logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español

X Este diccionario está en construcción y ahora no cubre el lemario inicial propuesto. Visualización en dispositivos móviles
Ejemplos con traducción
Filtro de géneros, autores y/o obras:  
       
« Anterior 1 ... 155 156 157 158 159 160 161 Siguiente » Todas

Página: Elementos por página:
Registros: 19057 -- Paginación: 160/161
ReferenciaTexto griegoTraducciónLemaSignificado
Xen.Mem.4.6.15Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἔφη δὲ καὶ Ὅμηρον τῷ Ὀδυσσεῖ ἀναθεῖναι τὸ ἀσφαλῆ ῥήτορα εἶναι y decía también que Homero atribuyó a Odiseo ser un orador fiable (convincente)ἀσφαλήςfirme, seguro, fiable
Xen.Mem.4.6.15Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὅτε λέγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχε cuando hablaba disponía a sus oyentes al acuerdoὅτεcuando
Xen.Mem.4.8.2Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesἀνάγκη... ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι hubo necesidad de que él [Sócrates] viviera después del juicio treinta días por ser en aquel mes el festival de Delosμείςen el mes, al mes
Xen.Mem.4.8.8Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesεἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι y si voy a vivir más tiempo quizá será necesario asumir las <cargas> de la vejezἐπιτελέωcumplir (su propia decisión), asumir, asumir (el pago)
Xen.Mem.4.8.10Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesοἶδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσθαί μοι ὅτι ἐγὼ ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων pues sé que siempre se testificará a mi favor que yo no actué injustamente nunca contra ninguna personaμαρτυρέωser testificado, ser atestiguado
Xen.Mem.4.8.11Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesὥστε… ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους αὐτῷ de forma que [Sócrates] ayudaba muchísimo a los que lo tratabanχράωtener trato (con alguien), tratar (a alguien)
Xen.Mem.1.1.16Xenopho, Memorabilia: Jenofonte, Memorablesπερὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν…. τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί σωφροσύνη, τί μανία dialogaba sobre lo humano, averiguando … qué es justo, qué es injusto, qué es cordura, qué es locuraσωφροσύνηcordura
Xen.Oec.1.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδὲ ἡ γῆ μέντοι χρήματά ἐστιν, εἴπερ ἀντὶ τοῦ τρέφειν πεινῆν παρασκευάζει sin embargo, tampoco la tierra es riqueza si en lugar de dar alimento provoca tener hambreχρῆμαbienes, propiedades, enseres, utensilios, riqueza, dinero
Xen.Oec.1.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoσύ… τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα ἡγῇ, τὰ δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα tú consideras que lo que beneficia <es> riqueza y lo que perjudica no <es> riquezaὠφελέωayudar, socorrer, beneficiar
Xen.Oec.1.22Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπειδὰν δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσθωνται ὄντας ἐργάζεσθαι διὰ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακῶς γηράσκειν después de que se dan cuenta de que son incapaces de trabajar por su vejez, los abandonan a que envejezcan de mala maneraἀπολείπωdejar atrás, abandonar
Xen.Oec.2.1Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ οὖν Κριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδέ πως εἶπεν Critóbulo, así pues, a partir de eso dijo más o menos asíοὗτοςa partir de eso, a partir de ahí
Xen.Oec.4.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoαἵ γε βαναυσικαὶ [τέχναι]… ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι los oficios artesanales que fuerzan a estar sentado (ser sedentario)κάθημαιestar sentado, estar ocioso
Xen.Oec.4.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁπόσην μὲν τῆς χώρας… ἐφορᾷ inspeccionaba cuanto territorio…ὁπόσοςtodo lo que, cuanto
Xen.Oec.4.15Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας los que se han hecho buenos para guerraἀγαθόςbueno (en algo), hábil
Xen.Oec.5.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτίς δὲ ξένους ἀφθονώτερον δέχεται; ¿quién acoge a invitados extranjeros con más generosidadἄφθονοςmás generosamente, más abundantemente
Xen.Oec.5.20Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοἱ σώφρονες καὶ ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπῶν… τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν los (hombres) prudentes honran a los dioses por (agradecimiento de) los frutos húmedos y los secos…καρπόςfruto
Xen.Oec.6.1Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔνθεν λέγων… ἀπέλιπες, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν a partir de donde dejaste de hablar, intenta concluir lo relacionado con esoἀπολείπωdejar (de hacer algo)
Xen.Oec.6.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτί οὖν… ἄρα… ¿por qué así pues…?ἄραentonces (sin valor temporal), así pues
Xen.Oec.6.7Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὕτως γὰρ ἂν τούς… ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ᾠόμεθ’ ἂν ψηφίζεσθαι ἀρήγειν pues así creíamos que los relacionados con la tierra votarían para defender<la>ἀμφίa causa de, por, en relación a
Xen.Oec.6.11Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι lo más hermoso, mejor y placentero es ganarse el sustento a partir del cultivo de la tierraβίοςmedio de vida, sustento
Xen.Oec.6.14Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoπάνυ μου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτῶν τινι συγγενέσθαι mi ánimo deseaba mucho reunirse con alguno de ellosψυχήalma, ánimo, espíritu
Xen.Oec.6.16Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐνίους ἐδόκουν καταμανθάνειν τῶν καλῶν τὰς μορφὰς πάνυ μοχθηροὺς ὄντας τὰς ψυχάς me parecía comprender que algunos de los <que son> bellos en su aspecto son muy malvados en sus mentesψυχήalma, mente, conciencia
Xen.Oec.7.13Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐγώ τε γὰρ ὅσα μοι ἔστιν ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω y yo todo cuanto tengo lo declaro para el <patrimonio> comúnἀποφαίνωdeclarar, denunciar
Xen.Oec.7.14Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐμὸν δ’ ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν y mi madre dijo que mi tarea es ser prudentemi, tu, su
Xen.Oec.7.19Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι… τοῖς γοῦν ἀνθρώποις πορίζεται se proporciona a los hombres tener a quienes sustenten su ancianidadπορίζωproporcionar, procurar
Xen.Oec.7.22Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπιμελείας δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω tanto los asuntos de casa como los de fuera exigen atenciónἔνδονlos asuntos domésticos, el interior (de la mente)
Xen.Oec.7.26Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὸ ἔθνος τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν sexo femenino o masculinoἔθνοςlinaje, casta, sexo
Xen.Oec.7.29Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδεῖ ἡμᾶς… πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράττεσθαι es preciso que nosotros tratemos de que cada uno de nosotros dos lleve a cabo lo mejor posible lo que nos concierneβελτίωνlo mejor posible, de la mejor manera
Xen.Oec.8.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτριήρης δέ τοι ἡ σεσαγμένη ἀνθρώπων διὰ τί ἄλλο φοβερόν ἐστι πολεμίοις… ἢ ὅτι ταχὺ πλεῖ; y una trirreme, en efecto, repleta de hombres, ¿por qué otra cosa es temible para los enemigos sino porque navega con rapidez?πλέωnavegar
Xen.Oec.8.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδιαλέγειν δέοι αὐτῷ le era necesario seleccionar (los productos)διαλέγομαιescoger, seleccionar, separar
Xen.Oec.8.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoχώραν δοκιμασώμεθα τὴν προσήκουσαν elijamos el lugar convenienteδοκιμάζωelegir
Xen.Oec.8.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económico<εἰ>... βούλοιο… ἐμοί, ἐάν τι αἰτῶ, ἐν χάριτι διδόναι… si quisieras, si algo pido, dárme<lo> de buen grado …χάριςpor placer, de buen grado
Xen.Oec.9.1Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἡ γυνὴ ἐδόκει σοι… ὑπακούειν ὧν σὺ ἐσπούδαζες διδάσκων; ¿te parecía que tu mujer prestaba atención a lo que tú te empeñabas en enseñarle?σπουδάζωinteresarse en, esforzarse en, empeñarse en
Xen.Oec.9.6Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκατὰ φυλὰς διεκρίνομεν τὰ ἔπιπλα. ἠρχόμεθα δὲ πρῶτον... ἁθροίζοντες οἷς ἀμφὶ θυσίας χρώμεθα. μετὰ ταῦτα κόσμον γυναικὸς τὸν εἰς ἑορτὰς διῃροῦμεν… separábamos los utensilios por categorías; y empezábamos primero reuniendo los que usamos en los sacrificios; después de eso apartábamos el adorno femenino para las fiestas…φυλήcategoría, tipo
Xen.Oec.9.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoεἰς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας ἕκαστα διηνέγκαμεν enviamos cada cosa a los lugares convenientesδιαφέρωllevar de un sitio a otro, difundir
Xen.Oec.9.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα κατέθεμεν depositamos lo calculado para el añoκατατίθημιdepositar, pagar
Xen.Oec.9.14Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἶπον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τῇ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων οὐδὲν ὄφελος «tras todo eso <yo> dije a mi mujer», afirmaba él, Sócrates, «que nada de todo eso era útil»φημίdecir, afirmar
Xen.Oec.10.1Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económico… ἅ μου ἅπαξ ἀκούσασα ταχὺ ἐπείθετο [cosas] que al escuchármelas ella, rápidamente obedecíaἅπαξuna vez
Xen.Oec.10.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἔχειν κατὰ χώραν mantenerse por un territorioἔχωmantenerse
Xen.Oec.11.6Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἀγαθή ἐστιν… ἡμέρα ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι es un buen día para empezar en la virtudἀγαθόςbueno, útil
Xen.Oec.11.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoμέλει μοι τούτων ὧν ἐρωτᾷς me preocupa eso que preguntasμέλωpreocupar (a), importar (a), interesar (a)
Xen.Oec.11.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoβαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους ἄνδρας hombres ricos y poderososβαθύςfuerte, avanzado, rico
Xen.Oec.11.20Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐν τοῖς… πλουσιωτάτοις λεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα sabemos que tú eres considerado entre los más ricosλέγωcontar, numerar, considerar
Xen.Oec.11.23Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδέν… παύομαι… λέγειν μελετῶν… ἢ ἀπολογουμένου ἀκούσας ἐλέγχειν πειρῶμαι, ἢ μέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινῶ en absoluto dejo de practicar <el arte de> argumentar: o intento, tras escuchar al que se defiende, refutar<lo>, o critico o elogio a alguien ante sus amigosμέμφομαιcriticar, censurar, reprochar
Xen.Oec.12.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐδ’ ἐκεῖνά μοι ἀμελεῖται ni aquellos asuntos son olvidados por míἀμελέωser despreciado, ser olvidado
Xen.Oec.13.1Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὅταν <δὲ> παραστήσῃς τινί… ὅτι δεῖ ἐπιμελεῖσθαι ὧν ἂν σὺ βούλῃ, ἦ ἱκανὸς ἤδη ἔσται ὁ τοιοῦτος ἐπιτροπεύειν y cuando inculques a alguien que es necesario que se preocupe de lo que tú quieres, en verdad una persona tal será ya capaz de administrarπαρίστημιponer ante la mente, inspirar, inducir, provocar, inculcar
Xen.Oec.13.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἱμάτιά τε γὰρ ἃ δεῖ παρέχειν ἐμὲ τοῖς ἐργαστῆρσι καὶ ὑποδήματα οὐχ ὅμοια πάντα ποιῶ, ἀλλὰ τὰ μὲν χείρω, τὰ δὲ βελτίω pues las ropas y calzados que es necesario que yo suministre a mis trabajadores hago que no sean todos iguales, sino unos peores y otros mejoresχείρωνpeor, inferior
Xen.Oec.16.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοἶδα γὰρ ὅτι ἐπισταμένῳ σοι πάνυ πολλὰ φράσω ὡς δεῖ γεωργεῖν sé que te diré muchas cosas sobre cómo hay que trabajar en el campo a ti que sabes bienφράζωdecir, informar, declarar, referir
Xen.Oec.16.12Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoεἰκός… καρπὸν δ’ οὔπω καταβαλεῖν ὥστε φύεσθαι pero todavía no es razonable arrojar la semilla para que crezcaκαρπόςsemilla, simiente
Xen.Oec.16.12Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoεἰκὸς γάρ… ἐστι μάλιστα χεῖσθαι τὴν γῆν τηνικαῦτα κινουμένην pues es verosímil que sobre todo se derrame la tierra entonces removidaχέωderramarse, verterse, derretirse, fundirse
Xen.Oec.16.15Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδεῖ… τὴν δὲ γῆν στρέφειν es necesario revolver la tierraστρέφωgirar, hacer girar
Xen.Oec.17.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoδῆλον ὅτι πολλαῖς ζημίαις παλαίσαντες οἱ πρὶν κελευσθῆναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ σπείροντες es claro que los que siembran antes de recibir órdenes de la divinidad luchan con grandes perjuiciosκελεύωordenar a alguno hacer algo, ordenar (que alguien haga algo)
Xen.Oec.17.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ πλέον βάρος… ἐπιτιθέναι sobre el hombre más fuerte, poner más pesoἐπιτίθημιponer sobre
Xen.Oec.18.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoσυνώσας… τὸν καθαρὸν σῖτον tras amontonar el cereal limpioκαθαρόςlimpio, puro
Xen.Oec.19.4Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτόδε ἀπόκριναί μοι respóndeme a estoἀποκρίνωresponder, contestar
Xen.Oec.19.7Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁπηνίκα δεῖ τιθέναι ἑκάτερα τὰ φυτὰ ἤδη εἶδες; ¿viste ya en qué momento es necesario plantar cada tipo de planta?τίθημιponer en tierra, plantar, enterrar
Xen.Oec.19.8Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτῆς γῆς τῆς εἰργασμένης de la tierra labradaἐργάζομαιtrabajar, labrar (la tierra)
Xen.Oec.19.10Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐκ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἄνω ὁρῶ βλαστάνοντα τὰ φυτά y veo que las plantas brotan de las yemas y hacia arribaὀφθαλμόςyema (vegetal)
Xen.Oec.19.16Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἐπίστασαι διαδοκιμάζειν τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια sabes distinguir las monedas buenas de plata de las falsasἀργύριονmoneda (de plata)
Xen.Oec.19.16Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoπερὶ ἀργυρίου ἐρωτῶν preguntando <yo> sobre dineroἀργύριονdinero
Xen.Oec.19.18Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἄμπελος ἀναβαίνουσα μὲν ἐπὶ τὰ δένδρα la vid que trepa sobre los árbolesἀναβαίνωsubir
Xen.Oec.20.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoοὐ γὰρ ἡ ἐπιστήμη οὐδ’ ἡ ἀνεπιστημοσύνη… ἐστιν ἡ ποιοῦσα τοὺς μὲν εὐπορεῖν, τοὺς δὲ ἀπόρους εἶναι pues no es el conocimiento ni la ignorancia de los agricultores lo que hace que unos tengan recursos y los otros estén sin ellosοὐδέy no, ni
Xen.Oec.20.3Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económico… ὅτι ἠγνόησέ τις ὡς ἀγαθόν ἐστι τῇ γῇ κόπρον μιγνύναι … porque alguien no percibió qué bueno es mezclar estiércol con tierraμίγνυμιmezclar, combinar
Xen.Oec.20.15Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἡ… ἀργία ἐστὶ σαφὴς ψυχῆς κατήγορος κακῆς la pereza es clara acusadora de un espíritu malvadoκατήγοροςacusador
Xen.Oec.20.18Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ δὲ ῥᾳστωνεύῃ τῇ ψυχῇ… αὔρας θηρεύων μαλακάς y él está relajado en su espíritu persiguiendo suaves brisasμαλακόςtierno, suave, dulce
Xen.Oec.20.21Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoτὰ… συντρίβοντα τοὺς οἴκους πολὺ μᾶλλον ταῦτά ἐστιν ἢ αἱ λίαν ἀνεπιστημοσύναι eso es lo que arruina las casas mucho más que ignorancias excesivasλίανmucho, demasiado, muy
Xen.Oec.20.27Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoκαὶ γὰρ οἱ ἔμποροι… ὅπου ἂν ἀκούσωσι πλεῖστον [σῖτον] εἶναι, ἐκεῖσε πλέουσιν ἐπ’ αὐτὸν pues también los comerciantes, donde oyen que hay muchísimo trigo, hacia allí navegan a por élπλέωnavegar a, navegar hacia
Xen.Oec.21.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ ἐφεστηκώς… καὶ ἐπιστάτης la persona puesta al frente y comandanteἐφίστημιpersona con autoridad, gobernante
Xen.Oec.21.9Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ ἐφεστηκώς… ὃς ἂν δύνηται προθύμους… παρέχεσθαι εἰς τὸ ἔργον καὶ συνεχεῖς… ... el que está al mando que pueda ofrecer unos (trabajadores) voluntariosos para el trabajo y constantes…συνεχήςcontinuo, ininterrumpido, constante
Xen.Oec.21.12Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoὁ Τάνταλος ἐν Ἅιδου λέγεται… διατρίβειν se dice que Tántalo permanece en el Hadesἐνen (casa de)
Xen.Oec.10.2Xenopho, Oeconomicus: Jenofonte, Económicoἰδών ποτε αὐτήν… ἐντετριμμένην πολλῷ… ψιμυθίῳ, ὅπως λευκοτέρα ἔτι δοκοίη εἶναι ἢ ἦν… <yo> que una vez la vi maquillada con mucho polvo blanco para que pareciera que era todavía más blanca de lo que era…λευκόςblanco, claro, pálido, lívido
Xen.Sym.1.6Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteπρόσθεν… ἀπεκρυπτόμην ὑμᾶς ἔχων πολλὰ καὶ σοφὰ λέγειν antes me escondía de vosotros aun pudiendo decir muchas cosas sabiasσοφόςsabio, prudente
Xen.Sym.1.7Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπαινοῦντες τὴν κλῆσιν οὐχ ὑπισχνοῦντο συνδειπνήσειν agradeciendo la invitación no prometían asistir al banqueteἐπαινέωagradecer
Xen.Sym.1.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι no hubo quien no sintiera algo (todos sintieron algo)οὐ
Xen.Sym.1.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτῶν ὁρώντων οὐδεὶς οὐκ ἔπασχέ τι τὴν ψυχὴν ὑπ’ ἐκείνου ninguno de los que miraba dejó de experimentar algo en su alma por <obra de> aquelοὐδείςnadie no, nadie deja de
Xen.Sym.1.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτοῦ Αὐτολύκου τὸ κάλλος πάντων εἷλκε τὰς ὄψεις πρὸς αὐτόν la belleza de Autólico atraía los ojos de todos hacia élὄψιςojos
Xen.Sym.1.10Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteφοβερώτερον φθέγγεσθαι expresarse de forma más pavorosaφοβερόςterriblemente, espantosamente, de forma pavorosa
Xen.Sym.1.11Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteκρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη tras llamar a la puerta dijo al <esclavo> que abrió que anunciara quién eraὑπακούωresponder (al que llama a la puerta), abrir (la puerta)
Xen.Sym.1.15Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ ὃς ἀναστενάξας εἶπε y él, suspirando, dijoὅςy él, y ella, y ellos, y ellas
Xen.Sym.1.15Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα mis negocios van bienπρᾶγμαhechos, circunstancias, situación (política), negocios
Xen.Sym.2.1Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀφῃρέθησαν αἱ τράπεζαι fueron retiradas las mesasτράπεζαmesa
Xen.Sym.2.17Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ ὁ Σωκράτης μάλα ἐσπουδακότι τῷ προσώπῳ, «γελᾶτε», ἔφη, «ἐπ’ ἐμοί;» y Sócrates, con cara de mucha seriedad, decía «¿οs reís de mí?’»σπουδάζωser serio, ponerse serio
Xen.Sym.2.18Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀρκέσει μοι οἶκος ἑπτάκλινος me bastará una habitación para siete divanesοἶκοςcasa, morada, habitación
Xen.Sym.2.19Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐλθὼν οἴκαδε ὠρχούμην μὲν οὔ, οὐ γὰρ πώποτε τοῦτ’ ἔμαθον, ἐχειρονόμουν δέ· ταῦτα γὰρ ἠπιστάμην al llegar <yo> a casa no bailaba, porque nunca aprendí eso sino que gesticulaba al compás, pues eso <sí> sabíaγάρpues, en efecto
Xen.Sym.2.19Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteμείζω τοῦ καιροῦ τὴν γαστέρα ἔχων μετριωτέραν βούλομαι ποιῆσαι αὐτήν teniendo un estómago mayor que lo conveniente quiero hacerlo más moderadoκαιρόςmedida justa, mesura, conveniencia
Xen.Sym.2.21Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteδιῆλθε μιμούμενος τήν… ὄρχησιν narró imitando el baileμιμέομαιimitar
Xen.Sym.2.25Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteὁ θεὸς αὐτὰ ἄγαν ἀθρόως ποτίζῃ la divinidad las riega en exceso en masaἀθρόοςen masa, en grupo
Xen.Sym.2.26Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteκαὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν, μὴ ὅτι λέγειν τι δυνησόμεθα y ni siquiera podremos respirar, mucho menos decir algoὅτιmucho menos
Xen.Sym.3.3Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπιδείξειν τὴν αὑτοῦ σοφίαν mostrar su sabiduríaἐπιδείκνυμιmostrar, enseñar (mostrar)
Xen.Sym.3.5Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteὁ πατὴρ ὁ ἐπιμελούμενος ὅπως ἀνὴρ ἀγαθὸς γενοίμην ἠνάγκασέ με πάντα τὰ Ὁμήρου ἔπη μαθεῖν mi padre, preocupado por que <yo> llegara a ser un hombre cabal, me obligó a aprender todos los versos de Homeroμανθάνωaprender
Xen.Sym.3.6Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteὀλίγου ἀν’ ἑκάστην ἡμέραν casi cada díaὀλίγοςcasi, por poco
Xen.Sym.3.7Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἕξεις λέγειν ὅτι τῷ σῷ κάλλει ἱκανὸς εἶ βελτίους ἡμᾶς ποιεῖν; ¿podrás decir que con tu belleza eres capaz de hacernos mejores?βελτίωνmejor (persona)
Xen.Sym.4.3Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteθαυμαστά… εἰ… δύνασαι δικαίους [ἂν] ποιεῖν αὐτούς <es> admirable si puedes hacerlos justos <a ellos>θαυμαστόςadmirable (si/que), extraño (si/que)
Xen.Sym.4.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔνιοι τοὺς ἀλεκτρυόνας σκόροδα σιτίσαντες συμβάλλουσιν algunos tras cebar con ajo a los gallos los hacen pelearσυμβάλλωjuntar (con hostilidad), chocar, hacer pelear, discutir
Xen.Sym.4.11Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteὑμεῖς τὰ αὐτὰ πρὸς ἐμὲ πάσχετε οἷάπερ ἐγὼ πρὸς τὸν ἐμοὶ δοκοῦντα καλὸν εἶναι os pasa en relación a mí lo msmo que a mí en relación a lo que me parece que es belloπάσχωpasarle a uno algo, experimentar (algo), sufrir
Xen.Sym.4.12Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μᾶλλον δεξαίμην ἂν εἶναι ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντος y antes aceptaría <yo> ser ciego para todas las demás [bellezas] antes que para Clinias que es solo unoτυφλόςciego (para algo)
Xen.Sym.4.16Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐγὼ γοῦν μετὰ Κλεινίου κἂν διὰ πυρὸς ἰοίην yo en cualquier caso con Clinias atravesaría incluso el fuegoπῦρfuego
Xen.Sym.4.17Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteπαῖς… καὶ μειράκιον καὶ ἀνὴρ καὶ πρεσβύτης niño, joven, hombre, ancianoἀνήρhombre
Xen.Sym.4.17Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐπεὶ ὥσπερ γε παῖς γίγνεται καλός, οὕτω καὶ μειράκιον καὶ ἀνὴρ καὶ πρεσβύτης puesto que precisamente igual que un niño se hace bello, así también un muchacho, un hombre y un viejoπαῖςniño, niña
Xen.Sym.4.19Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banquete… ἢ πάντων Σειληνῶν τῶν ἐν τοῖς σατυρικοῖς αἴσχιστος ἂν εἴην ... o de todos los silenos de los dramas satíricos <yo> sería el más deformeαἰσχρόςfeo, deforme
Xen.Sym.4.35Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτἀρκοῦντα ἔχει tiene lo suficienteἀρκέωlo necesario, lo suficiente
Xen.Sym.4.37Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτούτους… οἰκτίρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς νόσου me compadezco de esos por su enfermedad en exceso penosaχαλεπόςdifícil, penoso, duro
Xen.Sym.4.56Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτοῦτο πάντες ἐκ τοῦ λοιποῦ ἀπεκρίναντο eso respondieron todos en lo sucesivoἐκen lo sucesivo, en adelante
Xen.Sym.4.58Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὐκοῦν καὶ τόδε ἐπιστάμεθα, ὅτι ἔστιν ἀνθρώπῳ τοῖς αὐτοῖς ὄμμασι καὶ φιλικῶς καὶ ἐχθρῶς… βλέπειν; ¿entonces, sabemos también esto, que es posible a una persona mirar tanto de forma amigable como hostil con los mismos ojos?βλέπωmirar (de alguna manera)
Xen.Sym.4.58Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἔστιν ἀνθρώπῳ τοῖς αὐτοῖς ὄμμασι καὶ φιλικῶς καὶ ἐχθρῶς πρός τινας βλέπειν los hombres tienen los mismos ojos para mirar a algunos tanto con amistad como con enemistadἐχθρόςcon enemistad
Xen.Sym.4.63Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteμε ἐποίησας ἐπιθυμεῖν αὐτοῦ, συνέστησάς μοι αὐτόν hiciste que yo lo deseara tras recomendármeloσυνίστημιpresentar (a alguien), recomendar (a alguien)
Xen.Sym.4.64Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteοὗτος ἄν μοι δοκεῖ… γάμους ἐπιτηδείους συνάγειν me parece que ese podría contraer matrimonios apropiadosσυνάγωunir, contraer
Xen.Sym.5.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteδιέπραττε τόν τε λύχνον ἀντιπροσενεγκεῖν (él) conseguía que acercaran la lámparaδιαπράττωconseguir
Xen.Sym.5.9Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτῷ νικήσαντι para el vencidoνικάωel vencedor, el vencido
Xen.Sym.5.10Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banquete… ἐπεὶ δὲ ἐξέπεσον αἱ ψῆφοι ... cuando cayeron fuera los votosἐκπίπτωprecipitarse (fuera de), salir (rápidamente), caer fuera
Xen.Sym.6.2Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἦ οὖν λέληθέ σε ὅτι μεταξὺ τοῦ ὑμᾶς λέγειν οὐδ’ ἂν τρίχα, μὴ ὅτι λόγον ἄν τις παρείρειε; ¿acaso, pues, se te ha pasado por alto que, mientras nosotros hablamos, uno no podría entremeter ni un pelo, mucho menos una palabra?θρίξpelo
Xen.Sym.6.2Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτὸ τοίνυν παρ’ οἶνον λυπεῖν τοὺς συνόντας, τοῦτ’ ἐγὼ κρίνω παροινίαν así pues, el que los reunidos en el simposio estén tristes, eso yo (lo) considero borracheraοἶνοςen el simposio, en el banquete, en la bebida
Xen.Sym.6.3Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteὁ ὑποκριτὴς τετράμετρα πρὸς τὸν αὐλὸν κατέλεγεν el actor recitaba tetrámetros al (son de) la flautaπρόςante, delante de, referido a, para, contra
Xen.Sym.7.5Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐγὼ εἰσάξω θεάματα ἐφ’ οἷς ὑμεῖς εὐφρανεῖσθε yo introduciré espectáculos con los que vosotros os alegraréisεὐφραίνωdivertirse, alegrarse, disfrutar
Xen.Sym.7.5Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteεἰ δὲ ὀρχοῖντο πρὸς τὸν αὐλὸν σχήματα ἐν οἷς Χάριτές τε καὶ Ὧραι καὶ Νύμφαι γράφονται y si danzaran al son de la flauta los pasos en los que aparecen pintadas las Gracias, las Horas y las Ninfasσχῆμαgesto, lance, paso (de danza)
Xen.Sym.8.3Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἐρῶν τῆς γυναικὸς enamorado de su mujerἐράωenamorarse de, estar enamorado de
Xen.Sym.8.15Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteἀποτελεῖται ἡ εὐχή la plegaria será cumplidaἀποτελέωcumplir
Xen.Sym.8.17Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτίς μισεῖν δύναιτ’ ἂν ὑφ’ οὗ εἰδείη καλός τε καὶ ἀγαθὸς νομιζόμενος; ¿quién podría odiar <a aquel> por el que <se> sabe considerado como bueno y noble?καλόςbueno y noble
Xen.Sym.8.17Xenopho, Symposium: Jenofonte, Banqueteτίς μισεῖν δύναιτ’ ἂν [τοῦτον ὃν] ὁρῴη… τὰ τοῦ παιδὸς καλὰ μᾶλλον ἢ τὰ ἑαυτοῦ ἡδέα σπουδάζοντα; ¿quién podría odiar a ese al que <uno> ve que se afana por el bien de su hijo más que por sus propios placeres?σπουδάζωafanarse (en/por algo), esforzarse (por algo)

« Anterior 1 ... 155 156 157 158 159 160 161 Siguiente » Todas
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas