logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 162
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Aristoph.Nub.2Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὦ Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον ¡Zeus, rey! ¡qué larga la cosa de las noches !χρῆμαcosa, ejemplar
Aristoph.Nub.6Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀπόλοιο δῆτα ¡por favor, muérete!δῆτα
Aristoph.Nub.17Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐγὼ δ’ ἀπόλλυμαι ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰκάδας y yo me muero al ver que la luna trae los días veinteσελήνηluna, mes
Aristoph.Nub.18Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν pues los intereses progresanχωρέωavanzar, progresar, marchar
Aristoph.Nub.20Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκἄκφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν’ ἀναγνῶ… ὁπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους saca <tú> el libro de cuentas para que <yo> lea a cuántos debo y calcule los interesesλογίζομαιcontar (números), calcular, imputar (en contabilidad)
Aristoph.Nub.32Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴκαδε llévate el caballo a casa tras revolcarlo (se revuelca en el polvo, para quitar el sudor a los caballos)ἀπάγωllevarse, apartar, retirar
Aristoph.Nub.53Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐ μὴν ἐρῶ γ’ ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ’ ἐσπάθα sin embargo no diré, en efecto, que [ella] estaba ociosa, sino que batía la trama en el telarἀργόςinactivo, ocioso, desocupado
Aristoph.Nub.57Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον; pues ¿por qué me encendías el candil bebedor (el candil que consume mucho)?ἅπτωprender (fuego), encender, inflamar
Aristoph.Nub.58Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδεῦρ’ ἔλθ’ ἵνα κλάῃς ¡ven aquí, que vas a llorar!κλαίωllorar
Aristoph.Nub.59Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἢν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες καὶ κλοπῆς εἶτα φιμώσητε τούτου τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα… si tras condenar al gaviota de Cleón por soborno y robo, luego sujetáis su cuello al cepo…ξύλονobjeto de madera, cepo (de condenado)
Aristoph.Nub.63Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡ μὲν γὰρ ἵππον προσετίθει πρὸς τοὔνομα pues ella añadía «hipo» delante del nombreπρόςante, delante de, referido a, para, contra
Aristoph.Nub.66Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτέως μὲν οὖν ἐκρινόμεθ’· εἶτα τῷ χρόνῳ κοινῇ ξυνέβημεν y hasta entonces, en efecto, discutíamos; luego con el tiempo convinimos en comúnτέωςhasta entonces, hasta ahora
Aristoph.Nub.73Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ οὐκ ἐπίθετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις pero no hizo ningún caso a mis razonesλόγοςrazón, razonamiento, argumento
Aristoph.Nub.75Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesνῦν οὖν ὅλην τὴν νύκτα φροντίζων ὁδοῦ μίαν ηὗρον ahora bien, durante toda la noche pensando en un camino (una salida), he dado con uno soloὁδόςcamino, rumbo
Aristoph.Nub.81Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκύσον με καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν bésame y dame tu mano derechaδεξιόςmano derecha
Aristoph.Nub.104Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτοὺς ἀλαζόνας τοὺς ὠχριῶντας τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις, ὧν ὁ κακοδαίμων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν hablas de los charlatanes, los paliduchos, los sin zapatos, entre los que <está> el maldito Sócrates y QuerefonteΣωκράτηςSócrates
Aristoph.Nub.107Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεὐθὺς γάρ σ’ ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυκτον pues ahora mismo te tengo por el medio tras agarrarte sin posibilidad de huidaμέσοςen el centro de, en medio de, en mitad de, por el medio
Aristoph.Nub.113Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεἶναι… φασιν ἄμφω τὼ λόγω, τὸν κρείττονα… καὶ τὸν ἥττονα dicen que hay dos discursos, el más fuerte y el más débilκρείττωνmás fuerte, más poderoso, mejor
Aristoph.Nub.124Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ οὐ περιόψεταί μ’ ὁ θεῖος Μεγακλέης ἄνιππον pero mi tío Megacles no consentirá que yo <esté> sin caballoπεριοράωtolerar, permitir, consentir
Aristoph.Nub.126Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐδ’ ἐγὼ μέντοι πεσών γε κείσομαι tampoco yo al caer quedaré inactivo (vencido)κεῖμαιyacer, estar tendido, estar inactivo
Aristoph.Nub.129Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπῶς οὖν γέρων ὢν κἀπιλήσμων καὶ βραδὺς λόγων ἀκριβῶν σχινδαλάμους μαθήσομαι; entonces, ¿cómo aprenderé los entresijos de razonamientos exactos siendo viejo, olvidadizo y torpe?βραδύςlento, torpe
Aristoph.Nub.132Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ οὐχὶ κόπτω τὴν θύραν; παῖ παιδίον ¿pero no estoy llamando a la puerta, esclavo, esclavito?κόπτωgolpear (la puerta), llamar a la puerta
Aristoph.Nub.143Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesνομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια eso debe considerarse un misterioνομίζωreconocer, considerar
Aristoph.Nub.152Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀνεμέτρει τὸ χωρίον <él> vuelve a medir el espacioχωρίονespacio, figura (geométrica)
Aristoph.Nub.167Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἦ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην en caso de ser acusado, seguramente resultaría absuelto con facilidad de la acusaciónφεύγωser acusado
Aristoph.Nub.170Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτίνα τρόπον; κάτειπέ μοι ¿de qué manera? ¡dime!τρόποςde manera, de modo, de forma
Aristoph.Nub.198Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ οὐχ οἷόν τ’ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα ἔξω διατρίβειν pero no les es posible pasar el tiempo fuera al aireἀήρaire, espacio exterior
Aristoph.Nub.198Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’οὐχ οἷόν τ’ αὐτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα ἔξω διατρίβειν… ἐστίν no les es posible permanecer fuera al aireοἷοςes posible, se puede
Aristoph.Nub.204Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγῆν ἀναμετρῆσαι… τὴν σύμπασαν medir la totalidad de la tierraσύμπαςtotal, la totalidad, en total
Aristoph.Nub.208Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδικαστὰς οὐχ ὁρῶ καθημένους no veo a jueces en sesiónκάθημαιestar sentado, estar en sesión
Aristoph.Nub.209Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὡς τοῦτ’ ἀληθῶς Ἀττικὸν τὸ χωρίον que ese en verdad es el territorio áticoχωρίονlugar, territorio, terreno
Aristoph.Nub.214Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubes—ἡ Λακεδαίμων ποῦ ’στιν; —ὅπου ’στίν; αὑτηί —Lacedemonia, ¿dónde está? —¿Que dónde está? Aquíὅπουdónde
Aristoph.Nub.217Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ οὐχ οἷόν τε pero no es posibleοἷοςes posible, se puede
Aristoph.Nub.218Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesφέρε, τίς γὰρ οὗτος… ἀνήρ; venga, ¿quién es ese hombre?φέρωvenga
Aristoph.Nub.234Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τὰ κάρδαμα le pasa eso mismo a los berrosπάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Aristoph.Nub.256Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐπὶ τί στέφανον; ¿para qué una corona?ἐπίpara
Aristoph.Nub.285Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὄμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον σελαγεῖται μαρμαρέασιν αὐγαῖς brilla el ojo infatigable del cielo con rayos que destellanὄμμαojo del cielo, sol
Aristoph.Nub.293Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσέβομαί γ’ ὦ πολυτίμητοι καὶ βούλομαι ἀνταποπαρδεῖν πρὸς τὰς βροντάς <os> adoro, sin duda, [nubes] muy dignas de honra, y quiero pedorrearme en respuesta a vuestros truenosσέβωreverenciar, adorar, honrar
Aristoph.Nub.331Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesαὗται βόσκουσι σοφιστάς, Θουριομάντεις ἰατροτέχνας σφραγιδονυχαργοκομήτας, κυκλίων τε χορῶν ᾀσματοκάμπτας ἄνδρας μετεωροφένακας, οὐδὲν δρῶντας βόσκουσ’ ἀργούς esas [las nubes] alimentan a sofistas, adivinos de Turios, expertos en medicina, melenudos-que-se-ocupan-de-anillos-y-uñas, varones de coros circulares que retuercen estrofas, embaucadores aéreos; alimentan a vagos que no hacen nadaσοφιστήςmaestro de retórica, sofista
Aristoph.Nub.346Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἤδη ποτ’ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην κενταύρῳ ὁμοίαν…; ¿ya, alguna vez, mirando arriba viste una nube igual a un centauro?πότεalguna vez
Aristoph.Nub.350Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκενταύροις ᾔκασαν αὑτάς (las nubes) se compararon a sí mismas con centaurosεἰκάζωcomparar, asimilar
Aristoph.Nub.355Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαὶ νῦν γ’ ὅτι Κλεισθένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τοῦτ’ ἐγένοντο γυναῖκες y ahora porque vieron a Clístenes, ves, por eso se convirtieron en mujeresὁράωves
Aristoph.Nub.356Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσύ… λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ tú, oficiante de los más sutiles engañosἱερεύςoficiante
Aristoph.Nub.357Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐρανομήκη ῥήξατε κἀμοὶ φωνήν haced sonar también para mí vuestra voz que llega al cieloφωνήromper a hablar, hacer sonar la voz
Aristoph.Nub.359Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesφράζε πρὸς ἡμᾶς ὅ τι χρῄζεις decláranos qué deseasχρῄζωdesear (algo)
Aristoph.Nub.361Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ’ ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν πλὴν ἢ Προδίκῳ pues a ningún otro sin duda de los filósofos naturalistas de ahora escucharíamos con atención excepto a Pródicoπλήν(otro) excepto, (otro) sino, (otro) sino que, (otro) excepto que
Aristoph.Nub.367Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesποῖος Ζεύς; οὐ μὴ ληρήσεις· οὐδ’ ἔστι Ζεύς ¿Qué Zeus? No digas tonterías; no existe Zeusοὐno, no, en absoluto
Aristoph.Nub.369Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesμεγάλοις δέ σ’ ἐγὼ σημείοις αὐτὸ διδάξω y yo te lo enseñaré con pruebas importantesσημεῖονsigno, señal, indicio, prueba
Aristoph.Nub.383Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὰς Νεφέλας ὕδατος μεστάς las Nubes llenas de aguaμεστόςlleno de, repleto de
Aristoph.Nub.401Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει pero dispara contra el templo de él mismo precisamenteγεal menos, concretamente, precisamente
Aristoph.Nub.402Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί μαθών; οὐ γὰρ δὴ δρῦς γ’ ἐπιορκεῖ ¿y por qué? pues evidentemente la encina de hecho no es perjuraμανθάνω¿con qué intención?
Aristoph.Nub.403Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεὖ σὺ λέγειν φαίνει parece que hablas bienφαίνωparecer
Aristoph.Nub.404Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅταν ἐς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισθεὶς κατακλῃσθῇ… cuando el viento seco suspendido en el aire es encerrado dentro de esas [nubes]...ξηρόςseco, reseco
Aristoph.Nub.428Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesζητῶν δεξιὸς εἶναι procurando ser listoδεξιόςdiestro, listo
Aristoph.Nub.430Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδέομαι τοίνυν ὑμῶν… τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστον os pido en efecto que yo sea entre los griegos el mejor por cien estadios <de diferencia> en hablarστάδιονestadio
Aristoph.Nub.437Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδράσω ταῦθ’ ὑμῖν πιστεύσας· ἡ γὰρ ἀνάγκη με πιέζει haré eso por confiar en vosotros; la necesidad, en efecto, me agobiaπιέζωabrumar, agobiar, apretar
Aristoph.Nub.441Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτουτὶ τοὐμὸν σῶμ’ αὐτοῖσιν παρέχω, τύπτειν πεινῆν διψῆν les ofrezco este mi cuerpo, para que <lo> golpeen, para que pase hambre, para que sufra sedπαρέχωofrecer (para)
Aristoph.Nub.466Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὥστε γέ σου πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι θύραις ἀεὶ καθῆσθαι de manera que muchos siempre estén sentados a tu puertaκάθημαιestar sentado, estar ocioso
Aristoph.Nub.478Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον dime tú tu forma de serτρόποςcarácter, forma de ser
Aristoph.Nub.485Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἢν μὲν γὰρ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ· ἐὰν δ’ ὀφείλω… ἐπιλήσμων πάνυ pues si se me debe algo, <soy> muy memorioso, pero si debo, <soy> completamente olvidadizoὀφείλωdeber, adeudar
Aristoph.Nub.492Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος este es una persona ignorante y bárbaraβάρβαροςextranjero, poco civilizado, bárbaro, enemigo
Aristoph.Nub.493Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesέδοικά σ’ ὦ πρεσβῦτα μὴ πληγῶν δέει temo que tú viejo necesitas unos golpesμήque
Aristoph.Nub.498Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται es costumbre entrar desnudosνομίζωser costumbre, estar de moda
Aristoph.Nub.503Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν no te diferenciarás en nada de Querefonte en la naturalezaδιαφέρωdistinguirse de, destacar (frente a)
Aristoph.Nub.509Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί κυπτάζεις ἔχων; ¿por qué sigues agachado?ἔχωseguir
Aristoph.Nub.510Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεὐτυχία γένοιτο τἀνθρώπῳ, ὅτι προήκων ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας… que haya felicidad para este hombre porque, a pesar de haber llegado a las honduras de la edad…ἡλικίαedad (anciana), ancianidad
Aristoph.Nub.514Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας en la etapa profunda (avanzada) de la vidaβαθύςfuerte, avanzado, rico
Aristoph.Nub.523Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἣ παρέσχε μοι ἔργον πλεῖστον la cual me causó una grandísima complicaciónἔργονtrabajo, dificultad
Aristoph.Nub.547Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀεὶ καινὰς ἰδέας ἐσφέρων σοφίζομαι siempre me las ingenio para introducir nuevas formas (de comedia)εἰσφέρωintroducir, introducir (novedades), proponer (novedades)
Aristoph.Nub.559Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὰς εἰκοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι imitando [otros poetas] mis símiles de anguilasεἰκώνsímil, comparación
Aristoph.Nub.560Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω en efecto, quien se ríe de eso, que no se alegre con mis <cosas>γελάωreírse (de)
Aristoph.Nub.607Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡνίχ’ ἡμεῖς… παρεσκευάσμεθα, ἡ σελήνη… ἐπέστειλεν φράσαι… cuando nosotras estábamos preparadas, la luna <nos> ordenó decir…ἡνίκαcuando, mientras
Aristoph.Nub.608Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡ Σελήνη συντυχοῦσ’ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι… la Luna, tras coincidir con nosotros, nos ordenó decir…σελήνηLuna
Aristoph.Nub.612Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτοῦ μηνὸς ἐς δᾷδ’ οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν al mes, para antorchas, no menos de una dracmaμείςen el mes, al mes
Aristoph.Nub.619Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν no consiguiendo su celebración según la cuenta de los díasλόγοςcuenta, estimación, rendir cuenta(s), dar explicaciones
Aristoph.Nub.621Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡμῶν ἀγόντων τῶν θεῶν ἀπαστίαν,… guardando ayuno nosotros los dioses,…ἄγωguardar ayuno
Aristoph.Nub.629Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐκ εἶδον οὕτως ἄνδρ’ ἄγροικον οὐδένα οὐδ’ ἄπορον οὐδὲ σκαιόν no vi a ningún hombre tan paleto, ni tan sin recursos, ni tan torpeἄποροςcarente de recursos (materiales o de ingenio), indeciso
Aristoph.Nub.631Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὅμως γε μὴν αὐτὸν καλῶ θύραζε δευρί sin embargo, a pesar de todo lo voy a llamar aquí, a la puertaὅμωςsin embargo, (a pesar de todo)
Aristoph.Nub.663Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτήν τε θήλειαν καλεῖς ἀλεκτρυόνα κατὰ ταὐτὸ καὶ τὸν ἄρρενα llamas a la hembra "ἀλεκτρυών", de la misma manera que también al machoἀλεκτρυώνgallina
Aristoph.Nub.682Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπερὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ, ἅττ’ ἄρρεν’ ἐστίν, ἅττα δ’ αὐτῶν θήλεα a propósito de las palabras es necesario que aprendas las que son masculinas y las que son femeninasἄρσηνmasculino
Aristoph.Nub.682Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπερὶ τῶν ὀνομάτων μαθεῖν σε δεῖ, ἅττ’ ἄρρεν’ ἐστίν, ἅττα δ’ αὐτῶν θήλεα a propósito de las palabras es necesario que tú aprendas cuáles son masculinas y cuáles de ellas <son> femeninasθῆλυς(género) femenino
Aristoph.Nub.688Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐπεὶ πῶς ἂν καλέσειας; ¿porque, cómo lo llamarías?ἐπείpues, porque
Aristoph.Nub.708Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί πάσχεις; τί κάμνεις; ¿qué te pasa? ¿por qué sufres?κάμνωsufrir, padecer
Aristoph.Nub.708Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί πάσχεις; ¿qué te pasa?πάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Aristoph.Nub.710Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδάκνουσί μ’ ἐξέρποντες οἱ Κορίνθιοι y me pican los corintios que salen arrastrándoseΚορίνθιοςcorintio
Aristoph.Nub.733Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἔχεις τι; ¿comprendes algo?ἔχωconocer, tener en mente, comprender
Aristoph.Nub.754Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεἰ μηκέτ’ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους si ya no saliera nunca la luna <yo> no devolvería los interesesἀνατέλλωbrotar, crecer, surgir, nacer, salir (un astro)
Aristoph.Nub.767Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὴν λίθον ταύτην ἑόρακας τὴν καλήν, τὴν διαφανῆ, ἀφ’ ἧς τὸ πῦρ ἅπτουσι; ¿has visto esa piedra, la bella, la transparente, con la que encienden el fuego?λίθοςpiedra
Aristoph.Nub.773Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἥδομαι ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη me alegro de que se haya cancelado el pleito de cinco talentos contra míἥδομαιalegrarse de algo
Aristoph.Nub.778Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesφαυλότατα καὶ ῥᾷστα muy sencilla y fácilmenteφαῦλοςsencillamente
Aristoph.Nub.812Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἑτέρᾳ τρέπεσθαι volver por otro caminoἕτεροςotro camino, de otra manera diferente
Aristoph.Nub.820Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί δὲ τοῦτ’ ἐγέλασας ἐτεόν; ¿y por qué te reíste de eso en verdad?γελάωreírse (de)
Aristoph.Nub.820Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐνθυμούμενος ὅτι παιδάριον εἶ καὶ φρονεῖς ἀρχαιϊκά considerando que eres un chiquillo, y tienes ideas anticuadasἐνθυμέομαιconsiderar (que)
Aristoph.Nub.825Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἰδού· τί ἔστιν; ¡venga! ¿qué sucede?εἴδομαι¡mira!, ¡venga!, ¡ea!
Aristoph.Nub.825Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἰδού· τί ἔστιν; ¡mira! ¿qué es?ἰδού¡mira!, ¡ea!, ¡eh!
Aristoph.Nub.842Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαθὴς εἶ καὶ παχύς y te conocerás a ti mismo, qué ignorante y torpe eresπαχύςespeso, torpe, estúpido
Aristoph.Nub.861Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπατρὶ πιθόμενος ἐξάμαρτε equivócate por obedecer a <tu> padreπείθωobedecer (a), hacer caso (a)
Aristoph.Nub.865Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ’ ἀχθέσει tú alguna vez te lamentarás de eso con el paso del tiempoχρόνοςcon el tiempo, con el paso del tiempo, tras un tiempo
Aristoph.Nub.874Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπῶς ἂν μάθοι ποθ’ οὗτος ἀπόφυξιν δίκης…; ¿cómo podría aprender ese alguna vez a ser absuelto en un juicio?μανθάνωaprender
Aristoph.Nub.879Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἔπλαττεν… οἰκίας <él> [de pequeño] modelaba casasπλάττωmoldear, plasmar, modelar, dar forma
Aristoph.Nub.901Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀλλ’ ἀνατρέψω γ’ αὔτ’ ἀντιλέγων pero derribaré, sin duda, eso contradiciéndoteἀνατρέπωderribar, arruinar, trastornar
Aristoph.Nub.915Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσὺ δέ γ’ ἀρχαῖος y tú eres tontoἀρχαῖοςprimitivo, tonto
Aristoph.Nub.915Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesθρασὺς εἶ πολλοῦ eres muy imprudenteπολύςmucho, mucho (tiempo), muy
Aristoph.Nub.918Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesγνωσθήσει ποτ’ Ἀθηναίοις οἶα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους los atenienses se darán cuenta alguna vez de qué cosas enseñas a los insensatosγιγνώσκωdarse cuenta de, percibir, saber
Aristoph.Nub.961Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesλέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν ὡς διέκειτο diré, pues, cómo estaba establecida la educación antiguaπαιδείαeducación, instrucción, cultura
Aristoph.Nub.962Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσωφροσύνη ’νενόμιστο estaba de moda la sensatezνομίζωser costumbre, estar de moda
Aristoph.Nub.966 Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπρομαθεῖν ᾆσμ’ ἐδίδασκεν τὼ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας… ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν [les] enseñaba a aprender el canto mientras entonaban la armonía sin mantener juntos sus dos muslosσυνέχωmantener unido, rodear, contener, concentrar
Aristoph.Nub.973Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐν παιδοτρίβου δὲ καθίζοντας… sentados en casa del entrenadorἐνen (casa de)
Aristoph.Nub.975Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεἶτ’ αὖ πάλιν αὖθις luego de nuevo otra vez másαὖde nuevo
Aristoph.Nub.986Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀρχαῖά γε… ἀλλ’ οὖν ταῦτ’ ἐστὶν ἐκεῖνα ἐξ ὧν ἄνδρας… ἡμὴ παίδευσις ἔθρεψεν [enseñanzas] antiguas, desde luego, pero de hecho estas son aquellas con las que mi educación formó a hombresοὖνen efecto, de hecho, ciertamente
Aristoph.Nub.989Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὴν ἀσπίδα τῆς κωλῆς προέχων poniendo el escudo delante de su musloπροέχωponer delante, tener delante, tener antes
Aristoph.Nub.992Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι sentir vergüenza ante lo vergonzosoαἰσχύνωavergonzarse
Aristoph.Nub.1035Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesδεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοικε δεῖν πρὸς αὐτόν, εἴπερ τὸν ἄνδρ’ ὑπερβαλεῖ parece que necesitas de terribles resoluciones si <quieres> vencer a este hombreὑπερβάλλωsuperar, vencer, aventajar
Aristoph.Nub.1044Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubes… ὅστις σε θερμῷ φησι λοῦσθαι πρῶτον οὐκ ἐάσειν … quien dice que en primer lugar no permitirá que tú te laves con agua calienteθερμός(agua) caliente, (región) cálida
Aristoph.Nub.1047Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσ’ ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυκτον te tengo cogido por el medio para que no te escapesἔχωsujetar por, retener
Aristoph.Nub.1048Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαί μοι φράσον, τῶν τοῦ Διὸς παίδων τίν’ ἄνδρ’ ἄριστον ψυχὴν νομίζεις y dime, de los hijos de Zeus cuál piensas que es el hombre mejor en su ánimo (el más valiente)ἄριστοςel mejor (en/para)
Aristoph.Nub.1055Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις censuras el tiempo invertido en la plazaδιατριβήtiempo transcurrido, demora, estancia
Aristoph.Nub.1059Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὔ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσκεῖν afirma que no es necesario que los jóvenes se ejercitenνέοςjoven
Aristoph.Nub.1072Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσκέψαι… ἡδονῶν θ’ ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσθαι considera de cuántos placeres vas a privarteἡδονήplacer de los sentidos
Aristoph.Nub.1075Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐς τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας a las necesidades naturalesἀνάγκηnecesidades fisiológicas
Aristoph.Nub.1075Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesεἶεν. πάρειμι ¡bien!, acudiréεἶενbien, ea
Aristoph.Nub.1095Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἆρα δῆτ’ ἔγνωκας ὡς οὐδὲν λέγεις; ¿acaso en verdad te has dado cuenta de que nada dices?γιγνώσκωdarse cuenta de, percibir, saber
Aristoph.Nub.1123Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesλαμβάνων οὔτ’ οἶνον οὔτ’ ἄλλ’ οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου sin obtener ni vino ni ninguna otra cosa del terrenoλαμβάνωobtener, ganar
Aristoph.Nub.1140Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesλοιδοροῦσί με ὡς ἄδικός εἰμι me reprochan que soy injustoλοιδορέωinjuriar, insultar, reprochar
Aristoph.Nub.1154Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesβοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον βοάν y entonces lanzaré un grito muy estridenteβοάωgritar, dar voces, lanzar un grito
Aristoph.Nub.1168Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὦ φίλος ὦ φίλος ¡amigo! ¡amigo!φίλοςamigo, querido
Aristoph.Nub.1191Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐκεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν ἐς δύ’ ἡμέρας ἔθηκεν, ἔς γε τὴν ἕνην τε καὶ νέαν, ἵν’ αἱ θέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ aquel, en efecto, dispuso la convocatoria en dos días, en el último y primer día del mes, para que los depósitos se produjeran en el primer día del mesθέσιςdepósito, fianza
Aristoph.Nub.1193Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπαρόντες οἱ φεύγοντες estando presentes los acusadosφεύγωser acusado
Aristoph.Nub.1202Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ’ ἀβέλτεροι... λίθοι... ; ¡desgraciados! ¿por qué estáis sentados, estúpidos <como> piedras?λίθοςpiedra, objeto inerte
Aristoph.Nub.1203Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ’ ἀβέλτεροι… λίθοι, ἀριθμός, πρόβατ’ ἄλλως ¡desgraciados! ¿por qué estáis sentados, estúpidos, piedras, montón, borregos además?πρόβατονoveja, borrego
Aristoph.Nub.1216Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτῶν ἐμαυτοῦ γ’ ἕνεκα νυνὶ χρημάτων ἕλκω σε κλητεύσοντα por el bien de mi propio dinero te llevo ahora mismo a rastras para que testifiquesἕλκωllevar a rastras, forzar
Aristoph.Nub.1221Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαλοῦμαι Στρεψιάδην convocaré (como testigo) a Estrepsíadesκαλέωllamar (en beneficio propio), convocar (como testigo a favor)
Aristoph.Nub.1231Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτί γὰρ ἄλλ’ ἂν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαθήματος; ¿pues qué otra cosa obtendría <yo> del estudio?μάθημαaprendizaje, estudio, conocimiento
Aristoph.Nub.1243Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίκην tú pagarás la pena de eso con el tiempoἀποδίδωμιdevolver, restituir, pagar
Aristoph.Nub.1245Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐγὼ γὰρ αὐτίκ’ ἀποκρινοῦμαί σοι σαφῶς pues yo al momento te responderé con claridadἀποκρίνωresponder, contestar
Aristoph.Nub.1276Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesτὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ σεσεῖσθαί μοι δοκεῖς me parece <que estás> como si tu cerebro hubiera sido agitadoὥσπερcomo si, por decirlo así
Aristoph.Nub.1287Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκατὰ μῆνα cada mesμείςcada mes, mensualmente
Aristoph.Nub.1301Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἔμελλόν σ’ ἆρα κινήσειν ἐγώ a ti te iba yo a moverἆραen realidad, desde luego
Aristoph.Nub.1305Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὁ γὰρ γέρων ὅδ’ ἐρασθεὶς ἀποστερῆσαι βούλεται τὰ χρήμαθ’ ἁδανείσατο pues el viejo este por amor quiere robar el dinero que pidió prestadoἀποστερέωdespojar (a alguien de algo), robar (algo a alguien), impedir (algo a alguien)
Aristoph.Nub.1306Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀποστερῆσαι βούλεται τὰ χρήμαθ’ ἁ δανείσατο quiere quedarse con el dinero que había pedido prestadoδανείζωpedir prestado
Aristoph.Nub.1317Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubes… ὥστε νικᾶν ἅπαντας οἷσπερ ἂν ξυγγένηται … hasta el punto de vencer a todos con los que se juntaσυγγίγνομαι‘estar con, reunirse con, asociarse a, juntarse con
Aristoph.Nub.1323Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀμυνάθετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ defendedme a mí que soy golpeado de cualquier modoτέχνηmodo, manera, medio (recurso)
Aristoph.Nub.1326Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαὶ μάλα y muchoκαίy
Aristoph.Nub.1338Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἐδιδαξάμην… σε… τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν te enseñé a contradecir lo justoδιδάσκωenseñar (algo a alguien)
Aristoph.Nub.1363Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκἀγὼ μόλις μὲν ἀλλ’ ὅμως ἠνεσχόμην y yo con dificultad, pero sin embargo me aguantabaμόλιςcon esfuerzo
Aristoph.Nub.1372Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὡς ἐκίνει ἁδελφός,… τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν que un hermano daba un achuchón a su hermana de madreἀδελφόςhermana
Aristoph.Nub.1382Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἂν πιεῖν ἐπέσχον le hubiera (yo) ofrecido de beberἐπέχωpresentar, ofrecer
Aristoph.Nub.1399Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν ¡qué grato es atender a cosas nuevas e ingeniosas!ὁμιλέωtener contacto (con), tener trato (con), practicar
Aristoph.Nub.1409Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαὶ πρῶτ’ ἐρήσομαί σε τουτί y en primer lugar te preguntaré esoεἴρομαιpreguntar (algo a alguien)
Aristoph.Nub.1429Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκαίτοι τί διαφέρουσιν ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ’ ὅτι ψηφίσματ’ οὐ γράφουσιν; ¿pero en qué se distinguen aquellos de nosotros, salvo precisamente en que no escriben decretos?ψήφισμαdecreto
Aristoph.Nub.1431Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐκ ἐσθίεις καὶ τὴν κόπρον κἀπὶ ξύλου καθεύδεις; ¿no te comes también el estiércol y duermes subido a un poste?ξύλονobjeto de madera (en forma de tronco), tronco, poste, estaca, garrote
Aristoph.Nub.1434Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσέ… δίκαιός εἰμ’ ἐγὼ κολάζειν es justo que yo te castigueδίκαιοςes justo que yo…, tengo el derecho de/a
Aristoph.Nub.1438Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesκἄμοιγε συγχωρεῖν δοκεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ también a mí me parece acordar con esos lo razonableσυγχωρέωacordar (algo con alguien), estar de acuerdo (en algo con alguien)
Aristoph.Nub.1448Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesοὐδέν σε κωλύσει σεαυτὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραθρον nada te impide irte al infiernoκωλύωnada impide que
Aristoph.Nub.1453Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὑμῖν ἀναθεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα al confiaros todas mis cosasἀνατίθημιreferir, atribuir, achacar
Aristoph.Nub.1468Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesναὶ ναὶ καταιδέσθητι πατρῷον Δία sí, sí, respeta a Zeus paternalπατρῷοςpaterno, paternal
Aristoph.Nub.1477Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesὡς ἐμαινόμην ἄρα, ὅτ’ ἐξέβαλλον τοὺς θεοὺς διὰ Σωκράτη ¡qué loco estaba, por tanto, cuando rechazaba a los dioses por culpa de Sócrates!ἐκβάλλωarrojar, tirar, rechazar
Aristoph.Nub.1494Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesσὸν ἔργον ὦ δᾲς ἱέναι πολλὴν φλόγα tu trabajo, antorcha, <es> lanzar mucha llamaἵημιenviar, lanzar, arrojar
Aristoph.Nub.1510Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἡγεῖσθ’ ἔξω· κεχόρευται γὰρ μετρίως τό γε τήμερον ἡμῖν avanzad afuera, pues como coro hemos actuado bastante en el día de hoy al menosμέτριοςbastante, suficientemente
Aristoph.Nub.1075Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesπάρειμ’ ἐντεῦθεν ἐς τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας desde aquí pasaré a las necesidades de la naturalezaπάρειμι (εἶμι)pasar (a otro tema)
Aristoph.Nub.206Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesαὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. ὁρᾷς; αἵδε μὲν Ἀθῆναι y ese <es> un mapa de toda la tierra para ti; ¿ves?, aquí, en efecto, <está> Atenasπερίοδοςmapamundi
Aristoph.Nub.547Aristophanes, Nubes: Aristófanes, Nubesἀεὶ καινὰς ἰδέας ἐσφέρων σοφίζομαι soy sofisticado por introducir siempre nuevas formas literariasἰδέαforma literaria

1 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas