logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 107 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 24812 -- Paginación: 10/107
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Ra.537Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι νοῦν ἔχοντος… μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεί… μᾶλλον ἢ γεγραμμένην εἰκόν’ ἑστάναι precisamente eso es <propio> de un hombre que tiene cabeza: desplazarse siempre de un lado para otro antes que estar quieto como imagen dibujadaγράφωpintar, dibujar
Aristoph.Ra.543Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ γὰρ ἂν γέλοιον ἦν, εἰ Ξανθίας… δοῦλος ὢν ἐν στρώμασιν Μιλησίοις ἀνατετραμμένος κυνῶν ὀρχηστρίδ’ εἶτ’ ᾔτησεν ἀμίδα no sería ridículo si Jantias, que es esclavo, revuelto en mantas milesias, mientras besa a una bailarina [me] hubiese después pedido un orinalἀνατρέπωser revuelto, revolverse, ser derribado
Aristoph.Ra.548Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκᾆτ’ ἐκ τῆς γνάθου πὺξ πατάξας μοὐξέκοψε τοῦ χοροῦ τοὺς προσθίους; ¿y luego tras golpear<me> a puñetazos me arrancó de la mandíbula el corro de dientes delanteros?χορόςcoro, círculo, hilera, corro
Aristoph.Ra.556Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ… οὖν με προσεδόκας… ἂν γνῶναί σ’ ἔτι; ¿por tanto no esperabas que yo todavía te conocería?προσδοκάωesperar que
Aristoph.Ra.574Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐγὼ δέ γ’ ἐς τὸ βάραθρον ἐμβάλοιμί σε y yo te arrojaría a ti al abismoἐμβάλλωtirar (hacia/dentro), lanzar (hacia/dentro), arrojar (hacia/dentro)
Aristoph.Ra.579Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκάκιστ’ ἀπολοίμην, Ξανθίαν εἰ μὴ φιλῶ que muera de la peor manera si no <te> quiero, Jantiasἀπόλλυμιperecer, morir, desaparecer
Aristoph.Ra.614Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasεἰ πώποτ’ ἦλθον δεῦρ’, ἐθέλω τεθνηκέναι, ἢ ’κλεψα τῶν σῶν ἄξιόν τι καὶ τριχός si alguna vez vine aquí, quiero estar muerto, o si robé algo tuyo incluso del valor de un peloθρίξpelo
Aristoph.Ra.706Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκρατοῦσι… Κιμωλίας γῆς son dueños de la tierra cimoliaγῆtierra
Aristoph.Ra.720Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἔδοξεν ἡ πόλις πεπονθέναι ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον pareció que ha hecho la ciudad lo mismo respecto a los nobles de entre los ciudadanos que respecto a la antigua moneda y la nueva de oroχρυσίονoro (dinero), moneda de oro
Aristoph.Ra.736Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου, ἤν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε los sabios pensarán que al menos, si os pasa algo, os pasa (colgados) de un buen árbolξύλονobjeto de madera, cepo (de condenado)
Aristoph.Ra.746Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὅταν καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ cuando al amo maldiga yo en secretoλάθρᾳa escondidas, pérfidamente
Aristoph.Ra.748Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτοῦθ’ ἥδομαι me alegro de esoἥδομαιalegrarse de algo
Aristoph.Ra.797Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται la música será pesada con una balanzaτάλαντονbalanza, balanza (que marca el destino)
Aristoph.Ra.802Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasκατ’ ἔπος βασανιεῖν φησι τὰς τραγῳδίας afirma verificar las tragedias palabra por palabraἔποςpalabra por palabra, de memoria
Aristoph.Ra.807Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὔτε γὰρ Ἀθηναίοισι συνέβαιν’ Αἰσχύλος pues tampoco Esquilo tenía buena relación con los ateniensesσυμβαίνωestar de acuerdo (con), llevarse bien (con), convenir
Aristoph.Ra.811Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas… ποιητῶν… ὁτιὴ τῆς τέχνης ἔμπειρος ἦν porque era experto en ese oficio de los poetasτέχνηoficio, profesión
Aristoph.Ra.813Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὅταν γ’ οἱ δεσπόται ἐσπουδάκωσι, κλαύμαθ’ ἡμῖν γίγνεται cuando en verdad los amos se han puesto serios se producen lloros entre nosotrosσπουδάζωser serio, ponerse serio
Aristoph.Ra.823Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasδεινὸν ἐπισκύνιον ξυνάγων βρυχώμενος ἥσει ῥήματα tras contraer (fruncir) el terrible entrecejo bramando lanzará palabrasσυνάγωconcentrar, estrechar, contraer, reducir
Aristoph.Ra.854Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranas… ἵνα μὴ κεφαλαίῳ τὸν κρόταφόν σου ῥήματι θενὼν ὑπ’ ὀργῆς ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον … para que, tras golpear [Esquilo] tu sien con rabia con una expresión capital, no vierta fuera tu Telefo (Dionisio se dirige a Eurípides, autor de una obra titulada Telefo)κεφάλαιοςprincipal, capital, importante
Aristoph.Ra.857Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasσὺ δὲ μὴ πρὸς ὀργὴν Αἰσχύλ’ ἀλλὰ πρᾳόνως ἔλεγχ’ ἐλέγχου y tú [Eurípides] no con ira, sino tranquilamente, refuta a Esquilo <y> sé refutadoἐλέγχωser refutado, ser descubierto, ser declarado culpable
Aristoph.Ra.857Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasλοιδορεῖσθαι δ’ οὐ πρέπει ἄνδρας ποιητὰς ὥσπερ ἀρτοπώλιδας no está bien que poetas varones insulten como verdulerasλοιδορέωinjuriar, insultar
Aristoph.Ra.862Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτἄπη, τὰ μέλη… τῆς τραγῳδίας los recitados, los cantos… de la tragediaἔποςpoesía épica
Aristoph.Ra.873Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἀγῶνα κρῖναι τόνδε μουσικώτατα decidir este concurso con graciaκρίνωdecidir, juzgar
Aristoph.Ra.884Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasνῦν γὰρ ἀγὼν σοφίας ὁ μέγας χωρεῖ πρὸς ἔργον ἤδη pues ahora la gran competición de sabiduría ya progresa a la acciónχωρέωavanzar, progresar, marchar
Aristoph.Ra.896Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐπιθυμοῦμεν παρὰ σοφοῖν ἀνδροῖν ἀκοῦσαι τίνα λόγων ἐμμέλειαν ἔπιτε δαΐαν ὁδόν deseamos escuchar de dos hombres ingeniosos por qué sinfonía de palabras marcharéis por el camino del enfrentamientoσοφόςsutil, ingenioso, sofisticado, astuto
Aristoph.Ran.899Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasγλῶσσα μὲν γὰρ ἠγρίωται, λῆμα δ’ οὐκ ἄτολμον ἀμφοῖν, οὐδ’ ἀκίνητοι φρένες pues [vuestra] lengua se ha enfurecido y el ánimo de [vosotros] dos no carece de audacia, ni [vuestras] mentes <están> inactivasἀκίνητοςinactivo, inalterado, inmutable
Aristoph.Ra.910Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἦν ἀλαζὼν καὶ φέναξ οἵοις τε τοὺς θεατὰς ἐξηπάτα era un embustero y un impostor, y de qué <maneras> engañaba a los espectadoresἐξαπατάωengañar (del todo), embaucar
Aristoph.Ra.933Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasσημεῖον ἐν ταῖς ναυσὶν… ἐνεγέγραπτο estaba grabado un emblema en los barcosσημεῖονemblema, sello
Aristoph.Ra.946Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἀλλ’ οὑξιὼν πρώτιστα μέν μοι τὸ γένος εἶπ’ ἂν εὐθὺς τοῦ δράματος pero el que salía [a escena] en primer lugar me dijo al punto el género de la representaciónἔξειμι (εἶμι)salir, marcharse
Aristoph.Ra.964Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasγνώσει δὲ τοὺς τούτου τε κἀμοὺς ἑκατέρου μαθητάς y conocerás a los discípulos de cada uno de los dos, a los de ese y a los míosμαθητήςdiscípulo, alumno, estudioso
Aristoph.Ra.986Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτὸ τρύβλιον τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι ha fenecido mi escudilla del año pasadoθνήσκωperecer, desaparecer, fenecer, morir
Aristoph.Ra.1006Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasθυμοῦμαι μὲν τῇ ξυντυχίᾳ, καί μου τὰ σπλάγχν’ ἀγανακτεῖ estoy enfadado con este encuentro y se irritan mis tripas (se me revuelven las tripas)ἀγανακτέωenfadarse, enojarse, encolerizarse con alguien
Aristoph.Ra.1011Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτοὺς ἀνθρώπους… ἐκ χρηστῶν… μοχθηροτάτους ἀπέδειξας a los hombres, de nobles los convertiste en los más malvadosἀποδείκνυμιtransformar, convertir
Aristoph.Ra.1065Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὔκουν ἐθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεὶς διὰ ταῦτα por tanto, no quiere en efecto ninguno de los ricos ser trierarca por esoοὔκουνpor tanto, no
Aristoph.Ra.1068Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπαρὰ τοὺς ἰχθῦς ἀνέκυψεν emergió junto al mercado de los pecesἰχθύςmercado de peces
Aristoph.Ra.1125Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ venga, que se calle todo el mundoπᾶςcada uno, cualquier, todo el mundo
Aristoph.Ra.1132Aristophanes, Ranae: Aristófanes, RanasΑἰσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾶν… Esquilo, te exhorto a estar callado…παραινέωexhortar
Aristoph.Ra.1170Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπέραινε τοίνυν ἕτερον por tanto, recita <tú> otro [verso]περαίνωcontar, recitar, declamar
Aristoph.Ra.1217Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐκ ἔστιν ὅστις πάντ’ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ no hay nadie que sea del todo felizὅστιςno hay nadie que, no hay nada que
Aristoph.Ra.1242Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasμεταξὺ θύων; ¿mientras estaba sacrificando?μεταξύmientras, entretanto
Aristoph.Ra.1261Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasδείξει δὴ τάχα se mostrará enseguidaδείκνυμιmostrarse, señalar
Aristoph.Ra.1283Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἴθι δὴ πέραινε, καὶ κόπον μὴ προστίθει ea ya, concluye, y no añadas sufrimientoπεραίνωconcluir, terminar
Aristoph.Ra.1323Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον; ¿ves ese pie?πούςpie
Aristoph.Ra.1342Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasτάδε τέρα θεάσασθε observad estos prodigiosθεάομαιobservar, mirar, contemplar
Aristoph.Ra.1367Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐπὶ τὸν σταθμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι… τὸ γὰρ βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν ῥημάτων pues quiero llevarlo a la balanza pues demostrará la gravedad de las palabrasβάροςgravedad, dignidad
Aristoph.Ra.1374Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasμὰ τὸν ἐγώ… οὐδ’ ἂν… ἐπιθόμην no, por tal, tampoco <lo> hubiera creídoμάno, por tal
Aristoph.Ra.1412Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ γὰρ δι’ ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι no estaré en enemistad con ninguno de los dosγίγνομαιestar en determinada situación
Aristoph.Ra.1412Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasοὐ γὰρ δι’ ἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι no me enemistaré con uno ni con otroἔχθραcon enemistad
Aristoph.Ra.1434Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasδυσκρίτως γ’ ἔχω· ὁ μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, ὁ δ’ ἕτερος σαφῶς estoy ciertamente ante una difícil decisión: uno habló sabiamente y el otro claramenteσοφόςhábilmente, acertadamente, sabiamente
Aristoph.Ra.1439Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasνοῦν δ’ ἔχει τίνα; ¿y qué significado tiene?νοῦςsignificado, sentido
Aristoph.Ra.1456Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasμισεῖ κάκιστα odia de la peor maneraκακόςmal
Aristoph.Ra.1459Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν, ᾗ μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει; ¿cómo, entonces, salvaría uno a una ciudad tal a la que no le conviene ni un manto ni un pellejo de cabra?συμφέρωconvenir, adaptarse, corresponder
Aristoph.Ra.1487Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasἐπ’ ἀγαθῷ μὲν τοῖς πολίταις para beneficio de los ciudadanosἀγαθόςbien, algo bueno
Aristoph.Ra.1531Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasπάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεθ’ ἂν οὕτως pues así pondríamos fin por completo a <nuestros> grandes malesπαύωcesar en, terminar, poner fin a, desistir de
Aristoph.Ra.403Aristophanes, Ranae: Aristófanes, Ranasδεῖξον ὡς ἄνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν περαίνεις demuestra <tú> cómo sin esfuerzo completas un largo recorridoπεραίνωterminar, acabar, concluir, llevar a término, cumplir
Aristoph.Thes.153Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesοὐκοῦν κελητίζεις, ὅταν Φαίδραν ποιῇς; ¿así pues, cabalgas, cuando escribes una Fedra?ποιέωcrear, componer
Aristoph.Thes.167Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesὅμοια γὰρ ποιεῖν ἀνάγκη τῇ φύσει pues conviene hacer lo parecido (acorde) a su naturalezaὅμοιοςparecido (a), semejante (a), acorde (con)
Aristoph.Thes.170Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesὁ δ’ αὖ Θέογνις ψυχρὸς ὢν ψυχρῶς ποιεῖ y por su parte Teognis, que es frío, compone poesía con frialdadψυχρόςfrío, sin vida
Aristoph.Thes.183Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesτίς οὖν παρ’ ἡμῶν ἐστιν ὠφέλειά σοι; por tanto ¿qué ayuda tienes de nuestra parte?ὠφέλειαayuda
Aristoph.Thes.191Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesσὺ δ’ εὐπρόσωπος λευκὸς ἐξυρημένος γυναικόφωνος ἁπαλὸς εὐπρεπὴς ἰδεῖν pero tú eres guapo de cara, blanco <de piel>, afeitado, con voz de mujer, delicado, agradable a la vistaλευκόςblanco, claro, pálido, lívido
Aristoph.Thes.192Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesσὺ δ’ εὐπρόσωπος… γυναικόφωνος ἁπαλὸς εὐπρεπὴς ἰδεῖν y tú <eres> de cara bonita, voz femenina, delicado y agradable de mirarἁπαλόςtierno, delicado
Aristoph.Thes.211Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesτοῦτον… μακρὰ κλάειν κέλευε manda <tú> a ese a llorar lejosμακρόςlejos
Aristoph.Thes.220Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesγενναῖος εἶ eres nobleγενναῖοςnoble
Aristoph.Thes.227Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesοὔκουν καταγέλαστος δῆτ’ ἔσει τὴν ἡμίκραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων; ¿por tanto no serás ciertamente ridículo con la otra mitad de la cara afeitada?ψιλόςpelado, sin pelo, desnudo, desarmado
Aristoph.Thes.232Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesοἴμοι κακοδαίμων, ψιλὸς αὖ στρατεύσομαι ay de mí, desgraciado, guerrearé de nuevo desnudo (sin armadura)στρατεύωguerrear, estar en campaña militar
Aristoph.Thes.271Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesμὰ τὸν Ἀπόλλω οὔκ, ἤν γε μὴ ὀμόσῃς ἐμοί… συσσώσειν ἐμὲ… ἤν μοί τι περιπίπτῃ κακόν ¡no!, ¡por Apolo, no!, si, en efecto, no me juras que me salvarás si algún mal se encuentra conmigo (... si algún mal me sucede)περιπίπτωtropezar con, encontrarse casualmente
Aristoph.Thes.329Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesτελέως δ’ ἐκκλησιάσαιμεν Ἀθηναίων εὐγενεῖς γυναῖκες ¡y que <nosotras>, mujeres bien nacidas de los atenienses, participemos en la asamblea por completo!τέλειοςa la perfección, perfectamente, por completo
Aristoph.Thes.353Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesξυνευχόμεσθα τέλεα μὲν πόλει τέλεα δὲ δήμῳ τάδ’ εὔγματα γενέσθα suplicamos reunidos que estas plegarias sean realizadas para la ciudad y realizadas para el puebloτέλειοςcumplido, realizado, definitivo
Aristoph.Thes.372Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε pareció bien al Consejo lo siguiente (el Consejo aprobó lo siguiente)δοκέωparecer bien, aprobar
Aristoph.Thes.382Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesχρέμπτεται γὰρ ἤδη ὅπερ ποιοῦσ’ οἱ ῥήτορες. μακρὰν ἔοικε λέξειν pues se aclara ya la garganta como hacen los oradores; parece que hablará largamenteμακρόςlargamente
Aristoph.Thes.388Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesβαρέως φέρω... προπηλακιζομένας ὁρῶσ' ἡμᾶς ὑπὸ Εὐριπίδου... καὶ πολλὰ καὶ παντοῖ’ ἀκουούσας κακά soporto con pesar al ver que nosotras <somos> despreciadas por Eurípides y oímos decir muchos y variados males <de nosotras>ἀκούωsaber de oídas, oír decir
Aristoph.Thes.402Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesκἂν ἐκβάλῃ σκεῦός τι κατὰ τὴν οἰκίαν πλανωμένη, ἁνὴρ ἐρωτᾷ, ’τῷ κατέαγεν ἡ χύτρα; si una tira un cacharro trajinando en la casa, el marido pregunta, ¿por culpa de quién se ha roto la olla?σκεῦοςrecipiente, cacharro
Aristoph.Thes.419Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἃ δ’ ἦν ἡμῖν πρὸ τοῦ αὐταῖς ταμιεῦσαι καὶ προαιρούσαις λαθεῖν ἄλφιτον ἔλαιον οἶνον, οὐδὲ ταῦτ’ ἔτι ἔξεστιν eso que antes nos era a nosotras mismas posible, administrar y coger a escondidas trigo, aceite y vino, tampoco es posible yaπροαιρέομαιcoger (antes), coger (y exponer), escoger
Aristoph.Thes.438Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesποικίλους λόγους ἀνηῦρεν descubrió razonamientos variopintosποικίλοςvariado, variopinto, complicado, elaborado, sutil
Aristoph.Thes.561Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesφαρμάκοις ἑτέρα τὸν ἄνδρ’ ἔμηνεν otra [mujer] enloqueció a su marido con venenosφάρμακονveneno
Aristoph.Thes.578Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesκαὶ νῦν ἀκούσας πρᾶγμα… πρότερον κατ’ ἀγορὰν λαλούμενον, ἥκω y ahora llego tras escuchar el asunto del que se ha hablado antes en la plazaλαλέωser hablado, ser dicho
Aristoph.Thes.603Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesποῖ τις τρέψεται; ¿adónde podrá uno dirigirse? (¿adónde podré dirigirme?)τίςuno, alguno, cualquiera, se (impersonal)
Aristoph.Thes.625Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesοὐδὲν λέγεις no dices nada (de interés)λέγωquerer decir, significar, decir con sentido
Aristoph.Vesp.656Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesμὴ ψήφοις ἀλλ’ ἀπὸ χειρός no con votos sino con la manoἀπόpor (causal), a partir de, con
Aristoph.Thes.662Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἀλλὰ τὴν πρώτην τρέχειν χρῆν ὡς τάχιστ’ ἤδη κύκλῳ ¡vamos! en primer lugar debemos correr en círculo ya lo más rápidamente posibleπρῶτοςen un primer momento
Aristoph.Thes.733Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἀσκὸς ἐγένεθ’ ἡ κόρη οἴνου πλέως la muchacha se transformó en un odre lleno de vino
Aristoph.Thes.793Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesκἂν ἐξέλθῃ τὸ γύναιόν ποι, κᾆθ’ εὕρητ’ αὐτὸ θύρασιν, μανίας μαίνεσθε y si vuestra mujercita sale a alguna parte y la encontráis fuera de casa, os enfurecéis con furiaμαίνομαιestar loco, estar furioso, enfurecerse, enloquecer, delirar
Aristoph.Thes.806Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesπρὸς Ἀριστομάχην δὲ χρόνου πολλοῦ… οὐδεὶς οὐδ’ ἐγχειρεῖ πολεμίζειν y en mucho tiempo nadie tampoco intentará luchar contra Aristómacaχρόνοςmomento, tiempo
Aristoph.Thes.864Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι’ ἔμ’ ἐπὶ Σκαμανδρίαις ῥοαῖσιν ἔθανον y muchas personas por mi culpa murieron en las corrientes del Escamandroψυχήpersona, persona querida, objeto querido, vida, alma
Aristoph.Thes.890Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesβιάζομαι γάμοισι Πρωτέως παιδὶ συμμεῖξαι λέχος soy obligado a compartir el lecho en matrimonio con el hijo de Proteoβιάζομαιser obligado (a)
Aristoph.Thes.902Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesγύναι τί εἶπας; στρέψον ἀνταυγεῖς κόρας mujer, ¿qué dijiste?, gira (hacia mí) tus ojos destellantesστρέφωgirar, hacer girar
Aristoph.Thes.1100Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesδιὰ μέσου γὰρ αἰθέρος τέμνων κέλευθον πόδα τίθημ’ ὑπόπτερον pues por en medio del firmamento, abriendo camino, asiento <mi> pie aladoτέμνωcortar (maleza), cortar (las olas), abrir (un camino), surcar
Aristoph.Thes.1227Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἀλλὰ πέπαισται μετρίως ἡμῖν pero nos hemos divertido moderadamenteπαίζωser motivo de diversión, ser motivo de broma
Aristoph.Thes.1228Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesὥρα δή ’στι βαδίζειν ya es hora de irseδήprecisamente, justo
Aristoph.Thes.38Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesἐξέρχεται θεράπων τις αὐτοῦ πῦρ ἔχων καὶ μυρρίνας· προθυσόμενος ἔοικε τῆς ποιήσεως sale un sirviente suyo que lleva fuego y hojas de mirto: parece que va a sacrificar por el arte poéticaποίησιςcomposición (literaria poética), arte poética, poesía
Aristoph.Thes.464Aristophanes, Thesmophoriazusae: Aristófanes, Tesmoforiantesοἷα κατεστωμύλατο οὐκ ἄκαιρα, φρένας ἔχουσα καὶ πολύπλοκον νόημ’, οὐδ’ ἀσύνετ’ ἀλλὰ πιθανὰ πάντα ¡qué cosas decía charlando! no inoportunas, a pesar de tener ella también un pensamiento complejo, ni ininteligibles sino todas convincentesπιθανόςpersuasivo, creíble, convincente
Aristoph.Vesp.22Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτί ταὐτὸν ἐν γῇ τ’ ἀπέβαλεν κἀν οὐρανῷ κἀν τῇ θαλάττῃ θηρίον τὴν ἀσπίδα; ¿qué mismo animal arrojó el escudo en el suelo, en el cielo y en el mar?ἀποβάλλωtirar lejos, arrojar
Aristoph.Vesp.53Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasμισθώσομαι οὕτως ὑποκρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα (te) contrataré (a ti) que interpretas tan sabiamente sueñosὄνειροςsueño (soñar), ensoñación
Aristoph.Vesp.105Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὥσπερ λεπὰς προσεχόμενος τῷ κίονι como una lapa que se pega a una columnaπροσέχωadherirse, agarrarse, pegarse
Aristoph.Vesp.106Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπὸ δυσκολίας δ’ ἅπασι τιμῶν τὴν μακράν y por <su> mal carácter condenando <él> a todos a la raya larga (a la máxima pena)μακρόςraya larga, máxima pena
Aristoph.Vesp.106Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπὸ δυσκολίας δ’ ἅπασι τιμῶν τὴν μακράν… εἰσέρχεται y a causa de <su> mal carácter sentenciando <él> a todos a la <pena> larga, entra <en casa>τιμάωcondenar (a alguien a una pena de)
Aristoph.Vesp.122Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasδιέπλευσεν εἰς Αἴγιναν, εἶτα ξυλλαβὼν νύκτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς Ἀσκληπιοῦ cruzó navegando a Egina y tras llevarlo de noche lo acostaba en (el templo) de Asclepioσυλλαμβάνωllevar(se) (a la fuerza), arrestar
Aristoph.Vesp.141Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἄθρει… ὅπως μὴ ‘κδύσεται cuida que no se escabullaὅπωςque
Aristoph.Vesp.142Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasταῦτ’ ὦ δέσποτα sí, señorοὗτοςeso (es), (es) así, sí
Aristoph.Vesp.152Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὅδε τὴν θύραν ὠθεῖ este empuja la puertaὠθέωempujar, impulsar, arrojar
Aristoph.Vesp.157Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὐκ ἐκφρήσετε… δικάσοντά μ’, ἀλλ’ ἐκφεύξεται Δρακοντίδης ¿no dejaréis que yo vaya a juzgar, sino que será absuelto Dracóntides?ἐκφεύγωser absuelto, evitar el castigo
Aristoph.Vesp.174Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοἵαν πρόφασιν καθῆκεν… ἵν’ αὐτὸν ἐκπέμψειας ¿qué pretexto profirió para que lo enviaras fuera?καθίημιlanzar, proferir
Aristoph.Vesp.177Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἰσιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ entrando en casa decido sacar el burroεἴσειμι (εἶμι)entrar, entrar (en casa)
Aristoph.Vesp.178Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas… ὅπως ἂν ὁ γέρων μηδὲ παρακύψῃ πάλιν … para que el viejo no vuelva otra vez con lo mismoμή
Aristoph.Vesp.191Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas—περὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα; —περὶ ὄνου σκιᾶς —¿A propósito de qué pelea <él> con nosotros, de hecho? —Por la sombra de un burroὄνοςasno, burro
Aristoph.Vesp.197Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀμύνατε socorredmeἀμύνωsocorrer, ayudar
Aristoph.Vesp.215Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον οἱ ξυνδικασταὶ παρακαλοῦντες τουτονὶ τὸν πατέρα vendrán poco después los compañeros del tribunal para convocar a ese de ahí, mi padreπαρακαλέωllamar a su lado, convocar, mandar llamar, invitar
Aristoph.Vesp.223Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸ γένος ἤν τις ὀργίσῃ τὸ τῶν γερόντων si uno encoleriza a la estirpe de los viejosὀργίζωencolerizar
Aristoph.Vesp.236Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἡνίκ’ ἐν Βυζαντίῳ ξυνῆμεν φρουροῦντ’ ἐγώ τε καὶ σύ cuando en Bizancio estábamos juntos haciendo guardia tú y yoσύνειμι (εἰμί) estar juntos, convivir
Aristoph.Vesp.245Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσπεύδωμεν ὦνδρες ἥλικες πρὶν ἡμέραν γενέσθαι apresurémosnos, hombres de mi quinta, antes de que llegue el díaπρίνhasta que, antes que, antes de que
Aristoph.Vesp.269Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasᾄδων Φρυνίχου cantando algo de Frínicoἀείδωcantar (una canción) de…
Aristoph.Vesp.280Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὁπότ’ ἀντιβολοίη τις, κάτω κύπτων ἂν οὕτω «λίθον ἕψεις», ἔλεγεν cuando alguien rogaba, inclinándose <él> hacia delante así decía: «cocerás una piedra»λίθοςpiedra, objeto inerte
Aristoph.Vesp.287Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀνίστασο μηδ’ οὕτω σεαυτὸν ἔσθιε μηδ’ ἀγανάκτε levántate y no te reconcomas así ni te irritesἐσθίωcomer, devorar, reconcomerse
Aristoph.Vesp.338Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτοῦ δ’ ἔφεξιν ὦ μάταιε ταῦτα δρᾶν σε βούλεται; ¿y a ti, insensato, con qué pretexto quiere hacerte eso?μάταιοςnecio, insensato
Aristoph.Vesp.354Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐπὶ στρατιᾶς en una expedición militarστρατιάexpedición militar
Aristoph.Vesp.357Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἥβων… ἴσχυόν τ’ αὐτὸς ἐμαυτοῦ cuando era joven también yo por mí mismo era fuerteἐμαυτοῦde mí mismo, mío propio
Aristoph.Vesp.370Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἄλλ’ ἔπαγε τὴν γνάθον vamos, emplea tu mandíbula (híncale el diente)ἐπάγωaplicar, emplear
Aristoph.Vesp.372Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτηρώμεσθ’ ὅπως μὴ Βδελυκλέων αἰσθήσεται vigilemos para que Bdelicleón no se dé cuentaτηρέωvigilar
Aristoph.Vesp.384Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὥστ’ οὐ δυνατόν σ’ εἵργειν ἔσται de manera que no será posible excluirteοὐ
Aristoph.Vesp.385Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἤν τι πάθω ’γώ si me pasa algo malo (si muero)πάσχωpasarle (a uno algo malo), sufrir, padecer
Aristoph.Vesp.386Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀνελόντες καὶ κατακλαύσαντες θεῖναί με tras recogerme y llorar enterradmeἀναιρέωrecoger, obtener
Aristoph.Vesp.430Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἷά νυν ὦ ξυνδικασταὶ σφῆκες ὀξυκάρδιοι ¡ea, compañeros, rabiosas avispas!νῦνya
Aristoph.Vesp.443Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην πρὸς βίαν χειροῦσιν y ahora en efecto esos dos someten a la fuerza a su antiguo amoχειρόομαιsometer
Aristoph.Vesp.471Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἔσθ’ ὅπως… ἐς λόγους ἔλθοιμεν; ¿es posible que vayamos a dialogar?ὅπως¿es posible que…?
Aristoph.Vesp.508Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐγὼ γὰρ οὐδ’ ἂν ὀρνίθων γάλα ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ’ ἂν οὗ με νῦν ἀποστερεῖς pues yo ni siquiera tomaría leche de pájaros a cambio del sustento que ahora me quitasγάλαleche de pájaros
Aristoph.Vesp.517Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasδουλεύων λέληθας no te has dado cuenta de que eres esclavoλανθάνωpasar desapercibido (haciendo algo), no ser observado, no darse cuenta
Aristoph.Vesp.518Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑπηρετεῖς οἰόμενος ἄρχειν tú sirves, creyendo mandarὑπηρετέωser sirviente, servir
Aristoph.Vesp.523Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἢν γὰρ ἡττηθῶ λέγων σου, περιπεσοῦμαι τῷ ξίφει pues si soy derrotado en mi discurso por ti, me arrojaré sobre mi espadaἡττάομαιser derrotado, ser vencido
Aristoph.Vesp.524Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐμμένειν τῇ διαίτῃ aceptar el veredictoδίαιταveredicto, arbitraje
Aristoph.Vesp.525Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasμηδέποτε πίοιμ’ ἀκράτου μισθὸν ἀγαθοῦ δαίμονος que nunca beba <yo> mi sueldo <de heliasta brindando> por el buen genio <estando> sin mezclaδαίμωνgenio bueno
Aristoph.Vesp.554Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ’ ἁπαλὴν τῶν δημοσίων κεκλοφυῖαν me da su suave mano que ha robado del erario públicoἐμβάλλωdar (la mano)
Aristoph.Vesp.578Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπαίδων δοκιμαζομένων haciendo la inspección de los muchachosδοκιμάζωexaminar, comprobar
Aristoph.Vesp.578Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas—παίδων τοίνυν δοκιμαζομένων αἰδοῖα πάρεστι θεᾶσθαι por tanto, es posible ver las vergüenzas de los niños sometidos a examenτοίνυνpor tanto, entonces (sin valor temporal)
Aristoph.Vesp.581Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ… y si un flautista gana el pleito…νικάωvencer (algo), ganar (algo), ser superior a (algo)
Aristoph.Vesp.590Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἔτι δ’ ἡ βουλὴ χὠ δῆμος… ἐψήφισται τοὺς ἀδικοῦντας τοῖσι δικασταῖς παραδοῦναι pero incluso el consejo y la asamblea han decidido por votación entregar los criminales a los juecesβουλήconsejo de 500 ciudadanos elegidos por sorteo
Aristoph.Vesp.599Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίου οὐδὲν ἐλάττων aunque es un hombre en nada inferior a Eufemioἐλαχύςmenor, más pequeño, inferior, peor
Aristoph.Vesp.601Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσκέψαι μ’ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν οἵων ἀποκλῄεις considera <tú> los bienes de los que me excluyesἀποκλείωexcluir (de algo), impedir (algo)
Aristoph.Vesp.616Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸν ὄνον τόνδ’ ἐσκεκόμισμαι οἴνου μεστόν traigo este burro lleno de vinoὄνοςburro
Aristoph.Vesp.631Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὐπώποθ’ οὕτω καθαρῶς οὐδενὸς ἠκούσαμεν… λέγοντος jamás oímos a nadie hablar tan claramenteκαθαρόςlimpiamente, honestamente, claramente
Aristoph.Vesp.642Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὗτος ἤδη σκορδινᾶται κἄστιν οὐκ ἐν αὑτοῦ ese ya está relajado y no está en sus cabalesἐνen (sus cabales), en (razón)
Aristoph.Vesp.656Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπρῶτον… λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ’ ἀπὸ χειρός, τὸν φόρον… τὸν προσιόντα en primer lugar calcula sencillamente, no con piedrecillas sino con los dedos, el tributo que se ingresaλογίζομαιcontar (números), calcular, imputar (en contabilidad)
Aristoph.Vesp.656Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasλόγισαι φαύλως μὴ ψήφοις ἀλλ’ ἀπὸ χειρός calcula <tú> a la ligera, no con las piedras de contar, sino <con los dedos> de la manoφαῦλοςa la ligera, superficialmente, sin cuidado, negligentemente
Aristoph.Vesp.656Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ’ ἀπὸ χειρός, τὸν φόρον y en primer lugar calcula <tú> sencillamente, no con guijarros sino con la mano, el impuestoψῆφοςguijarro usado para calcular, piedra de ábaco
Aristoph.Vesp.680Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτρεῖς ἄγλιθας μετέπεμψα mandé a buscar tres cabezas de ajoμεταπέμπωenviar en pos de, mandar a buscar
Aristoph.Vesp.684Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσοὶ δ’ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπᾷς tú eres feliz, si alguien te da tres óbolosἀγαπάωestar contento con que…
Aristoph.Vesp.685Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὀβολούς… οὕς… ἐλαύνων καὶ πεζομαχῶν καὶ πολιορκῶν ἐκτήσω óbolos que adquiriste remando, combatiendo a pie y asediandoπολιορκέωsitiar, asediar
Aristoph.Vesp.686Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαὶ πρὸς τούτοις ἐπιταττόμενος φοιτᾷς y acudes ante esos recibiendo órdenesἐπιτάττωrecibir órdenes, recibir el encargo
Aristoph.Vesp.690Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸ τριώβολον οὐ κομιεῖται no se llevará el trióboloκομίζωllevarse, llevar
Aristoph.Vesp.702Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐνστάζουσιν κατὰ μικρὸν instilan poco a pocoμικρόςen trozos pequeños, en pequeñas partes, poco a poco
Aristoph.Vesp.707Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἰσίν γε πόλεις χίλιαι αἳ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀπάγουσι son al menos mil ciudades las que nos pagan ahora el tributoἀπάγωllevar (dinero debido), pagar (un tributo)
Aristoph.Vesp.716Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasσῖτον ὑφίστανται κατὰ πεντήκοντα μεδίμνους ποριεῖν prometen que suministrarán unos cincuenta medimnos de trigoὑφίστημιprometer
Aristoph.Vesp.768Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὴν θύραν ἀνέῳξεν abrió la puertaἀνοίγωabrir (una puerta)
Aristoph.Vesp.835Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasβάλλ’ ἐς κόρακας vete a los cuervos (vete al cuerno)βάλλωalcanzar, atacar, provocar (al atacar)
Aristoph.Vesp.867Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasγενναίως ἐκ τοῦ πολέμου καὶ τοῦ νείκους ξυνεβήτην con nobleza, a partir de (una situación de) guerra y discordia llegaron a un acuerdo (los dos)συμβαίνωconvenir (con), llegar a un acuerdo (con), ponerse de acuerdo (con)
Aristoph.Vesp.878Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀντὶ… μέλιτος μικρόν a cambio de un poco de mielμικρόςpequeño
Aristoph.Vesp.893Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτίς ἆρ’ ὁ φεύγων; ¿quién <es>, por tanto, el acusado?ἆραpor tanto, así pues
Aristoph.Vesp.921Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστι· αὐτὸ γὰρ βοᾷ el asunto es evidente, pues él mismo da voces (el asunto es evidente pues habla por sí mismo)βοάωbramar, dar voces
Aristoph.Vesp.929Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas… ἵνα μὴ κεκλάγγω διὰ κενῆς ἄλλως ἐγώ para que no esté yo zumbando en vanoκενόςvacío, vano
Aristoph.Vesp.942Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὐκ αὖ σὺ παύσει χαλεπὸς ὢν καὶ δύσκολος tú por tu parte no dejarás de ser irritable y malhumoradoχαλεπόςdifícil (de carácter), áspero (de trato), irritable, malhumorado
Aristoph.Vesp.949Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπάρεχ’ ἐκποδών mantente al margen lejosπαρέχωmantener al margen
Aristoph.Vesp.953Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκλέπτης μὲν οὖν οὗτός γε καὶ ξυνωμότης por tanto ese concretamente es en verdad un ladrón y un conjuradoγεal menos, concretamente, precisamente
Aristoph.Vesp.970Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὁ δ’ ἕτερος οἷός ἐστιν οἰκουρὸς μόνον y el otro es tal como un perro guardián solamenteοἷοςcual, tal como, como, que (relativo)
Aristoph.Vesp.981Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκαταβήσομαι. καίτοι τὸ κατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ ἐξηπάτηκεν. ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι bajaré, aunque ese «bajó» ha engañado antes a muchos en efecto por completo. Sin embargo, no obstante, bajaréἀτάρpero, sin embargo, no obstante
Aristoph.Vesp.989Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκιθαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι pues no sé tocar la cítaraἐπίσταμαιsaber, ser capaz de
Aristoph.Vesp.1010Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὑμεῖς δὲ τέως ὦ μυριάδες ἀναρίθμητοι y vosotros entretanto, ¡miríadas innumerables!μυριάςmiríada, cantidad innumerable
Aristoph.Vesp.1020Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasεἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδύς tras introducirse (él) en vientres ajenosἐνδύομαιpenetrar en, entrar en, introducirse
Aristoph.Vesp.1044Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπέρυσιν καταπροὔδοτε καινοτάταις σπείραντ’ αὐτὸν διανοίαις lo traicionasteis el año pasado tras haber sembrado <él> con las ideas más novedosasσπείρωsembrar, divulgar
Aristoph.Vesp.1060Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasὦ πάλαι ποτ’ ὄντες ἡμεῖς ἄλκιμοι… ἐν χοροῖς ¡oh nosotros que alguna vez hace tiempo éramos fuertes en los coros!πάλαιantiguamente, hace tiempo, antes
Aristoph.Vesp.1076Aristophanes, Vespae: Aristófanes, AvispasἈττικοὶ μόνοι δικαίως ἐγγενεῖς αὐτόχθονες solo los atenienses en justicia <son> autóctonos de nacimientoἈττικόςlos atenienses
Aristoph.Vesp.1085Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐωσάμεσθα ξὺν θεοῖς <lo> hemos rechazado con <la ayuda de> los diosesθεόςdioses
Aristoph.Vesp.1085Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἀλλ’ ὅμως ἐωσάμεσθα ξὺν θεοῖς pero sin embargo, (los) expulsamos con ayuda de los diosesὅμως(pero) de todos modos, (pero) sin embargo
Aristoph.Vesp.1145Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπόθεν ὦγάθε; ¿cómo, amigo?πόθεν¿cómo?, cómo
Aristoph.Vesp.1182Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὕτω ποτ’ ἦν μῦς καὶ γαλῆ érase una vez un ratón y una comadrejaοὕτωςasí era, érase (una vez)
Aristoph.Vesp.1182Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὕτω ποτ’ ἦν μῦς καὶ γαλῆ así, había una vez un ratón y una comadrejaπότεalguna vez, una vez
Aristoph.Vesp.1188Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐγὼ δὲ τεθεώρηκα πώποτ’ οὐδαμοῖ πλὴν ἐς Πάρον y yo no he sido enviado nunca en misión a ningún sitio excepto a Parosθεωρέωser espectador, ser enviado en misión (a un oráculo o fiesta religiosa), asistir a una fiesta (religiosa)
Aristoph.Vesp.1225Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasᾄδω δὲ πρῶτος Ἁρμοδίου <yo> canto el primero sobre Harmodioἀείδωcantar (una canción) de…
Aristoph.Vesp.1261Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasκᾆτ’ ἐς γέλων τὸ πρᾶγμ’ ἔτρεψας y después desviaste el asunto hacia la bromaτρέπωdirigir, girar, cambiar, desviar
Aristoph.Vesp.1324Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐπειδὴ ’μέθυεν, οἴκαδ’ ἔρχεται τύπτων ἅπαντας… ὁδὶ δὲ καὶ δὴ σφαλλόμενος προσέρχεται cuando estaba borracho, viene a casa y golpea a todos; pero este (está) aquí y de hecho tambaleándose se acercaσφάλλωcaerse, tambalearse
Aristoph.Vesp.1355Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasνέος γάρ εἰμι καὶ φυλάττομαι σφόδρα pues soy joven y estoy muy vigiladoφυλάττωguardar, vigilar, proteger, custodiar
Aristoph.Vesp.1366Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοὔτοι καταπροίξει μὰ τὸν Ἀπόλλω τοῦτο δρῶν al hacer eso, en verdad no lo realizará impúnemente, no por Apoloοὐen verdad no, verdaderamente no, de hecho no
Aristoph.Vesp.1407Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasπροσκαλοῦμαί σε… πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων te convoco ante los inspectores del mercado por perjuicio a mis mercancíasβλάβηdaño, perjuicio
Aristoph.Vesp.1420Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίκην δίδωμί σοι ἣν ἂν σὺ τάξῃς pues yo sufro por él el castigo que tú establezcasτάττωestablecer, disponer, fijar
Aristoph.Vesp.1438Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasναὶ τὰν κόραν ¡sí, por la muchacha!ναί
Aristoph.Vesp.1451Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας τὸν πρέσβυν οἷ μετέστη ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς envidio, en efecto, por su buena suerte al viejo, que se alejó de sus modos austeros y su forma de vidaμεθίστημιalejarse (de)
Aristoph.Vesp.1452Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας τὸν πρέσβυν, οἷ μετέστη ξηρῶν τρόπων καὶ βιοτῆς envidio, sin duda, al viejo por su buena fortuna, cómo cambió de <sus> austeras formas de ser y de vidaξηρόςseco, delgado, marchito, rudo, austero
Aristoph.Vesp.1461Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasμετεβάλοντο τοὺς τρόπους cambiaron sus modosμεταβάλλωcambiar algo propio, cambiarse de
Aristoph.Vesp.1474Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτοὺς τραγῳδούς φησιν ἀποδείξειν Κρόνους dice que demostrará que los escritores trágicos son <viejos> como Cronosἀποδείκνυμιdemostrar (que)
Aristoph.Vesp.1509Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasτουτὶ τί ἦν τὸ προσέρπον; ὀξὶς ἢ φάλαγξ; ¿qué era eso que se acercaba arrastrándose? ¿una vinagrera o una araña viuda?φάλαγξaraña viuda, araña venenosa
Aristoph.Vesp.1516Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasφέρε νυν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον ξυγχωρήσωμεν ἅπαντες ¡venga, pues, juntémonos todos nosotros un poco para ellosσυγχωρέωreunirse, juntarse
Aristoph.Vesp.1517Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispas… ἵν’ ἐφ’ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσθεν βεμβικίζωσιν ἑαυτούς … para que con tranquilidad delante de nosotros se pongan a girar como peonzasἡσυχίαen calma, con tranquilidad, en silencio
Aristoph.Vesp.566Aristophanes, Vespae: Aristófanes, Avispasοἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμῖν, οἱ δ’ Αἰσώπου τι γέλοιον unos nos cuentan mitos; otros, algo divertido de Esopoγέλοιοςdivertido, bromista, que hace reír
Aristot.APr.25b29Aristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primerosἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξις συλλογισμός τις, ὁ συλλογισμὸς δὲ οὐ πᾶς ἀπόδειξις pues por un lado la demostración es un tipo de silogismo pero el silogismo no es cualquier demostraciónἀπόδειξιςdemostración, prueba
Aristot.APr.29b5Aristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primerosτῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς de la reducción a lo imposibleἀδύνατοςimposible
Aristot.APr.40a34Aristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primeros… ἔσται συλλογισμὸς μεταληφθείσης τῆς προτάσεως … será silogismo una vez cambiada la premisaμεταλαμβάνωser sustituido, ser cambiado
Aristot.APr.41a23Aristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primerosπάντες γὰρ οἱ [συλλογισμοὶ] διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαίνοντες τό… ψεῦδος συλλογίζονται pues todos los silogismos que infieren mediante lo imposible concluyen la falsedadπεραίνωser conclusivo, inferir, deducir
Aristot.APr.58bAristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primerosτῆς μιᾶς προτάσεως οὐ γίνεται συλλογισμός, προσληφθείσης δ’ ἑτέρας ἔσται a partir de una sola premisa no se produce un silogismo pero si una segunda es añadida lo habráπροσλαμβάνωser asociado, ser agregado
Aristot.APr.79bAristoteles, Analytica priora: Aristóteles, Analíticos primerosπρώτως γὰρ ἐλέγετο… pues en primer lugar se decía…πρῶτοςen primer lugar, por primera vez
Aristot.DeAud.803b29Aristoteles, De audibilibus: Aristóteles, De los audibles… τοιαύτας καὶ τὰς φωνὰς συμβαίνει γίγνεσθαι προσπιπτούσας πρὸς τὴν ἀκοήν, οἷον ἀραιὰς ἢ πυκνάς, ἢ μαλακὰς ἢ σκληράς, ἢ λεπτὰς ἢ παχείας ocurre que las voces son también tales correspondiendo a su escucha, así <son> suaves o fuertes, blandas o duras, finas o gruesasπαχύςgruesa
Aristot.DeAud.803b29Aristoteles, De audibilibus: Aristóteles, De los audibles… τοιαύτας καὶ τὰς φωνὰς συμβαίνει γίγνεσθαι προσπιπτούσας πρὸς τὴν ἀκοήν, οἷον ἀραιὰς ἢ πυκνάς, ἢ μαλακὰς ἢ σκληράς, ἢ λεπτὰς ἢ παχείας ocurre que las voces son también tales correspondiendo a su escucha, así <son> suaves o fuertes, blandas o duras, finas o gruesasπαχύςgruesa
Aristot.Cael.268a11Aristoteles, De Caelo: Aristóteles, Acerca del cieloκαθάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥρισται pues como dicen también los pitagóricos: el todo y todas las cosas están definidas con el tresτρεῖςtres
Aristot.Cael.285b3Aristoteles, De Caelo: Aristóteles, Acerca del cielo… ὥσπερ ἂν εἴ τις… περιθείη σφαῖραν … como si alguien rodeara una esferaπεριτίθημιponer alrededor, colocar alrededor, rodear
Aristot.Cael.285b9Aristoteles, De Caelo: Aristóteles, Acerca del cieloλέγω δὲ μῆκος μὲν αὐτοῦ τὸ κατὰ τοὺς πόλους διάστημα, καὶ τῶν πόλων τὸν μὲν ἄνω τὸν δὲ κάτω y afirmo que su tamaño es la distancia entre los polos; y de los polos uno <está> arriba y otro abajoπόλοςextremo del eje celestial, polo
Aristot.Cael.297a11Aristoteles, De Caelo: Aristóteles, Acerca del cieloἀλλὰ συμπιέζεσθαι μᾶλλον καὶ συγχωρεῖν ἕτερον ἑτέρῳ pero se comprimen más y se reúnen una (parte) con otraσυγχωρέωreunirse, juntarse
Aristot.Cael.299a10Aristoteles, De Caelo: Aristóteles, Acerca del cieloπερὶ δὲ τούτων ἐπέσκεπται πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκη y sobre eso se ha examinado en los tratados sobre el movimiento: que no hay líneas indivisiblesἐπισκέπτομαιser examinado, examinarse
Aristot.Cat.1b4Aristoteles, Cateogoriae: Aristóteles, Categoríasοἷον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵππος como un hombre, uno en concreto, o un caballo, uno en concretoτίςuno (en concreto)
Aristot.Const.Ath.3.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesἦν δ’ ἡ τάξις τῆς ἀρχαίας πολιτείας τῆς πρὸ Δράκοντος y hubo el ordenamiento de la antigua constitución anterior a Dracónτάξιςdisposición (legal), ordenamiento
Aristot.Const.Ath.3.6Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesἡ δὲ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλὴ τήν… τάξιν εἶχε τοῦ διατηρεῖν τοὺς νόμους el consejo de los areopagitas tiene el mandato de velar por las leyesβουλήconsejo de ancianos, consejo de notables
Aristot.Const.Ath.6.3Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesμέτριον γενέσθαι καὶ κοινόν ser mesurado y abiertoκοινόςabierto, afable, imparcial
Aristot.Const.Ath.7.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los atenienses[Σόλων] πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους (Solón) estableció una constitución y dispuso otras leyesκαθίστημιdisponer (políticamente), establecer (en el poder, como norma), organizar
Aristot.Const.Ath.7.3Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesΣόλων… τιμήματι διεῖλεν εἰς τέτταρα τέλη… εἰς πεντακοσιομέδιμνον καὶ ἱππέα καὶ ζευγίτην καὶ θῆτα Solón dividió por su renta en cuatro clases: <propietario> de quinientos medimnos, caballero, zeugita y tetesἱππεύςcaballero
Aristot.Const.Ath.8.5Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μὴ θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι quien, cuando la ciudad esté en conflicto civil, no se ponga en armas ni con ninguno de los dos <bandos>, que pierda sus derechosτίθημιponerse en armas, mostrarse armado
Aristot.Const.Ath.12.5[=Solo25Diehl]Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesὥσπερ ἐν μεταιχμίῳ ὅρος κατέστην fui como frontera entre bandosὅροςfrontera
Aristot.Const.Ath.13.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesἔδοξεν αὐτοῖς… ἄρχοντας ἑλέσθαι δέκα, πέντε μὲν εὐπατριδῶν, τρεῖς δὲ ἀγροίκων, δύο δὲ δημιουργῶν ellos decidieron elegir a diez magistrados, cinco entre los eupátridas, tres entre los agricultores y dos entre los artesanosδημιουργόςpersona que ejerce un oficio, artesano, profesional
Aristot.Const.Ath.15.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesὁ… Πεισίστρατος… στρατιώτας μισθωσάμενος… ἀνασώσασθαι βίᾳ τὴν ἀρχὴν ἐπεχείρει Pisístrato tras contratar a mercenarios intenta recuperar el poder por la fuerzaστρατιώτηςsoldado, soldado mercenario
Aristot.Const.Ath.21.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesΚλεισθένης… συνένειμε πάντας εἰς δέκα φυλὰς ἀντὶ τῶν τεττάρων Clístenes distribuyó a todos [los ciudadanos atenienses] en diez tribus en lugar de las cuatroφυλήtribu
Aristot.Const.Ath.21.5Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesκαὶ γὰρ τοὺς δήμους ἀντὶ τῶν ναυκραριῶν ἐποίησεν pues creó también los demos en lugar de las naucraríasδῆμοςaldea, demo
Aristot.Const.Ath.41.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesδεκάτη [πολιτεία] δ’ ἡ τῶν τριάκοντα καὶ ἡ τῶν δέκα τυραννίς la décima constitución <fue> la de los treinta [tiranos] y la tiranía de los diezδέκαdiez
Aristot.Const.Ath.43.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesβουλὴ δὲ κληροῦται φʹ, νʹ ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης y el consejo es sorteado <en número de> 500, 50 de cada tribuβουλήconsejo de 500 ciudadanos elegidos por sorteo
Aristot.Const.Ath.43.3Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesσυνάγουσιν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· τὴν μὲν οὖν βουλὴν ὅσαι ἡμέραι… τὸν δὲ δῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας ἑκάστης (los atenienses) convocan el consejo y la asamblea del pueblo: el consejo todos los días, la asamblea cuatro veces en cada pritaníaσυνάγωreunir, convocar
Aristot.Const.Ath.43.4Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesπρογράφουσι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας οὗτοι· μίαν μὲν κυρίαν, ἐν ᾗ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν, καὶ περὶ σίτου καὶ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας χρηματίζειν… y esos también programan las asambleas: una principal en la que es necesario poner a votación las magistraturas si parece que están bien administradas y tratar sobre el grano y la protección del territorio…ἐκκλησία
Aristot.Const.Ath.47.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesτὰ μέταλλα πωλοῦσι arriendan las minasπωλέωarrendar
Aristot.Const.Ath.49.4Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesδοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς ἀδυνάτους ἡ βουλή el Consejo inspecciona también a los inútilesἀδύνατοςdébil, inútil, de clase inferior
Aristot.Const.Ath.53.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesκληροῦσι δὲ καὶ <τοὺς> τετταράκοντα, τέτταρας ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης y eligen también por sorteo a los cuarenta: cuatro de cada tribuτεσσαράκονταlos cuarenta
Aristot.Const.Ath.53.5Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesδιανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας καὶ ἐπικληροῦσιν ἃς ἕκαστος διαιτήσει (los Cuarenta) se reparten los casos de arbitraje y sortean los que arbirará cada unoδιαιτάωser árbitro, arbitrar
Aristot.Const.Ath.55.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesοἱ δὲ καλούμενοι ἐννέα ἄρχοντες… ὃν τρόπον καθίσταντο, εἴρηται los llamados nueve arcontes, de qué manera eran nombrados, queda dichoἐννέαnueve
Aristot.Const.Ath.55.3Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesἐπερωτῶσιν δέ… τὰ τέλη εἰ τελεῖ y preguntan si paga sus deudasτελέωpagar, gastar
Aristot.Const.Ath.57.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesτίθησι δὲ καὶ τοὺς τῶν λαμπάδων ἀγῶνας instituye también los certámenes de las antorchasἀγώνcertamen, lucha, competición
Aristot.Const.Ath.57.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesλαγχάνονται δὲ καὶ αἱ τοῦ φόνου δίκαι πᾶσαι πρὸς τοῦτον y son sorteados también ante él también todos los juicios por homicidioφόνοςhomicidio
Aristot.Const.Ath.57.4Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesὅταν δὲ μὴ εἰδῇ τὸν ποιήσαντα, τῷ δράσαντι λαγχάνει (δίκην) cuando no conoce al que lo hizo, inicia el proceso contra el que actuó (el culpable)δράωhacer, actuar, llevar a cabo
Aristot.Const.Ath.59Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesοἱ δὲ θεσμοθέται… καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις… κυροῦσι, καὶ τὰς δίκας τὰς ἀπὸ τῶν συμβόλων εἰσάγουσι y los tesmotetas también ratifican los tratados con las ciudades e inician los pleitos relativos a contratosσύμβολονacuerdo, contrato, convenio, tratado
Aristot.Const.Ath.62.1Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesαἱ δὲ [ἀρχαὶ] ἐν Θησείῳ κληρούμεναι διῃροῦντο εἰς τοὺς δήμους· ἐπειδὴ δ’ ἐπώλουν οἱ δῆμοι, καὶ ταύτας ἐκ τῆς φυλῆς ὅλης κληροῦσι los cargos que se sortean en el Teseo se distribuían entre los demos; pero después de que los demos los vendieran, también esos <los> sortean entre toda la tribuπωλέωvender
Aristot.Const.Ath.68.2Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesψῆφοι δέ εἰσιν χαλκαῖ, αὐλίσκον ἔχουσαι ἐν τῷ μέσῳ, αἱ μὲν ἡμίσειαι τετρυπημέναι, αἱ δὲ ἡμίσειαι πλήρεις y las fichas <para votar> son de bronce con un tubito en medio, una mitad <de ellas> perforadas, la otra mitad macizasπλήρηςrelleno, macizo, sólido
Aristot.Const.Ath.69.1 Aristoteles, Atheniensium respublica: Aristóteles, Constitución de los ateniensesκαὶ ἀναγορεύει ὁ κήρυξ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψήφων, τοῦ μὲν διώκοντος τὰς τετρυπημένας, τοῦ δὲ φεύγοντος τὰς πλήρεις y proclama públicamente el heraldo el número de votos, de una parte los votos perforados para la acusación y de otra los macizos para la defensaψῆφοςvoto

« Anterior 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 107 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas