logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
1 2 Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 100 -- Paginación: 1/2
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Plat.Tim.17aPlato, Timaeus: Platón, Timeoἀσθένειά τις αὐτῷ συνέπεσεν se le produjo una indisposición (tuvo una indisposición)συμπίπτωsuceder (a), producirse (a)
Plat.Tim.17bPlato, Timaeus: Platón, Timeoἐξ ἀρχῆς διὰ βραχέων πάλιν ἐπάνελθε αὐτά recapitula de nuevo eso <tú> desde el principio en pocas <palabras> ἐπανέρχομαιrecapitular
Plat.Tim.19bPlato, Timaeus: Platón, Timeoεἴ τις ζῷα καλά που θεασάμενος, εἴτε ὑπὸ γραφῆς εἰργασμένα εἴτε καὶ ζῶντα ἀληθινῶς… εἰς ἐπιθυμίαν ἀφίκοιτο θεάσασθαι κινούμενα… αὐτά… si uno, tras haber visto unos bellos animales en alguna parte, bien trabajados en pintura, bien incluso vivos realmente, llegara al deseo de observarlos en movimiento…ἀληθινόςcon autenticidad, realmente, sinceramente, de verdad
Plat.Tim.20aPlato, Timaeus: Platón, TimeoΤίμαιός… γὰρ ὅδε… φιλοσοφίας… κατ’ ἐμὴν δόξαν ἐπ’ ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυθεν pues este Timeo ha llegado en mi opinión a una excelencia de toda búsqueda del conocimientoἄκροςcima, excelencia, orgullo
Plat.Tim.21bPlato, Timaeus: Platón, Timeoτὸ δὴ τῆς ἑορτῆς σύνηθες ἑκάστοτε καὶ τότε συνέβη τοῖς παισίν ciertamente lo siempre acostumbrado de la fiesta ocurrió también entonces para los niñosσυνήθηςlo acostumbrado, la costumbre
Plat.Tim.21ePlato, Timaeus: Platón, Timeoἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα en el Delta en torno al cual en su vértice se divide la corriente del Niloκορυφήcima, vértice, parte más alta
Plat.Tim.22bPlato, Timaeus: Platón, Timeoπῶς τί τοῦτο λέγεις; ¿cómo? ¿por qué dices eso?πῶς¿cómo?, ¿de qué manera?
Plat.Tim.23cPlato, Timaeus: Platón, Timeoἦν γὰρ δή ποτε… ἡ νῦν Ἀθηναίων οὖσα πόλις ἀρίστη πρός τε τὸν πόλεμον καὶ κατὰ πάντα εὐνομωτάτη pues en efecto era entonces la ciudad que es ahora Atenas la mejor para la guerra y con la mejor organización en todoπᾶςen todo
Plat.Tim.24cPlato, Timaeus: Platón, Timeoἡ θεός… κατῴκισεν… ἐκλεξαμένη τὸν τόπον ἐν ᾧ γεγένησθε la diosa <lo> estableció tras elegir el lugar en el que habéis nacidoἐκλέγωelegir (para uno entre), escoger (para uno entre)
Plat.Tim.24ePlato, Timaeus: Platón, Timeoπάντων ἓν ὑπερέχει μεγέθει καὶ ἀρετῇ una sola cosa destaca sobre todas en magnitud y valorὑπερέχωsobresalir sobre, prevalecer sobre, destacar sobre
Plat.Tim.25aPlato, Timaeus: Platón, Timeoφαίνεται λιμὴν στενόν τινα ἔχων εἴσπλουν parece que el puerto tiene una entrada estrechaλιμήνpuerto
Plat.Tim.25aPlato, Timaeus: Platón, Timeoἐκεῖνο δὲ πέλαγος ὄντως ἥ τε περιέχουσα αὐτὸ γῆ παντελῶς ἀληθῶς ὀρθότατ’ ἂν λέγοιτο ἤπειρος y aquello es en realidad un mar y la región que lo rodea por completo podría en verdad ser llamada con absoluta corrección continenteπεριέχωrodear, cercar
Plat.Tim.25bPlato, Timaeus: Platón, TimeoΛιβύης μὲν ἦρχον μέχρι πρὸς Αἴγυπτον mandaban sobre Libia hasta Egiptoμέχριhasta
Plat.Tim.25dPlato, Timaeus: Platón, Timeoνῦν ἄπορον καὶ ἀδιερεύνητον γέγονεν τοὐκεῖ πέλαγος ahora el mar allí es intransitable e insondableἄποροςsin paso, intransitable, impracticable
Plat.Tim.25ePlato, Timaeus: Platón, Timeoκατανοῶν ὡς δαιμονίως… συνηνέχθης τὰ πολλὰ οἷς Σόλων εἶπεν considerando cuán maravillosamente coincidiste en mucho con lo que dijo Solónδαιμόνιοςmaravillosamente, divinamente, milagrosamente
Plat.Tim.27dPlato, Timaeus: Platón, Timeoδιαιρετέον… τί τὸ ὂν ἀεί hay que distinguir qué es el ser eternoεἰμίel ser
Plat.Tim.27dPlato, Timaeus: Platón, Timeoτὸ δ’ ἡμέτερον παρακλητέον y hay que invocar lo que nos es propioἡμέτεροςlo nuestro, lo propio, nuestra posición
Plat.Tim.28cPlato, Timaeus: Platón, Timeoτόν… ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν… ἔργον descubrir al hacedor y padre de este universo <es> un trabajoπᾶςtodo, totalidad, universo
Plat.Tim.29aPlato, Timaeus: Platón, Timeoεἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅ τε δημιουργὸς ἀγαθός, δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν si en verdad este universo es bello y el demiurgo es bueno, <está> claro que miraba a lo eternoδημιουργόςdemiurgo, divinidad creadora del universo
Plat.Tim.29cPlato, Timaeus: Platón, Timeoὅτιπερ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὸς πίστιν ἀλήθεια lo que precisamente <es> el ser en relación a la generación, eso <es> la verdad en relación a la creenciaοὐσίαesencia, ser (sust.), sustancia
Plat.Tim.29cPlato, Timaeus: Platón, Timeoἐὰν οὖν… μὴ δυνατοὶ γιγνώμεθα πάντῃ πάντως αὐτοὺς ἑαυτοῖς ὁμολογουμένους λόγους… ἀποδοῦναι, μὴ θαυμάσῃς por tanto si no somos capaces de dar razonamientos que ellos mismos sean coherentes entre sí totalmente por completo, no te extrañesπάντῃcompletamente, por completo
Plat.Tim.29dPlato, Timaeus: Platón, Timeoλέγωμεν δὴ δι’ ἥντινα αἰτίαν γένεσιν καὶ τὸ πᾶν τόδε ὁ συνιστὰς συνέστησεν digamos en efecto por qué causa el constructor construyó la existencia y todo estoγένεσιςlo generado, existencia, creación
Plat.Tim.29ePlato, Timaeus: Platón, Timeoταύτην δὴ γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστ’ ἄν τις ἀρχὴν κυριωτάτην παρ’ ἀνδρῶν φρονίμων ἀποδεχόμενος ὀρθότατα ἀποδέχοιτ’ ἄν uno, al aprobar como el más importante precisamente ese principio de la generación y del universo <proveniente> de hombres inteligentes, aprobaría lo más adecuadoἀποδέχομαιadmitir, aprobar
Plat.Tim.30bPlato, Timaeus: Platón, Timeoὁ θεός… λογισάμενος οὖν ηὕρισκεν… νοῦν δ’ αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσθαι τῳ la divinidad tras reflexionar descubrió que la mente, por su parte, lejos del alma es imposible esté junto a nadieψυχήalma, mente, conciencia
Plat.Tim.31bPlato, Timaeus: Platón, Timeoὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι es necesario que lo sucedido sea visible y palpableγίγνομαιlo sucedido, lo acaecido
Plat.Tim.31bPlato, Timaeus: Platón, Timeoχωρισθὲν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν γένοιτο y nada llegaría a ser alguna vez visible alejado del fuegoχωρίζωser separado, ser dividido, ser alejado
Plat.Tim.32bPlato, Timaeus: Platón, Timeoδύο δὲ ἀεὶ μεσότητες συναρμόττουσιν· οὕτω δὴ πυρός τε καὶ γῆς ὕδωρ ἀέρα τε ὁ θεὸς ἐν μέσῳ… συνεστήσατο y siempre dos intermedios se complementan: así en efecto la divinidad colocó en medio entre el fuego y la tierra el agua y el aireμέσοςen medio entre
Plat.Tim.32cPlato, Timaeus: Platón, Timeoτῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου σύστασις y, en efecto, a partir de los cuatro [elementos] la constitución del universo ha tomado cada uno [de ellos] como un todo únicoσύστασιςcomposición, constitución, estructura
Plat.Tim.32cPlato, Timaeus: Platón, Timeoτῶν δὲ δὴ τεττάρων ἓν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἡ τοῦ κόσμου σύστασις. ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς συνέστησεν αὐτὸν ὁ συνιστάς y, en efecto, de los cuatro <elementos> la construcción del mundo ha tomado cada uno en su totalidad, pues el constructor lo construyó a partir de todo el fuego, <toda> el agua, <todo> el aire y <toda> la tierraτέσσαρεςcuatro (elementos)
Plat.Tim.33aPlato, Timaeus: Platón, Timeoνόσους γῆράς τε ἐπάγοντα trayendo enfermedades y vejezἐπάγωtraer, aportar
Plat.Tim.33bPlato, Timaeus: Platón, Timeoἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον distando desde el centro a los límites igual por todas partesτελευτήextremo (sust.), límite
Plat.Tim.34bPlato, Timaeus: Platón, Timeoλογισμὸς θεοῦ... εὐδαίμονα θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσατο la racionalidad de la divinidad lo engendró de sí como dios felizγεννάωengendrar de uno mismo
Plat.Tim.36bPlato, Timaeus: Platón, Timeoμέσην πρὸς μέσην ἑκατέραν ἀλλήλαις οἷον χεῖ προσβαλὼν κατέκαμψεν dobló aplicando la mitad de cada una contra la otra mitad en forma de aspaπροσβάλλωaplicar (a), acercar (a)
Plat.Tim.37aPlato, Timaeus: Platón, Timeoψυχή… τριῶν τούτων συγκραθεῖσα μοιρῶν, καὶ ἀνὰ λόγον μερισθεῖσα καὶ συνδεθεῖσα el alma está compuesta de la mezcla de tres partes y está dividida y unida según una proporciónλόγοςproporción
Plat.Tim.38bPlato, Timaeus: Platón, Timeoτό τε γεγονὸς εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ γιγνόμενον εἶναι γιγνόμενον, ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι γενησόμενον el pasado pasado es, el presente presente es y también el futuro futuro esγίγνομαιlo sucedido, lo acaecido
Plat.Tim.38dPlato, Timaeus: Platón, Timeoσελήνην μὲν εἰς τὸν περὶ γῆν πρῶτον, ἥλιον δὲ εἰς τὸν δεύτερον ὑπὲρ γῆς, ἑωσφόρον δὲ καὶ τὸν ἱερὸν Ἑρμοῦ λεγόμενον que la luna es el primer <cuerpo celeste> en torno a la Tierra, que el sol es el segundo por encima de la Tierra y el lucero del alba [es tercero], también llamado sagrado <astro> de HermesἙρμῆςMercurio
Plat.Tim.38dPlato, Timaeus: Platón, Timeoἑωσφόρον δὲ καὶ τὸν ἱερὸν Ἑρμοῦ…ἰσόδρομον ἡλίῳ κύκλον ἰόντας el lucero del alba (Venus) y el sagrado objeto de Hermes (Mercurio) que hacen una órbita que se mueve al tiempo que el solκύκλοςórbita (de cuerpos celestes), ciclo (de estaciones o de eventos)
Plat.Tim.39bPlato, Timaeus: Platón, Timeoἵνα (ἥλιος) εἰς ἅπαντα φαίνοι τὸν οὐρανὸν para que el sol ilumine en todo el cieloφαίνωmostrar, hacer aparecer
Plat.Tim.39dPlato, Timaeus: Platón, Timeoἐγεννήθη τῶν ἄστρων ὅσα δι’ οὐρανοῦ πορευόμενα fueron engendrados todos los astros que se mueven por el cieloγεννάωser engendrado
Plat.Tim.40aPlato, Timaeus: Platón, Timeoνείμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανόν, κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καθ’ ὅλον colocando [el demiurgo] en círculo alrededor de todo el cielo para que fuera un verdadero adorno embellecido por completoὅλοςen general, por completo
Plat.Tim.40cPlato, Timaeus: Platón, Timeoγῆν δὲ τροφὸν μὲν ἡμετέραν, ἰλλομένην δὲ τὴν περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον… ἐμηχανήσατο y [el demiurgo] construyó la tierra, nuestra nodriza, y esta está contenida alrededor del eje celestial que se extiende por todoπόλοςeje celestial, eje de la bóveda celeste, bóveda celeste
Plat.Tim.40dPlato, Timaeus: Platón, Timeoτὸ λέγειν ἄνευ δι’ ὄψεως τούτων αὖ τῶν μιμημάτων μάταιος ἂν εἴη πόνος hablar sin examinar esas imitaciones de nuevo sería trabajo inútilμάταιοςvano, inútil, necio
Plat.Tim.40ePlato, Timaeus: Platón, TimeoΓῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ὠκεανός τε καὶ Τηθὺς ἐγενέσθην hijos de Gea (la Tierra) y de Urano (el Cielo) nacieron Océano y TetisοὐρανόςUrano, el Cielo
Plat.Tim.43dPlato, Timaeus: Platón, Timeoαἱ αἰσθήσεις… σφοδρῶς σείουσαι τὰς τῆς ψυχῆς περιόδους… las percepciones que agitan violentamente las evoluciones del alma…σφοδρόςimpetuosamente, vigorosamente, violentamente
Plat.Tim.43ePlato, Timaeus: Platón, Timeoὥστε μετ’ ἀλλήλων μόγις συνεχομένας φέρεσθαι μέν… de manera que, siendo mantenidos unidos con dificultad, eran llevadosσυνέχωser mantenido unido
Plat.Tim.44bPlato, Timaeus: Platón, Timeo… ὅταν… καθιστῶνται μᾶλλον ἐπιόντος τοῦ χρόνου … cuando se asienten más en el futuro [las revoluciones que afectan al alma]ἔπειμι (εἶμι)(tiempo) venidero, (tiempo) futuro
Plat.Tim.46dPlato, Timaeus: Platón, Timeoπῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ καὶ ἀὴρ σώματα πάντα ὁρατὰ γέγονεν y el fuego, el agua, la tierra y el aire han llegado a ser todos cuerpos visiblesἀήρaire
Plat.Tim.46dPlato, Timaeus: Platón, Timeoπῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ καὶ ἀὴρ σώματα πάντα ὁρατὰ γέγονεν y el fuego, el agua, la tierra y el aire han llegado a ser todos cuerpos visiblesπῦρfuego
Plat.Tim.46ePlato, Timaeus: Platón, Timeoτὸ τυχὸν ἄτακτον ἑκάστοτε ἐξεργάζονται llevan a cabo cada vez cualquier cosa sin ordenτυγχάνωuno por casualidad, uno cualquiera
Plat.Tim.51bPlato, Timaeus: Platón, Timeoκαθ’ ὅσον… δυνατόν en la medida de lo posibleὅσος

1 2 Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas