲ φρονιμώτερα καὶ περὶ τὴν ἐκτροφήν y parece también que la naturaleza tiende a proporcionar un sentimiento de preocupación por las crías; pero provoca eso en los [animales] inferiores solo hasta el parto, en otros también en relación al desarrollo [de las crías], pero en todos cuantos <son> más inteligentes incluso en relación a la crianza completaφρόνιμοςinteligente
Aristot.Gen.An.757a25Aristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesμᾶλλον γὰρ βούλεται ἡ φύσις δαπανᾶν τὸν θορόν pues la naturaleza prefiere consumir el semenδαπανάωusar hasta agotar
Aristot.Gen.An.774aAristoteles, De generatione animalium: Aristóteles, Generación de los animalesἐν δὲ τοῖς ὄρνισιν αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων ἧττόν εἰσιν ἀφροδισιαστικαί y en las aves las hembras son menos seductoras que los machosὄρνιςave
Aristot.Gen.Corrup.335a2Aristoteles, De generatione et corruptione : Aristóteles, de la generación y corrupciónἔτι δὲ καὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ ὑγροῦ μὴ δύνασθαι συμμένειν, ἀλλὰ τοῦτ’ εἶναι τὸ συνέχον pero además la tierra sin el agua no puede permanecer, sino que esa es lo que la mantiene unidaσυνέχωlo que mantiene unido, núcleo, lo importante
Aristot.HA487a12Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesαἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ζῴων εἰσὶ κατά τε τοὺς βίους καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰ ἤθη καὶ τὰ μόρια y las diferencias entre los animales son según sus vidas, sus actos, sus costumbres y sus órganosμόριονmiembro, órgano
Aristot.HA488b1Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesπάντων δὲ κοινὸν τὸ περὶ τὰς ὀχείας μάλιστα ᾄδειν καὶ λαλεῖν y es común a todos <esos animales> piar y emitir sonidos sobre todo en torno al apareamientoλαλέωemitir sonidos
Aristot.HA490a6Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτῶν δὲ πτηνῶν τὰ μὲν πτερωτά ἐστιν, οἷον ἀετὸς καὶ ἱέραξ, τὰ δὲ πτιλωτά, οἷον μέλιττα καὶ μηλολόνθη de los animales que vuelan unos tienen alas como el águila y el halcón y otros tienen membranas como la abeja y el escarabajoἀετόςáguila
Aristot.HA490b7Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesγένη δὲ μέγιστα τῶν ζῴων, εἰς ἃ διῄρηται τἆλλα ζῷα, τάδ’ ἐστίν, ἓν μὲν ὀρνίθων, ἓν δ’ ἰχθύων… los géneros mayores de los animales en los que se dividen los demás animales son los siguientes: uno de aves, otro de peces…γένοςgénero
Aristot.HA491a30Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτὸ ἀπ’ αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, ὃ καλεῖται θώραξ la cavidad desde el cuello hasta los genitales, la que es llamada “tórax”θώραξtórax, tronco (en anatomía)
Aristot.HA492a20Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animales[οὖς] εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει πόρον, εἰς δὲ τὸν τοῦ στόματος οὐρανόν el oído no tiene comunicación con el cerebro pero sí con el cielo de la bocaοὐρανόςcielo de la boca, paladar
Aristot.HA493b29Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesδακτύλου δὲ τὸ μὲν καμπτικὸν κόνδυλος, τὸ δ’ ἄκαμπτον φάλαγξ la parte del dedo que se dobla <es> el cóndilo, y la que no se dobla <es> la falangeφάλαγξfalange
Aristot.HA493b26Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesβραχίονος δὲ ὦμος, ἀγκών, ὠλέκρανον, πῆχυς, χείρ de la extremidad superior <son parte> el hombro, brazo, el codo, el antebrazo y la manoὦμοςhombro, brazo (en su conjunto)
Aristot.HA496a4Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἡ δὲ καρδία ἔχει… τρεῖς κοιλίας y el corazón tiene tres cavidadesκοιλίαcavidad anatómica
Aristot.HA496a21Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἡ δὲ καρδία… ἔχει δὲ κοιλίας τρεῖς… μεγίστην μὲν τὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἐλαχίστην δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, μέσην δὲ μεγέθει τὴν ἀνὰ μέσον y el corazón tiene tres cavidades, la mayor en la parte derecha, la menor en la izquierda e intermedia en tamaño la del medioμέσοςmedio, central, intermedio
Aristot.HA498b20Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἔτι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ζῴων τῶν ἐχόντων τρίχας τὰ πρανῆ δασύτερα, τὰ δ' ὕπτια ἢ λεῖα πάμπαν ἢ ἧττον δασέα además, entre los restantes animales que tienen pelo las <partes> superiores <son> más peludas y las inferiores, o del todo lampiñas, o menos peludasλεῖοςliso, lampiño
Aristot.HA499b4Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesοἱ βόες οἱ ἄγριοι los búfalosβοῦςbúfalo
Aristot.HA501b28Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἤδη δέ τισι γυναιξὶ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν οὔσαις ἔφυσαν γόμφιοι ἐν τοῖς ἐσχάτοις, πόνον παρασχόντες ἐν τῇ ἀνατολῇ y ya alguna vez a algunas mujeres, incluso con ochenta años, les crecieron muelas en las partes extremas provocando dolor en su nacimiento ἀνατολήbrote, nacimiento
Aristot.HA502b3Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὁ… κῆβος πίθηκος… ἔχει… χεῖρας καὶ δακτύλους καὶ ὄνυχας ὁμοίους ἀνθρώπῳ el mono cercopiteco tiene manos, dedos y uñas semejantes al hombreχείρmano, pata delantera, garra
Aristot.HA503b22Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκαθ’ ἅπαν δ’ αὐτοῦ τὸ σῶμα σχεδὸν διατείνουσιν ὑμένες πολλοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ πολὺ ὑπερβάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρχόντων y por casi todo su cuerpo [del ojo] se extienden muchas membranas fuertes y que son superiores a las presentes en los restantes <órganos>ὑπερβάλλωser superior a, superar a
Aristot.HA510b13Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesδελφύς (ὅθεν καὶ ἀδελφοὺς προσαγορεύουσι) útero (de donde también se designa a los hermanos)ἀδελφόςhermano de la misma madre
Aristot.HA513b29Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἀπὸ δὲ ταύτης [φλεβός] τείνουσι παρά τε τὴν πλευρὰν ἑκάστην φλέβια y a partir de esa vena se extienden pequeñas venas a lo largo de cada costillaπλευράcostilla
Aristot.HA518a9Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesλευκαίνεται ἀπ’ ἄκρας ἡ θρίξ el pelo blanquea desde la puntaἄκραextremo, punta, pico
Aristot.HA521b6Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesπάντα δ’ ὅσα φύσει ὑπάρχει ὑγρὰ ἐν τῷ σώματι, ἐν ἀγγείοις ὑπάρχει, ὥσπερ καὶ αἷμα ἐν φλεψί καὶ μυελὸς ἐν ὀστοῖς y todo cuanto hay por naturaleza líquido en el cuerpo está en vasos, tanto la sangre en las venas como la médula en los huesosἀγγεῖονvaso anatómico
Aristot.HA524b24Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἐντός ἐστι τὰ στερεὰ ἐν τῷ πρανεῖ τοῦ σώματος, ἃ καλοῦσι τὸ μὲν σήπιον, τὸ δὲ ξίφος dentro está lo duro en la parte anterior del cuerpo, que llaman los unos ‘hueso de sepia’ y otros ‘espada’ξίφοςhueso de sepia
Aristot.HA525b8Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκαρκίνοι... γίνονται ἐν τῷ αἰγιαλῷ οὓς καλοῦσιν ἵππους διὰ τὸ οὕτω ταχέως θεῖν ὥστε μὴ ῥᾴδιον εἶναι καταλαβεῖν surgen unos cangrejos en la playa que llaman 'caballos' por correr tan deprisa que no es fácil cogerlosἵπποςcangrejo (corredor)
Aristot.HA526a31Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὁ δ’ ἀστακός... ἔχει... τὰ κέρατα μακρά y el bogavante tiene las antenas largasκέραςcuerno, antena
Aristot.ΗΑ529b16Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animales… τῇ δ’ ἀγρίᾳ λεπάδι, ἥν τινες καλοῦσι θαλάττιον οὖς… … y en la lapa salvaje que algunos llaman “oreja de mar”...οὖςoreja de mar
Aristot.HA530b27Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesσυνέχουσι δὲ πάντες οἱ κόλποι αὐτῆς εἰς ἕν y todas las cavidades se reúnen en una solaσυνέχωunirse, reunirse
Aristot.HA533a11Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesεἰς δὲ τὸ ἔξωθεν οὐδὲν σημαίνει τούτων διὰ τὸ τοῦ δέρματος πάχος y nada de eso da señales hacia el exterior por el espesor de la piel (y nada de eso se manifiesta hacia el exterior… )σημαίνωdar señales, orientar
Aristot.HA539a 22Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesγίνεται κατὰ συγγένειαν τῆς μορφῆς se produce por afinidad de la formaσυγγένειαafinidad, semejanza
Aristot.HA540a4Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesεἰσὶ δέ τινες οἳ ἑωρακέναι φασὶ καὶ συνεχόμενα τῶν σελαχῶν ἔνια ὄπισθεν y hay quienes dicen que han visto algunos de los tiburones copulando por detrásσυνέχωentrar en contacto, copular
Aristot.HA540a8Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesλύκος δ’ ὀχεύει καὶ ὀχεύεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ καὶ κύων y el lobo cubre y es cubierto de la misma manera como también el perroλύκοςlobo
Aristot.HA540a10Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesοἱ δ’ αἴλουροι οὐκ ὄπισθεν συνίοντες, ἀλλ’ ὁ μὲν ὀρθός, ἡ δὲ θήλεια ὑποτίθησιν αὑτήν y los gatos [lo hacen] no copulando por detrás, sino uno de pie, y la hembra se coloca debajoσύνειμι (εἶμι)copular
Aristot.HA540a13Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesεἰσὶ δὲ τὴν φύσιν αἱ θήλειαι ἀφροδισιαστικαί, καὶ προσάγονται τοὺς ἄρρενας εἰς τὰς ὀχείας, καὶ συνοῦσαι κράζουσιν y las hembras son lascivas por naturaleza, y atraen a los machos para el apareamiento, y al copular chillanσύνειμι (εἰμί) conhabitar (con), tener relaciones sexuales con, copular
Aristot.HA540b17Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesσελάχη δ’ ἐστὶ τά τ’ εἰρημένα καὶ βοῦς son cartilaginosos los mencionados y los peces bueyβοῦςpez buey
Aristot.HA540b18Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesσελάχη δ’ ἐστὶ τά τ’ εἰρημένα καὶ βοῦς… καὶ ἀετὸς καὶ νάρκη… y son peces cartilaginosos los dichos y el “buey”, la raya, la raya torpedo…ἀετόςáguila de mar, raya
Aristot.HA541a26Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκατ’ ἄνεμον στῶσιν se detienen a sotaventoἄνεμοςviento, aire
Aristot.HA544a5Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκατὰ ζυγά en parejasζυγόνpareja
Aristot.HA547a16Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτὸ δ' ἄνθος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον… τοῦ τραχήλου y tienen la flor en medio del cuelloτράχηλοςcuello
Aristot.HA549b23Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesπαραπλησίως καὶ αἱ καλούμεναι ἄρκτοι τίκτουσι τοῖς καράβοις también de forma parecida a los cangrejos se reproducen los llamados santiaguitosἄρκτοςsantiaguito
Aristot.HA549b26Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἐκδύνουσι… οἱ ὄφεις τὸ καλούμενον γῆρας las serpientes se desprenden de la llamada piel viejaγῆραςpiel vieja de serpiente, muda de serpiente
Aristot.HA551a14Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesγίνονται δ’ αἱ… καλούμεναι ψυχαὶ ἐκ τῶν καμπῶν, αἳ γίνονται ἐπὶ τῶν φύλλων τῶν χλωρῶν y nacen las llamadas mariposas de las orugas que nacen sobre las hojas verdesψυχήmariposa
Aristot.HA551b2Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὅταν δ' ἐκ τῶν σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι, καλοῦνται… νύμφαι τότε y cuando pasan de gusanos a su forma desarrollada, entonces reciben el nombre de ninfasνύμφηninfa de insecto
Aristot.HA552b11Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesγίνεται θηρία ἐν τῷ πυρί, τῶν μεγάλων μυιῶν μικρόν τι μείζονα surgen animales en el fuego un poco mayores que las moscas grandesθηρίονanimal
Aristot.HA559a15Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτὸ δ’ ᾠὸν ἁπάντων ὁμοίως τῶν ὀρνίθων σκληρόδερμόν ἐστιν y el huevo de todos los pájaros es igualmente duro por fueraᾠόνhuevo
Aristot.HA559a18Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesδίχροα τὰ ᾠὰ τῶν ὀρνίθων, ἐκτὸς μὲν τὸ λευκόν, ἐντὸς δὲ τὸ ὠχρόν los huevos de los pájaros son de dos colores: lo blanco por fuera, lo amarillo por dentroᾠόνhuevo
Aristot.HA566a31Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesoἱ… γαλεοὶ καὶ οἱ γαλεοειδεῖς, οἷον ἀλώπηξ καὶ κύων los marrajos y especies parecidas, como el pez zorro y el pez perroἀλώπηξpez zorro, pez zorro
Aristot.HA576bAristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὅταν δὲ τέκῃ ἡ ἵππος, οὐκ εὐθὺς μετὰ τοῦτο πίμπλαται ἀλλὰ διαλείπει χρόνον y cuando pare la yegua no se queda preñada inmediatamente después de eso sino que deja pasar un tiempoπίμπλημιquedarse preñada
Aristot.HA584a3Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesμετὰ δὲ τὰς συλλήψεις αἱ γυναῖκες βαρύνονται τὸ σῶμα πᾶν, καὶ σκότοι πρὸ τῶν ὀμμάτων καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ γίνονται πόνοι y después de las concepciones las mujeres ganan peso en todo el cuerpo y tienen ausencias de visión y dolores de cabezaσκότοςoscuridad, ceguera, ausencia, mareo
Aristot.HA589b6Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὁ δελφίς… καὶ γὰρ τὴν θάλατταν δέχεται καὶ ἀφίησι κατὰ τὸν αὐλόν, καὶ τὸν ἀέρα τῷ πλεύμονι el delfín en efecto recibe y expulsa tanto el agua marina como el aire del pulmón por su conductoαὐλόςtubo
Aristot.HA593a14Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesφωνεῖ δὲ μικρόν y pía pocoφωνέωemitir sonido, hacer ruido articulado, piar
Aristot.HA593b23Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὁ μικρὸς χὴν ὁ ἀγελαῖος… καὶ αἲξ καὶ πηνέλοψ el ganso pequeño gregario, también <llamado> “cabra” y patoαἴξganso pequeño
Aristot.HA598a1Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτῶν δ’ ἰχθύων οἱ μέν… μεταβάλλουσι πρὸς τὴν γῆν ἐκ τοῦ πελάγους… φεύγοντες τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ψύχους… y de los peces unos se trasladan cerca de tierra desde mar adentro, huyendo los excesos de fríoψῦχοςfrío
Aristot.HA598a12Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesεἰσὶ δὲ πρόσγειοι σινόδων… δράκων… y son [peces] costeros el dentón, el pez escorpión…δράκωνpez escorpión
Aristot.HA599b33Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesφωλεῖ δὲ καὶ ὁ ὄνος se mete en madrigueras también la merluzaὄνοςmerluza, carcoma
Aristot.HA600a4Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκαὶ μάλιστα ἐπὶ κυνί· τηνικαῦτα γὰρ ἀνατρέπεσθαι τὴν θάλατταν y sobre todo en la canícula: pues entonces se revuelve el marἀνατρέπωser revuelto, revolverse, ser derribado
Aristot.HA607b28Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesοἱ γέροντες τῶν ἰχθύων los peces viejosγέρωνviejo, antiguo
Aristot.HA608b28Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesὅθεν καὶ τὰς διεδρείας καὶ τὰς συνεδρείας οἱ μάντεις λαμβάνουσι por lo que también las mantis adoptan lugares para posarse juntas o por separadoμάντιςmantis, saltamontes
Aristot.HA609a4Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἔστι δ’ ἀετὸς καὶ δράκων πολέμια y son el águila y la serpiente <animales> enemigosδράκωνserpiente
Aristot.HA609b32Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκόραξ δὲ καὶ ἀλώπηξ ἀλλήλοις φίλοι· πολεμεῖ γὰρ τῷ αἰσάλωνι ὁ κόραξ el cuervo y la zorra son amigos entre ellos, pues el cuervo lucha con el esmerejónἀλώπηξzorro, zorra, raposa
Aristot.HA611a27Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesαἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν los ciervos mudan sus cuernosἔλαφοςciervo, cierva
Aristot.HA612a3Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesφασὶ τὰς αἶγας τὰς ἀγρίας, ὅταν τοξευθῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον dicen que las cabras montesas cuando reciben un flechazo buscan oréganoαἴξcabra montés
Aristot.HA617b17Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκολοιῶν δ’ ἐστὶν εἴδη τρία, ἓν μὲν ὁ κορακίας… ἄλλος δ’ ὁ λύκος καλούμενος y hay tres tipos de cuervos, uno es la chova, otro es el llamado «lobo»λύκοςgrajilla
Aristot.HA622b8Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἔστι δὲ καὶ ὁ ναυτίλος… ἐπιπλεῖ… ἐπὶ τῆς θαλάττης, τὴν ἀναφορὰν ποιησάμενος κάτωθεν ἐκ τοῦ βυθοῦ, καὶ ἀναφέρεται… κατεστραμμένῳ τῷ ὀστράκῳ, ἵνα ῥᾷόν γ' ἀνέλθῃ y está también el nautilo: navega sobre el mar, tras hacer la subida desde el fondo, y asciende con la concha boca abajo para subir más fácilmente, en efectoκαταστρέφωponer boca abajo, invertir, abatir, destruir
Aristot.HA623a1Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτὰ μὲν οὐδεμίαν τὰ δ’ ἀσθενῆ ποιεῖ τὴν δῆξιν. ἄλλο δ’ ἐστὶ τῶν καλουμένων λύκων γένος unas [arañas] no provocan ninguna mordedura, otras débil, y otra especie es la de las llamadas «lobos»λύκος
Aristot.HA623a13Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesτὴν μὲν οὖν κοίτην καὶ τὴν ἀπόθεσιν τῆς θήρας ἄλλοθι ποιεῖται, τὴν δὲ θήραν ἐπὶ τοῦ μέσου τηροῦσα [la araña] en efecto hace en otra parte <su> madriguera y depósito de <sus> presas, mientras vigila su caza en medio [de la telaraña]θήραlo cazado, presa, botín
Aristot.HA629b11Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesἔστι δὲ τὸ ἦθος οὐχ ὑπόπτης οὐδενός… πρός τε τὰ σύντροφα καὶ συνήθη σφόδρα φιλοπαίγμων y [el león] por costumbre no sospecha de nada, siendo muy juguetón con los que se crió y <sus> allegadosσυνήθηςfamiliar, allegado, afin
Aristot.HA656a13Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesμόνον γὰρ ὀρθόν ἐστι τῶν ζῴων ἄνθρωπος pues el único erecto de entre los animales es el hombreὀρθόςen pie, derecho, erecto, enhiesto, tieso
Aristot.HA749b30Aristoteles, Historia animalium: Aristóteles, Investigación sobre los animalesκαὶ αἱ ἀγεννεῖς τῶν γενναίων πολυτοκώτεραι y las [aves] sin raza son más prolíficas que las de razaγενναῖοςde raza
Aristot.Met.981b11Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaἔτι δὲ τῶν αἰσθήσεων οὐδεμίαν ἡγούμεθα εἶναι σοφίαν· καίτοι κυριώταταί γ’ εἰσὶν αὗται τῶν καθ’ ἕκαστα γνώσεις y aún más, pensamos que no hay ninguna sabiduría por las sensaciones, aunque son, en efecto, esos conocimientos los más válidos en cada cosa particularγνῶσιςconocimiento, reconocimiento
Aristot.Met.983aAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaεἰκὸς καὶ δυστυχεῖς εἶναι πάντας τοὺς περιττούς <es> probable que todos los que sobresalen sean también desdichadosπεριττόςnotable, extraordinario, sobresaliente, eminente
Aristot.Met.985bAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, MetafísicaΛεύκιππος δὲ καὶ ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ Δημόκριτος στοιχεῖα μὲν τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν εἶναί φασι pero Leucipo y su compañero Demócrito decían que los elementos son lo lleno y lo vacíoπλήρηςlo lleno, lo sólido
Aristot.Met.986aAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaνομίζοντες… εἶναι… τοῦ δὲ ἀριθμοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν pensando <ellos> que… los elementos del número son lo par y lo imparἄρτιοςpar
Aristot.Met.986aAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaὑπέλαβον... τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν supusieron que todo el universo es armonía y númeroοὐρανόςuniverso
Aristot.Met.987a.18Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaᾠήθησαν… αὐτὸ τὸ ἄπειρον καὶ αὐτὸ τὸ ἓν οὐσίαν εἶναι τούτων… creyeron que lo ilimitado en sí y la unidad en sí eran la esencia de eso…ἄπειροςlo ilimitado, lo infinito
Aristot.Met.987b3Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaπερὶ ὁρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν fue el primero en prestar atención a las definicionesἐφίστημιcolocar, acercar
Aristot.Met.993b2Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaσημεῖον δὲ τό… ἕκαστον λέγειν τι περὶ τῆς φύσεως, καὶ καθ’ ἕνα μὲν ἢ μηθὲν ἢ μικρὸν ἐπιβάλλειν αὐτῇ y es un indicio [de eso] el que cada cual dice algo acerca de la naturaleza, y cada uno en particular le añade poco o nada [al conocimiento de la verdad]ἐπιβάλλωañadir
Aristot.Met.998a28Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaταῦτα στοιχεῖα λέγομεν… τῶν σωμάτων... ἐξ ὧν σύγκειται decimos que <son> elementos de los cuerpos esas cosas a partir de las que están constituidosστοιχεῖονelemento, elemento constituyente, elemento primigenio
Aristot.Met.998b.16Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτὰ ἔσχατα κατηγορούμενα las últimas (cosas) predicadasκατηγορέωpredicar
Aristot.Met.999b4Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτὰ γὰρ αἰσθητὰ πάντα φθείρεται καὶ ἐν κινήσει ἐστίν pues todos los objetos perceptibles se corrompen y están en movimientoαἰσθητόςlo perceptible, objeto perceptible
Aristot.Met.1003b6Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι, ὄντα λέγεται, τὰ δ’ ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ δ’ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιότητες... οὐσίας pues en efecto unas cosas se dice que son porque son esencias; otras porque son afecciones de la esencia, otras porque son un camino hacia la esencia o corrupciones o carencias o cualidades de una esenciaοὐσίαesencia, ser (sust.), sustancia
Aristot.Met.1005a2Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaαἱ δ’ ἀρχαί… εἰς γένη ταῦτα πίπτουσιν y los principios están comprendidos en esos génerosπίπτωcaer (en el ámbito de), estar comprendido
Aristot.Met.1006a31Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaεἰ τὸ ἄνθρωπος σημαίνει ἕν, ἔστω τοῦτο τὸ ζῷον δίπουν si la palabra "hombre" significa una sola cosa, que eso sea animal bípedola palabra...
Aristot.Met.1009b18Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, MetafísicaἘμπεδοκλῆς μεταβάλλοντας τὴν ἕξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνησιν Empédocles afirma que <ellos> al cambiar su estado corporal cambian su forma de pensarφρόνησιςpensamiento, forma de pensar, entendimiento, intención
Aristot.Met.1013a16Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaαὕτη ἀρχὴ λέγεται τοῦ πράγματος, οἷον τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις se dice que ese es el principio del asunto, como las premisas <lo son> de las demostracionesὑπόθεσιςhipótesis, suposición, premisa
Aristot.Met.1013bAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaλέγονται γὰρ αἴτια πολλαχῶς, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν προτέρως καὶ ὑστέρως ἄλλο ἄλλου pues se llaman causas de muchas maneras e incluso de entre las del mismo tipo <unas son> de forma previa y <otras> de forma posterior una con respecto a otraὕστεροςposteriormente, con posterioridad, después
Aristot.Met.1013b31Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaλέγονται γὰρ αἴτια πολλαχῶς, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν προτέρως καὶ ὑστέρως ἄλλο ἄλλου las causas se pueden decir de muchas maneras, tanto, en primer lugar, de lo propiamente homogéneo, como, en segundo lugar, una cosa de otra diferenteπρότεροςantes, anteriormente
Aristot.Met.1019b15Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτὴν μὲν γὰρ δύνασθαί φασι φθέγγεσθαι λύραν, τὴν δ’ οὐδέν dicen que esta lira puede sonar <bien> y esa otra en absolutoφθέγγομαιsonar
Aristot.Met.1020b26Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaπρός τι λέγεται τὰ μὲν ὡς διπλάσιον πρὸς ἥμισυ καὶ τριπλάσιον πρὸς τριτημόριον… τὰ δέ… se dice en relación a algo, en unos casos doble en relación a mitad y triple en relación a un tercio y en otros...διπλάσιοςdoble
Aristot.Met.1022b15Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaπάθος λέγεται ἕνα… τρόπον ποιότης καθ’ ἣν ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν se dice accidente una forma de cualidad según la que es posible sufrir cambios, como el blanco o negroπάθοςfenómeno, accidente
Aristot.Met.1025a31Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaλέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβηκός, οἷον ὅσα ὑπάρχει ἑκάστῳ καθ’ αὑτὸ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ ὄντα se dice también de otra forma “συμβεβηκός”, como cuanto pertenece a cada cosa en sí misma sin ser parte de su esenciaσυμβαίνωaccidente, en propiedad
Aristot.Met.1026a10Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaεἰ δέ τί ἐστιν ἀΐδιον καὶ ἀκίνητον καὶ χωριστόν, φανερὸν ὅτι θεωρητικῆς τὸ γνῶναι si hay algo eterno, inmóvil y separado [de la materia] es claro que conocerlo es propio de la [ciencia] especulativaἀκίνητοςinmóvil, inerte
Aristot.Met.1026a18Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική tres serían los estudios teóricos: la matemática, el estudio de la naturaleza, el estudio de la divinidadφιλοσοφίαestudio teórico, estudio científico
Aristot.Met.1029b13Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaπρῶτον εἴπωμεν ἔνια περὶ αὐτοῦ λογικῶς en primer lugar digamos razonando algunas cosas sobre elloλογικόςracionalmente, razonando, lógicamente
Aristot.Met.1032aAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaἅπαντα δὲ τὰ γιγνόμενα ἢ φύσει ἢ τέχνῃ ἔχει ὕλην y todo lo que se genera natural o artificialmente tiene materiaὕληmateria
Aristot.Met.1048a26Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaἐπεὶ δὲ περὶ τῆς κατὰ κίνησιν λεγομένης δυνάμεως εἴρηται, περὶ ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστιν ἡ ἐνέργεια καὶ ποῖόν τι y dado que ha quedado expuesto sobre la potencia dicha en relación al movimiento, definamos sobre el acto qué es y cuál su naturalezaδιορίζωdefinir, delimitar
Aristot.Met.1052a18Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaτρόποι εἰσὶ τέτταρες τῶν πρώτων καὶ καθ’ αὑτὰ λεγομένων ἓν ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηκός son cuatro los modos de las (cosas) primeras y llamadas “uno” en sí mismas y no por accidenteσυμβαίνωaccidente, en propiedad
Aristot.Met.1057b7Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaἐκ τοῦ γένους καὶ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη pues las especies son a partir del género y sus diferenciasδιαφοράdiferencia, distinción
Aristot.Met.1069aAristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaοἱ δὲ πάλαι [ἄνθρωποι] los hombres antiguosπάλαιde hace tiempo, de antaño, anterior, antiguo
Aristot.Met.1073b18Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, MetafísicaΕὔδοξος μὲν οὖν ἡλίου καὶ σελήνης ἑκατέρου τὴν φορὰν ἐν τρισὶν ἐτίθετ’ εἶναι σφαίραις Eudoxo en efecto proponía que el movimiento del sol y de la luna, de cada uno de ellos dos, tenía lugar en tres esferasσφαῖραesfera celeste, esfera terrestre
Aristot.Met.1073b31Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, MetafísicaΕὔδοξος… ἐτίθετο… εἶναι δὲ τῆς τρίτης σφαίρας τοὺς πόλους… τοὺς δὲ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἑρμοῦ τοὺς αὐτούς Eudoxo sostenía que en la tercera esfera los ejes <de las órbitas> de Venus y Mercurio son los mismosἈφροδίτηVenus (planeta)
Aristot.Met.1082b32Aristoteles, Metaphysica: Aristóteles, Metafísicaδιὸ πρὸς μὲν τὴν ὑπόθεσιν ὀρθῶς λέγουσιν, ὅλως δ’ οὐκ ὀρθῶς por lo que dicen bien en relación a la hipótesis, pero en conjunto no <dicen> bienὑπόθεσιςhipótesis, suposición, premisa
Aristot.Meteor.342a10Aristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaἔνια διὰ τὸ ἐκθλίβεσθαι ῥιπτεῖται, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν δακτύλων πυρῆνες algunas cosas se arrojan para ser prensadas como los huesos de los dátilesδάκτυλοςdátil
Aristot.Meteor.343b30Aristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaλέγωμεν περί τε τῆς τοῦ γάλακτος φαντασίας καὶ περὶ κομητῶν hablemos sobre la imagen de la vía láctea y sobre los cometasγάλαvía láctea
Aristot.Meteor.343b30Aristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaἑωράκαμεν τὸν ἀστέρα τὸν τοῦ Διός hemos visto el astro de Zeus (hemos visto Júpiter)ΖεύςJúpiter (planeta)
Aristot.Meteor.345bAristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaἀνάγκη πάντα τὸν ἥλιον τὰ ἄστρα περιορᾶν <es> forzoso que el sol contemple en derredor todos los astrosπεριοράωcontemplar en derredor, observar
Aristot.Meteor.345b19Aristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaτὰ δ’ ἐν τῷ τοῦ γάλακτος κύκλῳ φερόμενα ἄστρα κινεῖται y los astros sujetos en el círculo de la vía láctea se muevenγάλαvía láctea
Aristot.Meteor.362b10Aristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaτά θ’ ὑπὸ τὴν ἄρκτον ὑπὸ ψύχους ἀοίκητα. φέρεται δὲ καὶ ὁ στέφανος κατὰ τοῦτον τὸν τόπον y los <territorios> debajo de la Osa <mayor> no son habitables por el frío. También la Corona <borealis> se desplaza por ese lugarστέφανος(constelación de) Corona borealis
Aristot.Meteor.370bAristoteles, Meteorologica: Aristóteles, Meteorologíaἐκνεφίας ἄνεμος γίγνεται· διὸ καὶ βίαιος se produce un viento huracanado, por lo que también es violentoβίαιοςvirulento, violento
Aristot.Mir.835b3Aristoteles, Mirabilia: Aristóteles, Cosas admirablesφασὶ… τοὺς βατράχους οὐκ ᾄδειν dicen que las ranas no croabanἀείδωcacaraear, croar
Aristot.Nic.Eth.1105a1Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoκαὶ γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον ἡδὺ φαίνεται pues lo bello y lo conveniente parece que son agradablesσυμφέρωlo conveniente, conveniencia, utilidad
Aristot.Nic.Eth.1107a30Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐν γὰρ τοῖς περὶ τὰς πράξεις λόγοις οἱ μὲν καθόλου κοινότεροί εἰσιν, οἱ δ’ ἐπὶ μέρους ἀληθινώτεροι pues en los argumentos relativos a los actos, por una parte, los de conjunto son más comunes, y, por otra, los <aplicados> parcialmente <son> más auténticosἀληθινόςauténtico, genuino
Aristot.Nic.Eth.1094a2Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoπᾶσα μέθοδος… ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ toda investigación parece aspirar a algo buenoἐφίημιdesear (algo), aspirar a
Aristot.Nic.Eth.1094b16Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὰ δίκαια… ἔχει διαφοράν… ὥστε δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή las cosas justas tienen <tantas> diferencias que parecen existir solo por convención y no por naturalezaνόμοςpor costumbre, por convención
Aristot.Nic.Eth.1095a14Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoπᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται cualquier decisión y propósito tiende a algún bienπροαίρεσιςpropósito, plan, conducta
Aristot.Nic.Eth.1096aAristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoλέγεται… ἐν τῷ ποσῷ τὸ μέτριον y la justa medida se dice en la cantidadμέτριοςla justa medida, lo justo
Aristot.Nich.Eth.1096a2Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὸν δ’ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων nadie llamaría feliz al que vive así, si no <es> por mantener una posturaθέσιςpropuesta, suposición, tesis, postura
Cratino Frag.35 citado por Aristot.Nic.Eth.1098a.15Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoμία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ una golondrina no hace primavera una golondrina no hace primaveraἔαρprimavera
Aristot.Nic.Eth.1098a20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδεῖ γὰρ ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ’ ὕστερον ἀναγράψαι pues es necesario quizás hacer un bosquejo primero, después más adelante describir <en detalle>ἀναγράφωdescribir, narrar
Aristot.Nic.Eth.1098b.33Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδιαφέρει δὲ ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν, καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ y difiere quizás no poco suponer que el bien supremo <está> en la posesión o en el uso, y en la disposición o en la realizaciónἕξιςestado, condición, disposición
Aristot.Nic.Eth.1099b2Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐνίων δὲ τητώμενοι ῥυπαίνουσι τὸ μακάριον y por verse privados de algunas cosas mancillan la felicidadμακάριοςfelicidad
Aristot.Nic.Eth.1099b.9Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὅθεν καὶ ἀπορεῖται πότερόν ἐστι μαθητὸν ἢ ἐθιστὸν ἢ καὶ ἄλλως πως ἀσκητόν por lo que también se plantea la cuestión de si se puede enseñar, adquirir con la costumbre o incluso ejercitar de alguna otra formaἀπορέωhay duda, se plantea la cuestión
Aristot.Nic.Eth.1100b20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὰς τύχας οἴσει κάλλιστα καὶ πάντῃ πάντως ἐμμελῶς ὅ γ’ ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸς soportará los cambios de fortuna muy bien y armoniosamente por completo totalmente el que, en efecto, es de verdad buenoπάντῃcompletamente, por completo
Aristot.Nic.Eth.1102a8Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoεὐδαιμονία… δοκεῖ δὲ καὶ ὁ κατ’ ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιστα πεπονῆσθαι y parece también que el político de verdad está muy entrenado en ella (la felicidad)πονέωestar entrenado, estar instruido
Aristot.Nic.Eth.1102a10Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoβούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν νόμων ὑπηκόους pues quiere hacer a los buenos ciudadanos también obedientes a las leyesὑπήκοοςsubordinado de, súbdito de, obediente a
Aristot.Nic.Eth.1103aAristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ δ’ ἠθικὴ [ἀρετὴ] ἐξ ἔθους περιγίνεται y la virtud ética deriva de la costumbreπεριγίγνομαιresultar, derivar, sobrevenir
Aristot.Nic.Eth.1103a4-7Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδιορίζεται δὲ καὶ ἡ ἀρετή… λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς μὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, σοφίαν μὲν καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην ἠθικάς y la virtud se divide, pues decimos que de ellas unas son intelectuales y otras son éticas, son intelectuales la sabiduría, la inteligencia y la comprensión, son éticas la liberalidad y la prudenciaἀρετήexcelencia (moral), nobleza, virtud
Aristot.Nic.Eth.1104a1Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoπᾶς ὁ περὶ τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι todo el discurso sobre lo que hay que hacer debe decirse en esbozo y no en detalleτύποςesbozo, esquema general
Aristot.Nic.Eth.1105a.21Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδεῖ… εἰ τὰ γραμματικὰ καὶ τὰ μουσικά [πράττοντας], γραμματικοὶ καὶ μουσικοί [γίνεσθαι] … es necesario que si llevan a cabo actividades gramaticales y musicales, lleguen a ser gramáticos y músicosμουσικόςmúsico
Aristot.Nic.Eth.1105a23Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐνδέχεται γὰρ γραμματικόν τι ποιῆσαι καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἄλλου ὑποθεμένου pues es posible hacer algo según la gramática tanto por casualidad como por sugerirlo otroὑποτίθημιproponer (para su beneficio), sugerir (en su beneficio), recomendar, prescribir
Aristot.Nic.Eth.1106a5Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoκατὰ μὲν τὰ πάθη κινεῖσθαι λεγόμεθα, κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας οὐ κινεῖσθαι ἀλλὰ διακεῖσθαί πως decimos que somos conmovidos en relación a las pasiones, pero en relación a las virtudes y los vicios, no que somos conmovidos sino que de alguna manera estamos en cierta disposiciónπῶςde algún modo, quizás, más o menos
Aristot.Nic.Eth.1107b14Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoνῦν… οὖν τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίου λέγομεν ἀρκούμενοι αὐτῷ τούτῳ ahora, en efecto, hablamos en esbozo y en esencia conformándonos con eso mismoκεφάλαιοςen sustancia, en esencia
Aristot.Nic.Eth.1107b.15Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoνῦν… ἐπὶ κεφαλαίου λέγομεν, ἀρκούμενοι αὐτῷ τούτῳ ahora afirmamos de forma general, conformándonos con eso mismoἀρκέωestar satisfecho, conformarse
Aristot.Nic.Eth.1108a32Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ γὰρ αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν la vergüenza no es una virtudαἰδώςvergüenza, pundonor, respeto de sí mismo
Aristot.Nic.Eth.1108b.9Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λογικῶν ἀρετῶν e igualmente también en relación a las virtudes racionalesλογικόςracional
Aristot.Nic.Eth.1108b16Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoαἱ μέσαι ἕξεις… ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς πράξεσιν las actitudes <morales> moderadas en las emociones y en las actuacionesμέσοςmediano, intermedio, mediocre, moderado, de clase media
Aristot.Nic.Eth.1109a25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐν ἑκάστῳ γὰρ τὸ μέσον λαβεῖν ἔργον, οἷον κύκλου τὸ μέσον pues <es> un trabajo escoger en cada cosa el centro, como el centro del círculoμέσοςmedio, centro
Aristot.Nic.Eth.1110b25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἕτερον δ’ ἔοικε καὶ τὸ δι’ ἄγνοιαν πράττειν τοῦ ἀγνοοῦντα y también parece una cosa distinta el obrar por ignorancia que hacerlo ignorandoἄγνοιαignorancia, desconocimiento
Aristot.Nic.Eth.1110b27Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοὐκ εἰδὼς ἀλλ’ ἀγνοῶν no sabiéndolo <él> sino ignorándoloἀγνοέωproceder con ignorancia, errar, estar en el error
Aristot.Nic.Eth.1111b5Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδιωρισμένων δὲ τοῦ τε ἑκουσίου καὶ τοῦ ἀκουσίου, περὶ προαιρέσεως ἕπεται διελθεῖν una vez definido lo voluntario y lo involuntario sigue tratar sobre la decisiónπροαίρεσιςelección (libre), decisión (libre)
Aristot.Nic.Eth.1112a15Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoκαὶ πᾶν βουλευτόν ἐστιν, ἢ περὶ ἐνίων οὐκ ἔστι βουλή; ¿y todo es objeto de deliberación, o sobre algunas cosas no es posible la deliberación?βουλήdeliberación (en grupo, en asamblea)
Aristot.Nic.Eth.1118a.20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoεὑρὼν ἔλαφον ἢ ἄγριον αἶγα al descubrir <él> un ciervo o un cabro montésαἴξcabro, macho cabrío
Aristot.Nic.Eth.1119b12Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὸ δὲ τοιοῦτον εὐπειθὲς λέγομεν καὶ κεκολασμένον a una cosa tal la llamamos encauzada y refrenadaκολάζωlimitar, corregir
Aristot.Nic.Eth.1119b27Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoχρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματι μετρεῖται y llamamos riqueza a todo <aquello> cuyo valor se mide en dineroμετρέωser medido, medirse, ser evaluado, ser distribuido, distribuirse
Aristot.Nic.Eth.1121b12Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὁ μὲν οὖν ἄσωτος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος εἰς ταῦτα μεταβαίνει, τυχὼν δ’ ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ εἰς τὸ δέον ἀφίκοιτ’ ἄν así pues el derrochador que se queda sin educación llega después a eso, pero el que logre diligencia <en ello> podría llegar a la moderación y a lo convenienteμέσοςlo intermedio, mediano, medianía, moderación, mesura
Aristot.Nic.Eth.1124a1Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις εἶναι τῶν ἀρετῶν la magnanimidad es como un ornato de las virtudesκόσμοςornato, embellecimiento
Aristot.Nic.Eth.1126a.25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoχαλεποὺς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ’ οἷς… μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας y llamamos malhumorados a los que se irritan con lo que no debe <irritar>χαλεπόςdifícil (de carácter), áspero (de trato), irritable, malhumorado
Aristot.Nic.Eth.1128a11Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτοῦ γὰρ ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ σώματα ἐκ τῶν κινήσεων κρίνεται, οὕτω καὶ τὰ ἤθη pues tales cambios parecen ser <propios> del carácter, e igual que se juzgan los cuerpos por sus cambios, así también los caracteresκίνησιςcambio, conmoción
Aristot.Nic.Eth.1129b30Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐν δὲ δικαιοσύνῃ… πᾶσ’ ἀρετὴ ἔνι καὶ τελεία μάλιστα ἀρετή y en la justicia está toda virtud y una virtud perfecta en extremoτέλειοςcompleto, perfecto
Aristot.Nic.Eth.1131b5Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὡς ὁ α ὅρος πρὸς τὸν β como el término a en relación al término bὅροςtérmino, premisa, término de una proporción
Aristot.Nic.Eth.1133b33Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ δικαιοπραγία μέσον ἐστὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι la actuación justa es intermedia entre ser injusto y sufrir injusticiaμέσοςmediano, intermedio, mediocre, moderado, de clase media
Aristot.Nic.Eth.1135b25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὅταν δ’ ἐκ προαιρέσεως, ἄδικος καὶ μοχθηρός cuando (comete injusticia) voluntariamente, es injusto y malvadoπροαίρεσιςvoluntariamente, a voluntad
Aristot.Nic.Eth.1137a1Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoεἰ δὲ γινώσκων ἔκρινεν ἀδίκως, πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς ἢ χάριτος ἢ τιμωρίας pero si con conocimiento juzgaba injustamente, él personalmente obtiene más favor o venganzaπλεονεκτέωtener más (de), obtener más (de), aguantar más, ganar más
Aristot.Nic.Eth.1137a10Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὁμοίως δὲ καὶ τὸ γνῶναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα οὐδὲν οἴονται σοφὸν εἶναι, ὅτι περὶ ὧν οἱ νόμοι λέγουσιν οὐ χαλεπὸν συνιέναι creen que no es nada sutil conocer por igual lo justo y lo injusto porque dicen que no es difícil entender sobre lo que hablan las leyesσοφόςsutil, ingenioso, sofisticado, astuto
Aristot.Nic.Eth.1138b.20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐπεὶ δὲ τυγχάνομεν πρότερον εἰρηκότες ὅτι δεῖ τὸ μέσον αἱρεῖσθαι… τὸ δὲ μέσον ἐστὶν ὡς ὁ λόγος ὁ ὀρθὸς λέγει, τοῦτο διέλωμεν y puesto que resulta que antes hemos afirmado que es necesario escoger la mesura y la mesura es lo que dice el razonamiento justo, escojamos esoὀρθόςrecto, acertado, justo, con rectitud
Aristot.Nic.Eth.1140a4Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἕτερον δ’ ἐστὶ ποίησις καὶ πρᾶξις… ὥστε καὶ ἡ μετὰ λόγου ἕξις πρακτικὴ ἕτερόν ἐστι τῆς μετὰ λόγου ποιητικῆς ἕξεως son distintas la creación y la acción, de manera que también es distinto el hábito activo racional frente al hábito creativo racionalποιητικόςproductivo, creativo
Aristot.Nic.Eth.1140a24Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoπερὶ δὲ φρονήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, θεωρήσαντες τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμους. δοκεῖ δὴ φρονίμου εἶναι τὸ δύνασθαι καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα y sobre la prudencia podríamos comprenderla así, considerando a quiénes llamamos prudentes; en efecto, parece ser <propio> del prudente poder deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismoφρόνησιςbuen entendimiento, buen juicio, prudencia
Aristot.Nic.Eth.1141bAristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoκαὶ περιττὰ μὲν καὶ θαυμαστὰ καὶ χαλεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτούς φασιν, ἄχρηστα δέ… y afirman que ellos saben <cosas> extraordinarias, admirables, complicadas y sobrehumanas, pero inútilesπεριττόςextraordinario, fuera de lo común, sobresaliente
Aristot.Nic.Eth.1142b24Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómaco… ψευδῆ τὸν μέσον ὅρον εἶναι … (sino) que el término medio es falsoὅροςtérmino, premisa, término de una proporción
Aristot.Nic.Eth.1143a19Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ δὲ καλουμένη γνώμη, καθ’ ἣν συγγνώμονας καὶ ἔχειν φαμὲν γνώμην, ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστὶ κρίσις ὀρθή y la llamada comprensión, según la que decimos <quiénes son> indulgentes y tienen comprensión, es el discernimiento recto de lo equitativoγνώμηcomprensión, juicio, entendimiento
Aristot.Nic.Eth.1143b4Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐκ τῶν καθ’ ἕκαστα γὰρ τὰ καθόλου a partir de lo particular lo universalἕκαστοςcosa por cosa, cada cosa en particular
Aristot.Nic.Eth.1150b11Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὸν γέλωτα ἀθρόον ἐκκαγχάζουσιν se echan a reír de golpeἀθρόοςinstantáneo, repentino
Aristot.Nic.Eth.1151a11Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómaco… διώκειν τὰς καθ’ ὑπερβολὴν καὶ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον σωματικὰς ἡδονάς … perseguir los placeres corporales en exceso y al margen de la razón rectaὑπερβολήexageradamente, en exceso
Aristot.Nic.Eth.1153b.5Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοὐ γὰρ ἄν φαίη ὅπερ κακόν τι εἶναι τὴν ἡδονήν pues no podría decir uno que el placer es (lo que) en sí maloὅςlo que es, lo que en sí
Aristot.Nic.Eth.1154a.30Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδι’ ἔθος por costumbreἔθοςpor costumbre, habitualmente
Aristot.Nic.Eth.1154b2Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὁ θεὸς ἀεὶ μίαν καὶ ἁπλῆν χαίρει ἡδονήν la divinidad siempre se alegra por un placer único y sencilloχαίρωalegrarse (de/por algo o alguien)
Aristot.Nic.Eth.1156b18Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ τοιαύτη δὲ φιλία μόνιμος… ἐστίν· συνάπτει γὰρ ἐν αὐτῇ πάνθ’ ὅσα τοῖς φίλοις δεῖ ὑπάρχειν y tal amistad es estable pues se junta en ella todo cuanto es necesario que exista entre los amigosσυνάπτωjuntarse, reunirse, aproximarse, estar en conjunción
Aristot.Nic.Eth.1156b.29Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοὐκ ἔστιν… εἶναι φίλους, πρὶν ἂν ἑκάτερος ἑκατέρῳ φανῇ φιλητὸς καὶ πιστευθῇ no es posible que sean amigos antes de que cada uno de ellos parezca <que es> digno de amistad para el otro y sea considerado fiableπιστεύωser considerado fiable, ser considerado digno de confianza
Aristot.Nic.Eth.1157b21Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὠφελείας μὲν γὰρ οἱ ἐνδεεῖς ὀρέγονται, συνημερεύειν δὲ καὶ οἱ μακάριοι pues los necesitados ansían <recibir> socorro <de sus amigos>, pero también los afortunados pasar el día en compañía <de sus amigos>μακάριοςfeliz, afortunado, dichoso
Aristot.Nic.Eth.1159b13Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἐξ ἐναντίων… δοκεῖ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον γίνεσθαι φιλία a partir de contrarios parece que se produce la amistad por interésχρήσιμοςlo útil, utilidad, ventaja, interés
Aristot.Nic.Eth.1160b.25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡ… γὰρ πατρὸς πρὸς υἱεῖς κοινωνία βασιλείας ἔχει σχῆμα pues la relación del padre con los hijos tiene el carácter de una monarquíaσχῆμαmanera, carácter
Aristot.Nic.Eth.1166b.20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoμετὰ μικρόν γε λυπεῖται después de un poco se entristeceμετάa continuación de, después de
Aristot.Nic.Eth.1167b19Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoὡς παρὰ λόγον γινόμενον ἐπιζητεῖται se investiga por qué sucede contra lo esperadoλόγοςen contra de lo racional, en contra de lo esperado
Aristot.Nic.Eth.1169a14Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoβλάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς πέλας, φαύλοις πάθεσιν ἑπόμενος pues se perjudicará tanto a sí mismo como a sus vecinos al seguir sus vulgares pasionesπέλαςel (que está) cerca, vecino
Aristot.Nic.Eth.1172b35Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοἱ δ’ ἐνιστάμενοι ὡς οὐκ ἀγαθὸν οὗ πάντ’ ἐφίεται, μὴ οὐθὲν λέγουσιν y los que objetan que no <es> bueno <aquello> a lo que todas las cosas aspiran, no dicen nadaἐνίστημιinstalarse, interponerse, oponerse, objetar
Aristot.Nic.Eth.1175b25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómaco[ἐνεργειῶν] τῶν μὲν αἱρετῶν οὐσῶν τῶν δὲ φευκτῶν τῶν δ’ οὐδετέρων siendo las actividades unas deseables, otras rehuíbles y las otras ni lo uno ni lo otroοὐδέτεροςninguno de los dos, ni uno ni otro
Aristot.Nic.Eth.1176a22Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoἡδέα δ’ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τούτοις y no son agradables [esas cosas], pero sí para esosἀλλάsino (conj.), pero sí
Aristot.Nic.Eth.1176b30Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoσπουδάζειν δὲ καὶ πονεῖν παιδιᾶς χάριν ἠλίθιον φαίνεται καὶ λίαν παιδικόν y ponerse serio y sufrir por una broma parece tonto y muy infantilσπουδάζωser serio, ponerse serio
Aristot.Nic.Eth.1177a25Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδοκεῖ γοῦν ἡ φιλοσοφία θαυμαστὰς ἡδονὰς ἔχειν ciertamente parece que la filosofía tiene admirables placeresφιλοσοφίαfilosofía
Aristot.Nic.Eth.1177b32Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοὐ χρὴ… ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὄντα no es necesario que el que es hombre piense cosas propias de hombreἀνθρώπινοςdel hombre, humano
Aristot.Nic.Eth.1178aAristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoδιακριβῶσαι γὰρ μεῖζον τοῦ προκειμένου ἐστίν pues examinar<lo> con exactitud es más que el <tema> propuestoπρόκειμαιlo propuesto, el tema propuesto
Aristot.Nic.Eth.1179b.20Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοἳ μὲν φύσει οἳ δ’ ἔθει οἳ δὲ διδαχῇ unos naturalmente, otros por costumbre, otros por enseñanzaἔθοςpor costumbre, habitualmente
Aristot.Nic.Eth.1179b34Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoνόμοις δεῖ τετάχθαι τὴν τροφὴν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα es necesario que la educación y las costumbres sean reguladas por leyesτροφήeducación, modo de vida
Aristot.Nic.Eth.1180b35Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoτὰ δὲ πολιτικὰ ἐπαγγέλλονται μὲν διδάσκειν οἱ σοφισταί los sofistas prometen en efecto enseñar políticaἐπαγγέλλωprofesar, prometer, dedicarse
Aristot.Nic.Eth.1181a.11Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoοὐδὲ γὰρ ἐγίνοντ’ ἂν διὰ τῆς πολιτικῆς συνηθείας πολιτικοί pues tampoco hubieran [los hombres] llegado a ser políticos por el hábito políticoσυνήθειαhábito, costumbre, familiaridad
Aristot.Nic.Eth.1181b15Aristoteles, Ethica Nicomachea: Aristóteles, Ética a Nicómacoαὐτοὺς ἐπισκέψασθαι μᾶλλον βέλτιον ἴσως, καί ὅλως δὴ περὶ πολιτείας… ὅπως… ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπεια φιλοσοφία τελειωθῇ [es necesario] que [nosotros] mismos analicemos mucho mejor quizás, y sin duda del todo sobre la organización política, para que se complete el estudio científico de las cosas humanasφιλοσοφίαestudio teórico, estudio científico
Aristot.PA659a11Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesἔνιοι πρὸς τὴν ἀναπνοὴν ὄργανα πορίζονται, ἵνα πολὺν χρόνον ἐν τῇ θαλάττῃ μένοντες ἕλκωσιν ἔξωθεν τοῦ ὑγροῦ διὰ τοῦ ὀργάνου τὸν ἀέρα algunos [animales] disponen de órganos para la respiración para que al permanecer mucho tiempo en el mar saquen del líquido el aire gracias a su órgano [respiratorio]ὄργανονórgano
Aristot.PA662aAristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesτῶν ἐλάφων οἱ μὲν ἄρρενες ἔχουσι κέρατα, αἱ δὲ θήλειαι οὐκ ἔχουσιν los machos de los ciervos tienen cuernos pero las hembras no tienenκέραςcuerno, antena
Aristot.PA663aAristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesὅσοις δ’ ἄχρηστος πέφυκεν ἡ τῶν κεράτων ἐξοχή, τούτοις προστέθεικεν ἑτέραν βοήθειαν ἡ φύσις, οἷον ταῖς… ἐλάφοις τάχος y a todos [los animales] para los que es inútil la protuberancia de los cuernos, a esos la naturaleza añadió un remedio, como la velocidad a los ciervosβοήθειαremedio, alivio
Aristot.PA668b2Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesἕως τοῦ γενέσθαι… hasta el lugar donde se hacen...ἕωςhasta
Aristot.PA670a14Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesτούτων γὰρ τῶν σπλάγχνων ἡ φύσις οἷον ἧλοι πρὸς τὸ σῶμα προσλαμβάνουσιν αὐτήν pues la naturaleza de esas vísceras [del hígado y del bazo] como clavos la sujetan al cuerpoπροσλαμβάνωagarrar (a), sujetar (a)
Aristot.PA687b18Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesὁ μέσος [δάκτυλος] μακρός el dedo índice <es> largoδάκτυλοςdedo corazón, dedo de en medio
Aristot.PA687b10Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesαἱ καμπαὶ τῶν δακτύλων καλῶς ἔχουσι πρὸς τὰς λήψεις καὶ πιέσεις los dobleces de los dedos están bien para <ejecutar> agarres y apretonesδάκτυλοςdedo, dedo de la mano
Aristot.PA687b17Aristoteles, De partibus animalium: Aristóteles, Partes de los animalesὁ ἔσχατος δὲ [δάκτυλος] μικρὸς ὀρθῶς y el dedo meñique <está> bien <siendo> pequeñoδάκτυλοςdedo meñique
Aristot. Phys.192b14Aristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaτούτων… γὰρ ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν ἔχει κινήσεως καὶ στάσεως pues cada una de esas cosas tiene en sí misma el principio del movimiento y del reposoκίνησιςmovimiento
Aristot.Phys.193a20Aristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaδιόπερ οἱ μὲν [τὴν φύσιν] πῦρ, οἱ δὲ γῆν, οἱ δ’ ἀέρα φασίν, οἱ δὲ ὕδωρ, οἱ δ’ ἔνια τούτων, οἱ δὲ πάντα ταῦτα τὴν φύσιν εἶναι τὴν τῶν ὄντων por ello unos dicen que la naturaleza <es> fuego, otros que tierra, otros que aire, otros que agua, otros que algunas de estas cosas, y otros todas esas dicen que es la naturaleza de lo que existeφύσιςsustancia primigenia, naturaleza
Aristot.Phys.193b12Aristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaἔτι δ’ ἡ φύσις ἡ λεγομένη ὡς γένεσις… pero además, la denominada naturaleza como origen…φύσιςsustancia primigenia, naturaleza
Aristot.Phys.194b16Aristoteles, Physica: Aristóteles, FísicaNC NCαἰτίαcausa, origen de algo
Aristot.Phys.213a17Aristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaδοκεῖ δὲ πλῆρες μὲν εἶναι [ἀγγεῖον], ὅταν ἔχῃ τὸν ὄγκον οὗ δεκτικόν ἐστιν, ὅταν δὲ στερηθῇ, κενόν y parece que un recipiente está lleno cuando contiene la masa que es capaz de recibir, y, cuando se ve privado [de ella], [parece estar] vacíoὄγκοςmontón, masa, cúmulo
Aristot.Phys.213b30Aristoteles, Physica: Aristóteles, Física τὸ κενόν… δεῖ λαβεῖν τί σημαίνει τοὔνομα el vacío… es necesario comprender qué significa la palabraσημαίνωsignificar, querer decir
Aristot.Phys.250a9Aristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaἀνάλογον ἡ ἰσχὺς πρὸς τὸ βάρος la fuerza <es> proporcional al pesoβάροςpeso, carga
Aristot.Phys.253bAristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaἡ γῆ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐξ ἀνάγκης μένουσι μὲν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις, κινοῦνται δὲ βιαίως ἐκ τούτων la tierra y cada uno de los demás [objetos inertes] permanecen quietos necesariamente en sus lugares habituales y son desplazados de ellos a la fuerzaβίαιοςa la fuerza, forzosamente
Aristot.Phys.254aAristoteles, Physica: Aristóteles, Físicaοὔτε γὰρ αὔξησις οὔθ’ ἡ βίαιος ἔσται κίνησις pues ni habrá incremento ni el movimiento será impuesto por la fuerzaβίαιοςimpuesto por la fuerza, forzado, obligado
Aristot.Poet.1447a17Aristoteles, Poetica: Aristóteles, Poéticaχρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες algunos imitan con colores y con formas muchas cosas intentando que se parezcanμιμέομαιexpresar mediante la imitación
Aristot.Poet.1448a21Aristoteles, Poetica: Aristóteles, Poéticaμιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα, ἢ ἕτερόν τι γιγνόμενον ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα es posible imitar, unas veces narrando, o transformándose en otra persona como hace Homero, o como uno mismo sin transformaciónἀπαγγέλλωnarrar
Aristot.Poet.1448a.31Aristoteles, Poetica: Aristóteles, Poéticaἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς (τῆς μὲν γὰρ κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς… καὶ τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ) los dorios se atribuyen tanto la tragedia como la comedia (ya que la comedia <se la atribuyen> los megarenses y la tragedia algunos de los del Peloponeso)γάρya que, puesto que
Aristot.Poet.1448a36Aristoteles, Poetica: Aristóteles, Poéticaαὐτοὶ μὲν κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασιν, Ἀθηναίους δὲ δήμους ellos, dicen, llaman a los suburbios “komai”, los atenienses “demoi”κώμηpoblación no fortificada, aldea
Aristot.Poet.1448b39Aristoteles, Poetica: Aristóteles, Poéticaὁ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ Ἰλιὰς καὶ ἡ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας pues el Margites tiene cierta analogía <con las comedias>, como la Ilíada y la Odisea en relación a las tragedias

« Anterior 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 108 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas