logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 97 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Dem.19.189Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaποῦ δ’ ἅλες; ποῦ τράπεζα; ποῦ σπονδαί; y ¿dónde está la sal, dónde la mesa, dónde las libaciones?ἅλςsal
Dem.19.245Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἰαμβεῖα δήπου συλλέξας ἐπέραινεν tras recopilar <él> en efecto yambos, los declamabaπεραίνωcontar, recitar, declamar
Dem.19.298Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἀκούετ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν θεῶν οἷ’ ὑμῖν προλέγουσιν ¡atenienses! escuchad a los dioses, qué os avisanπρολέγωavisar
Dem.19.303Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτίς [γάρ ἐσθ’] ὁ συσκευάζεσθαι τὴν Ἑλλάδα καὶ Πελοπόννησον Φίλιππον βοῶν, ὑμᾶς δὲ καθεύδειν; ¿pues quién es el que grita que Filipo hace coaliciones por Hélade y el Peloponeso, mientras vosotros estáis dormidos?ἙλλάςHélade (Grecia sin el Peloponeso)
Dem.19.2Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaπαντάπασιν ἄκυροι πάντων ὑμεῖς γενήσεσθε vosotros entre todos estaréis sin autoridad en todos los asuntosἄκυροςsin derecho, sin autoridad
Dem.19.2Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτοῖς δ’ ἀπειλεῖ los amenazaἀπειλέωamenazar (a alguien)
Dem.19.2Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτοῖς δ’ ἀπειλεῖ… δεινότατον πάντων ἔθος εἰς τὴν πολιτείαν εἰσάγων y amenaza a otros al introducir en la política la costumbre más espantosa de todasεἰσάγωllevar dentro, introducir, importar (traer dentro)
Dem.19.3Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaδέδοικα, μή τινα λήθην ἢ συνήθειαν τῶν ἀδικημάτων ὑμῖν ἐμπεποιήκῃ temo que [el tiempo] os haya provocado algún olvido o familiaridad con las injusticiasσυνήθειαhábito, costumbre, familiaridad
Dem.19.6Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaσυμβαίνει πολλῶν πραγμάτων… καιρὸν ἐν βραχεῖ χρόνῳ γίγνεσθαι ocurre que la oportunidad de muchos asuntos se produce en un <espacio de> tiempo cortoβραχύςbrevemente, poco
Dem.19.13Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐμὲ γοῦν… διεφθαρμένος καὶ πεπρακὼς ἑαυτὸν ἐλάνθανε a mí al menos se me ocultaba que <él> estaba corrompido y que se había vendidoγοῦνal menos, en todo caso, precisamente
Dem.19.17Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaαὐτίκ’ ἀκούσεσθε <lo> escucharéis a continuaciónαὐτίκαinmediatamente, enseguida
Dem.19.19Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἠμφεσβήτει μὴ ἀληθῆ λέγειν ἐμέ argüía que yo no decía la verdadἀμφισβητέωargüir, sostener que
Dem.19.23Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaδοκῶν… ῥήτωρ ἄριστος εἶναι… κατέβη μάλα σεμνῶς pareciendo que era el mejor orador, bajó muy solemnemente (de la tribuna)καταβαίνωbajar (de la tribuna de oradores)
Dem.19.27Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaπροαίρεσιν αὐτοῦ τῆς πολιτείας ἀναμνησθέντες ὡς… ἄπιστος πρὸς Φίλιππον al recordar <vosotros> qué desconfiada era su línea política para con Filipoἄπιστοςdesconfiado, incrédulo
Dem.19.30Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ γὰρ εἰ φαύλοις χρῆσθ’ ὑμεῖς εἰς τὰ κοινὰ πολλάκις ἀνθρώποις, καὶ τὰ πράγματ’ ἐστὶ φαῦλα ὧν ἡ πόλις ἀξιοῦται παρὰ τοῖς ἄλλοις pues aunque utilizáis muchas veces a personas viles para cuestiones públicas, no son también viles las actuaciones por las que la ciudad es considerada digna entre los demásφαῦλοςvil, malo, malvado
Dem.19.63Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaπρὸς τοῦτον ἐποιοῦντο τὴν εἰρήνην hacían la paz para eseπρόςhacia, (dirigido) a, para, con
Dem.19.64Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτούτων… δεινότερ’ οὐ γέγονεν οὐδὲ μείζω πράγματ’ ἐφ’ ἡμῶν ἐν τοῖς Ἕλλησιν… τηλικούτων μέντοι καὶ τοιούτων πραγμάτων κύριος εἷς ἀνὴρ Φίλιππος γέγονεν cosas más terribles ni mayores que esas no han sucedido en nuestro <tiempo> entre los griegos… Ahora bien, de cosas tan importantes y de tal naturaleza un solo hombre, Filipo, se ha hecho dueñoμέντοιahora bien, además
Dem.19.65Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτὴν ἐναντίαν ποτὲ Θηβαίοις ψῆφον ἔθενθ’ οὗτοι esos una vez depositaron el voto contrario a los tebanosἐναντίοςopuesto (a), contrario (a)
Dem.19.68Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν διαφόρων siendo tan importantes las ventajas para élδιάφοροςventaja
Dem.19.71Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaεὔχεσθ’ ἐξώλη ποιεῖν αὐτὸν καὶ γένος imploráis [a los dioses] que lo aniquilen a él y a <su> descendenciaγένοςdescendencia, vástago
Dem.19.75Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐκ ἀπέβη τὰ πρὸς ὑμᾶς ὑπὸ τούτου τότε ῥηθέντα no ocurrió lo que os fue dicho por ese alguna vezἀποβαίνωocurrir, resultar, cumplirse
Dem.19.76Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὗτος ἀπήγγειλε τὰ ψευδῆ, ὑμεῖς ἐπιστεύσατε ese informó de mentiras, vosotros <las> creísteisψευδήςmentiras, falsedades
Dem.19.77Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaΘηβαίοις τὰ πράγματα πράττει administra los asuntos (políticos) en beneficio de los tebanosπράττωdedicarse a, ocuparse de, administrar
Dem.19.81Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὅ γε δῆμος ὁ τῶν Φωκέων οὕτω κακῶς... διάκειται ὥστε... δουλεύειν καὶ τεθνάναι τῷ φόβῳ Θηβαίους en concreto el pueblo de los focenses está tan mal que está esclavizado y muerto de miedo con los tebanosθνήσκωestar muerto de miedo, estar aterrorizado
Dem.19.82Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτοῦτο γάρ εἰσι πρεσβείας εὔθυναι pues eso son rendiciones de cuentas de una embajadaοὗτοςeso
Dem.19.89Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ τριήρεις τριακόσιαι καὶ σκεύη ταύταις… ὑμῖν περίεστι καὶ περιέσται διὰ τὴν εἰρήνην; ¿no quedan y quedarán gracias a la paz para vosotros trescientas trirremes y sus aparejos?σκεῦοςaparejos
Dem.19.95Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐπειδὴ δεῖ λόγον καὶ δίκην ὑπέχειν τῶν πεπραγμένων… ὡς ὑπὲρ εἰρήνης κρινόμενος ἀπολογήσεται puesto que es necesario que [Demóstenes] dé una explicación y sea castigado por lo realizado <por él>, se defenderá como si fuera juzgado por la paz [de Filócrates]ὑπέχωsufrir condena, ser castigado
Dem.19.113Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐνδεικνύμενος τοῖς πρέσβεσι τοῖς παρὰ τοῦ Φιλίππου παροῦσι, πολλοὺς ἔφη τοὺς θορυβοῦντας εἶναι, ὀλίγους δὲ τοὺς στρατευομένους ὅταν δέῃ alardeardo <él> ante los embajadaores de Filipo presentes, decía que eran muchos los que alborotan pero pocos los que combaten en el ejército cuando es necesarioἐνδείκνυμιalardear, hacer ostentación
Dem.19.118Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἵνα μηδὲν ἐναντίον μηδὲ ῥῆμα πρόηται Φιλίππῳ… πάσχειν ὁτιοῦν αἱρεῖται para no lanzar nada contrario a Filipo, ni una palabra, prefiere sufrir cualquier cosaπροΐημιenviar (delante de uno), lanzar, emitir
Dem.19.122Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἔτι γὰρ τῶν πραγμάτων ὄντων μετεώρων καὶ τοῦ μέλλοντος ἀδήλου, σύλλογοι καὶ λόγοι παντοδαποὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐγίγνοντο τότε pues siendo todavía los asuntos inestables y el futuro incierto, se producían entonces por el ágora muchas reuniones y conversaciones de todo tipoμετέωροςen suspenso, perplejo, inestable
Dem.19.123Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐφοβοῦντο δὴ μὴ σύγκλητος ἐκκλησία γένοιτ’ ἐξαίφνης… καὶ τὰ πράγματ’ ἐκφύγοι τὸν Φίλιππον temían en efecto que se convocase repentinamente una asamblea y la situación escapase a Filipoἐκφεύγωhuir (de), escaparse (a)
Dem.19.125Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὁ Δερκύλος ἐκ τῆς Χαλκίδος ἧκεν ἀναστρέψας Dércilo llegó desde Calcis tras retirarseἀναστρέφωvolverse, retirarse, darse media vuelta
Dem.19.129Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐφ’ οἷς ὁ δημόσιος τέτακται según lo que ha ordenado el (secretario) públicoδημόσιοςservidor público
Dem.19.132Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulenta… ὑμᾶς… τὰς… εὐθύνας δικάσοντας vosotros que vais a juzgar la rendición de cuentasδικάζωjuzgar un juicio, juzgar un pleito
Dem.19.134Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulenta…. εἰ τῶν πρεσβευσάντων τὴν εἰρήνην καταψηφιεῖσθε ... si vais a condenar a los que negociaron la pazπρεσβεύωnegociar (como embajador), tratar (un asunto)
Dem.19.136Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὁ μὲν δῆμός ἐστιν ἀσταθμητότατον πρᾶγμα τῶν πάντων el pueblo es la cosa más inestable de todasπρᾶγμαcosa significativa, cosa ventajosa, oportunidad
Dem.19.139Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἦλθον ὡς αὐτὸν πρέσβεις ἐκ Θηβῶν ὅτε περ καὶ παρ’ ὑμῶν ἡμεῖς ἦμεν ἐκεῖ llegaron hasta él embajadores desde Tebas, precisamente cuando nosotros también íbamos allí de vuestra parteπερprecisamente, justamente, al menos
Dem.19.141Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaθεάσασθ’ ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἡλίκον ἐστὶ τὸ μὴ πωλεῖν τὰ τῆς πόλεως considerad con la propia verdad qué importante es no vender los <asuntos> de la ciudadπωλέωvender
Dem.19.147Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτίνος εἵνεκα… ἐπὶ τούτοις οὗτος δωρειὰς προσλαβὼν φαίνεται; ¿a causa de qué parece que ese ha obtenido además regalos por eso?προσλαμβάνωasociar, añadir, agregar, obtener además, aprovechar
Dem.19.151Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοὐ διαμαρτήσεσθαι τὴν πόλιν ἡγούμην (yo) consideraba que la ciudad no se equivocaríaδιαμαρτάνωequivocarse
Dem.19.157Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaαὐτὸ δηλώσει el propio hecho lo pondrá de manifiestoδηλόωmostrar, revelar
Dem.18.159Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaὁ γὰρ τὸ σπέρμα παρασχών, οὗτος τῶν φύντων αἴτιος pues el que proporciona la semilla, ese es el responsable de lo que brotaφύωnacer, crecer, brotar
Dem.19.169Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἀπιστοῦντες, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ con desconfianza, según me pareceὡςsegún me parece
Dem.19.182Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaεἴπερ ἐπ’ ἀργυρίῳ τι λέγοιεν si dijeran algo por dineroἐπίen, durante, por (causal), a razón de
Dem.19.185Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaδεῖ… ἐκκλησίαν ποιῆσαι, καὶ ταύτην ὅταν ἐκ τῶν νόμων καθήκῃ es preciso hacer una asamblea y que esa <sea> cuando esté establecido según las leyesκαθήκωestar establecido
Dem.19.190Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaοἱ στρατηγοί, σχεδὸν ὡς εἰπεῖν αἱ ἀρχαὶ πᾶσαι los generales, casi, por decirlo así, todas las magistraturasὡςpara, por
Dem.19.191Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaτοὺς ἅλας παρέβαινον καὶ τὰς σπονδάς transgredían las sales <de amistad> y la treguaσπονδήlibaciones (tras llegar a un pacto), pacto, tratado, tregua
Dem.19.193Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἃ δ’ ἂν αὐτὸς ἐπαγγείλαιθ’ ἡδέως y lo que él podría pedir gustosamenteἐπαγγέλλωpedir
Dem.19.195Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaαἰτῶ σε καὶ δέομαι, δός μοι te pido y suplico, dameαἰτέωpedir (algo), pedir (algo a alguien)
Dem.19.196Demosthenes, De falsa legatione: Demóstenes, Sobre la embajada fraudulentaἐξετάσωμεν δὴ πρὸς τὸ τοῦ Σατύρου τοῦτο συμπόσιον τὸ τούτων ἐν Μακεδονίᾳ γενόμενον, καὶ θεάσασθ’ ὡς παραπλήσιον τούτῳ καὶ ὅμοιον analicemos en verdad el banquete de esos sucedido en Macedonia frente a ese de Sátiro y ved qué semejante e igual <fue> a eseπαραπλήσιοςsemejante (a), parejo (con), muy parecido (a)

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas